<<

Л.В. Дікань. Контроль і ревізія. Навчальний посібник 2-е вид., перероб. і доп./ Л. В. Дікань – Харків: Вид. ХНЕУ,2006. – 394 с. (Укр. мов.). 2006

Розглянуто становлення та розвиток контролю. Висвітлено світовий досвід організації державного контролю. Надано характеристику предмету, об’єкту, методів та принципів контролю. Значну увагу приділено суб’єктам контролю в Україні. Розкрито сутність ревізії та аудиту, організації контрольно-ревізійної діяльності. Розглянуто особливості контролю в бюджетних установах та на промислових підприємствах. Розкрито аспекти здійснення контролю та ревізії касових і банківських операцій, розрахунків, операцій з основними засобами і нематеріальними активами, операцій з товарно-матеріальними цінностями, праці та її оплати, виробництва та реалізації промислової продукції, результатів діяльності та власного капіталу підприємства, стану бухгалтерського обліку і звітності. Визначено податковий, бюджетний та казначейський контроль як складові ланки економічного контролю. Розглянуто особливості контролю та аудиту в банківських установах. Навчальний матеріал доповнюється рисунками та таблицями, запитаннями для самоперевірки, навчальними завданнями, наведено глосарій та нормативну базу з окремих питань контролю та ревізії. Для студентів, аспірантів та викладачів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, фахівців у галузі контролю та ревізії.

<< |
Розділ 1 Теоретико-методологічні основи економічного контролю та організації контрольно-ревізійного процесу
Тема 1. Становлення та розвиток контролю
Тема 2: Сутність контролю. дискусійні питання
Тема 3. Класифікація фінансового контролю
Тема 4. Ревізія: поняття і зміст
Тема 5 Організація контрольно-ревізійної діяльності
Тема 6. Особливості контролю у бюджетних установах та на промислових підприємствах
Розділ 2 Ревізія діяльності підприємств, установ та організацій
Тема 7. Ревізія касових і банківських операцій
ТЕМА 8. РЕВІЗІЯ РОЗРАХУНКІВ
Тема 9. Ревізія операцій з основними засобами і нематеріальними активами
Тема 10. Ревізія операцій з товарно-матеріальними цінностями
Тема 11. Ревізія праці та її оплати
Тема 12. Ревізія виробництва та реалізації промислової продукції
Тема 13. Ревізія результатів діяльності та власного капітала підприємства
Тема 14. Ревізія стану бухгалтерського обліку і звітності
Нормативна база

Книги и учебники по дисциплине Контроль і ревізія в Україні:

  1. Максімова В.Ф.. Організація державного фінансового контролю: Навчальний посібник. - Одеса: ОНЕУ,2012. - 276 с. - 2012 год
  2. Борисенко М.В.. Внутренний финансовый контроль. Конспект лекций. Донецк - 2011 - 2011 год
- Информатика для экономистов - Антимонопольное право - Бухгалтерский учет и контроль - Бюджетна система України - Бюджетная система России - ВЭД РФ - Господарче право України - Государственное регулирование экономики в России - Державне регулювання економіки в Україні - ЗЕД України - Инновации - Институциональная экономика - История экономических учений - Коммерческая деятельность предприятия - Контроль и ревизия в России - Контроль і ревізія в Україні - Кризисная экономика - Лизинг - Логистика - Математические методы в экономике - Микроэкономика - Мировая экономика - Муніципальне та державне управління в Україні - Налоговое право - Организация производства - Основы экономики - Политическая экономия - Региональная и национальная экономика - Страховое дело - Теория управления экономическими системами - Управление инновациями - Философия экономики - Ценообразование - Экономика и управление народным хозяйством - Экономика отрасли - Экономика предприятия - Экономика природопользования - Экономика труда - Экономическая безопасность - Экономическая география - Экономическая демография - Экономическая статистика - Экономическая теория и история - Экономический анализ -