<<
>>

4.2. Казначейство, його призначення та функції

Державне казначейство України функціонує починаючи з 1 листопада 1995 року на основі Указу Президента України від 27.04.95 р. № 335/95 "Про Державне казначейство України" та постанови Кабінету Міністрів України від 31.0795 р.

№ 590 "Питання Державного казначейства". До цього окремої такої служби не існувало. Державне казначейство України було створено на базі Управління виконання державного бюджету та Головного управління обслуговування державного зовнішнього боргу Міністерства фінансів, а також секторів виконання Державного бюджету України, що діяли у складі головних бухгалтерій Мінфіну Автономної Республіки Крим і обласних фінансових управлінь, груп виконання Державного бюджету України бухгалтерій районних і міських фінансових відділів.

Державне казначейство було утворене з метою забезпечення ефективного управління коштами Державного бюджету України, підвищення оперативності у фінансуванні видатків у межах наявних обсягів фінансових ресурсів у Державному бюджеті.

Державне казначейство України створене при Міністерстві фінансів. Воно включає три рівні:

Головне управління Державного казначейства - вища ланка;

його територіальні органи:

- управління Державного казначейства України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі - середня ланка;

- відділення Державного казначейства у районах, містах і районах у містах - низова (базова) ланка.

На вищу ланку покладається завдання організації здійснення виконання Державного бюджету, контролю за цим, методичного забезпечення роботи даної служби в країні, а також контроль за діяльністю органів Державного казначейства. Відповідно до чинного законодавства Головне управління Державного казначейства України виконує такі функції:

1) організовує та здійснює виконання державного бюджету, виходячи з принципу єдиного казначейського рахунку;

2) здійснює керівництво територіальними органами Державного казначейства;

3) веде зведені реєстри розпорядників коштів державного бюджету України, державних позабюджетних фондів та рахунків територіальних органів Державного казначейства в установах банків;

4) здійснює управління доходами і видатками державного бюджету, проводить операції з наявними бюджетними коштами, в тому числі в іноземній валюті в межах розпису доходів і видатків державного бюджету;

5) здійснює операції з іншими коштами, що перебувають у розпорядженні Уряду України;

6) організовує та здійснює прогнозування і касове планування коштів державного бюджету, визначає на основі чинного законодавства розміри їх поточного використання у межах затверджених на відповідний період видатків;

7) доводить до головних розпорядників коштів і територіальних органів Державного казначейства обсяги асигнувань, що виділяються з державного бюджету;

8) здійснює розподіл між державним бюджетом та місцевими бюджетами відповідних рівнів відрахувань від загальнодержавних податків, зборів і обов'язкових платежів за нормативами, затвердженими Верховною Радою України, а також перерахування місцевим бюджетам належних їм коштів від зазначених відрахувань;

9) організовує та здійснює взаємні розрахунки між державним і місцевими бюджетами;

10) веде зведений бухгалтерський облік руху коштів державного бюджету на рахунках Державного казначейства;

11) організовує та здійснює збирання, зведення та аналіз фінансової звітності про стан виконання державного та зведеного бюджетів, подає зазначену звітність Верховній Раді України, Уряду України та Мінфіну;

12) здійснює управління державним внутрішнім боргом та проводить обслуговування внутрішнього і зовнішнього боргів відповідно до чинного законодавства (разом з Національним банком і Мінфіном);

13) регулює фінансові взаємовідносини між державним бюджетом і державними позабюджетними фондами, організовує та здійснює контроль за надходженням, рухом і використанням коштів цих фондів;

14) подає Мінфіну в разі потреби пропозиції про скорочення видатків Державного бюджету;

15) розробляє і затверджує нормативно-методичні та інструктивні документи з питань бухгалтерського обліку, звітності та організації виконання бюджетів усіх рівнів;

16) розробляє проекти законодавчих та інших нормативних актів з питань, що належать до компетенції Державного казначейства;

17) організовує роботу територіальних органів Державного казначейства, пов'язану з дотриманням чинного законодавства України з питань виконання державного бюджету, надходження та використання коштів державних позабюджетних фондів;

18) здійснює заходи щодо професійної підготовки та перепідготовки кадрів працівників органів Державного казначейства;

19) проводить ревізії діяльності територіальних органів Державного казначейства;

20) установлює зв'язки з міжнародними фінансово-банківськими установами, а також з казначействами інших країн, вивчає досвід організації їх діяльності та готує пропозиції про його використання в Україні.

Відповідно до вказаних функцій структура Головного управління Державного казначейства має такий вигляд:

· відділ контролю та організації роботи органів казначейства;

· управління прогнозування грошового потоку;

· управління оперативно-касового планування видатків Державного бюджету;

· управління міжбюджетних розрахунків, взаємозаліку та фінансування державних цільових фондів;

· операційно-контрольне управління;

· управління бухгалтерського обліку та звітності;

· управління методологічної роботи по виконанню бюджету, обліку та звітності;

· управління комп'ютеризації та інформаційних технологій;

· відділ обслуговування Державного боргу;

· управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку системи казначейства (бухгалтерія);

· відділ добору, розстановки та перепідготовки кадрів;

· юридичний відділ;

· управління справами;

· режимно-секретний відділ

На відділ контролю та організації роботи органів казначейства покладається здійснення контролю за виконанням законодавчих та нормативних актів, що стосуються роботи органів Державного казначейства, проведення вибіркових документальних перевірок територіальних управлінь Державного казначейства та структурних підрозділів Головного управління Державного казначейства України, надання допомоги органам Державного казначейства з питань організації їх роботи.

Управління прогнозування грошового потоку організовує та здійснює прогнозування доходів і видатків Державного бюджету, здійснює управління бюджетними коштами з метою запобігання зустрічних грошових потоків та підвищення ефективності використання наявних фінансових ресурсів, організовує роботу по забезпеченню збалансованості Державного бюджету. Дане управління складається з:

* відділу прогнозування доходів і видатків бюджету;

* зведеного відділу прогнозування грошового потоку

Відділи управління оперативно-касового планування видатків Державного бюджету організовують та здійс­нюють виконання Державного бюджету по видатках, управління видатками Державного бюджету в межах розпису доходів та видатків Державного бюджету, визначають на ос­нові чинного законодавства розміри їх поточного використання у межах затверджених на відповідний період видатків, доводять до головних роз­порядників коштів і територіальних органів Державного казначейства об­сяги асигнувань, виходячи з прогнозних надходжень доходів, складають пропозиції щодо фінансування видатків Державного бюджету.

До складу цього управління входять:

* зведений відділ;

* відділ оперативно-касового планування видатків соціальної сфери;

* відділ оперативно-касового планування видатків освіти, науки, культури і засобів масової інформації;

* відділ оперативно-касового планування видатків з економічної діяльності держави;

* відділ оперативно-касового планування видатків АПК та охорони навколишнього середовища;

* відділ оперативно-касового планування видатків оборони, правоохоронної діяльності та органів управління.

Управління міжбюджетних розрахунків, взаємозаліку та фінансування державних цільових фондів здійснює врегулювання питань щодо взаємних розрахунків між Державним і місцевими бюджетами, вживає заходи щодо ліквідації заборгованості місцевих бюджетів перед державним, проводить взаємозаліки коштів з фінансування видатків у рахунок погашення недоїмки за належними до бюджету платежами, організовує і координує роботу в системі органів Держказначейства з питань проведення взаємозаліків, забезпечує оперативний контроль за надходженнями, фінансуванням або проведенням платежів з державних цільових фондів, аналізує і готує довідки щодо стану надання і погашення позичок та надання дотацій із Державного бюджету, а також з питань взаємозаліків та фінансування державних цільових фондів.

Дане управління складається із:

* відділу міжбюджетних розрахунків;

* відділу взаємозаліку;

* відділу контролю та фінансування державних бюджетних і позабюджетних фондів.

Операційно-контрольне Управління проводить операції з наявними бюджетними коштами у межах розпису доходів і видатків Державного бюджету, здійснює фінансування видатків за рахунок коштів Державного бюджету та позабюджетних фондів, веде зведені реєстри фінансування розпорядників коштів, держав­них позабюджетних фондів, проводить операції з наявними бюджетними коштами на рахунки територіальних органів Державного казначейства, веде зведені реєстри фінансування цих коштів; проводить операції в іноземній валюті в межах розпису доходів і видатків Державного бюджету, приймає участь у розробці нормативно-методичних та інструктивних документів з питань, що входять до їх компетенції.

Управління складається із:

* операційного відділу;

* відділу оплати рахунків;

* відділу обліку видатків та звітності;

* відділу валютнихїплатежів і обліку валютних операцій;

* відділу оплати рахунків оборони та правоохоронної діяльності.

У самостійне виділено управління бухгалтерського обліку та звітності. Тут вирішуються питання ведення бухгалтерського обліку доходів і видатків Державного бюджету та державних цільових фондів, організації і збирання, зведення відповідних даних; організації та здійснення збирання, зведення та аналізу фінансової звітності про стан виконання державного і зведеного бюджетів, підготовки для подачі зазначеної звітності органам державної законодавчої і виконавчої влади. Ведеться бухгалтерський облік валютних операцій в іноземній валюті і карбованцевому еквіваленті. Здійснюється контроль за надходженням, рухом і використанням позабюджетних фондів, складається зведена звітність.

Дане управління складається з чотирьох відділів:

* відділу бухгалтерського обліку по операціях Державного бюджету;

* відділу бухгалтерського обліку і звітності зведеного бюджету;

* відділу звітності по державному боргу.

Управління методологічної роботи по виконанню бюджету, обліку і звітності розробляє, удосконалює нормативно-методичні та інструктивні документи з питань процедури виконання Державного і місцевих бюджетів, бухгалтерського обліку та звітності у фінансових органах і бюджетних установах; координує роботу Головного управління Державного казначейства України з іншими виконавчими органами з питань, пов'язаних з касовим виконанням Державного і місцевих бюджетів; вивчає, узагальнює і впроваджує позитивний міжнародний досвід роботи по виконанню Державного і місцевих бюджетів, веденню бухгалтерського обліку та складанню звітності. До складу управління входять:

* відділ методологічної роботи по виконанню державного бюджету, обліку і звітності у фінансовій системі;

* відділ розробки нормативних документів, методології бухгалтерського обліку і звітності в бюджетних установах;

* відділ координації міжвідомчої роботи по виконанню державного та місцевих бюджетів;

* зведений відділ законодавчих і нормативних актів Державного казначейства та бюджетної класифікації.

Відділи управління комп'ютеризації та інформаційних технологій здійснюють керівництво питанням комп'ютеризації основних напрямів діяльності Державного казначейства України; організують у системі Державного казначейства України розробки необхідного інформаційного забезпечення, їх експериментальну перевірку для впровадження; беруть участь у розробці проектів законодавчих актів та відомчих нормативних документів з питань комп'ютеризації діяльності підрозділів Державного казначейства України; впроваджують сучасні телекомунікаційні програмно-апаратні засоби.

До складу цього управління входять:

* відділ організації проектних розробок та учбово-консультативних послуг;

* відділ впровадження і підтримки прикладних і системних програм;

* відділ комп'ютерної техніки і телекомунікацій та обміну інформації електронними засобами;

* відділ створення баз даних та програмно-технологічного забезпечення функціонування Головного управління і його взаємодії з територіальними органами і банківськими установами.

На відділ обслуговування Державного боргу покладається управління внутрішнім державним боргом і проведення його обслуговування; забезпечення фінансування витрат із Державного бюджету по обслуговуванню державного внутрішнього боргу у встановлені терміни та по погашенню державних цінних паперів і сплаті доходу по них; облік випуску та погашення державних цінних паперів за термінами обігу; підготовка пропозицій та необхідних документів для отримання банківського кредиту на покриття дефіциту бюджету, а також облік кредитів, нарахування відсотків за користування кредитами; ведення аналітичного обліку фактичного обсягу та структури державного внутрішнього боргу.

Управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку системи казначейства складає кошторис видатків на утримання Головного управління і зведений кошторис видатків на утримання територіальних управлінь і відділів Державного казначейства; забезпечує контроль за регіональним та цільовим витрачанням коштів органами Державного казначейства на господарську діяльність; здійснює бухгалтерський облік та складає звіти про виконання кошторису видатків Державного казначейства України.

Управління складається із:

* відділу бухгалтерського обліку та звітності органів системи казначейства;

* відділу планування та фінансування видатків на утримання органів Державного казначейства.

Крім підрозділів зазначених управлінь, до складу Головного управління Державного казначейства входять забезпечуючі служби:

* відділ добору, розстановки та перепідготовки кадрів;

* юридичний відділ;

* управління справами (відділи: загальний, господарського та матеріально-технічного обслуговування, копіювально-розмножувальне бюро);

* режимно-секретний відділ.

На середню ланку покладається організація та здійснення виконання державного бюджету, ведення бухгалтерського обліку руху коштів державного бюджету на рахунках Державного казначейства, здійснення керівництва територіальними органами Державного казначейства. Коли зазначені територіальні органи Державного казначейства, а також Головне управ­ління Державного казначейства безпосередньо здійснюють операції щодо виконання державного бюджету, вони виконують ті самі функції, що й відділення Державного казначейства у районах, містах, районах у містах.

Типова структура головного рівня середньої ланки - управлінь Державного казначейства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі включає:

* відділ розмежування та оперативно-аналітичного обліку Державних доходів;

* відділ обліку лімітів видатків та контролю за виконанням кошторисів;

* операційний відділ;

* відділ бухгалтерського обліку і звітності;

* відділ комп'ютеризації;

* відділ організації роботи та контролю підвідомчих органів;

* відділ кадрів;

* режимно-секретна частина;

* адміністративно-господарський відділ.

Завдання окремих підрозділів органів казначейства цієї ланки в цілому ідентичні функціям відповідних підрозділів Головного управління Державного казначейства.

На низову ланку покладається безпосереднє здійснення операцій щодо виконання державного бюджету. Відділення Державного казначейства у районах, містах і районах у містах виконують такі функції:

1) здійснюють виконання відповідних показників державного бюджету та контроль за надходженням, рухом і використанням державних позабюджетних фондів у частині, що визначається Головним управлінням Державного казначейства;

2) забезпечують відповідно до встановлених розмірів асигнувань та касового плану цільове фінансування видатків державного бюджету:

3) ведуть облік розпорядників коштів, яким виділяються асигнування з державного бюджету та державних позабюджетних фондів;

4) здійснюють прогнозування та касове планування коштів державного бюджету;

5) розподіляють між державним бюджетом та місцевими бюджетами централізованого рівня відрахування від загальнодержавних податків, зборів і обов'язкових платежів за затвердженими нормативами, а також перераховують місцевим бюджетам базового рівня належні їм суми коштів від зазначених відрахувань;

6) здійснюють за поданням державних податкових інспекцій повернення за рахунок бюджету зайво сплачених або стягнених податків, зборів та обов'язкових платежів;

7) ведуть бухгалтерський облік руху коштів державного бюджету за рахунками відділень Державного казначейства;

8) здійснюють збирання, контроль, зведення та подання вищестоящим органам Державного казначейства фінансової звітності про стан виконання показників державного бюджету відповідним регіоном;

9) проводять роботу, пов'язану із здійсненням контролю за дотриманням чинного законодавства України з питань виконання державного бюджету, надходженням та використанням коштів державних позабюджетних фондів у регіоні;

10) передають відповідним державним податковим інспекціям документи про стягнення у безспірному порядку до державного бюджету штрафів за порушення установами банків та підприємствами зв'язку встановленого порядку проходження і виконання платіжних доручень по доходах і видатках державного бюджету;

11) готують і подають вищестоящим органам Державного казначейства у разі потреби пропозиції про скорочення видатків державного бюджету;

12) забезпечують за дорученнями вищестоящих органів Державного казначейства виконання інших функцій у межах своїх повноважень;

13) здійснюють заходи щодо добору, розстановки, виховання, професійної підготовки і підвищення кваліфікації кадрів;

14) ?озглядають заяви, пропозиції, скарги громадян, підприємств, установ та організацій з питань, що належать до їх компетенції.

Структурна побудова органів казначейства низової ланки (базового рівня) відображає їх основну функцію - здійснення операцій щодо виконання державного бюджету. Варіант типової структури даних органів пе­редбачає такі підрозділи:

* відділ обліку лімітів видатків та контролю за виконанням кошторисів;

* відділ розмежування та оперативно-аналітичного обліку державних доходів;

* відділ бухгалтерського обліку та звітності.

Для виконання покладених на Державне казначейство України функцій йому надаються такі права:

1) відкривати в установах банків рахунки по доходах і видатках державного бюджету;

2) отримувати в банківській системі України на договірних засадах внутрішньорічний кредит у межах, встановлених законодавчим актом про державний бюджет на відповідний рік для покриття тимчасових касових розривів державного бюджету; проводити операції щодо розміщення державних цінних паперів, їх погашення і виплати доходу по них;

3) проводити у міністерствах, інших центральних та місцевих органах державної виконавчої влади, на підприємствах, в установах, організаціях, установах банків незалежно від форм власності перевірки фінансово-бухгалтерських документів про зарахування, перерахування і використання бюджетних коштів; одержувати необхідні пояснення, довідки і відомості з питань, що виникають у процесі перевірок;

4) одержувати від установ банків відомості про стан поточних бюджетних рахунків підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності, які використовують кошти державного бюджету та державних позабюджетних фондів;

5) вимагати від посадових осіб міністерств, інших центральних і місцевих органів державної виконавчої влади підприємств, установ і організацій усунення виявлених порушень установленого порядку виконання державного бюджету;

6) припиняти фінансування з державного бюджету підприємств, установ та організацій у разі виявлення фактів порушень установленого порядку виконання державного бюджету з повідомленням про це керівників відповідних міністерств і відомств;

7) вилучати у безспірному порядку у міністерств, інших центральних та місцевих органів державної виконавчої влади, підприємств, установ і організацій раніше надані в порядку фінансування кошти державного бюджету, державних позабюджетних фондів у разі встановленого нецільового та неефективного їх використання.

<< | >>
Источник: В.М.Федосов. Бюджетний менеджмент. 2009

Еще по теме 4.2. Казначейство, його призначення та функції:

 1. 4.2. Казначейство, його призначення та функції
 2. Розрахункові палати у системі казначейства: суть та призначення
 3. 4.1. Сутність, призначення і функції податків.
 4. 1.3. Функції та повноваження Державного казначейства
 5. Функції, повноваження та організаційна структура Державного казначейства України
 6. Сутність діяльності та функції казначейства
 7. 7.1. Основні завдання та контрольні функції Казначейства України
 8. 5.2. Основні функції Казначейства з обслуговування місцевих бюджетів
 9. Національний банк України та його функції
 10. 10. Економічний інтерес, його об’єкти і функції.
 11. 44. Суть менеджменту, його функції.
- Информатика для экономистов - Антимонопольное право - Бухгалтерский учет и контроль - Бюджетна система України - Бюджетная система России - ВЭД РФ - Господарче право України - Государственное регулирование экономики в России - Державне регулювання економіки в Україні - ЗЕД України - Инновации - Институциональная экономика - История экономических учений - Коммерческая деятельность предприятия - Контроль и ревизия в России - Контроль і ревізія в Україні - Кризисная экономика - Лизинг - Логистика - Математические методы в экономике - Микроэкономика - Мировая экономика - Муніципальне та державне управління в Україні - Налоговое право - Организация производства - Основы экономики - Политическая экономия - Региональная и национальная экономика - Страховое дело - Теория управления экономическими системами - Управление инновациями - Философия экономики - Ценообразование - Экономика и управление народным хозяйством - Экономика отрасли - Экономика предприятия - Экономика природопользования - Экономика труда - Экономическая безопасность - Экономическая география - Экономическая демография - Экономическая статистика - Экономическая теория и история - Экономический анализ -