<<
>>

Етапи створення і розвитку державного казначейства України

Термін «казначейство» походить від поняття казна, що в перекладі з англійської (the Treasury) означає скарб, цінність. Традиції Державного казначейства України зародилися ще за часів Київської Русі.

З утворенням у 1922 році СРСР було створено єдиний бюджет, до складу якого включались бюджети союзних республік. Казначейство було ліквідовано, оскільки касове виконання державного бюджету здійснював Держбанк СРСР.

Діюча до утворення казначейства банківська система виконання бюджету відповідала основним вимогам економіки, котра централізовано планувалася та директивно управлялася. Її функціонування забезпечувалось взаємодією державних банків, які вирішували широкий спектр питань, пов’язаних з касовим виконанням бюджету. Основним органом, який здійснював касове виконання державного та місцевих бюджетів, був Державний банк СРСР. Отже, застосовувалась банківська система касового виконання бюджетів.

Схема виконання державного бюджету мала такий вигляд. Доходи, що надійшли до державного бюджету, акумулювалися на окремих рахунках в установах банків. Водночас організаціям та установам, що фінансувалися з державного бюджету, банки відкривали державні видаткові рахунки та на основі бюджетних доручень Міністерства фінансів сплачували їхні видатки. Оплата здійснювалась на кредитній основі, тобто без залучення відповідних коштів з державного бюджету. Наприкінці року дохідні та видаткові державні рахунки закривалися. НБУ проводив остаточні обороти по цих рахунках і визначав суми витрат комерційних банків у процесі фінансування бюджету. На цю суму оформлювалась заборгованість Міністерства фінансів Національному банку України.

Практика касового виконання Державного бюджету банками була розрахована на систему єдності банків і не відповідала дворівневій банківській системі, яка почала формуватися в Україні наприкінці 80-х років. Використання такої системи за умов здійснення ринкових реформ, не змогло подолати інфляційні процеси у країні.

З ліквідацією Державного банку СРСР управління державними коштами, почали здійснювати безліч комерційних банків.

На початку 90-х років в Україні починає розвиватися підприємницька діяльність. Бюджетним підприємствам, установам та організаціям було дозволено відкривати в установах комерційних банків свої рахунки. За таких умов можливість контролювати рух бюджетних коштів по рахунках, їх цільове використання, а також суму залишків, різко зменшувалась. Оскільки на рахунках комерційних банків тепер перебував значний обсяг бюджетних грошей, вони почали використовувати їх з метою отримання комерційної вигоди.

Залишалося неврегульованим і питання виконання видаткової частини державного бюджету, оскільки до компетенції комерційних банків та НБУ не входили функції контролю за виконанням видаткової частини Державного бюджету України та управління наявними коштами. Наявність численних поточних та бюджетних рахунків не давала змогу забезпечити системний попередній та поточний контроль за витрачанням бюджетних коштів. Тому ці кошти часто використовувались нераціонально та не за цільовим призначенням.

Законом України «Про банки та банківську діяльність», який було прийнято у 1992 році, на банківську систему було покладено тільки функції здійснення операцій з касового виконання державного бюджету, а ведення обліку касового виконання державного бюджету, контроль за його виконанням, управління грошовими коштами державного бюджету, не входило до переліку функцій банківської системи і повинно було здійснюватись фінансовою системою.

Внаслідок зазначених суперечностей між банківською та фінансовою системами країни та через неможливість першої відповідати вимогам і потребам ринкової економіки постала нагальна потреба вдосконалити управління державними фінансами, що передбачало пошук нових організаційних форм касового виконання бюджету. Тому 27 квітня 1995 р. Указом Президента України за № 335/95 створено Державне казначейство України, яке повинно виконувати весь комплекс завдань, пов’язаних з касовим виконанням бюджетів усіх рівнів, та ефективним управлінням бюджетними коштами.

3 часу створення державного казначейства У країни можна виділити такі основні етапи його розвитку залежно від економічної ситуації, що складалася у

державі:

• Жовтень 1992 р.— жовтень 1995 р.

Цей етап характеризується на базі підрозділів Головного бюджетного управління Мінфіну України Управління виконання державного бюджету. Це дозволило починаючи з 1 липня 1993 р. перейти на нову систему виконання видаткової частини державного бюджету і забезпечити здійснення Мінфіном України функції обліку видатків державного бюджету, яка раніше забезпечувалась банківською системою. Протягом цього періоду було розроблено концептуальні засади системи Державного казначейства України.

• Листопад 1995 р. - грудень 1997р.

На цьому етапі на базі Управління виконання Державного бюджету України у листопаді 1995 р. було створено систему Державного казначейства України, до якої увійшли Головне управління Державного казначейства України, Управління Державного казначейства в АР Крим, областях, містах Києві та Севастополі, районі (міські) відділення.

За цей час було впроваджено Єдиний казначейський рахунок у НБУ та уповноважених комерційних банках для зарахування доходів державного бюджету та проведення видатків. Відбувається впровадження нової бюджетної класифікації розпису видатків, встановлюється контроль за зобов'язаннями розпорядників коштів.

1997 р. став роком запровадження казначейської системи виконання державного бюджету за видатками, яка передбачила відкриття рахунків розпорядникам коштів у системі органів Казначейства. На казначейську систему виконання видаткової частини державного бюджету переведено практично всі установи, що отримують і використовують у своїй діяльності кошти державного бюджету.

• Січень 1998 р. - грудень 2000 р.

Характеризується завершенням переведення на казначейську систему виконання державного бюджету практично всіх розпорядників коштів міністерств і відомств.

Державним казначейством у 2000 р. запроваджено використання такого важливого фінансового інструменту, як щоденне прогнозування доходів та видатків бюджету зі складанням ресурсного балансу; розроблено План рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів, а також фінансову звітність відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та звітності.

• 3 2001 р. починається новий етап у розвитку Державного казначейства України.

Державного казначейства України стало учасником Системи електронних платежів НБУ (СЕП НБУ), що дає широкі можливості значно прискорити розрахунки та виконання державного бюджету, а також вести безпосередній контроль за проходженням розрахунків та здійснювати оперативне управління доходами на всіх рівнях.

Нині Державне казначейство України є повноправним учасником бюджетного процесу, що забезпечує оперативне управління державними фінансами.

3.

<< | >>
Источник: Бюджетна система України. Лекції. 2011

Еще по теме Етапи створення і розвитку державного казначейства України:

 1. Основні напрямки реформування Державного казначейства України і казначейської системи касового виконання Державного бюджету України
 2. 1.1. Необхідність та причини створення Державного казначейства на Україні
 3. Етапи розвитку місцевих бюджетів України
 4. 3. Звітність органів Державного казначейства про виконання Державного бюджету України
 5. 14.9.3. Державна програма економічного і соціальної о розвитку України - основа програми розвитку регіонів
 6. Організаційна структура державного казначейства України
 7. 3.2.1. Етапи становлення і розвитку податкової системи України
 8. Організаційна структура Державного казначейства України
 9. Історія виникнення та розвитку Державного казначейства
 10. 6.2. Співпраця Державного казначейства і Державної податкової адміністрації України
 11. Функції, повноваження та організаційна структура Державного казначейства України
 12. 6.3. Співпраця Державного казначейства та органів Державної митної служби України
 13. Державне прогнозування економічного і соціального розвитку України
 14. Державна програма економічного і соціального розвитку України як форма макроекономічного планування
 15. 2.3.1.Характеристика системи, завдання, етапи створення
- Информатика для экономистов - Антимонопольное право - Бухгалтерский учет и контроль - Бюджетна система України - Бюджетная система России - ВЭД РФ - Господарче право України - Государственное регулирование экономики в России - Державне регулювання економіки в Україні - ЗЕД України - Инновации - Институциональная экономика - История экономических учений - Коммерческая деятельность предприятия - Контроль и ревизия в России - Контроль і ревізія в Україні - Кризисная экономика - Лизинг - Логистика - Математические методы в экономике - Микроэкономика - Мировая экономика - Муніципальне та державне управління в Україні - Налоговое право - Организация производства - Основы экономики - Политическая экономия - Региональная и национальная экономика - Страховое дело - Теория управления экономическими системами - Управление инновациями - Философия экономики - Ценообразование - Экономика и управление народным хозяйством - Экономика отрасли - Экономика предприятия - Экономика природопользования - Экономика труда - Экономическая безопасность - Экономическая география - Экономическая демография - Экономическая статистика - Экономическая теория и история - Экономический анализ -