<<
>>

9.1. Завдання, методи та послідовність проведення ревізії основних засобів

Продуктивність суспільної праці і темпи її зростання безпосередньо повязані з технічною озброєністю праці, величиною основних виробничіх засобів і їх інтенсивністю використання. Якісне вдосконалення і покращення використання основних виробничих засобів є важливим фактором інтенсифікації розвитку всіх галузей національної економіки в умовах ринкових відносин.

Операції з основними засобами та їх відораження у обліку регулюються Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби». [29] Цим же П(С)БО визначені термінологічні поняття стосовно операцій з основними засобами.

Основні засоби – це матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у виробничому процесі або надання в оренду іншим особам чи для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року (або операційного циклу, якщо він довший, ніж рік).

Завданнями ревізії операцій з основними засобами є перевірка:

1) ефективного їх використання та збереження;

2) правильності документального оформлення надходження, переміщення та використання;

3) правильності нарахування і використання амортизації;

4) своєчасності та повноти віднесення амортизації до витрат підприємства;

5) правильності визначення і списання збитків, що були понесені внаслідок ліквідації не цілком амортизованих об'єктів;

6) правильності ведення обліку операцій, пов'язаних із реалізацією непотрібного та зайвого обладнання.

Ревізію основних засобів рекомендується проводити у послідовності, що представлена на рис. 25.

Рис. 25. Послідовність проведення ревізії основних засобів

Під час ревізії операцій з основними засобами використовуються загальнонаукові та специфічні методи ревізії.

До специфічних методів ревізії належать:

1) органолептичні:

а) інвентаризація,, контрольні заміри робіт;

б) вибіркові та суцільні спостереження;

в) технологічний контроль;

г) хіміко-технологічний контроль;

д) експертизи та ін.;

2) розрахунково-аналітичні;

3) документальні:

а) інформаційне моделювання;

б) камеральні перевірки та ін.;

4) узагальнення і реалізація результатів ревізії.

При здійсненні ревізії операцій з основними засобами перевіряються:

1) акти прийому-передачі засобів (форма № ОЗ-1);

2) накладні на внутрішнє переміщення основних засобів (форма № ОЗ-2);

3) інвентарні картки обліку — для будинків та споруд за формою № ОС-6, для машин, обладнання, транспортних засобів, виробничого та господарського інвентарю за формою № ОЗ-7;

4) описи інвентарних карток з обліку основних засобів (форма № ОЗ-10);

5) акти про ліквідацію основних засобів (форма № ОЗ-4 та № ОЗ-4А – для автотранспорту);

6) інвентарні списки основних засобів за місцем їхнього розташування та експлуатації (форма № ОЗ-13);

7) картки переміщення основних засобів за їхніми видами та групами (форма № ОЗ-12);

8) акти інвентаризації та звіряльні відомості за результатами інвентаризації основних засобів;

9) кошториси та плани капітального ремонту основних засобів за період, що перевіряється;

10) дефектні акти на капітальні ремонти;

11) таблиці для здійснення розрахунків амортизації та зносу основних засобів.

Під час ревізії операцій з основними засобами на відповідність дотримання вимог чинного законодавства необхідно керуватися Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 7 „Основні засоби” та Законом України „Про оподаткування прибутку підприємств” від 22.05.97р. № 283/97-ВР зі змінами та доповненнями. [8]

<< | >>
Источник: Л.В. Дікань. Контроль і ревізія. Навчальний посібник 2-е вид., перероб. і доп./ Л. В. Дікань – Харків: Вид. ХНЕУ,2006. – 394 с. (Укр. мов.). 2006

Еще по теме 9.1. Завдання, методи та послідовність проведення ревізії основних засобів:

 1. Контроль руху та наявності основних засобів: завдання, об’єкти, джерела контролю, методи контролю.
 2. 13.1. Завдання, об’єкти, джерела інформації і методичні прийоми ревізії
 3. 8.1. Завдання, об’єкти, джерела інформації і методичні прийоми ревізії розрахунків
 4. 6.4. Особливості проведення ревізії на промисловому підприємстві
 5. Завдання, об’єкти, джерела інформації та методичні прийоми ревізії з виробництва, собівартості і реалізації продукції
 6. 4.5. Особливості проведення ревізії за зверненням правоохоронних органів
 7. 6.2. Особливості проведення ревізії в бюджетній установі
 8. 12.2 Порядок проведення ревізії роботи фінансових органів щодо складання і виконання бюджету
 9. Тема 7: Контроль і ревізія основних засобів і нематеріальних активів
 10. 3.3 Облік вибуття основних засобів
 11. Облік надходження основних засобів
 12. 3.4 Облік амортизації основних засобів
 13. 9.3. Перевірка витрат на ремонт основних засобів
 14. Визнання, класифікація та оцінка основних засобів
 15. 7.3. Ревізія грошових коштів у касі, її завдання та порядок проведення
 16. Методи контролю і ревізії доходів і фінансових результатів
 17. Облік основних засобів і нематеріальних активів
- Информатика для экономистов - Антимонопольное право - Бухгалтерский учет и контроль - Бюджетна система України - Бюджетная система России - ВЭД РФ - Господарче право України - Государственное регулирование экономики в России - Державне регулювання економіки в Україні - ЗЕД України - Инновации - Институциональная экономика - История экономических учений - Коммерческая деятельность предприятия - Контроль и ревизия в России - Контроль і ревізія в Україні - Кризисная экономика - Лизинг - Логистика - Математические методы в экономике - Микроэкономика - Мировая экономика - Муніципальне та державне управління в Україні - Налоговое право - Организация производства - Основы экономики - Политическая экономия - Региональная и национальная экономика - Страховое дело - Теория управления экономическими системами - Управление инновациями - Философия экономики - Ценообразование - Экономика и управление народным хозяйством - Экономика отрасли - Экономика предприятия - Экономика природопользования - Экономика труда - Экономическая безопасность - Экономическая география - Экономическая демография - Экономическая статистика - Экономическая теория и история - Экономический анализ -