<<
>>

Передмова

Розвиток продуктивних сил і виробничих відносин у різних соціально-економічних формаціях обумовлює потребу в удосконалюванні функцій управління процесом виробництва. При цьому однією з найважливіших функцій управління є чітко організована система контролю, бо призначення контролю відповідає цілям управління.

До того ж трансформаційні процеси, що здійснюються в Україні, реформа бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Україні, затвердження нового Плану рахунків і Положень (стандартів) обліку зумовлюють необхідність реформування контрольно-ревізійної діяльності, бо вона в умовах ринкових перетворень здобуває особливий характер. Доказом цього є як збільшення кількості підприємств різних форм власності, так і підвищення складності умов їх економічної виробничо-господарської діяльності, що загалом обумовило стрімке зростання кількості суб’єктів контролю та потребує вдосконалення їх роботи.

За таких умов ключовим постає питання підготовки кадрів для існуючого різноманіття контролюючих органів та служб.

Втім підґрунтям цього є, перш за все, теоретичне визначення змісту та сутності певних понять у рамках відповідних курсів та, насамперед, курсу «Контроль і ревізія», який є одною з провідних дисциплін за навчальними планами економічних вузів і спеціальностей.

Тобто як головну мету даного посібника можна визначити сприяння поглибленому вивченню та засвоєнню теоретичних основ контролю і ревізії, організації контрольно-ревізійної роботи з погляду на розвиток сучасної науки та практики.

Завданнями посібника є:

широке оволодіння теоретичною базою з питань контролю та ревізії;

практичне застосування теоретичних знань для вирішення конкретних завдань щодо здійснення контролю і ревізії;

оволодіння знаннями з конкретних форм організації перевірок;

Реалізація завдань забезпечує:

оволодіння теоретичними знаннями з приводу контролю і ревізії підприємств різних форм власності;

оволодіння методиками проведення ревізії та інспектування;

розвиток творчого мислення та індивідуальних здібностей студентів у вирішенні практичних завдань;

В якості предмету обговорювання обрано контрольно-ревізійну роботу, її організацію, форми, методи та прийоми контролю.

Посібник написано відповідно до програми курсу «Контроль і ревізія», затвердженої вченою радою Харківського національного економічного університету, яка відповідає вимогам кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих навчальних закладах та узгоджена з примірною структурою змісту навчальної дисципліни, рекомендованою Європейською Кредитно-Трансфертною Системою (ECTS);

В свою чергу, це обумовило інноваційну структуру даного посібника, а саме розподіл його на дві частини згідно з модулями.

Так, перша частина посібника відповідає першому теоретичному модулю навчальної дисципліни «Контроль і ревізія» – «Теоретико-методологічні основи економічного контролю та організації контрольно-ревізійного процесу». В рамках даного модуля подано теоретичні питання здійснення контрольно-ревізійної діяльності, а саме розглянуто етапи становлення та розвитку контролю в Україні та в зарубіжних країнах, проаналізовано дискусійні питання щодо визначення сутності контролю, подано повну класифікацію фінансового контролю в розрізі його основних форм, розглянуто поняття та зміст інспектування та ревізії як форми його здійснення, розглянуто основні аспекти організації контрольно-ревізійної діяльності.

Друга частина посібника відповідає другому практичному модулю навчальної дисципліни – „Контроль і ревізія діяльності підприємств та установ”. В рамках даного модуля автором розглянуто практичні аспекти здійснення контрольно-ревізійної діяльності, а саме питання контролю та ревізії касових і банківських операцій, розрахунків, операцій з основними засобами і нематеріальними активами, операцій з товарно-матеріальними цінностями, праці та її оплати, виробництва та реалізації промислової продукції, результатів діяльності та власного капіталу підприємства, стану бухгалтерського обліку і звітності.

Всі перелічені питання розглянуто з урахуванням особливостей контролю у бюджетних установах та на промислових підприємствах

Таким чином, характерними рисами посібника є:

1.

Новизна структури та змісту навчальної дисциплини. Ця мета досягається завдяки тому, що посібник побудовано на основі Робочої програми навчальної дисциплини „Контроль і ревізія”, яка відповідає вимогам кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих навчальних закладах;

2. Зручність викладення матеріалу. Посібник побудовано в зручній для читача формі. Відповідно до цього в посібнику чітко та послідовно подано матеріал, який охоплює основні теоретичні положення контрольно-ревізійної діяльності та процесу. По кожній темі виділено ключові питання та терміни, а також наведено перелік контрольних запитань та навчальних завдань, які орієнтують на самостійну роботу.

3. Застосування при написанні посібника нових практичних здобутків в контрольно-ревізійній діяльності. Так, посібник побудовано з урахуванням нових законодавчих актів, що регулюють питання контролю та ревізії, ретельно ознайомитись з якими читач в змозі звернувшись до додатків, що містяться в посібнику.

<< | >>
Источник: Л.В. Дікань. Контроль і ревізія. Навчальний посібник 2-е вид., перероб. і доп./ Л. В. Дікань – Харків: Вид. ХНЕУ,2006. – 394 с. (Укр. мов.). 2006

Еще по теме Передмова:

 1. Передмова
 2. Передмова
 3. Передмова
 4. Передмова
 5. Передмова: чесноти капіталізму
 6. Передмова до українського видання: На шляху від антикорупційної революції до вільного капіталізму
 7. З М І С Т
 8. Зміст
 9. ЗМІСТ
 10. ЗМІСТ
 11. ЗМІСТ
 12. Зміст
 13. ЗМІСТ
 14. Зміст
- Информатика для экономистов - Антимонопольное право - Бухгалтерский учет и контроль - Бюджетна система України - Бюджетная система России - ВЭД РФ - Господарче право України - Государственное регулирование экономики в России - Державне регулювання економіки в Україні - ЗЕД України - Инновации - Институциональная экономика - История экономических учений - Коммерческая деятельность предприятия - Контроль и ревизия в России - Контроль і ревізія в Україні - Кризисная экономика - Лизинг - Логистика - Математические методы в экономике - Микроэкономика - Мировая экономика - Муніципальне та державне управління в Україні - Налоговое право - Организация производства - Основы экономики - Политическая экономия - Региональная и национальная экономика - Страховое дело - Теория управления экономическими системами - Управление инновациями - Философия экономики - Ценообразование - Экономика и управление народным хозяйством - Экономика отрасли - Экономика предприятия - Экономика природопользования - Экономика труда - Экономическая безопасность - Экономическая география - Экономическая демография - Экономическая статистика - Экономическая теория и история - Экономический анализ -