<<
>>

Державна програма економічного і соціального розвитку України як форма макроекономічного планування

В Україні макроекономічне планування здійснюється у формі розроблення та реалізації Державної програми економічного і соціального розвитку України (ДПЕСР), яка є складовою системи прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку.

Правовою основою державного прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку є Конституція України, Закон України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України» (2000 р.), інші нормативно-правові акти.

Державна програма економічного і соціального розвитку України — це документ, в якому визначаються цілі та пріоритети економічного і соціального розвитку, засоби та шляхи їх досягнення, формується взаємоузгоджена і комплексна система заходів органів законодавчої і виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, спрямованих на ефективне розв’язання проблем економічного і соціального розвитку, досягнення стабільного економічного зростання, а також характеризуються очікувані зміни в економіці та соціальній сфері.

ДПЕСР України розробляється щороку на короткостроковий період взаємоузгоджено з проектом державного бюджету України на відповідний рік. У програмі конкретизуються заходи, передбачені в програмі діяльності Кабінету Міністрів України, та завдання, визначені у щорічному посланні Президента України до Верховної Ради про внутрішнє та зовнішнє становище України. Проект державної програми на наступний рік подається до Верховної Ради України водночас із проектом державного бюджету. Після затвердження парламентом Програма публікується в офіційних виданнях Верховної Ради України та газеті «Урядовий кур’єр».

У ДПЕСР України мають бути відображені:

O аналіз соціально-економічного розвитку країни за минулий та поточний роки і характеристика головних проблем розвитку економіки та соціальної сфери;

O вплив очікуваних змін зовнішньополітичної та зовнішньоекономічної ситуації на економіку країни;

O цілі та пріоритети економічного і соціального розвитку в наступному році;

O система заходів щодо реалізації державної політики з визначенням термінів виконання та виконавців;

O основні макроекономічні показники, обсяги капітальних вкладень, показники державного замовлення та інші необхідні показники й баланси економічного та соціального розвитку, в тому числі в розрізі галузей економіки, АР Крим, областей, міст Києва та Севастополя;

O перелік державних цільових програм, що фінансуються в наступному році за рахунок коштів державного бюджету;

O показники розвитку державного сектору економіки, зокрема отримання та використання доходів від розпорядження державним майном, ефективності використання об’єктів права державної власності, розвитку казенних підприємств.

ДПЕСР України затверджується Верховною Радою України. Відповідальність за розроблення та реалізацію програми покладено на Кабінет Міністрів України. Уряд визначає структуру прогнозних і програмних документів, строки і порядок їх розроблення, відповідальних виконавців. Головним виконавцем та координатором робіт є Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції.

<< | >>
Источник: С. М. Чистов та ін.. Державне регулювання економіки: Навч. посіб. /— Вид. 2-ге, доопрац. і допов. — К.: КНЕУ,2004. — 440 с.. 2004

Еще по теме Державна програма економічного і соціального розвитку України як форма макроекономічного планування:

 1. 14.10.1. Програма економічного й соціального розвитку регіону як форма регіонального планування
 2. 2.1. Сутність соціально-економічної стратегії. 2.2. Соціально-економічне прогнозування. 2.3. Макроекономічне планування. 2.4. Державне програмно-цільове планування
 3. 14.9.3. Державна програма економічного і соціальної о розвитку України - основа програми розвитку регіонів
 4. Державне прогнозування економічного і соціального розвитку України
 5. 9.1. Регіональна економічна політика, її сутність і завдання. 9.2. Механізм реалізації регіональної економічної політики держави. 9.3. Державне регулювання соціально-еконо­мічного розвитку регіонів. 9.4. Місцеві бюджети як фінансова основа соціально-економічного розвитку регіонів
 6. Структура Державної програми економічного і соціального розвитку України
 7. Система прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку України
 8. 9.3. Державне регулювання соціально-економічного розвитку регіонів
 9. Принципи державного прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку
 10. 6.1. Місце макроекономічного планування в системі державного регулювання економіки та види макроекономічних планів
 11. 14.9. Форми державного регулювання економічного й соціального розвитку регіонів
 12. Специфіка соціально-економічного розвитку та економічна роль держави в Скандинавських країнах
 13. Тема 1.2. Стратегія соціально-економічного розвитку країни
 14. Тема 2. Cтратегія соціально-економічного розвитку країни
 15. 2. 3. Підходи до оцінювання економічної складової забезпечення соціального розвитку та збалансування показників соціального розвитку
 16. 14.10.3. Реалізація програм економічного і соціального розвитку регіонів
- Информатика для экономистов - Антимонопольное право - Бухгалтерский учет и контроль - Бюджетна система України - Бюджетная система России - ВЭД РФ - Господарче право України - Государственное регулирование экономики в России - Державне регулювання економіки в Україні - ЗЕД України - Инновации - Институциональная экономика - История экономических учений - Коммерческая деятельность предприятия - Контроль и ревизия в России - Контроль і ревізія в Україні - Кризисная экономика - Лизинг - Логистика - Математические методы в экономике - Микроэкономика - Мировая экономика - Муніципальне та державне управління в Україні - Налоговое право - Организация производства - Основы экономики - Политическая экономия - Региональная и национальная экономика - Страховое дело - Теория управления экономическими системами - Управление инновациями - Философия экономики - Ценообразование - Экономика и управление народным хозяйством - Экономика отрасли - Экономика предприятия - Экономика природопользования - Экономика труда - Экономическая безопасность - Экономическая география - Экономическая демография - Экономическая статистика - Экономическая теория и история - Экономический анализ -