<<
>>

14.11.1. Роль місцевих бюджетів у зміцненні місцевого самоврядування

У Законі "Про місцеве самоврядування в Україні" зазначено, що органи місцевого самоврядування в селах, селищах, містах, районах у містах (у разі їх створення) самостійно розробляють, затверджують і виконують відповідні місцеві бюджети згідно з цим Законом та Законом про бюджетну систему.

Районні та обласні ради затверджують районні та обласні бюджети в частині, яку формують з коштів державного бюджету, для їхнього відповідного розподілу між територіальними грома­дами або для виконання спільних проектів, та з коштів, залуче­них на договірних засадах з місцевих бюджетів, для реалізації спільних соціально-економічних та культурних програм, контро­люють їхнє виконання.

Складанням і виконанням районних та обласних бюджетів займаються відповідні державні адміністрації згідно з цим Зако­ном та Законом про бюджетну систему.

Самостійність місцевих бюджетів гарантована власними та закріпленими за ними законом на стабільній основі загальнодер­жавними доходами, а також правом самостійно визначати напря­ми використання коштів місцевих бюджетів.

Втручання державних органів у процес складання, затверд­ження і виконання місцевих бюджетів недопустиме, за винятком випадків, передбачених законами.

Мінімальні розміри місцевих бюджетів визначають на підставі нормативів бюджетної забезпеченості на одного жителя, які запроваджує Верховна Рада. Розмір частки місцевих бюджетів у загальному обсязі бюджету України залежить від обсягу функції управління, що передається на місцевий (регіональний) рівень, від політичної та економічної ситуації в країні в цілому, а також від прийнятої у державі системи управління господарською діяль­ністю.

553

Організаційно-правова, матеріальна і фінансова основи місце­вого самоврядування конкретизовані у статті 16 Закону. Законом передбачено таке.

1. Органи місцевого самоврядування є юридичними особа­ми і наділені цим та іншими законами власними повноваження­ми.

у межах яких діють самостійно і відповідають за свою діяльність відповідно до закону.

2. Органам місцевого самоврядування законом можуть бути надані окремі повноваження органів виконавчої влади, у здійсненні яких вони є підконтрольними відповідним органам виконавчої влади.

3. Матеріальною фінансовою основою місцевого самовря­дування є рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, позабюджетні цільові (у тому числі валютні) та інші кошти, зем­ля, природні ресурси, що є у комунальній власності територіаль­них громад, сіл, селищ, міст. районів у містах, а також об'єкти їхньої спільної власності, що перебувають в управлінні районних і обласних рад.

4.Рішення про наділення міських рад правами щодо управ­ління майном і фінансовими ресурсами, які є у власності терито­ріальних громад районів у містах, приймають на місцевих рефе­рендумах відповідних громад. У разі. якщо територіальна грома­да району в місті внаслідок референдуму не прийме рішення про передачу права управління майном та фінансами відповідній міській раді, а територіальна громада міста або міська рада не прийняла рішення про створення органів місцевого самовряду­вання районів у місті, міська рада провадить управління майном та фінансовими ресурсами, які є у власності територіальних гро­мад районів у містах, та несе відповідальність перед громадою відповідного району у місті.

5. Від імені і в інтересах територіальних громад права суб'єкта комунальної власності мають відповідні ради.

6. Місцеві бюджети є самостійними, вони не входять до Дер­жавного бюджету України, бюджету Автономної Республіки Крим та інших місцевих бюджетів.

554

7. Органи місцевого самоврядування з урахуванням місце­вих умов і особливостей можуть перерозподіляти між собою на підставі договорів окремі повноваження та власні бюджетні кошти.

8. Сільська, селищна, міська, районна в місті (у разі її ство­рення) рада може наділяти частиною своїх повноважень органи самоорганізації населення, передавати їм відповідні кошти, а та­кож матеріально-технічні та інші ресурси, потрібні для здійснен­ня цих повноважень, контролює їхнє виконання.

9.

Сільські, селищні, міські, районні у містах, районні, об­ласні ради мають печатки із зображенням Державного Герба Ук­раїни і своєю назвою, рахунки в установах банків України.

У демократичних державах під час формування доходів місцевих бюджетів перевага може бути віддана або принципові бюджетної еквівалентності, тобто податкової справедливості (коли місцеві бюджети зростають зі збільшенням обсягу податків, які збирають у цьому регіоні), або принципові національної солідар­ності, який грунтується на вирівнюванні фінансових можливос­тей регіонів. В Україні додатково використовують техніку стяг­нення податків. Зокрема, більш ніж половину доходів від рент­них платежів за нафту і природний газ, які видобувають в Україні, одержує Київ, оскільки тут розташовані головні організації до­бувних підприємств. У Києві 1994 p. мобілізовано 13% усіх по­даткових надходжень держави, у 1995 - 12,2, у 1996 - 15,3%. До категорії "багатих" територій, тобто тих, де показники податко­вих доходів на особу були вищі, ніж у середньому в Україні у 1996 p., належать М.Київ, Запорізька, Дніпропетровська, Донець­ка, Полтавська, Сумська та Харківська області. Водночас, більшість адміністративно-територіальних одиниць України мож­на віднести до категорії "бідних". У 1996 p. таких областей було 20. Що стосується найбіднішої території, то її доходи на особу в 1996 р, становили 43% від середнього в Україні показника1.

Кожна обласна державна адміністрація та відповідна ра-

_____

1 Кравченко B.I. Фінанси місцевих органів влади України: Основи теорії та прак­тики. К., 1997. С. 142-143.

555

йонна державна адміністрація (міськвиконком) беруть на себе взаємні зобов'язання щодо своєчасного та повного виконання рішення обласної ради "Про обласний бюджет області". У цьо­му документі, зокрема, зазначено, що обласна державна адміні­страція зобов'язана:

1) сприяти формуванню доходів місцевих бюджетів нижчо­го рівня;

2) у разі тимчасових касових розривів у процесі виконання районного (міського) бюджету за клопотанням райдержадміністрації (міськвиконкому) приймати рішення про надання позички в межах поточних бюджетних призначень;

3) компенсувати для збалансування мінімального бюджету кошти, що не донадходять у результаті допущення держадмініст­рацією помилок;

4) забезпечити дотування місцевого бюджету відповідно до розпису доходів та видатків з поквартальним розподілом згідно з затвердженим обласним бюджетом.

Дотують місцевий бюджет пропорційно до виконання інди­кативних показників надходження до бюджету на території відпо­відного району (міста) конкретної області, затверджених рішен­ням обласної ради "Про програму соціально-економічного та куль­турного розвитку області на поточний рік".

Відповідно районна державна адміністрація (міськвиконком) бере на себе такі зобов'язання:

1) забезпечити мобілізацію на території району (міста) над­ходжень до бюджету на рівні індикативних завдань на поточний рік;

2) своєчасно подавати в облдержадміністрацію обгрунтовані клопотання про надання позики у разі тимчасових касових роз­ривів у процесі виконання районного (міського) бюджету та за­безпечити їхнє повернення до 1 січня наступного року;

3) на суму отриманих дотацій (позик) із обласного бюджету? за рахунок надання банківського кредиту зменшувати обсяги пе­редбачених з нього дотацій бюджету району (міста) на суму опла­чених відсотків за цей кредит;

556

4) забезпечити виконання постанови Кабінету Міністрів Ук­раїни і Національного банку України від 31 січня 1996 p. № 1033 "Про заходи щодо залучення додаткових надходжень до бюджету та підвищення ефективності витрачання бюджетних коштів для забезпечення фінансування соціальних виплат населенню".

<< | >>
Источник: І. Михасюк та ін.. Державне регулювання економіки /За ред. д-ра. екон. наук, проф., акад. АН Вищої школи України І.Р.МИХАСЮКА/. - Львівський національний університет ім. І.Франка, Львів: "Українські технології",1999. - 640 с.. 1999

Еще по теме 14.11.1. Роль місцевих бюджетів у зміцненні місцевого самоврядування:

 1. Місцеве господарство та його роль у формуванні місцевих бюджетів
 2. 1.1.Роль видатків місцевих бюджетів в соціально економічному розвитку територій
 3. Інститут місцевого самоврядування у вітчизняному законодавстві
 4. 14.8. Досвід місцевого самоврядування в країнах ЄС
 5. Розвиток місцевого самоврядування
 6. Документи міжнародного значення про місцеве самоврядування
 7. Правові та організаційні засади місцевого самоврядування
 8. 5.2. Основні функції Казначейства з обслуговування місцевих бюджетів
 9. Доходи місцевих бюджетів
 10. Видатки місцевих бюджетів
 11. 3. Склад та структура місцевих бюджетів.
 12. Етапи розвитку місцевих бюджетів України
 13. 2.1. Організація функціонування органів місцевого самоврядування в сучасному світі
 14. 2.1. Зміст і значення комунікативного потенціалу місцевого самоврядування
 15. Тема 3. Доходи та видатки місцевих бюджетів
 16. 5.9. Звітність про виконання місцевих бюджетів
 17. 1.2. Фінансові ресурси органів місцевого самоврядування України як основа їх фінансової автономії
 18. 3.1. Формування критеріального комплексу оцінки рівня фінансової автономії органів місцевого самоврядування
- Информатика для экономистов - Антимонопольное право - Бухгалтерский учет и контроль - Бюджетна система України - Бюджетная система России - ВЭД РФ - Господарче право України - Государственное регулирование экономики в России - Державне регулювання економіки в Україні - ЗЕД України - Инновации - Институциональная экономика - История экономических учений - Коммерческая деятельность предприятия - Контроль и ревизия в России - Контроль і ревізія в Україні - Кризисная экономика - Лизинг - Логистика - Математические методы в экономике - Микроэкономика - Мировая экономика - Муніципальне та державне управління в Україні - Налоговое право - Организация производства - Основы экономики - Политическая экономия - Региональная и национальная экономика - Страховое дело - Теория управления экономическими системами - Управление инновациями - Философия экономики - Ценообразование - Экономика и управление народным хозяйством - Экономика отрасли - Экономика предприятия - Экономика природопользования - Экономика труда - Экономическая безопасность - Экономическая география - Экономическая демография - Экономическая статистика - Экономическая теория и история - Экономический анализ -