>>

ЗМІСТ

Передмова 3

Тема 1.

Предмет і метод політичної економії........................................................... 4

§ 1. Зародження і розвиток політичної економії...........................................

4

§ 2. Предмет політичної економії.................................................................... 15

§ 3. Методи і функції політичної економії.................................................... 18

РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ........................ 23

Тема 2.

Економічні потреби і виробничі можливості суспільства. Еко- номічні інтереси 23

§ 1. Суспільне виробництво та його основні чинники. Продукт ви- робництва 23

§ 2. Стадії руху суспільного продукту.......................................................... 28

§ 3. Економічні потреби суспільства: сутність і класифікація. Еко- номічні інтереси 33

Тема 3.

Економічна система суспільства................................................................ 38

§ 1. Економічна система: властивості, структура, моделі....................... 38

§ 2. Система економічних законів. Механізм дії та використання економічних законів 49

§ 3. Критерії історичних етапів економічного розвитку........................... 52

Тема 4.

Відносини власності........................................................................................ 55

§ 1. Власність та її економічний зміст............................................................ 55

§ 2. Структура власності. Різноманіття форм власності у ринковій економіці 58

Тема 5.

Форми організації суспільного виробництва........................................ 70

§ 1. Проста і розвинута форми товарного виробництва: загальні

риси й особливості...................................................................................... 70

§ 2. Товар і його властивості. Вартість: альтернативні теорії.

Двоїстий характер праці, втіленій у товарі.......................................... 72

§ 3. Форми вартості............................................................................................. 81

§ 4. Закон вартості і його роль у розвитку товарного вироб-

ництва............................................................................................................. 86

Тема 6.

Гроші...................................................................................................................... 92

§ 1. Сутність і функції грошей.......................................................................... 92

§ 2. Закони грошового обігу. Інфляція......................................................... 101

§ 3. Еволюція грошей....................................................................................... 104

Тема 7.

Витрати виробництва і прибуток............................................................. 107

§ 1. Сутність, зміст і види витрат виробництва......................................... 107

§ 2. Класифікація витрат виробництва....................................................... 111

§ 3. Прибуток як економічна категорія: сутність, види, розподіл . . 119

РОЗДІЛ 2. ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ РИНКУ............................................................... 124

Тема 8.

Ринок: сутність, функції та умови функціонування........................ 124

§ 1. Сутність і функції ринку. Типи ринків.................................................. 124

§ 2. Структура ринку. Механізм саморегулювання ринку.................... 131

§ 3. Інфраструктура ринку. Моделі ринку................................................. 135

РОЗДІЛ 3. СУБ’ЄКТИ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ............................................... 138

Тема 9.

Домогосподарства в системі економічного кругообігу................... 138

§ 1. Домашнє господарство як суб’єкт економічних відносин............. 138

§ 2. Домашнє господарство у ринковій системі........................................

141

§ 3. Сімейний бюджет: структура доходів та їх використання............ 144

Тема 10.

Підприємництво і підприємство............................................................... 151

§ 1. Соціально-економічна характеристика підприємництва.............. 151

§ 2. Підприємство як основна структурна одиниця підприєм-

ницької діяльності..................................................................................... 159

§ 3. Організаційно-економічні форми підприємства................................ 161

Тема 11.

Капітал і наймана праця............................................................................. 167

§ 1. Соціально-економічний зміст категорії «капітал». Альтерна-

тивні теорії капіталу................................................................................. 167

§ 2. Трудові відносини: сутність, структура та їх характерні риси

у сучасній економічній системі.............................................................. 175

§ 3. Заробітна плата: сутність, форми та організація............................. 179

325

Тема 12.

Акціонерні товариства та акціонерний капітал................................ 184

§ 1. Акціонерні товариства: генезис, зміст, еволюція.............................. 184

§ 2. Суть акціонерного капіталу та форми його вияву........................... 189

§ 3. Цінні папери: суть, роль, основні види. Проблеми акціонуван-

ня у перехідній економіці......................................................................... 194

РОЗДІЛ 4. ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ І СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ПРОГРЕС 200

Тема 13.

Форми суспільного продукту в процесі відтворення. Розподіл національного доходу 200

§ 1. Зміст суспільного відтворення і сукупний суспільний про-

дукт................................................................................................................ 200

§ 2. Система національних рахунків та її основні макроекономічні показники 205

§ 3.

Національний дохід і його роль у суспільному відтворенні . . . 210

§ 4. Національне багатство: зміст, структура........................................... 213

Тема 14.

Економічне зростання та його чинники. Економічні цикли . . . 215

§ 1. Зміст і типи економічного зростання. Нагромадження та інвес- тиції, їх роль в економічному зростанні 215

§ 2. Фактори економічного зростання. Вплив НТР на економічний розвиток 220

§ 3. Теорії і моделі економічного зростання.............................................. 222

§ 4. Економічні цикли: сутність, види. Економічні кризи........................ 226

Тема 15.

Господарський механізм у системі регулювання суспільного виробництва 232

§ 1. Господарський механізм: сутність, характер, функціону-

вання............................................................................................................. 232

§ 2. Структура механізму господарювання............................................... 238

§ 3. Регулювання економіки як основний елемент господарського механізму 241

РОЗДІЛ 5. ФОРМУВАННЯ І РОЗВИТОК СУЧАСНИХ СОЦІАЛЬНО- ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН 246

Тема 16.

Змішана економічна система. Держава та її функції у розви-

нутій економіці................................................................................................ 246

§ 1. Засади теоретичного аналізу змішаної економічної сис-

теми............................................................................................................... 246

§ 2. Функції і роль держави у змішаній економіці..................................... 252

§ 3. Концепції державного регулювання економіки та їх ево-

люція............................................................................................................. 257

327
Тема 17.

Соціалістична економічна система та її еволюція............................ 260

§ 1. Соціалістична ідея та основні етапи її розвитку..............................

260

§ 2. Основні риси економічної структури державного соціа-

лізму.............................................................................................................. 263

§ 3. Системна криза соціалізму і шляхи реформування сус-

пільства........................................................................................................ 266

Тема 18.

Закономірності та особливості перехідної економіки..................... 269

§ 1. Перехідна економіка: сутність, необхідність і характерні

риси............................................................................................................... 269

§ 2. Концепції та головні завдання перехідної економіки...................... 274

§ 3. Основні закономірності перехідного періоду.................................... 277

РОЗДІЛ 6. СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІД- НОСИНИ 281

Тема 19.

Світове господарство..................................................................................... 281

§ 1. Об’єктивні умови становлення та розвитку світового госпо- дарства 281

§ 2. Міжнародний поділ праці — матеріальна основа світового господарства 286

§ 3. Міжнародна економічна інтеграція...................................................... 291

Тема 20.

Форми міжнародних економічних відносин....................................... 299

§ 1. Світогосподарські зв’язки: сутність і форми...................................... 299

§ 2. Міжнародна валютно-фінансова система та її інфраструк-

тура............................................................................................................... 311

§ 3. Економічні аспекти глобальних проблем........................................... 322

| >>
Источник: Бєляєв О.О., Бебело А.С.. Політична економія: Навч. посібник. — К.: КНЕУ,2001. — 328 с.. 2001

Еще по теме ЗМІСТ:

  1. ЗМІСТ
  2. ЗМІСТ
  3. ЗМІСТ
  4. 3.2.3. Зміст податково-процесуальних правовідносин.
  5. ЗМІСТ
  6. ЗМІСТ
  7. Зміст
  8. ЗМІСТ
  9. Зміст
  10. Зміст
- Информатика для экономистов - Антимонопольное право - Бухгалтерский учет и контроль - Бюджетна система України - Бюджетная система России - ВЭД РФ - Господарче право України - Государственное регулирование экономики в России - Державне регулювання економіки в Україні - ЗЕД України - Инновации - Институциональная экономика - История экономических учений - Коммерческая деятельность предприятия - Контроль и ревизия в России - Контроль і ревізія в Україні - Кризисная экономика - Лизинг - Логистика - Математические методы в экономике - Микроэкономика - Мировая экономика - Муніципальне та державне управління в Україні - Налоговое право - Организация производства - Основы экономики - Политическая экономия - Региональная и национальная экономика - Страховое дело - Теория управления экономическими системами - Управление инновациями - Философия экономики - Ценообразование - Экономика и управление народным хозяйством - Экономика отрасли - Экономика предприятия - Экономика природопользования - Экономика труда - Экономическая безопасность - Экономическая география - Экономическая демография - Экономическая статистика - Экономическая теория и история - Экономический анализ -