<<
>>

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Сухоруков А. І. Проблеми фінансової безпеки України [Текст] : монографія / (передмова акад. НАН України С. І. Пирожкова). - К. : НІПМБ, 2004. - 117 с.

2. Концепція економічної безпеки України [Текст] / Ін-т.

екон. прогнозування ; кер. проекту В. М. Геєць. - К. : Логос, 1999. - 56 с.

3. Барановський О. І. Фінансова безпека [Текст] / О. І. Барановський // НАН України; Інститут економічного прогнозування. - К. : Фенікс, 1999. - 338 с.

4. Губський Б. В. Економічна безпека держави [Текст] : методологія виміру, стан і стратегія забезпечення / Б. В. Губський. - К. : ДП «Укрархбудінформ», 2001. - 121 с.

5. Єрмошенко М. М. Фінансова безпека держави: національні інтереси, реальні загрози, стратегія забезпечення [Текст] / М. М. Єрмошенко. - К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2001. - 309 с.

6. Мунтіян В. І. Економічна безпека України [Текст] / В. І. Мунтіян. - К. : КВІЦ, 1999. - 462 с.

7. Пастернак-Таранушенко Г. А. Економічна безпека держави [Текст] : підручник для осіб, що навчаються за фахом «Службовець державного управління» / Г. А. Пастернак-Таранушенко. - К. : ІДУС при Кабміні України, 1994. - 140 с.

8. Сенчагов В. К. Экономическая безопасность: Производство. Финансы. Банки [Текст] / В. К. Сенчагов. - М. : ЗАО «Финстатин- форм», 1998. - 622 с.

9. Шлемко В. Т. Економічна безпека України: сутність і напрямки забезпечення [Текст] : монографія / В. Т. Шлемко, І. Ф. Бінько. - К. : НІСД, 1997. - 144 с.

10. Єрмошенко М. М. Шляхи взаємного впливу фінансової безпеки держави і підприємства [Текст] / М. М. Єрмошенко // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : зб. тез доповідей VII Всеукраїнської науково-практичної конференції (25-26 листопада 2004 р.) / Державний вищий навчальний заклад "Українська академія банківської справи Національного банку України". - Суми, 2004. - C. 23-29.

11. Мошенський С.

З. Фінансова глобалізація: загрози і переваги для інвестиційної безпеки України [Електронний ресурс] / С. З. Мошенський // Проблеми системного підходу в економіці. - 2007. - № 4. - Режим доступу :

http://www.nbuv.gov.ua/e-j ournals/PSPE/2007-4/Moshenskiy_407.htm

12. Базилевич К. Об’єктивна необхідність і межі державного регулювання страхової діяльності [Текст] / К. Базилевич // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Сер. “Економіка” - К., 2006. - № 81-82. - С. 9-11.

13. Тимчак М. В. Особливості світового досвіду державного регулювання страхового ринку в умовах розвитку вітчизняного ринку страхування [Електронний ресурс] / М. В. Тимчак // Науковий вісник Ужгородського університету: Зб. наук. пр. Серія “Економіка” - 2009. - Вип. 28, ч. 3. - Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Nvuu/Ekon/2009_28_3/statti/2_2 4.htm

14. Плиса В. Й. Страхування [Текст] : навч. посіб. / В. Й. Плиса. - [2-е вид]. - К. : Каравела, 2008. - 392 с.

15. Шумелда Я. П. Страхування: навч. посіб. для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів [Текст] / Я. П. Шумелда. - 2-ге вид., переробл. і допов. - Тернопіль : Джура, 2006. - 296 с. - ISBN 966-88650-49-2.

16. Позднякова Л. О. Страхові процеси в умовах ринкової трансформації економіки [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 08.04.01 / Л. О. Позднякова. - Ірпінь : Нац. академія ДПС України, 2004. - 18 с.

17. Приказюк Н. В. Державне регулювання страхового ринку України: тенденції та перспективи розвитку [Текст] / Н. В. Приказюк // Фінанси України. - 2010. - № 7. - С. 101-109.

18.Чистов С. М. Державне регулювання економіки [Текст]: навч.- метод. посіб. для самост. вивч. дисц. - К. : КНЕУ, 2002. - 208 с. - ISBN 966-574-338-4.

19. Гаманкова О. Методи державного регулювання ринку страхових послуг [Текст] / О. Гаманкова // Ринок цінних паперів України. - 2009. - № 9/10. - С. 61-65.

20. Фурман В. М. Страхування: теоретичні засади та стратегія розвитку [Текст] : монографія / В.

М. Фурман. - К. : КНЕУ, 2005. - 296 с.

21. Завада А. Страховой рынок Украины и антикризисные мероприятия [Текст] / А. Завада // Insurance Top. - 2009. - № 1. - С. 8-9.

22. Стельмащук А. М. Державне регулювання економіки [Текст] : навч. посібник / А. М. Стельмащук. - Тернопіль : ТАНГ, 2000. - 315 с.

23. Дьячкова Ю.М. Страхування: навч. посіб. [Текст] / Ю. М. Дьячко- ва ; Мін-во освіти і науки України, Донбаська держ. машинобудівна академія. - К. : ЦУЛ, 2008. - 240 с. - ISBN 978-966-364-645-9.

24. Ромашкин А. В. Государственное регулирование страховой деятельности в США [Текст] / А. В. Ромашкин // Финансы. - 2005. - № 6. - C. 57-60.

25. Фурман В. М. Вплив державної політики і системи регулювання на діяльність страховиків в Україні [Текст] / В. М. Фурман // Економіст. - 2004. - № 10. - C. 44-47.

26. Козьменко О. В. Проблеми державного регулювання страхової діяльності в Україні [Текст] / О. В. Козьменко // Економіка та підприємництво. - 2009. - Вип. 22. - С. 191-206.

27. Самойловський А. Л. Державне регулювання страхової діяльності як складова державного регулювання економіки країни [Текст] / А. Л. Самойловський // Финансовая консультация. - 2000. - № 49. - C. 15-19.

28.Olesen A. Solvency II - The potential impact ... and how actuaries can contribute to the new European regulation [Electronic resource] / A. Olesen // The Actuarial Profession making financial sense of the future. - 2004. - 22 p. - Access mode : http://www.actuaries.org.uk/ sites/all/files/documents/pdf/solvency-ii-potenfial-impact.pdf.

29. Potential impact of Solvency II on financial stability [Electronic resource] // European Central Bank. - 2007. - 59 p. - Access mode : http://www.ecb.int/pub/pdf/other/potentialimpactsolvencyiionfinancialst ability200707en.pdf.

30. Potential Impact of Solvency II on Captive Insurance Companies [Electronic resource] // ACE Progress Report. - 2011. - Access mode : http://news.acegroup.com/news/acegroup/20110609005513/en/ACE-

Progress-Report-Examines-Potential-Impact-Solvency.

31. Managing Risk and Capital Adequacy: The Potential Impact of Solvency II on US Insurers [Electronic resource] // PricewaterhouseCoopers. - Access mode : http://www.pwc.com/ us/en/insurance/forms/solvency-ii-managing-risk-capital-adequacy- form.jhtml.

32. The impact of Solvency II on asset managers [Electronic resource] // Ernst & Young. - 2011 January. - 4 p. - Access mode : http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/The_Impact_of_Solvency- II_on_asset_managers_January-011/$File/The%20Impact%20of%20 Solvency%20II%20on%20asset%20managers.%20January%202011.pdf.

33.Solvency II Obligation Raises Bar for Financial Organisations to Manage Compliance and Risk Holistically [Electronic resource] // Wolters Kluwer Financial Services. - 2011. - Access mode : http://uk.finance.yahoo.com/news/Solvency-II-Obligation-Raises- businesswireuk-2161127049.html?x=0.

34. European Union may delay Solvency II deadlines [Electronic resource]

// AM Central. - 2011. - Access mode :

http://www.businessinsurance.com/article/20110620/NEWS01/1106299 97

35. Лич В. М. Необхідність та особливості державного регулювання страхової діяльності в Україні [Текст] / В. М. Лич //Формування ринкових відносин в Україні. - 2003. - № 9. - C. 79-82.

36. Страхування [Текст] : підручник / Мін-во освіти і науки України ; КНЕУ, Укр. фінансово-банківська школа ; ред. С. С. Осадець. - 2-е вид.,перероб. і доп. - К. : КНЕУ, 2002. - 599 с. - ISBN 966-574374-0.

37. Кабінет Міністрів України. Про затвердження Положення про Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України [Текст]. Постанова від 3 лютого 2010 р. № 157.

38. Податковий кодекс України [Текст]

39. Елейко Т. Влияние нового Налогового кодекса на инвестиционную политику страховщиков в 2011 году [Электронный ресурс] / Т. Елейко // Фориншурер. - Режим доступу : http://forinsurer.com/ public/11/01/25/4288.

40.Завада А. Новая система налогообложения страховых компаний полностью развяжет ГНАУ руки [Электронный ресурс] / А.

Завада // Фориншурер. - Режим доступа : http: //forinsurer.com/public/ 10/12/01/4237.

41. Процентні ставки за строками. [Электронный ресурс]. - Режим доступу :

http: //www.bank.gov.ua/рublication/stat/data/12 -stat-release_interest %20rates.pdf.

42. Гудыма Н. Перевод страховых посредников на общую систему налогообложения негативно отразится на страховом рынке Украины [Электронный ресурс] / Н. Гудыма // Фориншурер. - Режим доступа :

http: //forinsurer.com/public/11/03/29/4321.

43. Барановський О. І. Фінансова безпека страхового ринку [Електронний ресурс] / О. І. Барановський // Фориншурер. - Режим доступа :

http://forinsurer.com/public/04 /05/05/1179.

44. Проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про страхування»» від 02.02.2007 № 3085 [Електронний ресурс] // Лігазакон. - Режим доступа :

http://search.ligazakon.ua/ l_doc2.nsf/link1/JE2DP00A.html.

45. Про затвердження Положення про Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України : Постанова Кабінету Міністрів від 3 лютого 2010 р. № 157 [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http: //zakon.rada.gov. ua.

46. Про страхування : Закон України від 7 березня 1996 року № 85/96- ВР // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 18.

47. Про застосування іноземної валюти в страховій діяльності : Постанова Національного банку України № 135 від 11.04.2000 [Електронний ресурс]. - Режим доступу :

http: //zakon.rada.gov. ua.

48. Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом : Закон України № 249-IV від 28.11.2002 [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http: //zakon 1 .rada. gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=249-15.

49. Про затвердження Порядку складання звітних даних страховиків : Розпорядження Держфінпослуг від 03.02.2004 р. № 39 [Електронний ресурс]. - Режим доступу :

http: //www.dfp .gov .ua.

50. Про затвердження Порядку та вимог щодо здійснення перестрахування у страховика (перестраховика) нерезидента : Постанова Кабінетна Міністрів України від 4.02.2004 р.

№ 124 [Електронний ресурс]. - Режим доступу :

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=124-2004-%EF.

51. Про затвердження Порядку надання страховиками (цедентами, перестрахувальниками) інформації про укладені договори перестрахування з страховиками (перестраховиками) нерезидентами до Держфінпослуг : Розпорядження Держфінпослуг від 04.06.2004 № 914 [Електронний ресурс]. - Режим доступу :

http: //www.dfp .gov .ua.

52. Про затвердження Вимог до рейтингу фінансової надійності (стійкості) страховика-нерезидента, який має право здійснювати страхову діяльність в Україні : Розпорядження Держфінпослуг від 28.08.2007 № 7924 [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http: //www.dfp .gov .ua.

53. Про затвердження Порядку погодження в Державній комісії з регулювання ринків фінансових послуг України договорів перестрахування з перестраховиками-нерезидентами для перерахування (купівлі) іноземної валюти страховиками-резидентами та страховими (перестраховими) брокерами-резидентами : Розпорядження Держфінпослуг від 03.06.2005 № 4123 [Електронний ресурс]. - Режим доступу :

http: //www.dfp .gov .ua.

54. Про затвердження Вимог до рейтингів фінансової надійності (стійкості) страховиків та перестраховиків-нерезидентів : Розпорядження Держфінпослуг від 03.12.2004 № 2885 [Електронний ресурс]. - Режим доступу :

http: //www.dfp .gov .ua.

55. Податковий кодекс від 2 грудня 2010 р. № 2755-VI [Електронний ресурс]. - Режим доступу :

http: //zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main. cgi ?nreg=2755-17.

56. Про затвердження Порядку реєстрації договорів перестрахування проект розпорядження Держфінпослуг [Електронний ресурс]. - Режим доступу :

http: //www.dfp .gov .ua.

57. Про вимоги до рейтингу фінансової надійності (стійкості) страховиків та перестраховиків-нерезидентів : Проект розпорядження Держфінпослуг [Електронний ресурс]. - Режим доступу :

http: //www.dfp .gov .ua.

58. Про затвердження Концепції запровадження пруденційного нагляду за небанківськими фінансовими установами та Програми розвитку системи пруденційного нагляду за небанківськими фінансовими установами : Розпорядження Держфінпослуг від 15.07.2010 р. № 585 [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http: //www.dfp .gov.ua.

59. Финансовая архитектура посткризисного мира: эффективность и/или справедливость? [Электронный ресурс] : Резюме доклада по материалам международного исследования «Финансовая архитектура посткризисного мира: эффективность решений» / Институт посткризисного мира. - Апрель - май 2009. - Режим доступа : www.postcrisisworld.org

60. Commission staff working document. Accompanying document to the

Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on Community macro prudential oversight of the financial system and establishing a European Systemic Risk Board. Proposal for a Council Decision entrusting the European Central Bank with specific tasks concerning the functioning of the European Systemic Risk Board. Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing a European Banking Authority. Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing a European Insurance and Occupational Pensions Authority. Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing a European Securities and Markets Authority [Electronic recourse]. - Access mode : //http://ec.europa.eu/internal_market/finances/

committees/index_en.htm/ - Назва з екрану.

61. Линников А. С. Организационно-правовые предпосылки формирования единого органа банковского надзора Европейского Союза [Электронный ресурс] / А. С. Линников. - Режим доступа : //http://www.pvlast.ru/archive/index.pr452.php. - 14.07.2009. - Название экрана.

62. Welcome to Twin Peaks. Introduction of new financial supervisory architecture in Belgium [Electronic recourse]. - Access mode :: http://www.cbfa.be/ fr/aboutcbfa/wg/pdf/rd_03-03-2011.pdf#open. - Назва з екрану.

63. Мошенский С. З. Рынок ценных бумаг: трансформационные процессы / С. З. Мошенский. - М. : Экономика, 2010. - 240 с.

64. Консультації щодо підвищення ефективності регулювання та на

гляду за фінансовим сектором України (Зелена книга) [Електронний ресурс]/ Національний банк України. - Режим доступу : http://www.bank.gov.ua/ Publication/others/ zelena_kniga.pdf. -

27.12.2010. . - Загол. з екрану.

65. Хандруев, А. О. целесообразности создания мегарегулятора на российском рынке финансовых услуг [Электронный ресурс] / А. Хандруев . - Режим доступа : www.bfi.ru . - Название с экрана.

66. Бутко В. Ломать не строить, или зачем Украине мегарегулятор финансового рынка [Электронный ресурс]. - Режим доступа : http: //www.ubr.ua/fullnews/rus/lomat_ne_stroit_ili_zachem_ukraine_m egareguliator_fmansovogo_rynka-28583/. - 09.11.2009. - Название с экрана.

67. Про банки та банківську діяльність. [Електронний ресурс] : Закон України від 07.12.2000. - № 2121-III //. - Режим доступу: www.rada.gov.ua

68. Монкиевич Я. До кризиса наши регуляторы смотрели только на свои деревья, а никак не на лес [Электронный ресурс] / Я. Монкиевич. - Режим доступа : http : // www.prostobankir.com.ua/ mezhbankovskiy_biznes/intervyu/yan_monkievich - 22.10.2009/ - Название с экрана.

69. Саркисян Т. С. К вопросу о финансовом надзоре и подходах к его организации [Текст] / Т. С. Саркисян // Деньги и кредит . - 2007. - № 4. - С. 20-23.

70. Крокетт Э. Перестройка финансовой архитектуры. Что необходимо сделать для укрепления финансового регулирования и надзора [Текст] / Э. Крокетт // Финансы & развитие. - Сентябрь. - 2009. - С. 18-19.

<< | >>
Источник: Козьменко О. В., Козьменко С. М., Васильєва Т. А. та ін.. Страховий і перестраховий ринки в епоху глобалізації: монографія / Козьменко О. В., Козьменко С. М., Васильєва Т. А. та ін. - Суми : Університетська книга,2011. - 388 с.. 2011

Еще по теме СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ:

 1. Список використаної та рекомендованої літератури
 2. СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
 3. СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
 4. СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
 5. СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
 6. СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
 7. СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
 8. СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
 9. список рекомендованої літератури
 10. 7. список Рекомендованої літератури
 11. Список літератури