<<
>>

Змістовий модуль 4. Основи управління місцевими фінансами в Україні та за кордоном

Тема 10 Управління місцевими фінансами в Україні

Мета заняття поглибити, систематизувати та закріпити знання про принципи, методи та механізм управління місцевими фінансами

План вивчення теми

1.

Роль фінансових органів місцевого самоврядування і місцевих фінансових органів виконавчої влади на етапах бюджетного процесу

2. Права й обов'язки органів місцевого самоврядування і місцевих органів виконавчої влади на етапах складання, розгляду, затвердження і виконання бюджету.

3. Контроль фінансових органів за формуванням та використанням коштів місцевих бюджетів і власних коштів бюджетних установ. Аудит як форма регіонального фінансового контролю.

Методичні рекомендації до самостійної роботи

Розглядаючи тему слід вивчити структуру місцевих фінансових органів, як елемента системи управління місцевими фінансами, що складаються з органів виконавчої влади та виконавчих органів місцевого самоврядування.

До фінансових органів місцевого самоврядування належать фінансові відділи виконавчих комітетів та інших виконавчих органів місцевого самоврядування. Фінансові відділи в системі місцевого самоврядування функціонують у містах, які мають статус так званого обласного підпорядкування, та в районах цих міст.

Центральна влада законодавчо регламентує повноваження міс­цевого самоврядування в галузі бюджету, утворення позабюджетних, валютних і цільових фондів, здійснення фінансово-кредитних відносин, управління фінансами комунальних підприємств, встановлення місцевих податків і зборів.

У питаннях регулювання доходів і видатків бюджетів місцевого самоврядування зберігається його підпорядкованість по вертикалі регіональним органам влади. А останніх, у свою чергу, центральній владі. Такий принцип організації бюджетної системи продовжує зберігатись.

Основні інструменти регулювання: нормативи відрахувань до місцевих бюджетів різних рівнів від регульованих доходів; бюд­жетні дотації і субсидії з Державного бюджету і бюджетів вищого рівня до бюджетів нижчого рівня; міжбюджетні взаєморозрахунки.

Потреби створення фінансових основ місцевого самоврядування зумовлюють необхідність реформи міжбюджетних стосунків в Україні. Слід стабілізувати доходні джерела місцевих бюд­жетів в обсягах, які достатні для виконання покладених на них обов’язків і відповідальності щодо фінансування послуг населенню. Це може бути зроблено за рахунок закріплення за місцевими бюджетами їх доходних джерел на довгостроковій основі.

Нині ж має місце інша практика державного регулювання доходів місцевого самоврядування.

Розглядаючи тему, слід звернути увагу на те, що організація контролю в Україні здійснюється:

- Міністерством фінансів України;

- Головним контрольно-ревізійним управлінням;

- Головним управлінням Державного казначейства;

- Державною податковою адміністрацією України;

- місцевими державними адміністраціями;

- іншими органами.

В Україні здійснюється загальний контроль за використанням бюджетних коштів і обов’язковий аудит підприємств та організацій, включаючи й комунальни сектор.

Загальний фінансови контроль здійснює Верховна рада України та Рахункова палата Верховної ради України. Фінансовий контроль — це цілеспрямована діяльність законодавчих і виконавчих органів державної влади і недержавних організацій на забезпечення законності, фінансової дисципліни і раціональності в процесі формування, розподілу, використання коштів централізованого і децентралізованого грошових фондів з метою найефективнішого соціально-економічного розвитку всіх суб’єктів фінансових відносин.

Поряд з цим фінансовий контроль сприяє збільшенню і нагромадженню коштів, зростанню рентабельності виробництва, ефективному використанню матеріальних і фінансових ресурсів.

Важливими напрямами фінансового контролю є своєчасне і повне виконання фінансових зобов’язань юридичними і фізичними особами перед бюджетом, дотримання податкового законодавства.

Відомчий фінансовий контроль здійснюється структурними підрозділами міністерств, відомств, державних комітетів та інших органів державного управління за фінансово-господарською діяльністю підвідомчих їм підприємств, установ та організацій.

До недержавних видів фінансового контролю належить:

- внутрішньогосподарський фінансовий контроль;

- громадський фінансовий контроль;

- аудиторський фінансовий контроль.

В умовах ринкових відносин виникають конфліктні ситуації між об’єктами підприємництва й органами державного контролю щодо розміру податків, які слід сплачувати до бюджету, цін та порядку застосування їх. Ці спірні питання вирішуються правоохоронними і державними органами управління за умови, що сторони подають письмові висновки незалежного аудиторського контрольного органу.

Фінансово-господарський контроль діяльності підприємств в умовах ринкових відносин і різних форм власності набуває іншого змісту, оскільки виникла нова форма фінансового контролю — аудиторський контроль.

Аудиторська перевірка проводиться з використанням аудиторських стандартів, розроблених практикою в країнах з розвинутою вільною економікою. Аудиторські стандарти — це основні принципи виконання аудиторських процедур. Вони мають виконуватися незалежно від умов, у яких проводиться аудит. До аудиторських стандартів включають пояснення і норми аудиту, що є керівництвом до виконання аудиторських процедур, застосування їх до окремих об’єктів перевірки, підготовки аудиторських звітів. Норми для аудиторів не є директивними, але в практиці аудиту їх здебільшого дотримуються. Було б неправильно вважати, що норми задовольняють аудитора у всіх можливих ситуаціях, тоді вони не задовольняли б потребу контролю комерційних нововведень і стримували б розвиток аудиту. Тому аудитори можуть не додержуватись норм, але зобов’язані пояснити причину цього. Наприклад, нормою аудиту є методичні рекомендації на випадок виявлення шахрайства у фінансовій звітності з метою приховання і викривлення розміру податків.

Питання для самоконтролю

1. Які особливості притаманні системі місцевих фінансових органів?

2. Назвіть основні повноваження органів місцевого самоврядування у сфері між бюджетних відносин.

3. Охарактеризуте основні принципи ефективного виконання місцевих бюджетів

4. Обґрунтуйте доцільність застосування контрольних функці органами Державного казначейства при обслуговуванні місцевих бюджетів.

Завдання до самостійної роботи

1. Вивчити основні терміни та скласти термінологічний словник за темою:

- управління місцевими фінансами;

- казначейське обслуговування місцевих бюджетів;

- касове виконання місцевих бюджетів;

- поточні звіти;

- річні звіти;

- фінансовий контроль;

- об’єкт фінансового контролю на місцевому рівні;

- суб’єкт фінансового контролю на місцевому рівні;

- поточний контроль;

- наступний контроль;

- аудит фінансової та господарської діяльності бюджетної установи;

- аудит ефективності виконання бюджетних програм.

2. Підготовка до семінарського заняття за темою.

Бібліографічний список до самостійної роботи

[1,6,7,8,9,20,21,24,25,26,28,29,30,31,32,34,37,38,40,43,42]

Тема 11 Світовий досвід організації місцевих фінансів

Мета заняття поглибити, систематизувати та закріпити знання про

про основи організації фінансів місцевих органів влади у зарубіжних країнах

План вивчення теми

1. Зарубіжний досвід місцевого оподаткування.

2. Світовий досвід касового виконання місцевих бюджетів.

3. Види, принципи та інструменти взаємодії державного та місцевих бюджетів у зарубіжних країнах.

4. Світовий досвід надання бюджетних трансфертів місцевим органам влади.

5.Можливість застосування світового досвіду організації місцевих фінансів в Україні Методичні рекомендації до самостійної роботи

При розгляді теми студентам слід звернути увагу на те, що Європейська хартія місцевого самоврядування (ЄХМС) — одне з головних джерел управління органами місцевого самоврядування європейських держав, що встановлює шляхи розвитку місцевого самовряду­вання в сучасній Європі.

В її основу покладено принцип субсидіарності, за яким питання, які можна вирішувати на низо­вих рівнях управління, немає сенсу передавати наверх. Місце­вим спільнотам, за ЄХМС, передається якомога більше управлінських завдань щодо соціально-економічного розвит­ку територій.

Мета ЄХМС — забезпечення захисту прав органів місцевого самоврядування. Вона зобов'язує держави, які її підписали, гарантувати і зміцнювати політичну, адміністративну та фінансову самостійність місцевих спільнот.

В ЄХМС питанням фінансів присвячена 9 стаття, яка називається «Фінансові ресурси органів місцевого самоврядування».

Її основні положення зводяться то того, що місцеве самоврядування повинно наділятися фінансовими ресурсами відповідно до їхньої концепції, передбачених конституцією та законом; цих ресурсів повинно бути достатньо і в межах загальної економічної політики ними можна вільно розпоряджатися; частина фінансових ресурсів повинна формуватися за рахунок місцевих податків і зборів, ставки яких визначаються місцевим самоврядуванням у межах закону. В Європейській Хартії окреслено правові й організаційні принципи місцевих фінансів. ЄХМС є для України взірцем формування демократичної системи місцевого самоврядування та орієнтиром у цьому процесі.

Розглядаючи тему також необхідно звернути увагу на те, що діючі системи бюджетів у зарубіжних країнах може бути згруповано в три основні моделі.

Перша модель базується на повному розмежуванні окремих податків між різними адміністративними рівнями влади і на закріпленні їх у законодавчому порядку за відповідними рівнями системи бюджетів. Така модель частково характерна для США.

Друга модель базується на зафіксованому в законодавстві пайовому розподілі основних податків між різними адміністративними рівнями влади і на відповідному закріпленні цих часток за рівнями системи бюджетів. Ця модель характерна для Німеччини.

Для третьої моделі характерне застосування різними рівнями влади спільної бази оподаткування. При цьому кожен рівень влади встановлює власну ставку на основі однієї бази оподаткування.

Загальна ставка оподаткування, таким чином, є сумою податкових ставок різних рівнів влади. У такій спосіб розподіляється прибутковий податок у Швеції.

При вивченні теми необхідно знати, що місцеві податки в зарубіжних країнах є основним доходним джерелом місцевих бюджетів.

Внаслідок багатовікової еволюції на Заході склалася розгалужена система місцевих податків і зборів, характерною ознакою якої є їхня численність: у Бельгії запроваджено 100 місцевих податків і зборів, в Італії – 70, у Франції - більш як 50.

Ще однією особливістю місцевих податків і зборів на Заході є їхня масовість. Вони сплачуються фактично всім дорослим населенням, незалежно від соціального статусу та рівня доходів.

Особливістю місцевих податків і зборів більшості розвинених країн є також їхня регресивність, тобто частка місцевих податків і зборів зменшується стосовно сукупного розміру доходів, якщо доходи зростають.

Слід також врахувати, що органи місцевого самоврядування багатьох зарубіжних країн мають право утворювати позабюджетні фонди. Ці фонди мають цільових характер і створюються з метою вирішення конкретних економічних і соціальних проблем.

Місцеві колективи можуть утворювати резервні, страхові, гарантійні та амортизаційні фонди. У багатьох країнах органи місцевого самоврядування створюють страхові фонди для забезпечення гарантованих умов повернення коштів, залучених від муніципальних позик. Особливо це стосується муніципальних позик під так звані моральні зобов’язання, які не забезпечені повними юридичними гарантіями емітента.

Розглядаючи тему студентам слід звернути увагу на те, що у зарубіжних країнах застосовуються різні підходи до організації касової справи в органах місцевого самоврядування. В одних країнах органи місцевого самоврядування самостійно визначають умови касового виконання власних бюджетів. В інших країнах органи місцевого самоврядування такого права не мають, воно належить державній владі.

У тих країнах, де касова справа в органах місцевого самоврядування перебуває під контролем державної влади, вона організується державним казначейством. Прикладом такої країни є Франція. У цій країні органи місцевого самоврядування зобов’язані відкривати свої рахунки лише в органах державного казначейства, яке є структурним підрозділом Міністерства економіки і фінансів Франції. Питання для самоконтролю

1. Які є методи фінансового забезпечення місцевого самоврядування в зарубіжних країнах?

2. Який міжнародний документ окреслив правові й організаційні принципи місцевого самоврядування?

3. Охарактеризуйте зарубіжну системи місцевих податків і зборів.

4. Порівняйте світовий досвід касового виконання місцевих бюджетів з досвідом України.

Завдання до самостійної роботи

1. Вивчити основні терміни та скласти термінологічний словник за темою:

- Європейська хартія місцевого самоврядування;

- бюджетний федералізм;

- Американський федералізм;

- вертикальні фінансові дисбаланси;

- горизонтальні фінансові дисбаланси.

2. Підготовка до семінарського заняття за темою.

Бібліографічний список

[2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,15,18,19,20,29,30,31,36,37,38,39,40,43]

<< | >>
Источник: А.Ю. Чубак, К.М. Свізінська. Місцеві фінанси: Навчально-методичний посібник для студентів, які навчаються за галуззю знань 0305 «Економіка та підприємництво» за напрямом підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит»/ Укл. А.Ю. Чубак, К.М. Свізінська – Дніпропетровськ, Дніпропетровська державна фінансова академія,2010.- 131 с.. 2010

Еще по теме Змістовий модуль 4. Основи управління місцевими фінансами в Україні та за кордоном:

 1. Управління місцевими фінансами
 2. Змістовий модуль 1.
 3. Змістовий модуль 2.
 4. Змістовий модуль 3.
 5. Змістовий модуль 2. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИЙ І СОЦІАЛЬНИЙ АСПЕКТИ ДРЕ
 6. Змістовий модуль 1. НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА ЯК ОБ’ЄКТ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ
 7. Змістовий модуль 1. Сутність та передумови створення державних цільових фондів
 8. Змістовий модуль 2. Пенсійний фонд та інші фонди державного соціального страхування
 9. Принципи ефективного управління фінансами
 10. Пріоритети управління фінансами домогосподарств
 11. Фінанси місцевих органів влади та фінансове вирівнювання у Франції
 12. Зміст та завдання управління фінансами підприємств
 13. Фінанси підприємств комунальної власності як складова місцевих фінансів
 14. Фінанси місцевих органів влади та міжбюджетні відносини
 15. Інформаційне забезпечення системи управління фінансами
 16. Управління фінансами приватних та державних підприємств