<<
>>

ТЕСТИ

Тема 1. Місцеві фінанси, їх сутність, склад і роль у розвитку економічної та соціальної інфраструктури

1. Категорія «місцеві фінанси» - це:

а) сукупність фінансових ресурсів органів місцевого самоврядування;

б) місцеве господарство адміністративно-територіальних одиниць;

в) система економічних відносин, пов'язаних із формуванням, розподілом та використанням фінансових ресурсів, необхідних органам місцевого самоврядування для виконання покладених на них завдань;

г) сукупність матеріальних засобів, які надаються в розпорядження адміністративно-територіальних одиниць.

2. Функції які виконують місцеві фінанси:

а) інструмент регулювання соціального та економічного розвитку територій;

б) контрольна, розподільча;

в) інструмент економічного зростання;

г) фіскальна.

3. До складу місцевих фінансових інститутів не належать:

а) місцеві бюджети;

б) державний бюджет;

в) комунальний кредит;

г) підприємства комунальної власності.

4. Яка необхідна умова існування місцевих фінансів:

а) функціонування інституту місцевого самоврядування;

б) виникнення державних фінансів;

в) прийняття Конституції;

г) всі відповіді правильні?

5. Яка з теорій не належить до теорій місцевого самоврядування:

а) теорія вольності общин;

б) державницька теорія місцевого самоврядування;

в) теорія муніципального комунізму;

г) децентралізаційна теорія?

6. Принципи місцевого самоврядування в Україні:

а) самостійність, автономність, гласність, демократія;

б) народовладдя, законність, гласність, колегіальність, поєднання місцевих і державних інтересів, виборність, правова, організаційна та матеріально-фінансова самостійність у межах повноважень;

в) підзвітність та відповідальність перед територіальними громадами їх органів та посадових осіб, державна підтримка та гарантії місцевого самоврядування, судовий захист прав місцевого самоврядування;

г) підзвітність і підконтрольність перед державними органами влади.

7. До складу системи місцевого самоврядування в Україні не включаються:

а) територіальні громади;

б) сільські, селищні, міські ради;

в) сільські, селищні, міські голови;

г) обласні, районні державні адміністрації.

8. До основних складових ролі місцевих фінансів не відноситься:

а) забезпечення обороноздатності країни;

б) забезпечення фінансової незалежності органів місцевого самоврядування;

в) реалізація завдань державної регіональної політики;

г) вирішення соціальних, демографічних, екологічних, національних та інших проблем регіонів.

9. Коли в Росії відбулося організаційне оформлення інституту місцевого самоврядування:

а) в результаті кріпосної реформи 1861 р.;

б) після земської реформи 1864 р.;

в) під час Першої світової війни;

г) у процесі Жовтневого перевороту 1917 р.?

10. Яка хронологія в прийнятя нормативних актів, що регламентують функціонування місцевих фінансів:

а) Конституція України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетний кодекс України, Закон України «Про Державний бюджет України» на поточний рік;

б) Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про Державний бюджет України» на поточний рік;

в) Конституція України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про Державний бюджет України» на поточний рік, Бюджетний кодекс України;

г) Бюджетний кодекс України, Конституція України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про Державний бюджет України» на поточний рік, Бюджетний кодекс України?

11. Розподільча функція місцевих фінансів реалізовується в:

а) порядку формування доходів і видатків місцевих бюджетів, цільових фондів органів місцевого самоврядування, за допомогою яких проходить процес забезпечення їх фінансовими ресурсами, необхідними для виконання покладених на місцеве самоврядування функцій і завдань;

б) діяльності органів місцевого самоврядування при складанні проектів місцевих бюджетів, їх розгляді і затвердженні, а також виконанні і складанні звіту про виконання місцевих бюджетів та спрямуванні на забезпечення передбачених пропорцій розподілу і перерозподілу фінансових ресурсів, їх цільове і економне використання;

в) створенні таких умов, за яких органи місцевого самоврядування стають безпосередньо зацікавленими в збільшенні обсягів доходів бюджетів, додатковому залученні надходжень, як загальнодержавних, так і місцевих податків і зборів, пошуку альтернативних доходів, ефективному використанні фінансових ресурсів, які поступають у їх розпорядження;

г) усі відповіді правильні.

12. Контрольна функція місцевих фінансів реалізовується в:

а) порядку формування доходів і видатків місцевих бюджетів, цільових фондів органів місцевого самоврядування, за допомогою яких проходить процес забезпечення їх фінансовими ресурсами, необхідними для виконання покладених на місцеве самоврядування функцій і завдань;

б) діяльності органів місцевого самоврядування при складанні проектів місцевих бюджетів, їх розгляді і затвердженні, а також виконанні і складанні звіту про виконання місцевих бюджетів та спрямуванні на забезпечення передбачених пропорцій розподілу і перерозподілу фінансових ресурсів, і'х цільове і економне використання;

в) створенні таких умов, за яких органи місцевого самоврядування стають безпосередньо зацікавленими в збільшенні обсягів доходів бюджетів, додатковому залученні надходжень як загальнодержавних, так і місцевих податків і зборів, пошуку альтернативних доходів, ефективному використанні фінансових ресурсів, які поступають у їх розпорядження;

г) усі відповіді правильні.

13. Стимулююча функція місцевих фінансів реалізовується в:

а) порядку формування доходів і видатків місцевих бюджетів, цільових фондів органів місцевого самоврядування, за допомогою яких проходить процес забезпечення їх фінансовими ресурсами, необхідними для виконання покладених на місцеве самоврядування функцій і завдань;

б) діяльності органів місцевого самоврядування при складанні проектів місцевих бюджетів, їх розгляді і затвердженні, а також виконанні й складанні звіту про виконання місцевих бюджетів та спрямуванні на забезпечення передбачених пропорцій розподілу і перерозподілу фінансових ресурсів, їх цільове і економне використання;

в) створенні таких умов, за яких органи місцевого самоврядування стають безпосередньо зацікавленими в збільшенні обсягів доходів бюджетів, додатковому залученні надходжень як загальнодержавних, так і місцевих податків і зборів, пошуку альтернативних доходів, ефективному використанні фінансових ресурсів, які поступають у їх розпорядження;

г) усі відповіді правильні.

14. Яка з теорій належить до теорій місцевого самоврядування?

а) децентралізаційна;

б) централізаційна;

в) унітарна;

г) усі відповіді правильні.

15. Місцеві фінанси в економічній системі держави використовуються як інструмент:

а) перерозподілу валового внутрішнього продукту;

б) державного регулювання розвитку територій;

в) державної регіональної політики;

г) усі відповіді правильні.

16. Місцеві фінанси в економічній системі держави не визначають:

а) стану й розвитку місцевого господарства;

б) стан фінансового вирівнювання;

в) фінансової бази державного бюджету;

г) обсягу й якості надання локальних суспільних послуг населенню.

17. У якому нормативному документі конституційно закріплено існування інституту місцевого самоврядування в Україні, визначено повноваження органів місцевого самоврядування, матеріальної і фінансової основи самоврядування, основних засад функціонування місцевих бюджетів, гарантування фінансування державою здійснення органами місцевого самоврядування делегованих повноважень:

а) Конституції України;

б) Законі України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

в) Бюджетному кодексі України;

г) щорічних законах «Про Державний бюджет України»?

18. У якому нормативному документі здійснено розвиток та конкретизацію положень Конституції про місцеве самоврядування, його принципів, повноважень органів місцевого самоврядування, забезпечення матеріальної та фінансової бази, в т.ч. засад функціонування місцевих бюджетів?

а) Податковий кодекс України;

б) Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

в) Бюджетний кодекс України;

г) щорічні закони «Про Державний бюджет України»?

19. У якому нормативному документі визначено склад загального і спеціального фондів місцевих бюджетів, взаємовідносини між Державним бюджетом України та місцевими бюджетами, обсяги та особливості перерахування міжбюджетних трансфертів, додаткові положення, які регламентують бюджетний процес:

а) Конституції України;

б) Законі України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

в) Бюджетному кодексі України;

г) Щорічних законах «Про Державний бюджет України»?

20.

У якому нормативному документі визначено склад місцевих бюджетів, проведено чіткий розподіл доходів і видатків між бюджетами, встановлено прозору і об'єктивну процедуру міжбюджетних відносин, визначено формульний порядок розрахунку дотацій вирівнювання, зміцнено фінансову базу органів місцевого самоврядування, встановлено зацікавленість у збільшенні доходів державного і місцевих бюджетів, визначено порядок проведення місцевих запозичень, встановлена відповідальність і контрольні повноваження всіх учасників бюджетного процесу:

а) Конституції України;

б) Законі України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

в) Бюджетному кодексі України;

г) щорічних законах «Про Державний бюджет України»?

Тема 2: Місцеві бюджети - визначальна ланка місцевих фінансів

1. До місцевих бюджетів в Україні належать:

а) обласні бюджети;

б) районні бюджети;

в) бюджети місцевого самоврядування;

г) всі відповіді правильні.

2. Які види бюджетів відносяться до бюджетів місцевого самоврядування:

а) бюджети територіальних громад сіл;

б) обласні та районні бюджети;

в) бюджети районів у містах;

г) бюджет Автономної Республіки Крим?

3. Доходи місцевих бюджетів поділяються на:

а) загальнодержавні і місцеві;

б) податкові, неподаткові, доходи від операцій з капіталом, трансферти;

в) власні і закріплені;

г) постійні і тимчасові.

4. До складу власних доходів місцевих бюджетів не належить:

а) державне мито;

б) плата за забруднення навколишнього середовища;

в) податок на промисел;

г) податок з власників транспортних засобів.

5. Які видатки не фінансуються за рахунок коштів місцевих бюджетів:

а) видатки для забезпечення конституційного ладу держави, державної цілісності та суверенітету, незалежного судочинства;

б) видатки, які визначаються функціями держави (освіта, охорона здоров'я, соціальний захист і соціальне забезпечення тощо);

в) видатки на реалізацію прав та обов'язків місцевого самоврядування;

г) усі відповіді правильні?

6.

З яких місцевих бюджетів здійснюються видатки на фінансування бюджетних установ та заходів, які забезпечують необхідне першочергове надання соціальних послуг, гарантованих державою, і які розташовані найближче до споживачів (І група):

а) з бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів;

б) з бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та міст обласного значення;

в) з бюджетів сіл, селищ, міст та їх об'єднань;

г) з районних бюджетів?

7. З яких місцевих бюджетів здійснюються видатки на фінансування бюджетних установ та заходів, які забезпечують надання основних соціальних послуг, гарантованих державою для всіх громадян України (II група):

а) з бюджетів міст Києва та Севастополя;

б) з бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів;

в) з Державного бюджету України;

г) з бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та міст обласного значення, а також районних бюджетів?

8. На які потреби не використовуються кошти бюджету розвитку місцевих бюджетів:

а) на погашення боргу місцевого самоврядування;

б) на фінансування поточних потреб органів місцевого самоврядування;

в) на фінансування інвестиційних проектів;

г) на внески в статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності?

9. Не є джерелами бюджету розвитку місцевих бюджетів:

а) надходження від місцевих податків та зборів;

б) кошти від відчуження майна, яке знаходиться у комунальній власності;

в) субвенції з інших бюджетів на виконання інвестиційних проектів;

г) запозичення, які здійснюють місцеві ради.

10. Які з названих податків і зборів не відносяться до місцевих:

а) єдиний податок для суб'єктів малого підприємництва;

б) збір за видачу дозволу на розміщення об'єктів торгівлі та сфери послуг;

в) комунальний податок;

г) ринковий збір?

11. До місцевих бюджетів не належить:

а) Державний бюджет України;

б) бюджет Автономної Республіки Крим;

в) обласний бюджет;

г) районний бюджет.

12. Які види бюджетів не відносяться до бюджетів місцевого самоврядування:

а) бюджети територіальних громад сіл;

б) бюджети територіальних громад селищ ;

в) бюджети територіальних громад міст;

г) бюджети територіальних громад районів.

13. До складу власних доходів місцевих бюджетів не належить:

а) плата за державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності, що справляється виконавчими органами відповідних рад;

б) плата за гарантії, надана органами місцевого самоврядування;

в) гранти та дарунки у вартісному обрахунку;

г) надходження від місцевих грошово-речових лотерей.

14. У державних фінансах місцеві бюджети є:

а) складовою бюджетної системи;

б) інструментом реалізації загальнодержавних програм;

в) інструментом фінансового вирівнювання;

г) усі відповіді правильні.

15. До складу закріплених доходів місцевих бюджетів не належить:

а) плата за торговий патент на здійснення деяких видів підприємницької діяльності (за винятком плати за придбання торгових патентів пунктами продажу нафтопродуктів (автозаправними станціями, заправними пунктами), що справляється виконавчими органами відповідних рад;

б) місцеві податки і збори, що зараховуються до бюджетів місцевого самоврядування;

в) єдиний податок для суб'єктів малого підприємництва в частині, що належить відповідним бюджетам;

г) надходження адміністративних штрафів, які накладаються виконавчими органами відповідних рад або утвореними ними в установленому порядку адміністративними комісіями.

16. Надходження до бюджету розвитку місцевих бюджетів здійснюється за рахунок:

а) надходження дивідендів, нарахованих на акції (частки, паї) господарських товариств, що знаходяться у власності територіальної громади;

б) коштів від повернення позик, які надавалися з відповідного місцевого бюджету до набрання чинності Бюджетного кодексу України, та відсотки, сплачені за користування позиками;

в) кошти, які передаються з іншої частини місцевого бюджету;

г) усі відповіді правильні.

17. Бюджет розвитку місцевих бюджетів - це:

а) складова частина спеціального фонду місцевих бюджетів, в якому зосереджуються бюджетні ресурси, призначені для проведення поточної діяльності;

б) складова частина загального фонду місцевих бюджетів, в якому зосереджуються бюджетні ресурси, призначені для проведення поточної діяльності;

в) складова частина спеціального фонду місцевих бюджетів, в якому зосереджуються бюджетні ресурси, призначені для проведення інвестиційної та інноваційної діяльності;

г) складова частина загального фонду місцевих бюджетів, в якому зосереджуються бюджетні ресурси, призначені для проведення інвестиційної та інноваційної діяльності.

18. До витрат бюджету розвитку місцевих бюджетів відносять:

а) погашення основної суми боргу Автономної Республіки Крим та місцевого самоврядування (крім боргу за короткостроковими позичками, отриманими на покриття тимчасових касових розривів у процесі виконання місцевих бюджетів);

б) капітальні вкладення;

в) внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності;

г) усі відповіді правильні.

19. Згідно з Бюджетним кодексом України, місцевий бюджет складається з фондів:

а) унітарного та федерального;

б) загального та спеціального;

в) економічного та соціального;

г) амортизаційного та інвестиційного.

20. В економічній системі держави місцеві бюджети впливають на:

а) соціально-економічний розвиток;

б) фінансову безпеку;

в) фінансову стабільність;

г) усі відповіді правильні.

Тема 3: Фінансові ресурси місцевого самоврядування

1. Що не відноситься до фінансової основи місцевого самоврядування:

а) доходи місцевих бюджетів;

б) об'єкти комунальної власності;

в) кошти цільових фондів;

г) кошти державного бюджету.

2. Фінансова незалежність місцевого самоврядування - це:

а) незалежність органів місцевого самоврядування від загальнодержавних органів влади у прийнятті певних рішень щодо місцевих проблем при наявності забезпечення їхнього вирішення відповідними коштами;

б) незалежність органів місцевого самоврядування від рішень загальнодержавних органів влади;

в) право органів місцевого самоврядування самостійно приймати рішення в сфері місцевих фінансів;

г) залежність органів місцевого самоврядування від загальнодержавних органів влади у прийнятті певних рішень щодо місцевих проблем при наявності забезпечення їхнього вирішення відповідними коштами.

3. Які органи влади і управління мають право випускати місцеві позики?

а) органи місцевого самоврядування;

б) Верховна Рада України;

в) міські ради;

г) обласні ради?

4. Комунальний кредит — це:

а) сукупність економічних відносин між міжнародними фінансовими інститутами та органами місцевого самоврядування, за яких останні виступають у ролі позичальника і кредитора;

б) сукупність економічних відносин між органами державної влади та управління на місцях, з одного боку, та фізичними і юридичними особами - з другого, при яких перші виступають в якості позичальника, кредитора і гаранта;

в) сукупність економічних відносин між органами місцевого самоврядування, з одного боку, та фізичними і юридичними осо- бами - з другого, при яких перші виступають в якості частіше всього позичальника, рідше - кредитора;

г) сукупність фондів грошових засобів, які створюються в процесі розподілу і перерозподілу ВВП і спрямовуються на економічний та соціальний розвиток адміністративно- територіальних одиниць.

5. Що з наведеного не є формою комунального кредиту?

а) муніципальна позика;

б) загальнодержавні грошово-речові лотереї;

в) комунальний банківський кредит;

г) місцеві грошово-речові лотереї?

6. Залежно від мети випуску, муніципальні позики бувають:

а) проектні;

б) загальні;

в) прибутковв;

г) усі відповіді правильні.

7. Зовнішні запозичення можуть здійснювати лише міські ради міст з чисельністю населення:

а) до 500 тис. осіб;

б) понад 800 тис. осіб;

в) понад 1 млн осіб;

г) до 100 тис. осіб.

8. Видатки на обслуговування боргу місцевих бюджетів не можуть щорічно перевищувати:

а) 20% видатків від загального фонду відповідного місцевого бюджету;

б) 10% видатків від загального фонду відповідного місцевого бюджету;

в) 50% видатків від загального фонду відповідного місцевого бюджету;

г) 30% видатків від загального фонду відповідного місцевого бюджету.

9. Що не входить до складу стадій життєвого циклу облігації муніципальної позики:

а) емісія;

б) збереження;

в) розміщення;

г) обіг.

10. Чи мають право органи місцевого самоврядування, згідно з Бюджетним кодексом України, створювати позабюджетні та валютні фонди:

а) так;

б) ні;

в) у виняткових випадках, передбачених законодавством;

г) мали право до 01.01.2000 р.?

11. Відповідальність за зобов'язаннями за запозиченнями до місцевих бюджетів:

а) держава не несе;

б) держава несе;

в) покладається на вищестоячі органи місцевої влади, а в разі їх відсутності - на державу;

г) при виникненні надзвичайних обставин держава може солідарно розподілити відповідальність із відповідним органом місцевого самоврядування.

12. Г оловною ознакою фінансової незалежності органів місцевого самоврядування є:

а) володіння і самостійне розпорядження фінансовими ресурсами, розмір яких відповідає функціям і завданням, що на них покладаються;

б) встановлення місцевих податків і зборів та їх ставок у межах, визначених законодавством;

в) рухоме та нерухоме майно, яке знаходиться у комунальній власності;

г) усі відповіді правильні.

13. Місцеві позики для обслуговування загальних або поточних потреб - це:

а) прибуткові;

б) неприбуткові;

в) загальні;

г) часткові.

14. Місцеві фінансові ресурси - це:

а) сукупність засобів, що перебувають у розпорядженні органів місцевого самоврядування;

б) сукупність фондів грошових засобів, які створюються в процесі розподілу та перерозподілу ВВП і спрямовуються на економічний та соціальний розвиток адміністративно- територіальних одиниць;

в) сукупність економічних відносин між міжнародними фінансовими інститутами та органами місцевого самоврядування, при яких останні виступають у ролі позичальника і кредитора;

г) сукупність економічних відносин між органами державної влади та управління на місцях, з одного боку, та фізичними і юридичними особами - з іншого, при яких перші виступають в якості позичальника, кредитора і гаранта.

15. Що не відноситься до фінансових ресурсів органів місцевого самоврядування:

а) доходи місцевих бюджетів;

б) фінансові ресурси підприємств комунальної власності;

в) видатки місцевих бюджетів;

г) благодійні, спонсорські внески, пожертвування?

16. Згідно з Бюджетним кодексом України, чи мають право органи влади Автономної Республіки Крим та органи місцевого самоврядування визначати напрями використання бюджетних коштів відповідно до законодавства України:

а) так;

б) ні;

в) у виняткових випадках, передбачених законодавством;

г) мали право до 01.01.2000 р.?

17. Місцеві позики, що випускаються під конкретний прибутковий проект, - це:

а) прибуткові;

б) неприбуткові;

в) загальні;

г) часткові.

18. Органи місцевого самоврядування відповідальність за зобов'язаннями за запозиченнями держави:

а) несуть;

б) не несуть;

в) покладається на вищестоячі органи місцевої влади;

г) несуть при виникненні надзвичайних обставин.

19. Згідно з Бюджетним кодексом України, чи мають право органи місцевого самоврядування самостійно розглядати і затверджувати відповідні місцеві бюджети:

а) так;

б) ні;

в) у виняткових випадках, передбачених законодавством;

г) мали право до 01.01.2000 р.?

20. Місцеві позики для фінансування капіталомістких проектів, погашення яких проводиться за рахунок місцевих надходжень і держбюджету, - це:

а) прибуткові;

б) неприбуткові;

в) проектні;

г) поточні.

Тема 4: Планування та порядок фінансування видатків місцевих бюджетів

1. Формула розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів між державним бюджетом та місцевими бюджетами не враховує:

а) фінансові нормативи бюджетної забезпеченості та коригувальні коефіцієнти до них і прогнозний обсяг кошика доходів місцевих бюджетів;

б) коефіцієнт вирівнювання й індекс відносної податкоспроможної адміністративно-територіальної одиниці;

в) кількість мешканців та кількість споживачів соціальних послуг;

г) кількість муніципальних закладів.

2. Індекс відносної податкоспроможності дорівнює:

а) добутку середньодушового кошика доходів місцевого самоврядування і середнього по Україні обсягу середньодушового кошика доходів;

б) частці від ділення середньодушового кошика доходів місцевого самоврядування на середній по Україні обсяг середньодушового кошика доходів;

в) різниці середнього по Україні обсягу середньодушового кошика доходів і середньодушового кошика доходів місцевого самоврядування;

г) сумі середньодушового кошика доходів місцевого самоврядування та середньому по Україні обсягу середньодушового кошика доходів.

3. Коефіцієнт вирівнювання - це:

а) показник, що дорівнює обсягу коштів, необхідних місцевому самоврядуванню для збалансування бюджету;

б) коефіцієнт, що застосовується при розрахунку обсягу дотацій вирівнювання та коштів, які передаються з Державного бюджету України до місцевих бюджетів з метою зміцнення доходної бази бюджетів місцевого самоврядування;

в) коефіцієнт, що визначається для розрахунку частки видатків у плановому розмірі доходів місцевого самоврядування;

г) коефіцієнт, що визначається для розрахунку величини видатків у плановому розмірі доходів місцевого самоврядування.

4. Фінансовий норматив бюджетної забезпеченості - це:

а) гарантований державою обсяг закріплених доходів бюджетів місцевого самоврядування;

б) розмір мінімально необхідних видатків органів місцевого самоврядування;

в) гарантований державою в межах наявних бюджетних ресурсів рівень фінансового забезпечення повноважень Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій та виконавчих органів місцевого самоврядування, що використовується для визначення обсягу міжбюджетних трансфертів;

г) гарантований державою в межах наявних бюджетних ресурсів рівень фінансового забезпечення повноважень Верховної Ради України, місцевих державних адміністрацій та виконавчих органів місцевого самоврядування, що використовується для визначення обсягу міжбюджетних трансфертів.

5. При розрахунку видатків на утримання органів управління враховується:

а) чисельність працівників органів управління залежно від чисельності населення області (міста);

б) середньодушовий кошик доходів;

в) фінансовий норматив бюджетної забезпеченості;

г) індекс відносної податкоспроможності.

6. При розрахунку видатків на освіту не враховується:

а) загальний обсяг ресурсів бюджету на освіту;

б) фінансовий норматив бюджетної забезпеченості в розрахунку на одного учня;

в) наведений контингент учнів різних типів загальноосвітніх навчальних закладів;

г) індекс відносної податкоспроможності.

7. При розрахунку видатків на соціальний захист і соціальне забезпечення не враховується:

а) загальний обсяг ресурсів бюджету на соціальний захист і соціальне забезпечення;

б) індекс відносної податкоспроможності;

в) контингент отримувачів соціальних виплат;

г) фінансовий норматив бюджетної забезпеченості.

8. При розрахунку видатків на охорону здоров’я враховується:

а) чисельність населення адміністративно-територіальної одиниці;

б) співвідношення обсягів видатків на охорону здоров'я між місцевими бюджетами окремих видів;

в) коригувальні коефіцієнти до фінансових нормативів бюджетної забезпеченості, які враховують співвідношення видатків на заробітну плату в загальній сумі видатків місцевих бюджетів, вікову структуру населення, надання послуг відомчими закладами охорони здоров'я;

г) усі названі чинники враховуються.

9. До видів кошторисів не відносяться:

а) індивідуальні;

б) локальні;

в) загальні;

г) зведені галузеві.

10. У процесі програмно-цільового планування на етапі стратегічного планування не здійснюється:

а) визначення довго- та середньострокових цілей;

б) моніторинг ресурсної бази, її вартісна оцінка;

в) прийняття програмних документів органами влади;

г) відбір першочергових завдань, виходячи з фінансових можливостей.

11. У процесі програмно-цільового планування на етапі складання бюджету не здійснюється:

а) розробка, аналіз і відбір програм;

б) визначення та аналіз ресурсів, необхідних для реалізації програм;

в) оцінювання та очікування результатів;

г) подання бюджетних запитів для включення програм до бюджету.

12. Кошториси, які визначають обсяг, цільове призначення і розподіл коштів загального і спеціального фондів, що виділяються з бюджету на утримання кількох типових установ, які обслуговуються однією централізованою бухгалтерією, відносяться до :

а) індивідуальних;

б) локальних;

в) загальних;

г) зведених галузевих.

13. Показники, які використовуються для оцінювання досягнення поставлених цілей (кількість користувачів товарами, роботами, послугами, виробленими впроцесі виконання бюджетної програми), - це:

а) показники затрат;

б) показники продукту;

в) показники ефективності;

г) показники якості.

14. Кошториси, які відображають специфіку й особливості виробничої діяльності установи, розробляються за затвердженими формами і розрізняються за видами бюджетних установ (школами, лікарнями, дитячими садками і т.д.), відносяться до:

а) індивідуальних;

б) локальних;

в) загальнихі;

г) зведених галузевих.

15. За допомогою якого методу здійснюється планування місцевих бюджетів:

а) нормативного;

б) розрахунково-аналітичного;

в) економіко-математичного;

г) усі відповіді правильні.

16. Показники, що визначають обсяг та структуру ресурсів, які забезпечують виконання бюджетної програми, - це:

а) показники затрат;

б) показники продукту;

в) показники ефективності;

г) показники якості.

17. Кошториси, які являють собою об'єднані в один кошторис індивідуальні кошториси однотипних установ, кошториси видатків на централізовані заходи і загальні кошториси міністерств і управлінь відносять до:

а) індивідуальних;

б) локальних;

в) загальних;

г) зведених галузевих.

18. До витрат на благоустрій міст і селищ відносяться:

а) капітальні вкладення;

б) витрати на капітальний ремонт;

в) витрати на поточне утримання споруд і благоустрій;

г) усі відповіді правильні.

19. Показники, які визначаються як відношення кількості вироблених товарів (виконання робіт, надання послуг) до їх вартості у грошовому або людському вимірі (витрати ресурсів на одиницю показника продукту), це:

а) показники затрат;

б) показники продукту;

в) показники ефективності;

г) показники якості.

20. Кошторис видатків - це:

а) фінансові нормативи бюджетної забезпеченості та коригувальні коефіцієнти до них і прогнозний обсяг кошика доходів місцевих бюджетів;

б) показник, що дорівнює обсягу коштів, необхідних місцевому самоврядуванню для збалансування бюджету;

в) загальний плановий документ, який визначає обсяг, цільове спрямування та поквартальний розподіл коштів, які виділяються з бюджету на проведення соціально-культурних заходів з господарського та культурного будівництва;

г) гарантований державою в межах наявних бюджетних ресурсів рівень фінансового забезпечення повноважень Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій та виконавчих органів місцевого самоврядування, що використовується для визначення обсягу міжбюджетних трансфертів.

Тема 5: Міжбюджетні відносини, їх складові

1. Міжбюджетні відносини - це:

а) сукупність міжбюджетних трансфертів, що здійснюються протягом бюджетного року;

б) відносини між державою, Автономною Республікою Крим та місцевим самоврядуванням щодо забезпечення відповідних бюджетів фінансовими ресурсами, необхідними для виконанням функцій, передбачених Конституцією та законами України;

в) відносини між органами місцевого самоврядування, метою яких є збалансування місцевих бюджетів;

г) надання коштів з державного бюджету місцевим для збалансування доходів і видатків усіх бюджетів.

2. Суб'єктами міжбюджетних відносин є:

а) місцеві осередки політичних партій;

б) органи державної влади та управління й органи місцевого самоврядування, до компетенції яких включені повноваження щодо складання, розгляду, затвердження і виконання бюджетів;

в) громадські утворення і організації;

г) усі відповіді правильні.

3. Бюджетне регулювання - це:

а) надання коштів з місцевих бюджетів державному бюджету для збалансування доходів і видатків державного бюджету;

б) надання коштів з державного бюджету місцевим бюджетам для збалансування доходів і видатків усіх бюджетів;

в) надання коштів з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам у формі субсидій;

г) надання коштів з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам у формі дотацій.

4. Методи бюджетного регулювання:

а) балансовий;

б) моделювання;

в) надання бюджетних трансфертів;

г) установлення надбавок до загальнодержавних податків.

5. Фінансове вирівнювання - це:

а) приведення у відповідність витрат бюджетів (за економічною та функціональною класифікацією) до гарантованого державою мінімального рівня соціальних послуг на душу населення, ліквідація значних диспропорцій у здійсненні видатків у розрізі окремих територій;

б) перерозподіл фінансових ресурсів між бюджетами різних рівнів;

в) спрямування коштів із «багатших» регіонів у «бідніші» з метою збалансування доходно!' і видаткової частин місцевих бюджетів;

г) відносини між державою, Автономною Республікою Крим та місцевим самоврядуванням щодо забезпечення відповідних бюджетів фінансовими ресурсами, необхідними для виконаним функцій, передбачених Конституцією та законами України.

6. Як визначається обсяг дотацій вирівнювання місцевим бюджетам?

а) шляхом зіставлення запланованих доходів і видатків місцевого бюджету;

б) залежно від обсягів доходів державного бюджету;

в) як перевищення обсягу видатків (розрахованих із застосуванням фінансових нормативів бюджетної забезпеченості та коригуючих коефіцієнтів) над кошиком доходів;

г) залежно від обсягів видатків державного бюджету.

7. Субвенції на виконання інвестиційних проектів можуть надаватися:

а) з Державного бюджету;

б) з місцевих бюджетів;

в) з Державного та з місцевих бюджетів;

г) заборонені Бюджетним кодексом України.

8. Які є види нормативів відрахувань від загальнодержавних податків і доходів:

а) загальні, групові, індивідуальні;

б) єдині, множинні, індивідуальні;

в) єдині, групові, індивідуальні;

г) єдині, галузеві, регіональні?

9. Дотації для вирівнювання бюджетів районів у містах, сіл, селищ, міст районного значення та їх об'єднань надаються:

а) з Державного бюджету;

б) з місцевих бюджетів;

в) з бюджетів міст Києва і Севастополя, міст республіканського і обласного значення;

г) заборонені Бюджетним кодексом України.

10. Субвенції на здійснення програм соціального захисту можуть надаватися:

а) з Державного бюджету;

б) з місцевих бюджетів;

в) з Державного та з місцевих бюджетів;

г) заборонені Бюджетним кодексом України.

11. До способів розмежування доходів між бюджетами відноситься :

а) розподіл податків та інших доходів між бюджетами різних рівнів;

б) розщеплення надходжень від податків шляхом закріплення за кожним рівнем бюджетної системи конкретних часток податку в межах єдиної ставки оподаткування;

в) установлення територіальних надбавок до загальнодержавних податків на користь місцевого самоврядування;

г) усі відповіді правильні.

12. Метою вертикального бюджетного регулювання є:

а) забезпечення необхідними доходними джерелами бюджетів різних рівнів відповідно до діючого порядку розмежування повноважень між органами державної влади та місцевого самоврядування;

б) розподіл видатків між бюджетами та надання їм доходів, достатніх для фінансування визначених видатків;

в) ліквідація відмінностей у рівнях бюджетної забезпеченості в розрізі бюджетів місцевого самоврядування (міських за категоріями міст, селищних та сільських);

г) вирівнювання доходів і видатків однотипних видів місцевих бюджетів.

13. Метою горизонтального бюджетного регулювання є:

а) забезпечення необхідними доходними джерелами бюджетів різних рівнів відповідно до діючого порядку розмежування повноважень між органами державної влади та місцевого самоврядування;

б) розподіл видатків між бюджетами і надання їм доходів, достатніх для фінансування визначених видатків;

в) ліквідація відмінностей у рівнях бюджетної забезпеченості в розрізі бюджетів місцевого самоврядування (міських за категоріями міст, селищних та сільських);

г) вирівнювання доходів і видатків однотипних видів місцевих бюджетів.

14. Вертикальне бюджетне регулювання досягається шляхом:

а) забезпечення необхідними доходними джерелами бюджетів різних рівнів відповідно до діючого порядку розмежування повноважень між органами державної влади та місцевого самоврядування;

б) розподілу видатків між бюджетами та надання їм доходів, достатніх для фінансування визначених видатків;

в) ліквідація відмінностей у рівнях бюджетної забезпеченості в розрізі бюджетів місцевого самоврядування (міських за категоріями міст, селищних та сільських);

г) вирівнювання доходів і видатків однотипних видів місцевих бюджетів.

15. Горизонтальне бюджетне регулювання досягається шляхом:

а) забезпечення необхідними доходними джерелами бюджетів різних рівнів відповідно до діючого порядку розмежування повноважень між органами державної влади та місцевого самоврядування;

б) розподілу видатків між бюджетами і надання їм доходів, достатніх для фінансування визначених видатків;

в) ліквідація відмінностей у рівнях бюджетної забезпеченості в розрізі бюджетів місцевого самоврядування (міських за категоріями міст, селищних та сільських);

г) вирівнювання доходів і видатків однотипних видів місцевих бюджетів.

16. Дотації вирівнювання бюджетам АРК, обласним, районним, міст Києва та Севастополя, міст республіканського та обласного значення надаються:

а) з Державного бюджету;

б) з місцевих бюджетів;

в) з бюджетів міст Києва і Севастополя, міст республіканського і обласного значення;

г) заборонені Бюджетним кодексом України.

17. Субвенції на виконання інвестиційних проектів можуть надаватися:

а) з Державного бюджету;

б) з місцевих бюджетів;

в) з Державного та з місцевих бюджетів;

г) заборонені Бюджетним кодексом України.

18. Субвенції на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування можуть надаватися:

а) з Державного бюджету;

б) з місцевих бюджетів;

в) з Державного та з місцевих бюджетів;

г) заборонені Бюджетним кодексом України.

19. Субвенції на компенсацію втрат доходів бюджетів місцевого самоврядування на виконання власних повноважень внаслідок надання встановлених пільг, можуть надаватися:

а) з Державного бюджету;

б) з місцевих бюджетів;

в) з Державного та з місцевих бюджетів;

г) заборонені Бюджетним кодексом України.

20. Субвенції на виконання власних повноважень територіальних громад сіл, селищ, міст та їх об'єднань можуть надаватися:

а) з Державного бюджету;

б) з місцевих бюджетів;

в) з Державного та з місцевих бюджетів;

г) заборонені Бюджетним кодексом України.

Тема 6: Управління фінансами та фінансовий контроль на місцевому рівні

1. У який термін за рішенням відповідної ради затверджуються обласні та районні бюджети:

а) не пізніше, ніж у 2-тижневий термін після прийняття проекту Закону про Державний бюджет у третьому читанні;

б) не пізніше, ніж у 2-тижневий термін після офіційного опублікування Закону про Державний бюджет України;

в) у місячний термін після затвердження бюджету Автономної Республіки Крим, міст Києва та Севастополя;

г) у 2-місячний термін після прийняття проекту Закону про Державний бюджет України?

2. Який орган державної влади чи місцевого самоврядування затверджує місцевий бюджет:

а) Верховна Рада України;

б) облдержадміністрація;

в) Кабінет Міністрів України;

г) місцеві ради?

3. Чи допускається затвердження місцевих бюджетів з дефіцитом:

а) так;

б) ні;

в) бюджет Автономної Республіки Крим та міські бюджети можуть прийматися з дефіцитом виключно у частині дефіциту бюджету розвитку;

г) затвердження обласних, районних, районних у містах, сільських та селищних бюджетів з дефіцитом не допускається?

4. Кому підзвітне та підконтрольне міське фінансове управління:

а) міській раді;

б) Державній податковій адміністрації України;

в) Верховній Раді України;

г) Кабінету Міністрів України?

5. Вкажіть, що з наведених матеріалів не включається до проекту рішення про місцевий бюджет:

а) пояснювальна записка до проекту рішення;

б) прогноз показників місцевого бюджету;

в) перелік інвестиційних програм;

г) кошториси бюджетних установ.

6. На рівні місцевих бюджетів у бюджетному процесі виділяють такі стадії:

а) складання проекту місцевого бюджету, затвердження, виконання місцевого бюджету, розгляд звіту про виконання місцевого бюджету;

б) складання проекту місцевого бюджету, розгляд та прийняття рішення про місцевий бюджет, виконання, підготовка та розгляд звіту про виконання місцевого бюджету і прийняття рішення щодо цього;

в) розгляд та прийняття рішення про місцевий бюджет, затвердження місцевого бюджету, виконання місцевого бюджету, підготовка та розгляд звіту про виконання місцевого бюджету;

г) складання проекту місцевого бюджету, розгляд та прийняття рішення про місцевий бюджет, виконання, контроль за виконанням місцевого бюджету.

7. До прав органів місцевого самоврядування в сфері місцевих фінансів належить:

а) право самостійно розпоряджатися коштами місцевих бюджетів, визначати напрями їх використання;

б) право випускати загальнодержавні лотереї;

в) право створення позабюджетних і валютних фондів;

г) усі перелічені варіанти.

8. Місцевий фінансовий орган - це:

а) установа (організація), що фінансується з місцевого бюджету;

б) установа, яка, відповідно до законодавства України, організовує та здійснює функції по складанню, виконанню місцевих бюджетів, контролю за витрачанням коштів розпорядниками бюджетних коштів;

в) установа, яка здійснює функції по фінансуванню місцевих бюджетів;

г) усі відповіді правильні.

9. Казначейське обслуговування місцевих бюджетів здійснюється:

а) територіальними органами Державного казначейства України;

б) Державною податковою адміністрацією;

в) Кабінетом Міністрів України;

г) в Україні виконання місцевих бюджетів не переведене на казначейське обслуговування.

10. Які є методи фінансового контролю на місцевому рівні:

а) попередній, поточний і наступний;

б) ревізії та перевірки;

в) самоаналіз;

г) аудит?

11. Стратегічне управління місцевими фінансами - це:

а) діяльність щодо перевірки правильності розподілу створеної вартості, утворення і витрачання фондів грошових коштів, цільового використання коштів;

б) діяльність, що виражається в установленні обсягів фінансових ресурсів адміністративно-територіальних одиниць на перспективу для реалізації цільових програм, пов'язаних з піднесенням економіки регіонів України, проведенням її структурної перебудови, розвитком АІІК, а також вирішенням соціальних проблем;

в) діяльність, що полягає в маневруванні наявними фінансовими ресурсами органів місцевого самоврядування, залученні додаткових коштів, ефективному витрачанні наявних грошових засобів;

г) регламентована нормами і права діяльність, пов'язана зі складанням, розглядом, затвердженням бюджетів, їх виконанням, розглядом звітів про виконання бюджетів, що становлять бюджетну систему України.

12. Які є форми фінансового контролю на місцевому рівні:

а) попередній, поточний і наступний;

б) ревізії та перевірки;

в) самоаналіз;

г) аудит?

13. Чи мають право органи місцевого самоврядування отримувати короткотермінові позички в межах поточного бюджетного періоду:

а) ні;

б) так, терміном до 1 місяця;

в) так, терміном до 3 місяців;

г) так, терміном до 6 місяців.

14. Фінансовий контроль як функціональний елемент управління місцевими фінансами - це:

а) діяльність щодо перевірки правильності розподілу створеної вартості, утворення і витрачання фондів грошових коштів, цільового використання коштів;

б) діяльність, що виражається в установленні обсягів фінансових ресурсів адміністративно-територіальних одиниць на перспективу для реалізації цільових програм, пов'язаних з піднесенням економіки регіонів України, проведенням її структурної перебудови, розвитком АІІК, а також вирішенням соціальних проблем;

в) діяльність, що полягає в маневруванні наявними фінансовими ресурсами органів місцевого самоврядування, залученні додаткових коштів, ефективному витрачанні наявних грошових засобів;

г) регламентована нормами права діяльність, пов'язана зі складанням, розглядом, затвердженням бюджетів, їх виконанням, розглядом звітів про виконання бюджетів, що становлять бюджетну систему України.

15. Кому підпорядковуються місцеві фінансові органи?

а) вищестоячому фінансовому органу;

б) державним адміністраціям;

в) місцевим радам;

г) усі відповіді правильні.

16. Чи мають право органи місцевого самоврядування самостійно розробляти, затверджувати і виконувати відповідні місцеві бюджети:

а) ні;

б) так;

в) так, але до прийняття Бюджетного кодексу України;

г) так, після прийняття Бюджетного кодексу України.

17. Бюджетний процес - це:

а) діяльність щодо перевірки правильності розподілу створеної вартості, утворення і витрачання фондів грошових коштів, цільового використання коштів;

б) діяльність, що виражається в установленні обсягів фінансових ресурсів адміністративно-територіальних одиниць на перс- пективу для реалізації цільових програм, пов'язаних з піднесенням економіки регіонів України, проведенням її структурної перебудови, розвитком АІІК, а також вирішенням соціальних проблем;

в) діяльність, що полягає в маневруванні наявними фінансовими ресурсами органів місцевого самоврядування, залученні додаткових коштів, ефективному витрачанні наявних грошових засобів;

г) регламентована нормами права діяльність, пов'язана зі складанням, розглядом, затвердженням бюджетів, їх виконанням, розглядом звітів про виконання бюджетів, що становлять бюджетну систему України.

18. Скільки стадій бюджетного процесу визначено Бюджетним кодексом України:

а) 3;

б) 4;

в) 5;

г) 6.

19. До причин територіальних відмінностей у формуванні доходів і в складі та обсягах видатків місцевих бюджетів відносяться :

а) різний рівень економічного розвитку господарського комплексу адміністративно-територіальних одиниць і його спеціалізація та різноманітність природно-кліматичних умов;

б) різний екологічний стан територій та особливості розташування населених пунктів, зокрема адміністративних центрів;

в) насиченість шляхами сполучення та кількість населення, його віковий склад;

г) усі відповіді правильні.

20. Оперативне управління місцевими фінансами - це:

а) діяльність щодо перевірки правильності розподілу створеної вартості, утворення і витрачання фондів грошових коштів, цільового використання коштів;

б) діяльність, що виражається в установленні обсягів фінансових ресурсів адміністративно-територіальних одиниць на перспективу для реалізації цільових програм, пов'язаних з піднесенням економіки регіонів України, проведенням її структурної перебудови, розвитком АПК, а також вирішенням соціальних проблем;

в) діяльність, що полягає в маневруванні наявними фінансовими ресурсами органів місцевого самоврядування, залученні додаткових коштів, ефективному витрачанні наявних грошових засобів;

г) регламентована нормами права діяльність, пов'язана зі складанням, розглядом, затвердженням бюджетів, і'х виконанням, розглядом звітів про виконання бюджетів, що становлять бюджетну систему України.

Тема 7. Фінансове забезпечення підприємств комунальної власності

1. Послуги, які надаються на місцевому рівні, поділяються на:

а) економічні, соціальні, політичні;

б) економічні, соціальні, комунальні;

в) економічні, соціальні, забезпечення безпеки, охорони правопорядку і навколишнього середовища;

г) соціальні, мікроекономічні, гуманітарні.

2. До економічних послуг, що надаються на місцевому рівні, належать:

а) створення сприятливих умов для бізнесу;

б) соціальний захист;

в) місцева міліція;

г) сприяння зайнятості.

3. До підприємств комунальної власності, які частково утримуються з місцевих бюджетів, належать:

а) заклади освіти, охорони здоров'я, соціального забезпечення, спорту, фізичної культури, туризму;

б) житлово-комунальне і транспортне господарство, заклади культури;

в) ремонтні, ремонтно-будівельні підприємства, проектні організації;

г) правильної відповіді серед наведених немає.

4. До підприємств комунальної власності, які працюють на засадах самоокупності, належать:

а) заклади освіти, охорони здоров'я, соціального забезпечення, спорту, фізичної культури, туризму;

б) житлово-комунальне і транспортне законодавство, заклади культури;

в) ремонтні, ремонтно-будівельні підприємства, проектні організації.

5. До складу місцевого господарства належать:

а) підприємства (об'єднання), організації, установи, об'єкти виробничої і соціальної інфраструктури, які є комунальною власністю відповідної адміністративно-територіальної одиниці;

б) за згодою власника підприємства (об'єднання), організації, установи, що не належать до комунальної власності, діяльність яких пов'язана переважно з обслуговуванням населення;

в) за згодою населення і органів місцевого самоврядування об'єкти, створені в результаті трудової участі громадян, або придбані на їх добровільні внески;

г) усі відповіді правильні.

6. До повноважень органів місцевого самоврядування в галузі управління комунальною власністю не належать:

а) випуск загальнодержавних лотерей;

б) установлення порядку та здійснення контролю за використанням прибутків комунальних підприємств;

в) заслуховування звітів керівників підприємств комунальної власності;

г) підготовка пропозицій про відчуження комунального майна, місцевих програм приватизації та переліку об'єктів, які не підлягають приватизації.

7. До підприємств комунального господарства не належать:

а) санітарно-технічні підприємства;

б) міський транспорт;

в) санітарно-курортні заклади;

г) підприємства комунальної енергетики.

8. Від яких чинників залежить сума квартирної плати:

а) від кількості осіб, що проживають у квартирі;

б) від розмірів середньорічної житлової площі і середньої ставки плати за 1 кв. м;

в) від кількості повнолітніх осіб, що проживають у приміщенні;

г) від кількості неповнолітніх осіб, що проживають у приміщенні?

9. Які складові доходів транспортних підприємств:

а) доходи від платних перевезень;

б) бюджетні дотації;

в) доходи від здачі в оренду автотранспорту;

г) усі відповіді правильні.

10. Яка мета реформи житлово-комунального господарства в Україні:

а) встановлення державної монополії в сфері житлово- комунального господарства;

б) приватизація державних житлово-комунальних підприємств;

в) створення ефективного ринкового механізму функціонування житлово-комунального господарства;

г) поліпшення контролю за функціонуванням підприємств житлово-комунального господарства?

11. Що належить до джерел фінансування ремонту житлового фонду підприємств житлового господарства:

а) доходи від оренди;

б) бюджетні асигнування;

в) перевищення доходів над видатками по експлуатації житлового фонду;

г) усі відповіді правильні.

12. До підприємств комунальної власності, які знаходяться на повному утриманні з місцевих бюджетів, належать:

а) заклади освіти, охорони здоров'я, соціального забезпечення, спорту, фізичної культури, туризму;

б) житлово-комунальне і транспортне господарство, заклади культури;

в) ремонтні, ремонтно-будівельні підприємства, проектні організації;

г) правильної відповіді серед наведених немає.

13. Право комунальної власності територіальних громад може виникати на:

а) природні ресурси;

б) побутові підприємства;

в) житлово-комунальне господарство;

г) усі відповіді правильні.

14. До повноважень органів місцевого самоврядування в галузі управління комунальною власністю відноситься:

а) управління майном комунальної власності;

б) установлення порядку та здійснення контролю за використанням прибутків підприємств комунальної власності;

в) підготовка пропозицій про відчуження комунального майна, місцевих програм приватизації та переліку об'єктів, які не підлягають приватизації;

г) усі відповіді правильні.

15. Що не відноситься до видатків житлового господарства:

а) плата за технічне обслуговування житлових будинків;

б) орендна плата за житлові приміщення;

в) утримання будинкового господарства, технічного інвентарю;

г) амортизаційні відрахування на повне відновлення відокремлених нежитлових будинків?

16. До повноважень органів місцевого самоврядування в галузі житлово-комунального господарства відносяться:

а) управління об'єктами житлово-комунального господарства;

б) затвердження транспортних маршрутів;

в) утримання в належному стані кладовищ, їх охорона;

г) усі відповіді правильні.

17. Підприємства, що надають послуги з водопостачання, відносяться до:

а) підприємств комунального обслуговування;

б) підприємств по створенню зовнішнього благоустрою;

в) санітарно-технічних підприємств;

г) підсобних промислових та ремонтних підприємств, які обслуговують потреби комунального господарства.

18. Доходи від об'єктів комунальної власності включають:

а) податки, збори та інші обов'язкові платежі від підприємств, організацій та установ комунальної власності;

б) плату за оренду цілісних майнових комплексів, які знаходяться у власності місцевих рад;

в) надходження від продажу земельних ділянок несільсько- господарського призначення (крім державної власності).

г) усі відповіді правильні.

19. Дорожнє господарство відноситься до:

а) підприємств комунального обслуговування;

б) підприємств по створенню зовнішнього благоустрою;

в) санітарно-технічних підприємств;

г) підсобних промислових та ремонтних підприємств, що обслуговують потреби комунального господарства.

20. Що є джерелами надходжень доходів у житловому господарстві?

а) квартирна плата;

б) виручка від реалізації макулатури;

в) виручка від реалізації металобрухту;

г) усі відповіді правильні?

Тема 8: Основи організації фінансів місцевих органів влади в зарубіжних країнах

1. У якій країні основою доход ної бази місцевих бюджетів є субсидування:

а) Великій Британії;

б) Швеції;

в) Франції;

г) Іспанії?

2. У якій країні податкові надходження в доходах місцевих бюджетів становлять найбільшу частку:

а) Великій Британії;

б) Швеції;

в) Франції;

г) Іспанії?

3. Які податки не входять до складу місцевих податків у зарубіжних країнах:

а) власні місцеві податки (прямі, непрямі, майнові);

б) надбавки до державних податків на користь місцевих бюджетів;

в) загальнодержавні податки;

г) екологічні податки?

4. У видатках органів місцевого самоврядування переважають видатки на:

а) освіту, громадський порядок та безпеку;

б) освіту, охорону здоров'я та соціальний захист;

в) охорону здоров'я, розважальну, культурну та релігійну діяльність;

г) соціальний захист, транспорт і зв'язок, житлове будівництво.

5. Які моделі побудови бюджетної системи зарубіжних країн ви знаєте:

а) єдності й самостійності;

б) бюджетного федералізму;

в) соціального федералізму;

г) федерального соціалізму?

6. До критеріїв фінансового вирівнювання за кордоном не відносяться:

а) чисельність, щільність і склад населення;

б) чисельність особового складу збройних сил;

в) кількість учнів у системі дошкільної і обов'язкової шкільної освіти;

г) податковий потенціал територій.

7. Не відноситься до основних причин збільшення видатків місцевих бюджетів зарубіжних країн:

а) розширення кола завдань органів місцевої влади;

б) необхідність вирішення регіональних проблем;

в) загострення міжнародного становища;

г) соціальна орієнтація економіки більшості країн.

8. Не відноситься до сучасних способів розмежування бюджетних доходів:

а) розподіл доходів між бюджетами різних рівнів;

б) розщеплення надходжень від податків за кожним рівнем бюджетної системи;

в) установлення територіальних надбавок до місцевих податків на користь центрального уряду;

г) встановлення територіальних надбавок до загальнодержавних податків на користь місцевої влади.

9. У якій з перелічених країн частка видатків соціального спрямування найвища:

а) Данії;

б) Німеччині;

в) США;

г) Іспанії?

10. У якій з перелічених країн частка видатків соціального спрямування найнижча?

а) Данії;

б) Німеччині;

в) США;

г) Іспанії?

<< | >>
Источник: Бечко П.К., Ролінський О.В.. Місцеві фінаси. Навч. пос. - К.: Центр учбової літератури,2007. - 192 с.. 2007

Еще по теме ТЕСТИ:

 1. ТЕСТИ
 2. ТЕСТИ
 3. ТЕСТИ
 4. ТЕСТИ
 5. ТЕСТИ
 6. ТЕСТИ
 7. ТЕСТИ
 8. ТЕСТИ
 9. ТЕСТИ
 10. ТЕСТИ
 11. Тести
 12. Тести:
 13. Тести:
 14. Тести:
 15. Тести:
 16. Тести: