<<
>>

Тема 3. Система фондів державного соціального страхування

Мета: Засвоєння, закріплення, поглиблення та систематизація знань з питань правового регулювання функціонування державних фондів соціального страхування, світового досвіду їх впровадження та дії.

План вивчення теми

1.

Правові засади функціонування фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування.

2. Особливості визначення ставок збору на загальнодержавне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності. Порядок нарахування та сплати внесків у зазначений фонд.

3. Напрями використання коштів Фонду соціального страхування на випадок безробіття. Особливості надання соціальних послуг зазначеним фондом.

4. Контроль за використанням коштів фондів соціального страхування. Державний нагляд у сфері загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Методичні рекомендації

Починаючи з 2001 року в Україні створено 3 фонди загальнообов'язкового державного соціального страхування:

o Фонд соціального страхування на випадок безробіття;

o Фонд соціального страхування від нещасного випадку на виробництві;

o Фонд соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності.

На ці фонди покладено виконання державних соціальних гарантій. Всі відносини в даному випадку регулюються такими законодавчими актами: Законом України “Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві і професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності” від 01.04.01р., Законом України “Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття” № 1533- III від 02.03.2000р., Законом України “Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності і витратами, що пов'язані з народженням і похованням” № 2240- III від 18.01.01р.

та іншими законодавчими актами.

При визначенні страхових тарифів на загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, має значення клас професійного ризику виробництва, а також галузь, до якої належить платник. При роботі над другим питанням слід спиратися на Закон України “Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві і професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності” від 01.04.2001р.

При відповіді на третє питання слід враховувати, що кошти зазначеного фонду використовуються на такі цілі:

- виплата страхового забезпечення;

- надання соціальних послуг;

- відтворення коштів фонду;

- утримання органів фонду.

Видами забезпечення є:

1. допомога по безробіттю, у тому числі одноразова її виплата для організації безробітним підприємницької діяльності;

2. допомога по частковому безробіттю;

3. матеріальна допомога у період професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації безробітного;

4. матеріальна допомога по безробіттю, одноразова матеріальна допомога безробітному та непрацездатним особам, які перебувають на його утриманні;

5. допомога на поховання у разі смерті безробітного або особи, яка перебувала на його утриманні.

Також згідно з чинним законодавством Фондом надається ряд соціальних послуг, а саме:

1. професійна підготовка або перепідготовка, підвищення кваліфікації та профорієнтація;

2. пошук підходящої роботи та сприяння у працевлаштуванні, у тому числі шляхом надання роботодавцю дотації на створення додаткових робочих місць для працевлаштування безробітних та фінансування організації оплачуваних громадських робіт для безробітних;

3. інформаційні та консультаційні послуги, пов'язані з працевлаштуванням.

Іноземний досвід побудови відносин держави та громадян з питань соціального страхування свідчить про малу долю саме державних фондів.

У розвинутих країнах перевага віддається приватному соціальному страхуванню. Проте державою в таких випадках створюються законодавчо сприятливі умови для дії таких фондів. Певну долю соціальних гарантій держава бере на себе.

Державний нагляд у сфері страхування на випадок безробіття здійснює спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері праці та соціальної політики. Метою державного нагляду є контроль за дотриманням законів та інших нормативно-правових актів, що регулюють відносини у сфері страхування на випадок безробіття. Страхувальники та страховик зобов'язані надавати посадовим особам органу державного нагляду документи, необхідні для здійснення ними контролю.

Завдання до самостійної роботи щодо вивчення навчального матеріалу

Після вивчення програмного матеріалу необхідно виконати самостійну роботу, яка полягає у складанні конспекту з опрацьованих питань.

Питання для самоконтролю

1. Назвіть особливості визначення ставок збору на загальнодержавне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності. Вкажіть механізм нарахування та сплати внесків у зазначений фонд.

2. Розкрийте особливості надання соціальних послуг Фондом соціального страхування на випадок безробіття.

3. В чому полягає контроль за використанням коштів фондів соціального страхування? У межах чиїх повноважень лежить нагляд у сфері загальнообов’язкового державного соціального страхування?

Теми для підготовки доповідей та рефератів

1. Необхідність розподілення функцій соціального страхування та державних гарантій між різними фондами.

2. Переваги та недоліки державного нагляду у сфері соціального страхування.

Рекомендована література

(1, 3, 6, 7, 8, 12, 13, 14 переліку обов’язкової літератури; 7, 14 переліку додаткової літератури)

<< | >>
Источник: Тараненко В.Є.. Державні цільові фонди: - навчально-методичний посібник для студентів денної форми навчання, які навчаються за галуззю знань 0305 “Економіка і підприємництво” за напрямом підготовки 6.030508 “Фінанси і кредит” – Дніпропетровськ. – Дніпропетровська державна фінансова академія:2009. – 58 с.. 2009

Еще по теме Тема 3. Система фондів державного соціального страхування:

 1. Система державного пенсійного та загальнообов'язкового соціального страхування в Україні
 2. Тема 2. Система фондів державного пенсійного забезпечення
 3. Ревізія нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування
 4. Змістовий модуль 2. Пенсійний фонд та інші фонди державного соціального страхування
 5. Державне регулювання у сфері страхування
 6. Операції за надходженнями до загального і спеціального фондів державного бюджету
 7. 2.1. Сутність соціально-економічної стратегії. 2.2. Соціально-економічне прогнозування. 2.3. Макроекономічне планування. 2.4. Державне програмно-цільове планування
 8. 9.4. Прогнозування і державне регулювання відтворення основних фондів, введення в дію виробничих потужностей і об'єктів
 9. Модуль 1. Основи організації та функціонування державних цільових фондів
 10. Змістовий модуль 1. Сутність та передумови створення державних цільових фондів
 11. 7.6. Системи страхування. Франшиза
 12. Тема 6. Видатки бюджету на соціальний захист населення і соціальну сферу
 13. Державне прогнозування економічного і соціального розвитку України
 14. 9.3. Державне регулювання соціально-економічного розвитку регіонів
 15. Державна програма економічного і соціального розвитку України як форма макроекономічного планування