<<
>>

Тема 2. Система фондів державного пенсійного забезпечення

Мета: Засвоєння, закріплення, поглиблення та систематизація знань з питань функціонування Пенсійного та Накопичувального фондів України.

План вивчення теми

1.

Порядок нарахування та виплат пенсій, деяких видів допомог з Пенсійного фонду України.

2. Проведення контрольних заходів органами пенсійного фонду України.

3. Повноваження Накопичувального фонду України.

4. Джерела формування коштів Накопичувального фонду України; напрями використання цих коштів.

Методичні рекомендації

З 1 січня 2004 року в Україні впроваджено трирівневу систему пенсійного забезпечення. Перший рівень – солідарна система. Її функції виконуватиме Пенсійний фонд України. Другий рівень – накопичу вальна система. Відповідно - Накопичу вальний фонд. Третій рівень пенсійного забезпечення в Україні – добровільне пенсійне страхування. В межах курсу “Державні цільові фонди” розглядаються тільки фонди першого та другого рівнів.

Державне пенсійне страхування є найпоширенішим серед запропонованих видів страхування в Україні. Всі функції з розрахунку виплат, ведення обліку застрахованих осіб покладено на Пенсійний фонд України. Завдання та функції цього фонду задекларовані у Законі України “Про пенсійне забезпечення” від 05.11.1991 №1788-ХІІ із змінами та доповненнями, ст.52 Закону України “Про банки та банківську діяльність” від 20.03.1991 №872-ХІІ.

Для розкриття першого питання необхідно спиратися на знання, отримані при вивченні зазначеного вище закону та Інструкції про порядок нарахування та сплати підприємствами, установами, організаціями та громадянами збору на обов’язкове державне пенсійне страхування, інших платежів, а також обліку їх надходжень до Пенсійного фонду України, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 03.06.1999 №4-6.

Для детального розгляду механізму нарахування збору до пенсійного фонду України необхідно використання знань, набутих при вивченні Закону України “Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування” від 26.06.1997 р.

№400/97-ВР із змінами та доповненнями.

Перелік виплат, на які не нараховується збір на обов’язкове державне пенсійне страхування, наведено у Постанові Кабінету Міністрів України від 18.05.1998 р. №697.

При виконанні самостійної роботи слід звернути увагу на окремі статті Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування” від 22.10.1998 р. № 208-ХІV.

Контроль за правильністю нарахування, своєчасністю та повнотою перерахування збору на загальнообов’язкове пенсійне страхування, а також за витрачанням коштів Пенсійного фонду здійснюється органами Пенсійного фонду України.

Чинним законодавством забороняється використання коштів фонду не за цільовим призначенням, в тому числі на кредитування, депозитні операції, надання суд тощо.

У відповідності до Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про банки та банківську діяльність” від 21.11.96 р. органам Пенсійного фонду надається право на отримання довідок по операціях і розрахунках юридичних осіб та інших операцій з питань сплати збору на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування.

Контроль на підприємстві проводиться шляхом перевірки бухгалтерських документів про нарахування заробітної плати та інших виплат, про нарахування збору; платіжних доручень про перерахування сум збору на рахунки Пенсійного фонду; розрахункових документів.

Органи Пенсійного фонду України перевіряють порядок витрачання коштів фонду органами соціального захисту населення, установами зв’язку іншими підприємствами, які здійснюють доставку пенсій та допомог. Проводиться перевірка документів, які підтверджують правильність проведених витрат.

Накопичувальний пенсійний фонд (далі – Накопичувальний фонд) - цільовий позабюджетний фонд, який створюється відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” №1058-ІV від 09.07.2003 р., акумулює страхові внески застрахованих осіб, що обліковуються на накопичувальних пенсійних рахунках та інвестуються з метою отримання інвестиційного доходу на користь застрахованих осіб, пенсійні активи якого використовуються для оплати договорів страхування довічних пенсій або одноразових виплат застрахованим особам, а у випадках, передбачених вищезазначеним Законом, членам їхніх сімей чи спадкоємцям та на інші цілі, передбачені цим Законом.

Застрахована особа в разі досягнення пенсійного віку, передбаченого статтею 26 цього Закону, має право на отримання довічної пенсії або одноразової виплати за рахунок коштів Накопичувального фонду, облікованих на її накопичувальному пенсійному рахунку. Страхові організації, що здійснюють страхування і виплату довічної пенсії, передбаченої цим Законом, створюють Централізований страховий фонд та забезпечують свою платоспроможність відповідно до законодавства про страхову діяльність.

Пенсійні виплати, що здійснюються застрахованим особам за рахунок коштів Накопичувального фонду, підлягають оподаткуванню відповідно до законів України про оподаткування.

Джерелами формування коштів Накопичувального фонду є:

1. страхові внески застрахованих осіб, що спрямовуються до Накопичувального фонду;

2. інвестиційний дохід, що утворюється внаслідок розміщення та інвестування коштів Накопичувального фонду в порядку, встановленому законом;

3. суми від фінансових санкцій, застосованих відповідно до чинного законодавства до юридичних і фізичних осіб за порушення встановленого законодавством порядку нарахування, обчислення і сплати страхових внесків, що спрямовуються до Накопичувального фонду, та використання коштів Накопичувального фонду, а також суми адміністративних стягнень, накладених відповідно до закону на посадових осіб та громадян за ці порушення.

Завдання до самостійної роботи щодо вивчення навчального матеріалу

Після вивчення програмного матеріалу необхідно виконати самостійну роботу, яка полягає у складанні конспекту з опрацьованих питань.

Питання для самоконтролю

1. Визначте повноваження інстанцій різного рівня щодо перевірки використання коштів Пенсійного фонду України.

2. Розкрийте мету створення та повноваження Накопичувального фонду.

3. Перелік джерел формування та напрямів використання коштів Накопичувального фонду.

Теми для підготовки доповідей та рефератів

1. Необхідність впровадження трирівневої системи пенсійного забезпечення в Україні.

2. Іноземний досвід впровадження та функціонування пенсійних накопичувальних фондів.

Рекомендована література

(2,5,10,11,12,17 переліку обов’язкової літератури)

<< | >>
Источник: Тараненко В.Є.. Державні цільові фонди: - навчально-методичний посібник для студентів денної форми навчання, які навчаються за галуззю знань 0305 “Економіка і підприємництво” за напрямом підготовки 6.030508 “Фінанси і кредит” – Дніпропетровськ. – Дніпропетровська державна фінансова академія:2009. – 58 с.. 2009

Еще по теме Тема 2. Система фондів державного пенсійного забезпечення:

 1. Тема 3. Система фондів державного соціального страхування
 2. Система державного пенсійного та загальнообов'язкового соціального страхування в Україні
 3. Тема 7. Фінансове забезпечення відтворення основних фондів підприємства.
 4. 1.1. Теоретичні засади інформаційного забезпечення системи державного управління
 5. Тема 9. Інформаційно-технічне забезпечення діяльності органів Державного казначейства
 6. Змістовий модуль 2. Пенсійний фонд та інші фонди державного соціального страхування
 7. Операції за надходженнями до загального і спеціального фондів державного бюджету
 8. 9.4. Прогнозування і державне регулювання відтворення основних фондів, введення в дію виробничих потужностей і об'єктів
 9. Модуль 1. Основи організації та функціонування державних цільових фондів
 10. Змістовий модуль 1. Сутність та передумови створення державних цільових фондів
 11. 9.1. Основи організації інформаційно-технічного забезпечення Державного казначейства
 12. 5.3.2. Система позабюджетних цільових фондів
 13. 9.4. Удосконалення інформаційно-технічного забезпечення Державного казначейства
 14. Правові засади забезпечення функціонування Державного казначейства в Україні
 15. 1.3. Інформаційні технології як засіб забезпечення комунікацій у державному управлінні
 16. 2.1. Використання інформаційних технологій в організації інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності органів державного управління
 17. Тема 1. Система державного казначейства, її становлення на Україні, структура та функції
 18. Забезпечення системи внутрішньогосподарського контролю.
 19. ТЕМА 2. Органи державного управління в системі державного регулювання економіки України
 20. 5.1. Система державних фінансів. Бюджет держави як ланка державних фінансів