<<
>>

Тема 4. Фонд України соціального захисту інвалідів

Мета: Засвоєння, закріплення, поглиблення та систематизація знань з питань правового регулювання функціонування Фонду соціального захисту інвалідів.

План вивчення теми

1.

Правові засади створення та функціонування Фонду України соціального захисту інвалідів.

2. Напрями використання коштів фонду України соціального захисту інвалідів.

Методичні рекомендації

Для забезпечення соціального захисту найменш захищених верств населення було створено Фонд соціального захисту інвалідів. Означений фонд підпорядковується Міністерству праці та соціальної політики та створений для фінансування робот і державних програм по соціальному захисту інвалідів.

В своїй діяльності фонд керується Конституцією України, законами та рішеннями Верховної Ради України, указами та розпорядженнями Президента України, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, розпорядженнями Міністерства праці та іншими нормативними документами.

Законом України “Про основи соціального захисту інвалідів в Україні” передбачено встановлення для всіх підприємств, установ та організацій нормативів робочих місць для працевлаштування інвалідів.

Відрахування до Фонду соціального захисту інвалідів України не відносяться до обов’язкових податків і зборів та справляються як фінансова санкція за невиконання відповідних нормативів.

Сам фонд створено для фінансування робіт та державних програм із соціального захисту інвалідів.

Завдання до самостійної роботи щодо вивчення навчального матеріалу

Після вивчення програмного матеріалу необхідно виконати самостійну роботу, яка полягає у складанні конспекту з опрацьованих питань.

Питання для самоконтролю

1. На яких принципах функціонує Фонд України соціального захисту інвалідів?

2. Вкажіть напрями використання коштів Фонду України соціального захисту інвалідів.

Теми для підготовки доповідей та рефератів

1. Необхідність та обґрунтування створення відокремленого фонду соціального захисту інвалідів.

2. Реалізація завдань фонду соціального захисту інвалідів та їх фінансова основа.

Рекомендована література

(4 переліку обов’язкової літератури; 2, 12 переліку додаткової літератури)

Змістовий модуль 3. Інші державні цільові фонди

<< | >>
Источник: Тараненко В.Є.. Державні цільові фонди: - навчально-методичний посібник для студентів денної форми навчання, які навчаються за галуззю знань 0305 “Економіка і підприємництво” за напрямом підготовки 6.030508 “Фінанси і кредит” – Дніпропетровськ. – Дніпропетровська державна фінансова академія:2009. – 58 с.. 2009

Еще по теме Тема 4. Фонд України соціального захисту інвалідів:

  1. 77. Соціальний захист населення в умовах переходу України до ринку.
  2. Тема 6. Видатки бюджету на соціальний захист населення і соціальну сферу
  3. 1. Склад видатків на соціальний захист і соціальну сферу
  4. 13.3 Соціальний захист населення
  5. 13.3. Соціальний захист населення, регулювання доходів та споживання
  6. 99. Прожитковий мінімум і соціальний захист населення.
  7. Стратегія соціально-економічної політики України
  8. Державне прогнозування економічного і соціального розвитку України
  9. Система прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку України
  10. Державна програма економічного і соціального розвитку України як форма макроекономічного планування