<<
>>

Тема 5. Фонд охорони навколишнього природного середовища

Мета: Засвоєння, закріплення, поглиблення та систематизація знань з питань використання коштів фонду охорони навколишнього природного середовища, виконання покладених на нього завдань.

План вивчення теми

1.

Порядок встановлення розмірів збору, лімітів викидів забруднюючих речовин, нормативи плати.

2. Напрями використання коштів фонду охорони навколишнього природного середовища.

Методичні рекомендації

Правовою основою функціонування Фонду охорони навколишнього природного середовища є Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища".

Фонд було створено для концентрації коштів і цільового фінансування природоохоронних і ресурсозберігаючих заходів, у тому числі наукових досліджень з таких питань, а також заходів для зниження впливу забруднення навколишнього природного середовища на здоров'я населення.

Фонд формується з коштів від збору за забруднення навколишнього природного середовища та інших коштів відповідно до доходів Державного бюджету України.

Збір за забруднення навколишнього природного середовища запроваджено з метою вирішення екологічних проблем, збереження природного середовища, а також для створення відповідних природоохоронних заходів.

Ставки збору запроваджуються урядом АР Крим та органами місцевого самоврядування на підставі лімітів викидів та скидів забруднюючих речовин і розміщення відходів, а також нормативів плати за них.

Ліміти викидів стаціонарними джерелами забруднення встановлюються Міністерством охорони навколишнього природного середовища і ядерної безпеки України у формі видачі дозволів на викиди і скиди строком на 5 років.

Завдання до самостійної роботи щодо вивчення навчального матеріалу

Після вивчення програмного матеріалу необхідно виконати самостійну роботу, яка полягає у складанні конспекту з опрацьованих питань.

Питання для самоконтролю

1. Розкрийте порядок встановлення розмірів збору, лімітів викидів забруднюючих речовин, нормативи плати.

2. Назвіть напрями використання коштів фонду охорони навколишнього природного середовища.

Теми для підготовки доповідей та рефератів

1. Економічні засади створення фонду охорони навколишнього природного середовища.

2. Особливості встановлення та розрахунку нормативів збору за забруднення навколишнього природного середовища.

Рекомендована література

(9 переліку обов’язкової літератури; 2,4,5,8,13 переліку додаткової літератури)

Тема 6. Державні цільові фонди спеціального призначення

Мета: Засвоєння, закріплення, поглиблення та систематизація знань з питань правового регулювання створення та функціонування інших державних цільових фондів.

План вивчення теми

1. Правові засади функціонування деяких державних цільових фондів в Україні (фонд приватизації, фонд сприяння конверсії і т.п.).

2. Визначення завдань та мета створення цих фондів.

Методичні рекомендації

В Україні перелік державних цільових фондів є значним і встановлюється залежності від потреб держави. Окремі фонди мають тимчасову дію і створені для проблем фінансування окремих галузей, акумуляції грошових ресурсів тощо.

Діяльність державних цільових фондів регулюється Конституцією України, законами та постановами Верховної Ради України, постановами Кабінету Міністрів України, законодавчими актами міністерств та відомств, яким ці фонди підпорядковуються.

Державні цільові фонди розподіляють на централізовані та децентралізовані. У залежності від такої класифікації, діяльність фондів може регулюватися місцевими органами влади: їх рішеннями та постановами.

Економічна спрямованість діяльності окремих державних цільових фондів вимагає їх відповідності до законодавчих документів, які регулюють інші питання. Так повноваження фондів встановлено не тільки відповідними до них законами, а й такими документами, як Закон України "Про банки і банківську діяльність", тощо.

Завдання до самостійної роботи щодо вивчення навчального матеріалу

Після вивчення програмного матеріалу необхідно виконати самостійну роботу, яка полягає у складанні конспекту з опрацьованих питань.

Питання для самоконтролю

1. Розкрийте особливості функціонування Фонду України сприяння конверсії.

2. Чи достатньо обґрунтоване створення та дія окремих цільових фондів, зокрема, фонду приватизації державного майна, інноваційного фонду тощо?

Теми для підготовки доповідей та рефератів

1. Історичний огляд створення та функціонування державних цільових фондів в Україні за часів її незалежності.

2. Правові основи створення додаткових цільових фондів фінансових ресурсів в Україні.

Рекомендована література

(1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 переліку додаткової літератури)

Тема 7. Позабюджетні фонди місцевих органів влади

Мета: Засвоєння, закріплення, поглиблення та систематизація знань з питань функціонування спеціальних фондів місцевих органів влади в Україні.

План вивчення теми

1. Порядок формування коштів цільових фондів місцевих органів влади.

Методичні рекомендації

Правовою основою підготовки вказаного питання є Бюджетний Кодекс України та відповідні рішення місцевих органів влади про створення спеціальних фондів у складі місцевих бюджетів.

Для виконання тимчасових завдань місцеві органи влади можуть створювати спеціальні фонди у межах своїх бюджетів. Такі фонди не враховуються при обчисленні міжбюджетних трансфертів та використовуються тільки на цілі, передбачені відповідним рішенням місцевих органів влади.

Для залучення коштів місцевими органами влади можуть бути використані будь-які джерела, що не заборонені чинним законодавством.

При опрацюванні питання слід звернутися до статистичних даних у Дніпропетровській області або іншому регіону. Слід також звернути увагу на можливість подвійного оподаткування, зростання тиску на окремих суб’єктів господарювання, тобто на інший бік акумуляції коштів до спеціальних фондів місцевих органів влади в Україні.

Завдання до самостійної роботи щодо вивчення навчального матеріалу

Після вивчення програмного матеріалу необхідно виконати самостійну роботу, яка полягає у складанні конспекту з опрацьованих питань.

Питання для самоконтролю

1. Вкажіть передумови створення спеціальних позабюджетних фондів місцевих органів влади.

2. Чи мають такі фонди достатньо власних повноважень? Розкрийте їх взаємозв’язок з місцевими бюджетами.

Теми для підготовки доповідей та рефератів

1. Повноваження місцевих органів влади щодо створення спеціальних фондів фінансових ресурсів.

Рекомендована література

(3, 8 переліку додаткової літератури)

<< | >>
Источник: Тараненко В.Є.. Державні цільові фонди: - навчально-методичний посібник для студентів денної форми навчання, які навчаються за галуззю знань 0305 “Економіка і підприємництво” за напрямом підготовки 6.030508 “Фінанси і кредит” – Дніпропетровськ. – Дніпропетровська державна фінансова академія:2009. – 58 с.. 2009

Еще по теме Тема 5. Фонд охорони навколишнього природного середовища:

 1. 12.1. Необхідність охорони навколишнього природного середовища. 12.2. Принципи та об’єкти охорони навколишнього природного середовища. 12.3. Державне екологічне регулювання. 12.4. Державне управління в галузі охорони навколишнього природного середовища. 12.5. Економічний механізм забезпечення природоохоронної діяльності
 2. 12.2. Принципи та об’єкти охорони навколишнього природного середовища
 3. 12.4. Державне управління в галузі охорони навколишнього природного середовища
 4. 12.1. Необхідність охорони навколишнього природного середовища
 5. Международный фонд природных ресурсов
 6. Тема 2. Природно-ресурсный потенциал всемирного хозяйства
 7. Тема 3. Страховой фонд и его виды
 8. Тема3:Природно-ресурсный потенциал современного мирового хозяйства. Специфика стран и регионов в обладании и использовании природных ресурсов.
 9. Тема 4. Фонд України соціального захисту інвалідів
 10. Тема 5. Природно-ресурсный потенциал современного мирового хозяйства
 11. 1. Реструктуризація інформаційного середовища.
 12. Природные и природно-антропогенные процессы