<<
>>

Тема 1. Державні цільові фонди як складова частина державних фінансів

Мета: Засвоєння, закріплення, поглиблення та систематизація знань з питань необхідності створення державних цільових фондів, використання світового досвіду їх функціонування.

План вивчення теми

1.

Правове регулювання фінансових відносин, що виникають при створенні та використанні коштів фондів.

2. Іноземний досвід створення та функціонування державних фондів фінансових ресурсів цільового призначення.

Методичні рекомендації

Фонди фінансових ресурсів цільового призначення є самостійною ланкою фінансової системи. В економічному аспекті – це створення та використання фондів фінансових ресурсів для задоволення економічних та соціальних потреб держави, підприємницьких структур та окремих громадян. Державні цільові фонди створюються за такими принципами:

· Відрахування у фонди централізовано визначаються державою відповідними законами і є власністю держави.

· Відрахування до фондів є обов’язковими платежами і можуть стягуватися примусово.

· Кошти фондів можуть бути використані тільки на потреби, які визначені та передбачені законодавчо.

Будь-яка держава має певні обов’язки щодо забезпечення соціальних гарантії громадян. Частку гарантій виконують державні фонди соціального страхування, пенсійний фонд. У різних країнах рівень соціального забезпечення коливається від повного до вибіркового.

Крім цільових фондів фінансових ресурсів соціальної спрямованості відокремлюють також державні цільові фонди економічної спрямованості. Їх створення покликано певними змінами, перебудовою економіки нашої держави. Характерною ознакою таких фондів є тимчасовість впровадження.

У відповідності з нормами Бюджетного кодексу України (статті 9 та 29) окремі збори до державних цільових фондів соціальної спрямованості мають бути джерелами формування доходної частини спеціального фонду державного бюджету із збереженням їх цільового використання. Подібна практика є нормою для України і потребує більш детального розгляду.

Варто взяти до уваги розвиток окремих видів соціального страхування у постсоціалістичних країнах: Польщі, Болгарії.

Світова економіка містить чимало прикладів впровадження спеціалізованих позабюджетних фондів для виконання тимчасових завдань. Цільове використання таких фондів є обов’язковою умовою, а їх створення носить економічний характер і виступає як елемент державного регулювання економіки.

Завдання до самостійної роботи щодо вивчення навчального матеріалу

Після вивчення програмного матеріалу необхідно виконати самостійну роботу:

1. Узагальнити та систематизувати нормативно-правові документи, які регулюють питання створення та функціонування державних цільових фондів.

2. Скласти перелік державних цільових фондів у 5 державах Європи за власним вибором.

3. Складіть опорний конспект з розглянутих питань.

Питання для самоконтролю

1. Розкрийте мету та завдання створення державних цільових фондів.

2. Назвіть принципи функціонування державних цільових фондів.

3. Надайте обґрунтування необхідності створення державних цільових фондів в Україні.

Теми для підготовки доповідей та рефератів

1. Іноземний досвід створення та функціонування державних цільових фондів

2. Історичні аспекти створення державних фондів фінансових ресурсів.

Рекомендована література

(1,2,3,3,8,12,13 переліку додаткової літератури)

<< | >>
Источник: Тараненко В.Є.. Державні цільові фонди: - навчально-методичний посібник для студентів денної форми навчання, які навчаються за галуззю знань 0305 “Економіка і підприємництво” за напрямом підготовки 6.030508 “Фінанси і кредит” – Дніпропетровськ. – Дніпропетровська державна фінансова академія:2009. – 58 с.. 2009

Еще по теме Тема 1. Державні цільові фонди як складова частина державних фінансів:

 1. ТЕМА 10. ДЕРЖАВНІ ЦІЛЬОВІ ФОНДИ
 2. 2.9. Державні і місцеві цільові фонди
 3. Державні цільові фонди
 4. Тараненко В.Є.. Державні цільові фонди: - навчально-методичний посібник для студентів денної форми навчання, які навчаються за галуззю знань 0305 “Економіка і підприємництво” за напрямом підготовки 6.030508 “Фінанси і кредит” – Дніпропетровськ. – Дніпропетровська державна фінансова академія:2009. – 58 с., 2009
 5. 5.1. Система державних фінансів. Бюджет держави як ланка державних фінансів
 6. Позабюджетні і цільові фонди
 7. Сутність програмно-цільового методу планування, державні цільові програми
 8. 10.4. Інвентаризація майна як складова частина оцінки його вартості
 9. Фінанси підприємств комунальної власності як складова місцевих фінансів
 10. Тема 6. Організація виконання дохідної частини Державного бюджету України
 11. 115. Необхідність і сутність фінансів. Державні фінанси.
 12. Сутність державних фінансів