<<

8. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Бюджетний кодекс України: Закон України від 21 червня 2001р. № 2542-ІІІ// Відомості Верховної ради України – 2001 - № 37-38.
2.
Всесвітня декларація про місцеве самоврядування // Місцеве самоврядування. – 1997. - № 1-2. – с. 95-97.
3. Декрет Кабінету Міністрів України «Про місцеві податки і збори» від 25.05.93 // Відомості Верховної Ради України. – 1993. - № 30.
4. Європейська хартія місцевого самоврядування // Социс – 1997. - № 1.
5. Конституція України //Закони України: В 11 т. – Верховна Рада України: Ін-т законодавства. – К., 1997. - Т.10. - С.3-41.
6. Про Державний бюджет України на відповідний рік: Закон України //Відомості Верховної Ради України або Офіційний вісник України.
7. Про місцеві державні адміністрації: Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 1999. - № 20-21.
8. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України //Відомості Верховної Ради України (зі змінами та доповненнями). – 1997. – Ст.170. - №24. – С.379-429.
9. Про основні напрямки бюджетної політики на відповідний рік: Постанова Верховної Ради України //Відомості Верховної Ради України.
10. Про затвердження перерахування дотації вирівнювання та субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам, коштів, що передаються до державного бюджету з місцевих бюджетів, а також міжбюджетних трансфертів між місцевими бюджетами: Постанова Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2002 р. № 490 “// Офіційний вісник України. – 2002. – № 15.
11. Про затвердження Порядку використання коштів резервного фонду: Постанова Кабінету Міністрів України від 29 березня 2002 р.
№ 415.
12. Про затвердження Порядку подання фінансової звітності: Постанова Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2000 р. № 419.
13. Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ: Постанова Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 р. № 228.
14. Про заходи щодо підвищення ефективності контролю за використанням бюджетних коштів: Указ Президента України від 19 вересня 2000 року № 1074/2000.
15. Про зміцнення фінансової дисципліни та запобігання правопорушенням у бюджетній сфері: Указ Президента України від 25 грудня 2001 року.
16. Про порядок призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива: Постанова Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 р. № 848 (із змінами, внесеними згідно з Постановами Кабінету Міністрів України від 10.01.1996 р., № 31 від 22.09.1997 р. № 1050, від 25.08.1998 р. № 1336, від 28.07.2004 р. № 973).
17. Про порядок призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого річного побутового палива. Постанова Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 р. № 848 із змінами та доповненнями.
18. Про затвердження формули розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання та кошти, що передаються до державного бюджету) між державним бюджетом та місцевими бюджетами. Постанова КМУ від 05.09.01 № 1195.
19. Про розподіл обсягів субвенцій, передбачених у Державному бюджеті України на 2003 рік бюджету Автономної Республіки Крим, обласним та міським бюджетам: Постанова Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 р.
№ 641 // Офіційний вісник України. – 2003. – № 18.
20. Бюджетний менеджмент: Підручник / В. Федоров, В. Опарін, Л. Сафонова та ін.; За заг. ред. В. Федосова. – К.: КНЕУ, 2004. – 864 с.
21. Бюджетні слухання: метод. рек. щодо орг. та проведення бюд. слухать в органах міс. самоврядування України/ В.І.Кравченко (кер. авт. кол.), О.Ю.Кучеренко, І.І.Гейдор та інші. – К.: НДФІ, 2000. – 120с.
22. Бюджетна реформа в Україні: проблеми та шляхи їх розв’язання: Матеріали конференції. – НДІ Мінфіну, 2001 рік. – 345 с.
23. Бюджетний процес і міжбюджетні відносини на рівні місцевих бюджетів району. Навч. Посібник / С.І.Мельник та інші. – К.: Міленіум, 2003. – 266с.
24. Василик О.Д. Павлюк К.В. Державні фінанси України: Підручник. – К.: НІОС. – 2002.
25. Василик О.Д. Павлюк К.В. Бюджетна система України: Підручник. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 544с.
26. Владимиров К.М., Чуйко Н.І., Рогальський О.Ф. Місцеві фінанси: Навч. посібник. – Херсон. Олді-плюс, 2006. – 352 с.
27. Виконання місцевих бюджетів на основі положень Бюджетного кодексу України: Навчальний посібник / С.І. Мельник, С.Б.Ільїних, І.Ф. Щербина та інші. – К.: Міленіум, 2002. – 280с.
28. Кириленко О.П. Місцеві бюджети України (історія, теорія, практика). – К.: НІОС, 2000. – 384 с.
29. Місцеві фінанси: Підручник / За ред. О.П. Кириленко. – К.: Знання, 2006. – 677 с.
30. Місцеві фінанси: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / М. А. Гапонюк, В. П. Яцюта, А. Є. Буряченко, А. А. Слав­кова. — К.: КНЕУ, 2002. — 184 с.
31. Музика О.А. Доходи місцевих бюджетів за українським законодавством: Монографія. – К.: Атіка, 2004. - 344 с.
32.
Огонь Ц.Г. Доходи місцевих бюджетів та напрями їх реконструкції// Фінанси України. – 2006. - №01. С. 3-12.
33. Пасічник Ю.В. Бюджетна система України: Навчальний посібник. – К.: Знання-Прес, 2006. – 607 с. – (Вища освіта ХХІ століття).
34. Пасічник Ю.В. Бюджетна система України та зарубіжних країн: Навчальний посібник. – К.: Знання – Прес, 2003. – 495 с.
35. Петленко Ю.В., Рожко О.Д. Місцеві фінанси: Опорний конспект. – К.: Кондор, 2004. – 282 с.
36. Придатко Г.Ю. Місцеві фінанси: Навчально-методичний посібник. – «Фінанси». – ДДФА, 2005. - 41 с.
37. Придатко Г.Ю. Місцеві фінанси: Навчально-наочний посібник. -«Фінанси». - Дніпропетровськ, Дніпропетровська державна фінансова академія , 2007, - 91 с.
38. Рева Т.М., Ковальчук К.Ф., Кучкова Н.В. Місцеві фінанси. – К.: Центр навчальної літератури, 2007
39. Сазонець І.Л., Гринько Т.В., Придатко Г.Ю. Управління місцевими фінансами: Навч. посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 264 с.
40. Слухай С.В., Гончаренко О.В. Удосконалення формування доходів місцевих бюджетів в Україні // Фінанси України. – 2007. – №8. – С.63.
41. Складання, розгляд та затвердження місцевих бюджетів на основі положень Бюджетного кодексу України: Навч. посіб. / С.І. Мельник, І.Ф. Щербіна, Дж. Хансен та ін. – К.: Міленіум, 2002. – 276 с.
42. Сунцова О.О. Місцеві фінанси: Навчальний посібник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2005. – 560 с.
43. Тимченко О.М., Сирібрянська Ю.В. Оптимізація структури доходів бюджету: застосування рейтингової оцінки// Фінанси України, 2008, № 7 С. 17-28.
44. Управління міським бюджетом за програмно-цільовим методом: Навч. посіб. / Проект «Реформа місцевих бюджетів в Україні». – К.: RTI International, 2005. – 56 с.

Internet-ресурси

1. www.rada.kiev.ua
2. www.kmu.gov.ua
3. www.minfin.gov.ua
4. www.me.gov.ua
5. www.ac-rada.gov.ua
6. www.rada.gov.ua
7. www.dkrs.gov.ua
8. www.google.com.ua

<< |
Источник: А.Ю. Чубак, К.М. Свізінська. Місцеві фінанси: Навчально-методичний посібник для студентів, які навчаються за галуззю знань 0305 «Економіка та підприємництво» за напрямом підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит»/ Укл. А.Ю. Чубак, К.М. Свізінська – Дніпропетровськ, Дніпропетровська державна фінансова академія,2010.- 131 с.. 2010

Еще по теме 8. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ:

 1. список рекомендованої літератури
 2. 7. список Рекомендованої літератури
 3. Список рекомендованої літератури
 4. Список використаної та рекомендованої літератури
 5. Перелік рекомендованої літератури
 6. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
 7. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
 8. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
 9. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
 10. Список літератури
 11. Список літератури
 12. Список літератури