<<
>>

Семінарські заняття

Об’єктом контролю роботи студентів на семінарському занятті є:

· Рівень знань, виявлений студентом у відповідях і виступах (максимальна оцінка –2 бали).

· Активність студентів при обговоренні питань та ситуаційного завдання (максимальна оцінка – 0,5 бали).

· Результати розв’язання ситуаційних завданнь (максимальна оцінка – 0,5 бали).

Шкала оцінювання рівня знань, виявленого студентом у відповідях і виступах становить: від 0 до 2 балів.

Критерії оцінювання:

- Розуміння, ступінь засвоєння теорії та методології проблем, що розглядаються.

- Обізнаність з основною та додатковою літературою з питань, що розглядаються.

- Уміння поєднувати теорію з практикою.

- Логіка, структура, стиль викладу матеріалу при виступах в аудиторії, вміння захищати свою позицію та здійснювати узагальнення інформації.

Відсутність тієї чи іншої складової знижує оцінку на відповідну кількість балів.

Шкала оцінювання активності студентів при обговоренні питань семінарського заняття та ситуаційного завдання становить: від 0 до 0,5 балів.

Якщо студент за результатами семінарського заняття не отримав жодного балу або був відсутнім на занятті, він повинен додатково (під час проведення поточних консультацій) відпрацювати навчальний матеріал з теми семінарського заняття.

<< | >>
Источник: А.Ю. Чубак, К.М. Свізінська. Місцеві фінанси: Навчально-методичний посібник для студентів, які навчаються за галуззю знань 0305 «Економіка та підприємництво» за напрямом підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит»/ Укл. А.Ю. Чубак, К.М. Свізінська – Дніпропетровськ, Дніпропетровська державна фінансова академія,2010.- 131 с.. 2010

Еще по теме Семінарські заняття:

 1. Глава 3. Семінарські заняття
 2. Практичні заняття
 3. 2. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЩО ПРИСВОЮЮТЬСЯ СТУДЕНТАМ
 4. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ «ФІНАНСИ»
 5. Програма курсу «Контроль і ревізія»
 6. 4. Методичні рекомендації до Практичних занять
 7. 1.1.3. НАВЧАЛЬНО - МЕТОДИЧНІ ВИМОГИ
 8. зміст
 9. 4. Методичні рекомендації до СЕМІНАРСЬКИх занять
 10. ІV. РЕЙТИНГОВА ОЦІНКА ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ
 11. 5.Методичні рекомендації до практичних занять
 12. ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ ЗА ЗМІСТОВИМ МОДУЛЕМ 2
 13. ТЕМА 8. МІСЦЕВІ ФІНАНСИ
 14. Самостійна робота студентів