<<
>>

Самостійна робота студентів

Поточне оцінювання самостійної роботи студентів за кожною темою навчальної дисципліни здійснюється у межах від 5 до 10 балів в залежності від обсягів роботи. Об’єктом поточного контролю самостійної роботи є: конспектування окремих питань теми.

Критерії оцінювання:

· Наявність конспекту теоретичного матеріалу у повному обсязі – 2 бали.

· Наявність елементів дослідження при виконанні самостійної роботи – 3 бали.

· Відсутність конспекту або неповне конспектування теоретичного матеріалу – 0 балів.

Практичні заняття

Поточне оцінювання знань студентів під час практичного заняття за кожною темою здійснюється за 5-бальною шкалою. Об’єктом контролю роботи студентів на практичному занятті є:

· Рівень знань, виявлений студентом при обговоренні ситуаційного завдання (максимальна оцінка – 2 бали).

· Рівень знань, виявлений студентом при розв’язанні ситуаційних завдань (максимальна оцінка – 3 бали).

Шкала оцінювання рівня знань, виявленого студентом при обговоренні ситуаційного завдання становить: 0; 0,5; 1; 1,5; 2 бали.

Критерії оцінювання:

- Розуміння, ступінь засвоєння теорії та методології проблем, що розглядаються.

- Обізнаність з основною та додатковою літературою з питань, що розглядаються.

- Уміння поєднувати теорію з практикою.

Відсутність тієї чи іншої складової знижує оцінку на відповідну кількість балів.

Шкала оцінювання рівня знань, виявлення студентів при розв’язанні ситуаційних завдань становить: 0; 1; 1,5; 2; 2,5; 3 балів.

Критерії оцінювання:

· Точність вирішення завдання – 1 бал.

· Повнота вирішення завдання – 1 бал.

· Ступінь законодавчої обґрунтованості відповіді – 1 бал.

· Відсутність аналізу – 0 балів.

Відсутність тієї чи іншої складової знижує оцінку на відповідну кількість балів.

Індивідуальна робота

Індивідуальна робота студентів виконується в межах кожної теми та за модулем 2. Індивідуальна робота в межах тем дисципліни оцінюється в інтервалі: 0; 1; 1,5; 2; 3; 4 бали в залежності від обсягу виконаної роботи та конкретної теми.

Критерії оцінювання:

- Наявність аналітичної інформації з питань, які опрацьовуються.

- Наявність узагальнень та висновків щодо опрацьованого матеріалу.

- Наочна форма подання матеріалу (таблиці, опорні схеми, діаграми).

- Виступ (презентація) з виконаної роботи.

Індивідуальна робота за модулем 2 виконується в межах рекомендованої в посібнику тематики та напрямків роботи студентської науково-дослідної групи. Шкала оцінювання становить: 0;2; 3; 15; 20 балів.

Критерії оцінювання:

- Наявність бібліографічного огляду наукової літератури (максимальна кількість балів – 2 бали).

- Наявність наукової статті (тез доповіді на конференції) (максимальна оцінка – 15 балів).

- Виступ на студентській науковій конференції (максимальна оцінка – 3 бали).

Результати поточного контролю знань та компетенцій студентів вносяться до відомості обліку поточної і підсумкової успішності.

<< | >>
Источник: Тараненко В.Є.. Державні цільові фонди: - навчально-методичний посібник для студентів денної форми навчання, які навчаються за галуззю знань 0305 “Економіка і підприємництво” за напрямом підготовки 6.030508 “Фінанси і кредит” – Дніпропетровськ. – Дніпропетровська державна фінансова академія:2009. – 58 с.. 2009

Еще по теме Самостійна робота студентів:

 1. Cамостійна робота студентів
 2. ЧАСТИНА IV. САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ
 3. ІV. РЕЙТИНГОВА ОЦІНКА ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ
 4. 6.4.Критеріїї оцінювання знань студентів з дисципліни
 5. Самостійно:
 6. Самостійно:
 7. Самостійно:
 8. Самостійно:
 9. Самостійно:
 10. Самостійно:
 11. Самостійно:
 12. Самостійно: 1 2 3 4 5
 13. Самостійно:
 14. Самостійно:
 15. Місцеві бюджети як самостійний інститут у структурі місцевих фінансів
 16. 4.1.3. Організація виконання захисту роботи