<<
>>

Розвиток місцевого самоврядування

Проблемам зміцнення позицій місцевого самоврядування підпорядкована регіональна політика, яку проводить уряд України відповідно до Концепції державної регіональної політики, затвердженої Указом Президента України від 25 травня 2001 р.

Головною метою державної регіональної політики є створення умов для динамічного, збалансованого соціально- економічного розвитку України та її регіонів, підвищення рівня життя населення, забезпечення дотримання гарантованих державою соціальних стандартів для кожного її громадянина, незалежно від місця проживання, а також поглиблення процесів ринкової трансформації на основі підвищення ефективності використання потенціалу регіонів та дієвості управлінських рішень, удосконалення роботи органів державної влади та органів місцевого само- врядування.

У сучасних умовах в Україні проходить процес формування правової держави із соціально орієнтованою ринковою економікою. Це потребує створення більш ефективної системи державного управління, оновлення змісту діяльності як органів виконавчої влади, так і органів місцевого самоврядування. У зв'язку з цим започатковано проведення адміністративної реформи.

Суть адміністративної реформи полягає в:

- проведенні змін в інституціональній і функціональній побудові органів державної влади та органів місцевого самоврядування;

- оптимізації структури та діяльності органів управління, розмежування владних повноважень;

- поступовому переході від застосування адміністративно- розпорядчих до координуючо-регулятивних функцій у відносинах із суб'єктами господарювання;

- використанні переважно економічних важелів або соціальних орієнтирів;

- забезпеченні раціонального адміністративного устрою.

Складовою частиною адміністративної реформи є муніципальна реформа, яка передбачає поступову відмову від централізованого державного управління до передачі територіальним громадам та їхнім органам необхідних повноважень і матеріально-фінансових ресурсів для самостійного вирішення більшої частини суспільних справ, які стосуються задоволення потреб місцевого населення.

Муніципалізація в Україні має певні особливості порівняно з країнами, що мають великий досвід ринкового господарювання і розвинуту приватну форму власності. В Україні як постсоціаліс- тичній державі муніципалізація передбачає трансформацію державної форми власності в муніципальну. В країнах з ринковою економікою муніципалізація означає вилучення майна приватної власності та перетворення його в колективну (муніципальну) власність місцевих самоврядувань.

Запитання для самоконтролю

1. Що собою являють місцеві фінанси як категорія?

2. Які функції виконують місцеві фінанси?

3. Що входить до складу місцевих фінансових інститутів?

4. Які існують теорії місцевого самоврядування?

5. Назвіть принципи місцевого самоврядування в Україні?

6. Що входить до складу системи місцевого самоврядування в Україні?

7. Яка хронологія прийняття нормативних актів, що регламентують функціонування місцевих фінансів в Україні?

8. Яка роль місцевих фінансів в економічній ситемі держави?

<< | >>
Источник: Бечко П.К., Ролінський О.В.. Місцеві фінаси. Навч. пос. - К.: Центр учбової літератури,2007. - 192 с.. 2007

Еще по теме Розвиток місцевого самоврядування:

 1. 14.11.1. Роль місцевих бюджетів у зміцненні місцевого самоврядування
 2. Інститут місцевого самоврядування у вітчизняному законодавстві
 3. 14.8. Досвід місцевого самоврядування в країнах ЄС
 4. Документи міжнародного значення про місцеве самоврядування
 5. 2.1. Зміст і значення комунікативного потенціалу місцевого самоврядування
 6. Правові та організаційні засади місцевого самоврядування
 7. 2.1. Організація функціонування органів місцевого самоврядування в сучасному світі
 8. 1.3. Передумови використання маркетингу в органах місцевого самоврядування
 9. Визначення актуальних завдань місцевого самоврядування як програми для розробки комунікативних стратегій
 10. 1.2. Фінансові ресурси органів місцевого самоврядування України як основа їх фінансової автономії
 11. 2.3. Якість надання послуг населенню органами місцевого самоврядування
 12. 3.1. Формування критеріального комплексу оцінки рівня фінансової автономії органів місцевого самоврядування
 13. 1.4. Зарубіжний досвід забезпечення фінансової автономії органів місцевого самоврядування
 14. 2.2. Методичні засади оцінки рівня фінансової автономії органів місцевого самоврядування України
 15. 3.3. Реалізація методичного підходу до визначення стимулюючого рівня фінансової автономії органів місцевого самоврядування