<<
>>

РОЗДІЛ IV. СУПЕРЕЧНОСТІ ТА ДОСЯГНЕННЯ ПОДАТКОВОЇ РЕФОРМИ

В Україні тривалий час була відсутня єдина утверджена стратегія податкової реформи, що була б схвалена широким колом політичних сил, бізнесом та громадянами. Поляризація політичної ситуації призвела до того, що кожен новий уряд скасовував базові документи стосовно податкової реформи своїх попередників і схвалював власні.

Показовим стало затвердження урядом Ю. Тимошенко у 2009 р. Стратегії реформування податкової системи України[103] з одночасним скасуванням Концепції реформування податкової системи України[104], яка була прийнята за часів прем’єрства В. Януковича у 2007 р.

За таких умов у державі не існувало єдиних концептуальних підходів навіть принаймні щодо того, які фактори виробництва мають нести максимальний фіскальний тиск; які податки — виконувати фіскальну функцію, а які - регулюючу; на які об’єкти оподаткування має бути зміщено податкове навантаження, а на які, навпаки, послаблене тощо. Як наслідок, ротація складу Кабінету Міністрів досить часто призводила до перегляду принципів, об’єктів, ставок податку, порядку його нарахування. Система оподаткування формувалася еклектично, без розуміння глибинних взаємозв’язків між її окремими елементами, результатом чого стала несприятливість та незрозумілість податкової системи загалом.

Певний прогрес у питанні формування єдиного концептуального підходу до податкової реформи був зроблений у Програмі економічних реформ в Україні на

2010- 2014 роки, в якій зазначається, що податкова реформа здійснюється з метою забезпечення стійкого економічного зростання на інноваційно-інвестиційній основі за одночасного збільшення сукупних податкових надходжень до бюджетів усіх рівнів і державних цільових фондів.

Таким чином, податкова реформа в Україні покликана реалізувати два головних завдання: по-перше, в умовах розбалансування системи державних фінансів необхідно збільшити доходи бюджету; по-друге, з метою стимулювання швидкого відновлення економіки потрібно створити сприятливий фіскальний простір для бізнесу та інвестицій.

Власне, це ті головні питання, які неможливо було вирішити у рамках колишнього заплутаного податкового законодавства і на виконання яких спрямована податкова реформа.

У Програмі економічних реформ були визначені чіткі стратегічні орієнтири реформи податкової системи:

• зміцнення позиції вітчизняного бізнесу в міжнародній конкурентній боротьбі за рахунок зменшення частки податків у витратах підприємств і скорочення витрат часу платників на нарахування й сплату податків;

• підвищення ефективності адміністрування податків;

• побудова цілісної й всеохоплюючої законодавчої бази з питань оподаткування, гармонізованої із законодавством ЄС;

• встановлення податкової справедливості для відновлення рівних умов конкуренції в економіці України;

• зменшення глибини соціальної нерівності.

213

Таблиця 4.1

Передбачені кроки Кінцевий продукт Термін

виконання

Примітка: стан виконання на кінець 2011 о.
Прийняття Податкового кодексу України Податковий кодекс України 2010 р. Виконано
Спрощення податкового обліку та звітності Відповідні норми Податкового кодексу 2010 р. Виконано
Подолання негативних явищ у сфері відшкодування ПДВ Повернення накопиченої заборгованості щодо відшкодування ПДВ державними цінними паперами й забезпечення своєчасного відшкодування ПДВ, починаючи з 1 серпня 2010 р. 2010 р. Не виконано
Покращення фіскального простору для малого бізнесу Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу щодо реформування спрощеної системи оподаткування та звітності суб’єктів малого підприємництва» 2011р. Виконано
Упровадження механізму індексації ставок податків і зборів, що мають фіксоване значення, для компенсації інфляційного впливу на розмір податків Розроблення законопроекту щодо внесення змін до Податкового кодексу України стосовно ставок оподаткування, визначених в абсолютних значеннях, з урахуванням індексів споживчих цін, індексів цін виробників промислової продукції за деякими податками і зборами 2011р. Не виконано
Введення в дію та реалізація Податкового кодексу України Розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проектів актів Кабінету Міністрів України для реалізації положень Податкового кодексу України 2011р. Виконано за головними позиціями
Реформування державної податкової служби Розроблення та супроводження Проекту закону України про внесення змін до Закону України «Про державну податкову службу в Україні» 2011р. Виконано

На основі визначених орієнтирів у Програмі економічних реформ було поставлено низку завдань, виконання яких мало забезпечити реалізацію податкової реформи в Україні (табл. 4.1).

Головним серед наведених заходів було прийняття Податкового кодексу, який мав надати інструменти щодо виконання більшості задекларованих стратегічних орієнтирів податкової реформи.

4.1.

<< | >>
Источник: Молдован О.О.. Державні фінанси України: досвід та перспективи реформ : монографія / О. О. Молдован. - К. : НІСД,2011. - 380 с.. 2011

Еще по теме РОЗДІЛ IV. СУПЕРЕЧНОСТІ ТА ДОСЯГНЕННЯ ПОДАТКОВОЇ РЕФОРМИ:

 1. РОЗДІЛ V. НЕВИРІШЕНІ ЗАВДАННЯ ТА СТРАТЕГІЧНІ ОРІЄНТИРИ ПОДАЛЬШИХ РЕФОРМ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНИХ ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
 2. Макроекономічна рівновага та умови її досягнення
 3. Економічні суперечності як джерело розвитку
 4. Тема 14 Рыночные реформы в Российской Федерации. Ход и итоги реформ
 5. Значение денежной реформы для нашего народного хозяйства. Условия успешного доведения реформы до конца.
 6. Сукупний попит та сукупна пропозиція. Макроекономічна рівновага та умови її досягнення
 7. 70. Перетворення грошей у капітал. Загальна формуда руху капіталу та її суперечності.
 8. 11. Інтереси і потреби: діалектика взаємозв’язку. Єдність і суперечності в системі інтересів.
 9. 10. Суть, основні риси і суперечності НТР. НТР і зміна ролі у виробництві.
 10. ГОЛОВНІ ЗАВДАННЯ ПОДАТКОВОЇ РЕФОРМИ 2010 р.
 11. Принципи побудови податкової системи
 12. Зниження ефективності ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ
 13. Організація проведення перевірок установами державної податкової служби