<<
>>

РОЗДІЛ III. НОВАЦІЇ РЕФОРМИ БЮДЖЕТНОЇ СИСТЕМИ

На відміну від інших складових системи державних фінансів, бюджетна система України мала в основі сформовану правову базу та налагоджену систему інститутів. Попри це, навряд чи можна констатувати, що від початку вона ефективно реалізовувала свої функції, головною з яких є ефективний та справедливий перерозподіл фінансових ресурсів у економіці.

Проблеми бюджетної системи нівелювали ефективність багатьох напрямів соціально- економічної політики. Зокрема, неефективність механізмів розподілу та витрачання бюджетних коштів призводило до недофінансування реалізації важливих державних завдань, надмірний обсяг видатків провокував фіскаліза- цію податкової системи та нераціональну боргову політику, обмеженість доходів місцевих бюджетів обумовлювала втрату автономності органами місцевого самоврядування.

У 2009 р. посилення кризових явищ у бюджетній системі стало одним із головних чинників погіршення соціально- економічного становища України. Закономірно, що реформа бюджетної системи стала однією з пріоритетних у Програмі економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава»[83].

162

Передбачені кроки Кінцевий документ Термін

виконання

Примітка: стан виконання на кінець 2011 р.
Формування законодавчого підґрунтя застосування програмно-цільового методу й середньострокового прогнозування в бюджетному процесі; закріплення процедури оцінювання проектів як необхідної умови їх включення до бюджету; введення обмежень на спрямування витрат надпланових доходів і доходів від приватизації Нова редакція Бюджетного кодексу України 2010 Виконано
Упорядкування сфери державних закупівель Прийняття Закону України «Про здійснення державних закупівель», що визначить конкурентні процедури держ- закупівель і унеможливить корупційну практику в цій сфері 2010 Виконано
Посилення фінансової та фіскальної дисципліни Розроблення проектів нормативно- правових актів щодо скорочення кількості та укрупнення державних цільових програм 2010-2011 Виконано частково
Розроблення Проекту закону України про Державний бюджет України на 2012 рік (під час підготовки законопроекту здійснити оптимізацію кількості бюджетних програм) 2011 Досягнуто певного прогресу
Підвищення якості капітального бюджетування Проект закону України «Про внесення змін до Закону України «Про інвестиційну діяльність» 2011 Затверджено КМУ, подано до ВРУ
Проект закону «Про Фоцд майбутніх поколінь» 2011 Затверджено КМУ, подано до ВРУ
Запровадження середньострокового планування Закон України «Про державне стратегічне планування» 2011 Не виконано

Метою бюджетної реформи було визначено «створення системи управління державними фінансами, спрямованої на забезпечення сталого економічного зростання й гарантованого виконання державою своїх соціальних зобов’язань». Найважливішою подією реформи цієї ланки системи державних фінансів стало прийняття нової редакції Бюджетного кодексу[84].

Разом з тим Програма економічних реформ та Національний план дій[85] на 2010—2011 рр. визначили низку інших завдань, покликаних підвищити ефективність функціонування бюджетної системи в Україні (табл. 3.1). Президентом були поставлені вкрай складні завдання, проте вони були спрямовані на вирішення актуальних проблем бюджетної системи. Особливо важливими серед них є заходи щодо упорядкування сфери державних закупівель та підвищення якості капітального бюджетування. Вирішення цих проблем дозволило б розширити можливості уряду щодо стимулювання економіки та збільшило б позитивний економічний ефект від витрачання бюджетних коштів. Загалом перелік орієнтирів та завдань бюджетної реформи в Програмі економічних реформ на 2010—2014 роки та в Національному плані дій є досить точним та відображає розуміння владою головних вад та проблем сучасної бюджетної системи, а також завдань щодо їх подолання. Зовсім інше питання відносно того, яким чином ці завдання були реалізовані на практиці. Цей розділ присвячений аналізу головних новацій бюджетної реформи, передусім тих, що запроваджені новим Бюджетним кодексом, оцінці ефективності реалізації їх на практиці, а також впливу на ефективність бюджетної системи та бюджетної політики України.

3.1.

<< | >>
Источник: Молдован О.О.. Державні фінанси України: досвід та перспективи реформ : монографія / О. О. Молдован. - К. : НІСД,2011. - 380 с.. 2011

Еще по теме РОЗДІЛ III. НОВАЦІЇ РЕФОРМИ БЮДЖЕТНОЇ СИСТЕМИ:

 1. «СЛАБКІ МІСЦЯ» І НЕВИРІШЕНІ ПРОБЛЕМИ БЮДЖЕТНОЇ СИСТЕМИ ТА СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ ПОДАЛЬШИХ РЕФОРМ
 2. 3.1. Реформування бюджетної системи
 3. 3.2. Склад і структура бюджетної системи України
 4. Принципи побудови бюджетної системи України
 5. 3.3. Взаємовідносини між ланками бюджетної системи
 6. Економічна природа місцевих фінансів, їх роль у розвитку бюджетної системи держави
 7. РОЗДІЛ V. НЕВИРІШЕНІ ЗАВДАННЯ ТА СТРАТЕГІЧНІ ОРІЄНТИРИ ПОДАЛЬШИХ РЕФОРМ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНИХ ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
 8. БЮДЖЕТНИЙ КОДЕКС 2010 р.: ГОЛОВНІ НОВАЦІЇ
 9. §4 Реформы пенсионных систем
 10. Реформа системы внешнеэкономических связей.
 11. Реформа пенсионной системы в РФ
 12. 6.3. Реформа системы государственного управления
 13. Реформа політичної системи в Україні
 14. Тема 14 Рыночные реформы в Российской Федерации. Ход и итоги реформ
 15. 8.8. Место реформирования бюджетного процесса в системе социально-экономических реформ