<<
>>

1. Програма навчальної дисципліни

1.1. Опис навчальної дисципліни

«Місцеві фінанси»

Мета: формування чітко структурованої системи фундаментальних знань і вмінь з теорії і практики організації місцевих фінансів, основ управління місцевими фінансами в Україні та за кордоном для висококваліфікованої професійної діяльності з огляду на зміни зовнішнього середовища та законодавства в системі організації і функціонування місцевого самоврядування.

Після вивчення дисципліни «Місцеві фінанси» студенти повинні володіти інструментальними, міжособистісними, системними та спеціальними компетенціями, а саме:

Інструментальні компетенції

- застосування норм чинного законодавства з питань місцевих фінансів;

- здатність отримувати, аналізувати та систематизувати інформацію з базових питань програмного матеріалу навчальної дисципліни з різних джерел (підручників, навчальних посібників, періодичних видань, Інтернету тощо);

- використання нових інформаційних технологій при виконанні функціональних обов’язків;

- аналіз організаційної структури місцевих фінансових органів з точки зору їх ефективності;

- застосування методів бюджетного планування для прогнозування надходжень до місцевих бюджетів;

- володіння методикою визначення обсягів бюджетних видатків, які забезпечують реалізацію функцій місцевих бюджетів.

Міжособистісні компетенції

- поважне ставлення до зауважень керівника;

- вміння виправляти свої помилки;

- вміння працювати в команді;

- поважне ставлення до культурних цінностей оточуючих людей;

- знання і поважне ставлення до культури людей з інших країн, з якими ведеться співпраця.

Системні компетенції

- здатність застосовувати знання з місцевих фінансів у професійній діяльності;

- мотивація, знання вимог до написання наукових робіт з дисципліни «Місцеві фінанси»;

- вміння виконувати наукові роботи (проекти) з місцевих фінансів на запит наукового керівника;

- вміння чітко виражати свої думки, мати свій погляд на проблему і вміння відстоювати свою точку зору з питань, що стосуються місцевих фінансів;

- здатність ініціювати свої ідеї стосовно проведення занять з дисципліни місцеві фінанси (здатність організувати та провести ділову гру).

Спеціальні компетенції

- здатність застосовувати законодавство з питань місцевих фінансів та фінансів господарських одиниць комунальної форми власності у професійній діяльності;

- здатність об’єктивно оцінювати економічні процеси, що відбуваються в регіонах;

- здатність аналізувати вплив місцевого бюджету на розвиток соціально-економічного стану території;

- вміння аналізувати джерела формування доходів місцевих бюджетів, їх структурні зміни;

- вміння застосовувати методику планування обсягів доходів місцевих бюджетів;

- вміння аналізувати видаткову частину місцевих бюджетів, ефективність використання бюджетних коштів;

- здатність розраховувати планові витрати місцевих бюджетів.

1.2. Тематичний план навчальної дисципліни

Назва модуля, змістового модуля, теми
Модуль 1
Змістовий модуль 1. Теоретичні основи місцевих фінансів
Тема 1. Сутність, складові та засади організації місцевих фінансів
Тема 2. Фінансова політика місцевих органів влади
Змістовий модуль 2. Місцеві бюджети як самостійний інститут у структурі місцевих фінансів
Тема 3. Місцеві бюджети як основа фінансової бази місцевих органів влади
Тема 4. Формування дохідної бази місцевих бюджетів
Тема 5. Система видатків місцевих бюджетів
Тема 6. Фінансове вирівнювання та бюджетне регулювання
Тема 7. Бюджетний процес на місцевому рівні
Модуль 2
Змістовий модуль 3. Фінанси підприємств комунальної власності – складова місцевих фінансів
Тема 8. Фінанси підприємств комунальної власності
Тема 9.
Фінанси житлово-комунального господарства
Змістовий модуль 4. Основи управління місцевими фінансами в Україні та за кордоном
Тема 10. Управління місцевими фінансами в Україні
Тема 11. Світовий досвід організації місцевих фінансів
Модуль 3
Індивідуальне науково-дослідне завдання (ІНДЗ)
Підсумковий контроль: письмовий іспит

1.3. зміст навчальної дисципліни

Модуль 1

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи місцевих фінансів

Тема 1. Сутність, складові та засади організації місцевих фінансів

Становлення і конституційне визнання органів місцевого самоврядування — передумови виникнення теорії місцевих фінансів як галузі фінансової науки. Історичний розвиток органів місцевого самоврядування. Основні теорії, що пояснюють суть і природу місцевого самоврядування як форми місцевої влади. Функції та завдання, покладені на місцеві органи влади України, як основа вибору моделі місцевих фінансів. Територіальна громада як первинний об'єкт місцевого самоврядування.

Сутність поняття місцеві фінанси. Правові основи організації місцевих фінансів. Причини виникнення і функціонування місцевих фінансів. Функції місцевих фінансів. Основні структурні елементи місцевих фінансів як системи (видатки, доходи та способи їх формування, інститути місцевих фінансів (бюджети, податки, комунальний кредит тощо), суб’єкти та об’єкти фінансових відносин, фінансові відносини у межах фінансової системи).

Проблеми становлення і розвитку місцевих фінансів в Україні. Основні напрями зміцнення фінансової незалежності місцевого самоврядування в Україні. Тема 2. Фінансова політика місцевих органів влади

Фінансова політика і роль місцевих органів влади в її реалізації. Особливості функціонування фінансового механізму на рівні місцевого самоврядування.

Фінансова автономія місцевого органу влади.

Показники фінансової автономії місцевого органу влади. Фінансовий стан місцевого бюджету відображає підсумки фінансової діяльності виконавчих органів влади. Оцінка фінансового стану як неодмінний елемент бюджетного процесу. Методи оцінки фінансового стану місцевого бюджету.

Основні напрямки оцінки платоспроможності органу місцевого самоврядування. Взаємовідносини державних і місцевих фінансів.

Засади здійснення місцевих запозичень та управління боргом місцевого самоврядування.

Змістовий модуль 2. Місцеві бюджети як самостійний інститут у структурі місцевих фінансів

Тема 3. Місцеві бюджети як основа фінансової бази місцевих органів влади

Місцеві бюджети у складі бюджетної системи. Структура місцевих бюджетів. Принципи формування місцевих бюджетів України. Місцеві бюджети як економічна категорія.

Місцевий бюджет - головний інститут у системі фінансів місцевих органів влади. Права та обов’язки місцевих органів влади та управління щодо формування і використання бюджетів.

Практика формування місцевих бюджетів та економічна функція місцевих бюджетів. Перерозподіл функцій між місцевими та державним бюджетами. Забезпечення принципу самостійності під час розробки та використання бюджетів усіх рівнів.

Структура місцевого бюджету: “загальний фонд” та “спеціальний фонд”, їхні джерела та порядок формування. Формування та використання резервного фонду місцевого бюджету.

Тема 4. Формування дохідної бази місцевих бюджетів

Особливості формування доходів місцевих бюджетів. Методи мобілізації грошових коштів до місцевих бюджетів. Податкові та неподаткові методи формування доходів місцевих бюджетів.

Склад доходів, що закріплюються за бюджетами місцевого самоврядування та враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів.

Формування доходів місцевих бюджетів за рахунок місцевих податків та зборів.

Доходи місцевих бюджетів, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів.

Особливості формування власних коштів у бюджетних установах.

Проблемні питання формування та використання власних коштів у бюджетних установах різних рівнів.

Участь органів місцевого самоврядування у фінансово-кредитних відносинах. Доходи від комунальної власності як реалізація права власності.

Тема 5. Система видатків місцевих бюджетів

Склад та структура видатків місцевих бюджетів. Критерії розмежування видів видатків між місцевими бюджетами.

Фінансування власних та делегованих державою повноважень, порядок їх здійснення та законодавче закріплення. Порядок фінансування з поточного бюджету та бюджету розвитку.

Характеристика видатків, що здійснюються з бюджетів сіл, селищ, міст районного значення, які враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів.

Видатки, що здійснюються з районних бюджетів та бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим і міст обласного значення, які враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів.

Склад видатків, що здійснюються з бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів і враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів.

Склад видатків місцевих бюджетів, що не враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів.

Поняття бюджетних призначень (бюджетних повноважень).

Призначення і принцип розрахунку фінансового нормативу бюджетної забезпеченості за видами видатків. Призначення коригуючих коефіцієнтів до нормативів фінансової забезпеченості та фактори, що на них впливають.

Тема 6. Фінансове вирівнювання та бюджетне регулювання

Поняття вертикального дисбалансу. Збалансування місцевого бюджету. Поняття горизонтального дисбалансу. Об'єктивна необхідність й організація бюджетного вирівнювання в Україні.

Формульна система розподілу міжбюджетних трансфертів. Поняття індексу податкоспроможності територій та фінансового нормативу бюджетної забезпеченості. Вирівнювання видаткового потенціалу місцевих бюджетів. Стимулювання до заощадження коштів і мобілізації доходів місцевих бюджетів.

Бюджетне регулювання.

Інструменти бюджетного регулювання у взаємовідносинах місцевих бюджетів з Державним бюджетом. Порядок використання інструментів бюджетного регулювання між різними рівнями місцевих бюджетів.

Тема 7. Бюджетний процес на місцевому рівні

Бюджетний процес та його етапи. Порядок складання проектів місцевих бюджетів, їх взаємозв’язок з проектом Державного бюджету та планами економічного і соціального розвитку регіонів. Порядок розгляду, затвердження та виконання місцевих бюджетів. Порядок складання, розгляду та затвердження звіту про виконання місцевих бюджетів. Особливості затвердження та виконання місцевих бюджетів у разі несвоєчасного їх прийняття. Періодичність, структура і терміни подання звітності про виконання місцевих бюджетів.

Казначейське обслуговування місцевих бюджетів за доходами та видатками. Облік бюджетних забов’язань та контроль бюджетних призначень. Порядок розрахунково-касового обслуговування розпорядників бюджетних коштів.

Модуль 2

Змістовий модуль 3. Фінанси підприємств комунальної власності – складова місцевих фінансів

Тема 8. Фінанси підприємств комунальної власності

Фінанси підприємств комунальної форми власності — складова місцевих фінансів. Видатки з місцевих бюджетів на фінансування підприємств комунальної власності та особливості їх планування.

Особливості організації фінансів підприємств комунальної форми власності, їх склад та структура. Особливості грошових надходжень підприємств, їх склад і економічна характеристика.

Виручка від реалізації продукції, робіт та послуг, її розподіл на підприємствах комунального господарства. Фонд відшкодування. Валовий дохід. Фонд оплати праці. Балансовий і чистий прибуток підприємств комунальної форми власності. Розподіл прибутку цих підприємств. Фонди грошових коштів, що формуються за рахунок прибутку, їх особливості.

Оборотні кошти підприємств комунальної форми власності та методи визначення їх потреби. Показники стану і ефективності використання оборотних коштів.

Фінансовий стан підприємств комунальної форми власності. Система показників оцінки фінансового стану. Ліквідність і платоспроможність підприємств. Оцінювання майна об’єктів, що підлягають приватизації.

Тема 9. Фінанси житлово-комунального господарства

Фінанси житлово-комунального господарства — складова місцевих фінансів.

Проблеми фінансового забезпечення підприємств житлово-комунального господарства.

Особливості формування доходів ЖЕКів: їх склад і економічна характеристика.

Склад та структура видатків підприємств житлово-комунального господарства. Фонд оплати праці. Балансовий прибуток та збитки житлово-експлуатаційних контор.

Особливості фінансування витрат на технічне обслуговування жилих будинків, вивезення сміття та поточний ремонт житлового фонду.

Порядок розрахунків дотації на покриття збитків та експлуатації житлового фонду, на проведення капітального ремонту житлового фонду.

Фінансування цільових комплексних програм покращення благоустрою житла, розроблених радами народних депутатів відповідного рівня.

Проблеми та основні напрями вдосконалення організації фінансів житлово-комунального господарства.

Змістовий модуль 4. Основи управління місцевими фінансами в Україні та за кордоном

Тема 10. Управління місцевими фінансами в Україні

Державне регулювання фінансової діяльності органів місцевого самоврядування.

Роль місцевих фінансових органів у системі виконавчої влади. Компетенція місцевих органів влади в галузі фінансів, їх участь у бюджетному процесі. Права й обов'язки органів місцевого самоврядування і місцевих органів виконавчої влади на етапах складання, розгляду, затвердження і виконання бюджету.

Необхідність фінансового контролю на рівні місцевих органів влади та управління, методи та види фінансового контролю. Внутрішній та зовнішній фінансовий контроль на місцевому рівні. Органи, які здійснюють фінансовий контроль.

Організація фінансового контролю на місцевому рівні. Контроль фінансових органів за формуванням та використанням коштів місцевих бюджетів і власних коштів бюджетних установ. Аудит як форма регіонального фінансового контролю.

Тема 11. Світовий досвід організації місцевих фінансів

Міжнародні стандарти організації місцевих фінансів. Європейська хартія про місцеве самоврядування - перший правовий акт, який визначає і захищає принципи місцевої автономії.

Бюджетний федералізм як принцип побудови фінансів місцевого самоврядування. Форми та методи фінансового забезпечення місцевого самоврядування в зарубіжних країнах.

Зарубіжний досвід місцевого оподаткування. Світовий досвід касового виконання місцевих бюджетів.

Види, принципи та інструменти взаємодії державного та місцевих бюджетів у зарубіжних країнах. Порядок «вертикального» та «горизонтального» бюджетного вирівнювання. Світовий досвід надання бюджетних трансфертів місцевим органам влади.

Можливість застосування світового досвіду організації місцевих фінансів в Україні, з урахуванням її історичних, економічних та демографічних особливостей. Модуль 3

Індивідуальне науково-дослідне завдання (ІНДЗ)

<< | >>
Источник: А.Ю. Чубак, К.М. Свізінська. Місцеві фінанси: Навчально-методичний посібник для студентів, які навчаються за галуззю знань 0305 «Економіка та підприємництво» за напрямом підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит»/ Укл. А.Ю. Чубак, К.М. Свізінська – Дніпропетровськ, Дніпропетровська державна фінансова академія,2010.- 131 с.. 2010

Еще по теме 1. Програма навчальної дисципліни:

 1. 1. Програма навчальної дисципліни
 2. Запровадження фінансового права як навчальної дисципліни в системі юридичної освіти у першій половині ХІХ ст.
 3. Програма курсу «Контроль і ревізія»
 4. 1. Предмет і мета дисципліни
 5. 2.3. Вплив розрахунково-платіжної дисципліни на результати фінансово-господарської діяльності підприємства
 6. 3.2. Методи та програма санаційного аудиту
 7. 4.1.4. тематика курсових робот з дисципліни
 8. 6.4.Критеріїї оцінювання знань студентів з дисципліни
 9. І. Розробити довгострокову програму розвитку підприємництва.
 10. Новіков Б. В., Сініок Г. Ф., Круш П. В.. Основи адміністративного менеджменту: Навч. посіб. - К. Центр навчальної літератури",2004. - 560 с., 2004
 11. 7.2. Контроль дотримання касової дисципліни
 12. Тематичний план дисципліни “Банківська справа”