<<
>>

1. Програма навчальної дисципліни

1.1. Опис навчальної дисципліни

„ДЕРЖАВНІ ЦІЛЬОВІ ФОНДИ”

Мета: формування комплексу знань та професійних навичок у сфері функціонування державних цільових фондів.

Після вивчення дисципліни «Державні цільові фонди» студенти повинні володіти інструментальними, міжособистісними, системними та спеціальними компетенціями, а саме:

Інструментальні компетенції

- здатність отримувати, аналізувати та систематизувати інформацію з базових питань програмного матеріалу навчальної дисципліни з різних джерел (підручників, навчальних посібників, періодичних видань, Інтернету та ін.);

- здатність ефективно організовувати свій час.

Міжособистісні компетенції

- здатність здійснювати ефективні міжособистісні комунікації;

- здатність працювати у команді;

- прихильність до етичних цінностей.

Системні компетенції

- здатність застосовувати знання з питань функціонування державних цільових фондів у професійній діяльності.

Спеціальні компетенції

- вміння обчислювати обсяги зборів та внесків до державних цільових фондів;

- вміння складати звітність до державних цільових фондів;

- вміння здійснювати контроль за використанням централізованих та децентралізованих державних цільових фондів;

- володіння навичками аналітичного опрацювання необхідної інформації в сучасному інформаційному середовищі.

Опис навчальної дисципліни за денною формою навчання

Характеристика

навчальної дисципліни

Галузь знань,

напрям підготовки,

освітньо-кваліфікацій-ний рівень

Місце навчальної дисципліни у навчальному плані,

розподіл за видами аудиторних занять,

видами індивідуальної

та самостійної роботи,

форми контролю знань студентів згідно навчального плану

Вибіркова

Відноситься до циклу дисциплін професійної підготовки

Залікових кредитів (кредитів ECTS): 1

Загальна кількість годин: 36 годин

Модулів: 2

Вид підсумкового контролю

ПМК

0305 Економіка та підприємництво

6.030508 Фінанси і кредит

(спеціалізація «Оподаткування»)

освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр

Викладається на 4 курсі

Семестр: 7

Види навчальної роботи згідно з навчальним планом:

Аудиторні заняття: - 10 годин

за видами занять:

· лекції (теоретична підготовка): - 6 годин

· практичні заняття: - 4 години

Самостійна робота: - 18 годин

Індивідуальна робота: - 8 годин

7 семестр, ІНДЗ.

Форми контролю:

Семестр: 7

поточний контроль: - на практичних заняттях,

модульний контроль: - контрольна робота після вивчення навчального матеріалу, об’єднаного в модулі чи змістові модулі

підсумковий контроль: - ПМК

1.2. Тематичний план навчальної дисципліни

Назва модуля, змістового модуля, теми
Модуль 1. Основи організації та функціонування державних цільових фондів
Змістовий модуль 1. Сутність та передумови створення державних цільових фондів
Тема 1. Державні цільові фонди як складова частина державних фінансів
Змістовий модуль 2. Пенсійний фонд та інші фонди державного соціального страхування
Тема 2. Система фондів державного пенсійного забезпечення
Тема 3. Система фондів державного соціального страхування
Тема 4. Фонд України соціального захисту інвалідів
Змістовий модуль 3. Інші державні цільові фонди
Тема 5. Фонд охорони навколишнього природного середовища
Тема 6. Державні цільові фонди спеціального призначення
Тема 7. Позабюджетні фонди місцевих органів влади
Модуль 2. Індивідуальне науково-дослідне завдання (ІНДЗ)
Підсумковий контроль: ПМК

1.3. Зміст навчальної дисципліни

„ДЕРЖАВНІ ЦІЛЬОВІ ФОНДИ”

Модуль 1. Основи організації та функціонування державних цільових фондів

Змістовий модуль 1. Сутність та передумови створення державних цільових фондів

Тема 1. Державні цільові фонди як складова частина державних фінансів

Мета, зміст дисципліни. Предмет і завдання курсу, його зв`язок з іншими дисциплінами.

Побудова курсу та зміст окремих тем.

Визначення та характеристика державних цільових фондів; їх класифікація.

Необхідність створення та принципи функціонування державних цільових фондів. Історичні етапи розвитку державних фондів фінансових ресурсів.

Правове регулювання фінансових відносин, що виникають при створенні та використанні коштів фондів. Іноземний досвід створення та функціонування державних фондів фінансових ресурсів цільового призначення.

Централізовані і децентралізовані фонди України цільового призначення; їх особливості.

Формування державних цільових фондів в умовах трансформаційної економіки.

Змістовий модуль 2. Пенсійний фонд та інші фонди державного соціального страхування

Тема 2. Система фондів державного пенсійного забезпечення

Структура системи пенсійного забезпечення в Україні. Правові засади державного пенсійного забезпечення.

Задачі та функції Пенсійного фонду. Джерела формування доходів Пенсійного фонду. Платники збору на обов’язкове державне пенсійне страхування; визначення об’єкту нарахування збору; ставки; пільги. Порядок розрахунку внесків до Пенсійного фонду України; строки сплати. Особливості нарахування внесків до Пенсійного фонду України фізичними та юридичними особами, суб’єктами підприємницької діяльності, як застосовують спрощену систему оподаткування та звітності. Порядок оформлення звітності, строки її подання до відділень Пенсійного фонду України.

Склад видатків Пенсійного фонду.

Контроль за формуванням і використанням коштів фонду Пенсійного фонду. Проведення контрольних заходів органами пенсійного фонду України.

Передумови та необхідність створення Накопичу вального фонду України. Задачі та функції Накопичувального фонду України. Принципи функціонування Накопичувального фонду. Повноваження Накопичувального фонду України. Джерела формування коштів Накопичувального фонду України; напрями використання цих коштів.

Умови та порядок формування коштів фонду. Особливості управління коштами Накопичувального фонду.

Тема 3. Система фондів державного соціального страхування

Необхідність та умови створення фондів державного соціального страхування. Характеристика економічних ознак фондів соціального страхування в Україні.

Загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності і витратами, що зумовлені народженням і похованням. Правове регламентування діяльності фонду. Платники, ставки відрахувань, пільги. Особливості визначення об’єкта нарахування збору. Порядок нарахування та сплати збору до фонду суб’єктами господарювання, що використовують загальну або спрощену систему оподаткування, фізичними особами. Строки сплати та порядок подання звітності.

Загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності. Правові засади функціонування фонду. Платники, ставки, пільги. Особливості визначення об’єкту нарахування збору для юридичних та фізичних осіб. Порядок нарахування та сплати внесків у фонд. Строки сплати та порядок подання звітності.

Загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття. Правове регламентування діяльності фонду зайнятості. Механізм нарахування та сплати збору. Особливості нарахування та сплати збору до фонду суб’єктами господарювання, що використовують загальну або спрощену систему оподаткування, фізичними особами. Строки сплати та порядок подання звітності.

Тема 4. Фонд України соціального захисту інвалідів

Необхідність та передумови створення фонду України соціального захисту інвалідів. Задачі фонду в умовах трансформаційної економіки. Економічне обґрунтування створення фонду. Оцінка вагомості, сталості джерел формування коштів фонду.

Правові засади створення та функціонування Фонду України соціального захисту інвалідів України.

Джерела формування доходів фонду. Нормативи створення робочих місць для працевлаштування інвалідів. Визначення платників; особливості визначення об’єкту нарахування.

Порядок визначення розмірів відрахувань до Фонду України соціального захисту інвалідів.

Напрями використання коштів фонду України соціального захисту інвалідів.

Контроль за використанням коштів фонду України соціального захисту інвалідів.

Змістовий модуль 3. Інші державні цільові фонди

Тема 5. Фонд охорони навколишнього природного середовища

Необхідність створення фонду охорони навколишнього природного середовища. Правові засади створення та функціонування фонду охорони навколишнього природного середовища в Україні.

Джерела формування доходів фонду.

Визначення платників збору. Розміри збору, ліміти викидів забруднюючих речовин. Норматив плати. Порядок розрахунку та визначення строків сплати відрахувань до фонду охорони навколишнього природного середовища. Порядок складання звітності, строки подання.

Особливості нарахування збору за забруднення навколишнього природного середовища суб’єктами підприємництва різних галузей народного господарства.

Напрями використання коштів фонду охорони навколишнього природного середовища.

Контроль за цільовим використанням коштів фонду охорони навколишнього природного середовища.

Тема 6. Державні цільові фонди спеціального призначення

Забезпечення виконання окремих напрямків економічної політики держави шляхом створення цільових фондів. Особливості створення державних цільових фондів спеціального призначення в Україні.

Характер цільових фондів спеціального призначення; фактор часу дії та території.

Правові засади функціонування деяких державних цільових фондів в Україні (фонд приватизації, фонд сприяння конверсії і т.п.).

Ретроспективний огляд інших цільових фондів фінансових ресурсів, що діяли в Україні за часів незалежності.

Державний фонд приватизації. Передумови створення. Мета та завдання створення фонду. Особливості функціонування, формування доходів фонду та напрямів їх використання.

Фонд сприяння конверсії. Передумови та необхідність створення. Економічне обґрунтування створення фонду.

Особливості визначення джерел надходжень фонду та напрямів їх використання.

Державний фонд охорони праці. Необхідність та мета створення. Структура та розмежування повноважень підрозділів фонду. Джерела формування коштів Державного та регіональних фондів охорони праці. Напрями використання акумульованих коштів.

Тема 7. Позабюджетні фонди місцевих органів влади

Економічне обґрунтування необхідності створення спеціальних фондів місцевих органів влади.

Повноваження місцевих органів влади щодо створення та використання спеціальних фондів фінансових ресурсів. Правові засади створення та функціонування спеціальних фондів місцевих органів влади.

Спеціальні фонди фінансових ресурсів місцевих органів влади. Джерела формування надходжень. Напрями використання коштів.

Контроль за цільовим використанням спеціальних позабюджетних фондів фінансових ресурсів місцевих органів влади.

Світовий досвід створення цільових фондів фінансових ресурсів місцевими органами влади.

Модуль 2. Індивідуальне науково-дослідне завдання (ІНДЗ)

2. Розподіл балів, що присвоюються студентам

Оцінювання знань студентів здійснюється за 100-бальною шкалою.

Розподіл балів, які присвоюються студентам

VІІ семестр:

Модуль І Модуль ІІІ (ІНДЗ) Сума
Змістовий

модуль 1

Змістовий модуль 2 Змістовий модуль 3 20 100
10 36 34
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7
10 12 12 12 12 12 10

Переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в національну шкалу та шкалу за системою ECTS здійснюється в такому порядку:

Оцінка за шкалою ECTS Оцінка з шкалою навчального закладу Оцінка за національною шкалою
Залік
A 85-100 Зараховано
BC 65-84
DE 50-64
FX 20-49 Не зараховано
F 0-19 Не зараховано

3. методичні рекомендації ДО самостійної роботи

Згідно з тематичним планом дисципліни “Державні цільові фонди” окремі теми і питання програми викладаються на лекційних заняттях, інші – вивчаються студентами самостійно. Самостійна робота студентів повинна проводитися у двох напрямах:

- з окремих питань тем дисципліни, основні положення яких розглядалися під час аудиторних занять. Увагу слід зосередити на більш детальному вивченні окремих положень законодавчих актів;

- з питань тем дисципліни, які повністю передбачені для самостійного вивчення. Необхідно опрацювати та засвоїти матеріал у відповідності з навчальною програмою.

При вивченні дисципліни студентам слід керуватися рекомендованим переліком літературних джерел.

Крім того, для надання необхідної допомоги студентам у самостійному вивченні окремих тем і питань нижче наводиться їх стисле викладення.

З метою закріплення програмного матеріалу студентам необхідно провести самоперевірку знань за допомогою питань, які наведені після кожної теми, виконання запропонованих завдань та рефератів.

При контролі виконання завдань для самостійного опрацювання оцінці підлягають:

- самостійне опрацювання окремих питань тем дисципліни;

- самостійне опрацювання питань для самоконтролю знань;

- виконання запропонованих завдань;

- написання рефератів.

Завдання самостійної роботи повинні бути оформлені з урахуванням вимог та методичних рекомендацій.

Обсяг виконаної самостійної роботи та її якість враховується при підведенні підсумків поточного та підсумкового контролю (ПМК).

<< | >>
Источник: Тараненко В.Є.. Державні цільові фонди: - навчально-методичний посібник для студентів денної форми навчання, які навчаються за галуззю знань 0305 “Економіка і підприємництво” за напрямом підготовки 6.030508 “Фінанси і кредит” – Дніпропетровськ. – Дніпропетровська державна фінансова академія:2009. – 58 с.. 2009

Еще по теме 1. Програма навчальної дисципліни:

 1. 1. Програма навчальної дисципліни
 2. Запровадження фінансового права як навчальної дисципліни в системі юридичної освіти у першій половині ХІХ ст.
 3. Програма курсу «Контроль і ревізія»
 4. 1. Предмет і мета дисципліни
 5. 2.3. Вплив розрахунково-платіжної дисципліни на результати фінансово-господарської діяльності підприємства
 6. 3.2. Методи та програма санаційного аудиту
 7. 4.1.4. тематика курсових робот з дисципліни
 8. 6.4.Критеріїї оцінювання знань студентів з дисципліни
 9. І. Розробити довгострокову програму розвитку підприємництва.
 10. Новіков Б. В., Сініок Г. Ф., Круш П. В.. Основи адміністративного менеджменту: Навч. посіб. - К. Центр навчальної літератури",2004. - 560 с., 2004
 11. 7.2. Контроль дотримання касової дисципліни
 12. Тематичний план дисципліни “Банківська справа”
 13. Державна програма економічного і соціального розвитку України як форма макроекономічного планування
 14. 2.2. Робота з програмою в режимі «Довідник»
 15. 1.1.2. Податково-процесуальне право: наука та навчальна дисципліна.
 16. 3.2. Програма зниження цінового ризику підприємства методом хеджування ф'ючерсних контрактів
 17. ГЛАВА 1. Типова навчальна програма курсу
 18. 2.8. Робота з програмою в режимі «Оперативна звітність»
 19. Надспеціалізація в навчальних програмах для менеджерів.