<<
>>

Практичні заняття

Поточне оцінювання знань студентів під час практичного заняття здійснюється за 3-бальною шкалою.

Об’єктом контролю роботи студентів на практичному занятті є:

· Рівень знань, виявлений студентом під час вирішення завдань практичної роботи (максимальна оцінка: 2 бали).

· Активність студента під час проведення практичної роботи, (участь у рішенні практичних завдань під час проведення заняття) – максимальна оцінка – 0,5 бал.

· Результати тестування (максимальна оцінка – 0,5 бали).

Шкала оцінювання рівня знань, виявлених студентом у під час вирішення завдань практичної роботи становить: від 0,1 до 2 балів.

Критерії оцінювання:

При виконанні практичних завдань студент повинен:

- вибрати вірну методику розрахунку показників;

- застосувати необхідні прийоми та методи обчислення;

- виконати розрахунки та дати необхідні пояснення.

Кількість балів зменшується:

- за суттєві помилки в методиці розрахунків – до 50 %;

- за відсутність пояснення до ходу рішення завдання – до 50 %;

- за арифметичну помилку – до 10 %.

Відсутність тієї чи іншої складової знижує оцінку на відповідну кількість балів.

Шкала оцінювання рівня знань, виявлених студентом у відповідях на тестові завдання становить від 0,1 до 0,5 балів.

Якщо студент за результатами практичного заняття не отримав жодного балу або був відсутнім на занятті, він повинен додатково (під час проведення поточних консультацій) відпрацювати навчальний матеріал з теми практичного заняття.

<< | >>
Источник: А.Ю. Чубак, К.М. Свізінська. Місцеві фінанси: Навчально-методичний посібник для студентів, які навчаються за галуззю знань 0305 «Економіка та підприємництво» за напрямом підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит»/ Укл. А.Ю. Чубак, К.М. Свізінська – Дніпропетровськ, Дніпропетровська державна фінансова академія,2010.- 131 с.. 2010

Еще по теме Практичні заняття:

 1. Семінарські заняття
 2. Глава 3. Семінарські заняття
 3. ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ ЗА ЗМІСТОВИМ МОДУЛЕМ 2
 4. Практичні ситуації
 5. Практичні ситуації
 6. Практичні ситуації
 7. Практичні ситуації
 8. Практичні ситуації
 9. Практичні ситуації
 10. Практичні ситуації
 11. Практичні ситуації
 12. 4. Методичні рекомендації до Практичних занять
 13. Програма курсу «Контроль і ревізія»