<<
>>

Позабюджетні і цільові фонди

Значну частку в структурі доходів органів місцевого самоврядування займають позабюджетні фонди. Хронологію нормативних документів, які регламентують утворення позабюджетних фондів місцевого самоврядування, подано в табл.

3.1.

Таблиця 3.1.

Хронологія нормативних документів, які регламентують утворення позабюджетних фондів місцевого самоврядування

Нормативний акт Основні положення, що регламентують місцеві фінанси
1. Закон України «Про бюджетну систему Української РСР» від 5 грудня 1990 р. У цьому нормативному документі вперше визначено, що Ради всіх рівнів мають право утворювати і використовувати позабюджетні фонди. До обов'язків Рад віднесено затвердження статуту або положення фонду, яким визначається сфера його діяльності, мета, завдання, структура та методи формування
2. Закон України «Про місцеві Ради народних депутатів Української РСР та місцеве самоврядування» від 7 грудня 1990 р. У цьому документі вперше з'явилось поняття про єдиний позабюджетний фонд, у межах якого можуть бути створені цільові фонди. Визначено джерела формування єдиного позабюджетного фонду. Місцевим радам надано право створювати валютні фонди. Законодавчо закріплено самостійність місцевих рад у використанні коштів єдиного позабюджетного і валютних фондів.
3. Закон України «Про місцеві Ради народних депутатів та місцеве і регіональне самоврядування» від 26 березня 1992 р. Місцевим радам надано право утворювати позабюджетні, цільові та валютні фонди. Уточнений перелік доходних джерел позабюджетних та цільових фондів.
4. Закон України «Про бюджетну систему України» від 29 червня 1995 р. Установлено, що централізовані та децентралізовані фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, місцевими радами, включаються до бюджетів в доходи та видатки.
Заборонено використовувати бюджетні кошти для фінансування позабюджетних фондів
5. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21 травня 1997 р. Органам місцевого самоврядування надано право формувати позабюджетні, в тому числі валютні, фонди, кошти яких повинні зберігатися на спеціальних рахунках в установах банків
6. Бюджетний кодекс України від 22 червня

2001 р.

Заборонено створювати позабюджетні фонди органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим та органами місцевого самоврядування та іншими бюджетними установами

Згідно з Бюджетним кодексом України, органи місцевого самоврядування можуть утворювати цільові фонди, які є складовою спеціального фонду відповідного місцевого бюджету.

У складі місцевих бюджетів формуються:

- фонди охорони навколишнього природного середовища;

- цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади.

З 1998 р. до місцевих бюджетів надходить частина зборів за забруднення навколишнього природного середовища. Цей збір є екологічним податком. Він справляється за:

- викиди в атмосферне повітря забруднювальних речовин стаціонарними та пересувними джерелами забруднення;

- скиди забруднювальних речовин безпосередньо у водні об'єкти;

- розміщення відходів.

Суми збору за забруднення навколишнього природного середовища розподіляють так: 20% - до місцевих фондів охорони навколишнього природного середовища, що утворюються в складі сільських, селищних, міських бюджетів; 50% - до місцевих фондів охорони навколишнього природного середовища, що утворюються в складі бюджету Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів; 30% - до Державного фонду охорони навколишнього природного середовища, що утворюється в складі Державного бюджету України

Запитання для самоконтролю

1. Що відноситься до фінансової основи місцевого самоврядування?

2. Що таке фінансова незалежність місцевого самоврядування?

3. Які органи влади і управління мають право випускати місцеві позики?

4. Що таке комунальний кредит?

5. Які є види комунальних позик?

6. Які є форми комунального кредиту?

7. Які міські ради в Україні мають право здійснювати зовнішні позики?

8. Які є стадії життєвого циклу облігацій муніципальних позик?

<< | >>
Источник: Бечко П.К., Ролінський О.В.. Місцеві фінаси. Навч. пос. - К.: Центр учбової літератури,2007. - 192 с.. 2007

Еще по теме Позабюджетні і цільові фонди:

 1. 2.9. Державні і місцеві цільові фонди
 2. ТЕМА 10. ДЕРЖАВНІ ЦІЛЬОВІ ФОНДИ
 3. Державні цільові фонди
 4. Тема 1. Державні цільові фонди як складова частина державних фінансів
 5. Тараненко В.Є.. Державні цільові фонди: - навчально-методичний посібник для студентів денної форми навчання, які навчаються за галуззю знань 0305 “Економіка і підприємництво” за напрямом підготовки 6.030508 “Фінанси і кредит” – Дніпропетровськ. – Дніпропетровська державна фінансова академія:2009. – 58 с., 2009
 6. Спеціальні фонди
 7. 5.5. ЗБОРИ І ЦІЛЬОВІ ВІДРАХУВАННЯ, ЯКІ СПЛАЧУЮТЬ ПІДПРИЄМСТВА
 8. Недержавні фінансові фонди
 9. Функціональні (цільові) засади державної підтримки підприємництва
 10. 10.4 Суспільні фонди споживання
 11. 3.1.3. Фонди цільового призначення та їх взаємозв’язок з бюджетом
 12. Сутність програмно-цільового методу планування, державні цільові програми
 13. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА ДО РЕКОМЕНДАЦІЇ 6 (ЦІЛЬОВІ ФІНАНСОВІ САНКЦІЇ ЗА ТЕРОРИЗМ ТА ФІНАНСУВАННЯ ТЕРОРИЗМУ)
 14. 57. Фонди нагромадження і споживання.