<<

ПІСЛЯМОВА

У сучасному суспільстві роль держави надзвичайно важлива. Вона не лише виступає модератором суспільно- економічних відносин, а й реалізує широкий перелік функцій, що потребує адекватного фінансового забезпечення.

Відповідно до таких запитів формується система державних фінансів, яка покликана збалансувати приватні та публічні інтереси.

Ефективність системи державних фінансів проявляється в тому, що мобілізовані з економіки фінансові ресурси перерозподіляються в такий спосіб, що суспільство, віддавши державі частину свого доходу через систему податків та платежів, отримує в кінцевому підсумку більші блага у вигляді широкого переліку якісних та доступних суспільних товарів та послуг. Мистецтво економічної політики держави полягає не лише у перерозподілі національного доходу, а в тому, щоб використати кошти таким чином, аби вони дали більш позитивний суспільний ефект, аніж втрати від їх вилучення з економіки.

Україна після відновлення незалежності розбудовувала систему державних фінансів на західних зразках, через це її архітектура є подібною до системи державних фінансів більшості країн ЄС. Проте на український ґрунт були імплементовані лише гарні ідеї. Фундаментальною проблемою є те, що для того, щоб такі ідеї почали ефективно функціонувати, необхідні адекватні дієві механізми їх реалізації. Останні українська влада змогла впровадити не в усіх випадках.

Крім того, через незавершеність реформ та збереження адміністративної ідеології управління внутрішній зміст системи державних фінансів не відповідає її прогресивній формі. Як наслідок, система державних фінансів України тривалий час дозволяла здійснювати таку бюджетно-податкову та боргову політику, що є несумісною з довгостроковими пріоритетами розбудови інвестиційно-інноваційної моделі економіки. Зазначена політика стала одним із головних інструментів формування і кристалізації сировинно-експортної моделі економіки України.

Така модель дозволила утвердитися Україні як економічно незалежній та самостійній державі, проте вона є надто нестабільною і за наявності зовнішніх негативних імпульсів продукує глибинні внутрішні проблеми та суперечності, що яскраво продемонструвала фінансово-економічна криза 2008-2009 рр. Її результатом стало різке падіння ВВП та промислового виробництва, доходів населення, інвестицій, девальвація національної валюти, заморожування кредитування та зростання безробіття.

Криза оголила і проблеми системи державних фінансів, які в умовах виконання і перевиконання доходів та видатків бюджетів у 2000—2008 рр. перебували в латентному стані, що створило ілюзію їх відсутності. Розба- лансована та неефективна система державних фінансів у 2009-2010 рр. стала однією з найсерйозніших загроз для економічної безпеки України і одним із головних чинників стримування економічного розвитку та зростання рівня добробуту населення.

Усвідомлюючи нагальність і необхідність оздоровлення системи державних фінансів, побудови ефективної податкової системи та формування дієвих механізмів перерозподілу фінансових ресурсів в економіці, Президент України, Кабінет Міністрів та Верховна Рада розпочали в 2010 р. масштабні реформи державних фінансів.

Зміни, що відбулися в Україні у 2010-2011 рр. у цій сфері, були наймасштабнішими з початку ХХІ ст. Це стосується як діапазону реформ (зміни сталися у більшості складових системи державних фінансів), так і їх глибини (в окремих сегментах відбулися досить серйозні зрушення).

Реформи проходили досить болісно і не завжди позитивно сприймалися суспільством. Тим не менше, вони дозволили частково модернізувати систему державних

Післямова фінансів, хоча низка важливих проблем залишилася не- вирішеною, а окремі новації навіть створили додаткові ризики для економічного розвитку України.

Крім того, окремі важливі складові державних фінансів, як-то фінанси державного корпоративного сектору та сектор державних банків, залишилися осторонь реформ або зміни в них були більшою мірою «косметичними». Через це ефективність функціонування цих секторів залишається низькою, а комплекс проблем та вад не було подолано.

У загальному підсумку маємо констатувати, що проведені реформи системи державних фінансів у 20102011 рр. повинні розглядатися лише як перший етап реформ, тому в середньостроковій перспективі вони мають бути продовжені та поглиблені.

108Визначені Програмою економічних реформ та Національним планом дій на 2011 р.

<< |
Источник: Молдован О.О.. Державні фінанси України: досвід та перспективи реформ : монографія / О. О. Молдован. - К. : НІСД,2011. - 380 с.. 2011

Еще по теме ПІСЛЯМОВА:

 1. Цена контракта
 2. Хайринг
 3. Услуги рекламные
 4. Услуги научноконсультативные
 5. Услуги коммерческие
 6. Услуги комиссионные
 7. Услуги информационнокоммерческие
 8. Упаковочный лист
 9. Торговля электронная
 10. Торговый дом
 11. Торговля посылочная
 12. Торговля встречная
 13. Торговля консигнационная
 14. Тендер
 15. Таможня
 16. Таможенный тариф
 17. Таможенная пошлина