<<
>>

7. Підсумковий контроль

Оцінювання знань студентів з дисципліни «Місцеві фінанси» здійснюється на основі результатів поточного модульного контролю і підсумкового контролю знань.

Оцінювання знань студентів здійснюється за 100-бальною шкалою, а саме: завдання поточного контролю оцінюються в діапазоні від 0 до 80 балів, іспит - в діапазоні від 0 до 20 балів.

Поточне оцінювання знань студентів з дисципліни здійснюється за 80-бальною шкалою за результатами:

· Виконання завдань для самостійного опрацювання теоретичного матеріалу – 11 балів.

· Робота студентів під час проведення практичних занять – 18 балів.

· Робота студентів під час проведення семінарських занять – 18 балів.

· Виконання модульного (контрольного) завдання – 18 балів.

· Виконання індивідуального науково-дослідного завдання – 15 балів.

Розподіл балів за темами та видами роботи студентів здійснюється в такому порядку:

№ теми Назва теми

та вид роботи

Об’єкти контролю Кількість балів
1 2 3 4
МОДУЛЬ 1

Змістовий модуль1. Теоретичні основи місцевих фінансів

1. Сутність, складові та засади організаціі місцевих фінансів
Самостійна робота Складання словника термінів, понять за темою 1
Семінарське заняття №1 - Рівень знань, виявлений студентом у відповідях і виступах.

- Активність при обговоренні питань.

- Результати розв’язання ситуаційних завдань.

2

0,5

0,5

Всього за тему 4
2 Фінансова політика місцевих органів влади
Самостійна робота Складання словника термінів, понять за темою 1
Практичне заняття №1 - Рівень знань, виявлений студентом під час вирішення завдань практичної роботи

- Активність студента під час проведення практичної роботи, (участь у рішенні практичних завдань під час проведення заняття)

- Результати тестування

2

0,5

0,5

Всього за тему 4
Змістовий модуль 2.
Місцеві бюджети як самостійний інститут у структурі місцевих фінансів
3. Місцеві бюджети як основа фінансової бази місцевих органів влади
Самостійна робота Складання словника термінів, понять за темою 1

Семінарське заняття №2 - Рівень знань, виявлений студентом у відповідях і виступах.

- Активність при обговоренні питань.

- Результати розв’язання ситуаційних завдань.

2

0,5

0,5

Всього за тему 4
4. Формування дохідної бази місцевих бюджетів
Самостійна робота Складання словника термінів, понять за темою 1

Практичне заняття №2 - Рівень знань, виявлений студентом під час вирішення завдань практичної роботи

- Активність студента під час проведення практичної роботи, (участь у рішенні практичних завдань під час проведення заняття)

- Результати тестування

2

0,5

0,5

Всього за тему 4
5. Система видатків місцевих бюджетів
Самостійна робота Складання словника термінів, понять за темою 1
Практичне заняття №3 - Рівень знань, виявлений студентом під час вирішення завдань практичної роботи

- Активність студента під час проведення практичної роботи, (участь у рішенні практичних завдань під час проведення заняття)

- Результати тестування

2

0,5

0,5

Всього за тему 4
6. Фінансове вирівнювання та бюджетне регулювання
Самостійна робота Складання словника термінів, понять за темою 1
Семінарське заняття №3 - Рівень знань, виявлений студентом у відповідях і виступах.

- Активність при обговоренні питань.

- Результати розв’язання ситуаційних завдань.

2

0,5

0,5

Всього за тему 4
7. Бюджетний процес на місцевому рівні
Самостійна робота Складання словника термінів, понять за темою 1
Практичне заняття №4 - Рівень знань, виявлений студентом під час вирішення завдань практичної роботи

- Активність студента під час проведення практичної роботи, (участь у рішенні практичних завдань під час проведення заняття)

- Результати тестування

2

0,5

0,5

Практичне заняття №5 - Рівень знань, виявлений студентом під час вирішення завдань практичної роботи

- Активність студента під час проведення практичної роботи, (участь у рішенні практичних завдань під час проведення заняття)

- Результати тестування

2

0,5

0,5

Всього за тему 7
МОДУЛЬ 2

Змістовий модуль 3. Фінанси підприємств комунальної власності - складова місцевих фінансів

8. Фінанси підприємств комунальної власності
Самостійна робота Складання словника термінів, понять за темою 1
Семінарське заняття №4 - Рівень знань, виявлений студентом у відповідях і виступах.

- Активність при обговоренні питань.

- Результати розв’язання ситуаційних завдань.

2

0,5

0,5

Всього за тему 4
9 Фінанси житлово-комунального господарства

Самостійна робота Складання словника термінів, понять за темою 1

Практичне заняття №6 - Рівень знань, виявлений студентом під час вирішення завдань практичної роботи

- Активність студента під час проведення практичної роботи, (участь у рішенні практичних завдань під час проведення заняття)

- Результати тестування

2

0,5

0,5

Всього за тему 4
Змістовий модуль 4.
Основи управління місцевими фінансами в Україні та за кордоном
10 Управління місцевими фінансами в Україні
Самостійна робота Складання словника термінів, понять за темою 1
Семінарське заняття №5 - Рівень знань, виявлений студентом у відповідях і виступах.

- Активність при обговоренні питань.

- Результати розв’язання ситуаційних завдань.

2

0,5

0,5

Всього за тему 4
11 Світовий досвід організації місцевих фінансів
Самостійна робота Складання словника термінів, понять за темою 1
Семінарське заняття №6 - Рівень знань, виявлений студентом у відповідях і виступах.

- Активність при обговоренні питань.

- Результати розв’язання ситуаційних завдань.

2

0,5

0,5

Всього за тему 4
МОДУЛЬ 3

Індивідуальне науково-дослідне завдання (ІНДЗ) передбачає виконання індивідуального науково-дослідного завдання - написання реферату.

Варіант завдання студенти обирають з переліку представлених тем у навчально-методичному посібнику згідно до власного номеру у списку академічної групи.

- Написання реферату

- Захист роботи

Всього за роботу:

5

5

10

Модульне (контрольне) завдання - Визначення термінів і понять

- Відповіді на тестові завдання.

- Вирішення практичного завдання.

Всього за модульний контроль

8

5

5

18

Іспит - Відповідь на теоретичні питання (два питання).

- Вирішення тестових завдань.

- Вирішення практичного завдання.

10

5

5

ВСЬОГО БАЛІВ 100

<< | >>
Источник: А.Ю. Чубак, К.М. Свізінська. Місцеві фінанси: Навчально-методичний посібник для студентів, які навчаються за галуззю знань 0305 «Економіка та підприємництво» за напрямом підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит»/ Укл. А.Ю. Чубак, К.М. Свізінська – Дніпропетровськ, Дніпропетровська державна фінансова академія,2010.- 131 с.. 2010

Еще по теме 7. Підсумковий контроль:

 1. 6. Підсумковий контроль
 2. Контроль руху та наявності основних засобів: завдання, об’єкти, джерела контролю, методи контролю.
 3. 2.3 Виды финансового контроля. Взаимосвязь и отличие внешнего и внутреннего контроля
 4. точки контроля рынкаКонтроль системы через контроль отдельных элементов
 5. Дискусійні методи фактичного контролю (контроль взаємопов’язаних операцій, письмових та усних пояснень тощо).
 6. 3.1. Фінансовий контроль як складова економічного контролю
 7. 4.2 Текущий контроль 4.2.1Тесты для контроля знаний по дисциплине «Мировая экономика»
 8. Тема 2. Бухгалтерский контроль в системе внутреннего финансового контроля
 9. Тема 2. Бухгалтерский контроль в системе внутреннего финансового контроля
 10. Вопрос 15. Финансовый контроль, его содержание, формы и методы. Органы финансового контроля в РФ, их права и обязанности
 11. 15.4. Государственные органы, осуществляющие налоговый контроль. Формы проведения налогового контроля
 12. 4. Государственные органы, осуществляющие налоговый контроль. Формы проведения налогового контроля
 13. Процедуры средств контроля и процедуры по существу в аудите себестоимости продукции хлебопечения. Вопросник внутреннего контроля, методика проведения процедур по существу.