<<
>>

6. Підсумковий контроль

Система бальної оцінки знань, вмінь та навичок студентів на підставі об’єктів оцінювання з дисципліни «Державні цільові фонди»

Оцінювання знань студентів здійснюється на основі результатів поточного та підсумкового модульного контролю (заліку) за 100-бальною шкалою.

Розподіл балів, що присвоюються студентам здійснюється в такому порядку:

Модуль І Модуль ІІ (ІНДЗ) Сума
Змістовий

модуль 1

Змістовий модуль 2 Змістовий модуль 3 20 100
10 36 34
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7
10 12 12 12 12 12 10

Переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в національну шкалу та шкалу за системою ECTS здійснюється в такому порядку:

Оцінка за шкалою ECTS Оцінка з шкалою навчального закладу Оцінка за національною шкалою
Залік
A 85-100 Зараховано
BC 65-80
DE 50-64
FX 20-49 Не зараховано
F 0-19 Не зараховано

Поточне оцінювання знань студентів здійснюється за 80-бальною шкалою за результатами:

- виконання завдань для самостійного опрацювання теоретичного матеріалу – 51 бал;

- виконання індивідуальних завдань з самостійно опрацьованого теоретичного матеріалу – 14 балів;

- робота студентів на практичних заняттях – 15 балів;

Розподіл балів за темами та видами роботи студентів здійснюється в такому порядку:

№ теми Назва теми

та вид роботи

Об’єкти контролю Кількість балів
1 2 3 4
Модуль 1.
Основи організації та функціонування державних цільових фондів
Змістовий модуль 1. Сутність та передумови створення державних цільових фондів
1. Державні цільові фонди як складова частина державних фінансів
Самостійна робота 1. Узагальнення та систематизація нормативно-правових документів, які регулюють питання створення та функціонування державних цільових фондів. 3
2. Складання переліку державних цільових фондів у 5 державах Європи за власним вибором. 3
3. Складання опорного конспекту з розглянутих питань теми. 2
Індивідуальна робота 1. Виконання індивідуального завдання. 1
2. Презентація виконаної роботи 1
Всього за тему 10
Всього за змістовний модуль 10
Змістовий модуль 2. Пенсійний фонд та інші фонди державного соціального страхування
2. Система фондів державного пенсійного забезпечення
Самостійна робота Вивчення і конспектування теоретичного матеріалу з питань:
1. Порядок нарахування та виплат пенсій, деяких видів допомог з Пенсійного фонду України. 2
2. Проведення контрольних заходів органами пенсійного фонду України. 1
3. Повноваження Накопичувального фонду України. 1
4. Джерела формування коштів Накопичувального фонду України; напрями використання цих коштів. 1
Всього за самостійну роботу 5
Індивідуальна робота 1.
Виконання індивідуального завдання.
1
2. Презентація виконаної роботи 1
Практичне заняття Рівень знань, виявлений студентом при обговоренні ситуаційного завдання 2
Рівень знань, виявлений студентом при розв’язанні ситуаційних завдань 3
Всього за практичне заняття 5
Всього за тему 12
3. Система фондів державного соціального страхування
Самостійна робота Вивчення і конспектування теоретичного матеріалу з питань:
1. Правові засади функціонування фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування. 1
2. Особливості визначення ставок збору на загальнодержавне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності. Порядок нарахування та сплати внесків у зазначений фонд. 2
3. Напрями використання коштів Фонду соціального страхування на випадок безробіття. Особливості надання соціальних послуг зазначеним фондом. 1
4. Контроль за використанням коштів фондів соціального страхування. Державний нагляд у сфері загальнообов’язкового державного соціального страхування. 1
Всього за самостійну роботу 5
Індивідуальна робота 1. Виконання індивідуального завдання. 1
2. Презентація виконаної роботи 1
Практичне заняття Рівень знань виявлений студентом при обговорення ситуаційного завдання 2
Рівень знань, виявлений студентом при розв’язанні ситуаційних завдань 2
Результати тестування 1
Всього за практичне заняття 5
Всього за тему 12
4. Фонд України соціального захисту інвалідів
Самостійна робота Вивчення і конспектування теоретичного матеріалу з питань:
1.
Правові засади створення та функціонування Фонду України соціального захисту інвалідів.
2
2. Напрями використання коштів фонду України соціального захисту інвалідів. 3
Всього за самостійну роботу 5
Індивідуальна робота 1. Виконання індивідуального завдання. 1
2. Презентація виконаної роботи 1
Практичне заняття Рівень знань виявлений студентом при обговорення ситуаційного завдання 2
Рівень знань, виявлений студентом при розв’язанні ситуаційних завдань 3
Всього за практичне заняття 5
Всього за тему 12
Всього за змістовний модуль 36
Змістовий модуль 3. Інші державні цільові фонди
5. Фонд охорони навколишнього природного середовища
Самостійна робота Вивчення і конспектування теоретичного матеріалу з питань:
1. Порядок встановлення розмірів збору, лімітів викидів забруднюючих речовин, нормативи плати.

5
2. Напрями використання коштів фонду охорони навколишнього природного середовища. 5
Всього за самостійну роботу 10
Індивідуальна робота 1. Виконання індивідуального завдання. 1
2. Презентація виконаної роботи 1
Всього за тему 12
6 Державні цільові фонди спеціального призначення
Самостійна робота Вивчення і конспектування теоретичного матеріалу з питань:
1.
Правові засади функціонування деяких державних цільових фондів в Україні (фонд приватизації, фонд сприяння конверсії і т.п.).
5
2. Визначення завдань та мета створення цих фондів. 5
Індивідуальна робота 1. Виконання індивідуального завдання. 1
2. Презентація виконаної роботи 1
Всього за тему 12
7. Позабюджетні фонди місцевих органів влади
Самостійна робота Вивчення і конспектування теоретичного матеріалу з питань «Порядок формування коштів цільових фондів місцевих органів влади». 8
Індивідуальна робота 1. Виконання індивідуального завдання. 1
2. Презентація виконаної роботи 1
Всього за тему 10
Всього за змістовний модуль 34
Модуль 2. Індивідуальне науково-дослідне завдання (ІНДЗ)
Індивідуальне завдання науково-дослідного характеру Проведення бібліографічного огляду наукової літератури 2
Оцінка аналізованих процесів або явищ 7
Обґрунтування висновків та пропозицій 5
Підготовка наукової доповіді або тез доповіді 3
Виступ на студентській науковій конференції 3
Всього за модуль 2 20
ВСЬОГО БАЛІВ 100

<< | >>
Источник: Тараненко В.Є.. Державні цільові фонди: - навчально-методичний посібник для студентів денної форми навчання, які навчаються за галуззю знань 0305 “Економіка і підприємництво” за напрямом підготовки 6.030508 “Фінанси і кредит” – Дніпропетровськ. – Дніпропетровська державна фінансова академія:2009. – 58 с.. 2009

Еще по теме 6. Підсумковий контроль:

 1. 7. Підсумковий контроль
 2. Контроль руху та наявності основних засобів: завдання, об’єкти, джерела контролю, методи контролю.
 3. 2.3 Виды финансового контроля. Взаимосвязь и отличие внешнего и внутреннего контроля
 4. точки контроля рынкаКонтроль системы через контроль отдельных элементов
 5. Дискусійні методи фактичного контролю (контроль взаємопов’язаних операцій, письмових та усних пояснень тощо).
 6. 3.1. Фінансовий контроль як складова економічного контролю
 7. 4.2 Текущий контроль 4.2.1Тесты для контроля знаний по дисциплине «Мировая экономика»
 8. Тема 2. Бухгалтерский контроль в системе внутреннего финансового контроля
 9. Тема 2. Бухгалтерский контроль в системе внутреннего финансового контроля
 10. Вопрос 15. Финансовый контроль, его содержание, формы и методы. Органы финансового контроля в РФ, их права и обязанности
 11. 15.4. Государственные органы, осуществляющие налоговый контроль. Формы проведения налогового контроля
 12. 4. Государственные органы, осуществляющие налоговый контроль. Формы проведения налогового контроля
 13. Процедуры средств контроля и процедуры по существу в аудите себестоимости продукции хлебопечения. Вопросник внутреннего контроля, методика проведения процедур по существу.
 14. Класифікація і форми здійснення державного фінансового контролю
 15. Финансовый контроль
 16. 3.4. Бюджетний контроль
 17. Агенты валютного контроля
 18. 6.6. Характеристики процесу контролю
 19. Финансовый контроль