<<
>>

ПЕРЕДМОВА

З розвитком національної фінансової системи відбувається реформування бюджетного законодавства. За цієї причини умови роботи працівників місцевих фінансових органах постійно змінюються, все більше відрізняючись від тих умов, у яких працювали і працюють їх попередники.

«Місцеві фінанси» є дисципліною, яка має спрямувати та навчити студентів самостійно мислити, базуючись на чинному бюджетному законодавстві, враховувати в своїй професійній діяльності сучасні тенденції організації і функціонування системи місцевого самоврядування та приймати рішення у стандартних та нестандартних ситуаціях. Ці знання стануть для майбутніх працівників фінансових органів конкурентними перевагами.

У процесі вивчення дисципліни передбачається вивчення теоретичних і організаційних основ місцевих фінансів, знання яких необхідно фахівцям органів фінансової системи місцевої влади для належного виконання покладених на них функцій та завдань.

Метою навчальної дисципліни «Місцеві фінанси» є формування чітко структурованої системи фундаментальних знань і вмінь з теорії і практики організації місцевих фінансів, основ управління місцевими фінансами в Україні та за кордоном для висококваліфікованої професійної діяльності з огляду на зміни зовнішнього середовища та законодавства в системі організації і функціонування місцевого самоврядування.

Предметом навчальної дисципліни є фінансові відносини, що виникають у процесі формування та використання фінансових ресурсів на різних рівнях адміністративно-територіального поділу.

Основними завданнями навчальної дисципліни є: засвоєння основних принципів формування та використання фінансових ресурсів місцевих фінансових органів, формування навичок роботи з інструктивним та законодавчим матеріалом з питань місцевих фінансів та застосування законодавства у професійній діяльності, формування вмінь об’єктивно оцінювати економічні процеси, що відбуваються в регіонах, формування вмінь аналізувати вплив місцевого бюджету на розвиток соціально-економічного стану території, розуміти тенденції розвитку фінансових відносин і їхні особливості у сфері місцевих фінансів, оволодіння методикою аналізу джерел формування доходів, планування видаткової частини місцевих бюджетів та аналізу ефективності використання бюджетних коштів.

Засвоєння теоретичного і практичного матеріалу навчальної дисципліни «Місцеві фінанси» базується на знаннях, які студенти отримали при вивченні таких навчальних дисциплін, як «Політична економія», «Макроекономіка», «Фінанси», «Гроші і кредит», «Бюджетна система», «Податкова система», «Бюджетний менеджмент».

Навчально-методичний посібник призначений для студентів денної форми навчання та складений на основі навчальної програми дисципліни «Місцеві фінанси», яка затверджена Вченою радою академії у 2009 році.

Посібник побудований відповідно до вимого кредитно-модульної системи організації навчального процессу і містить зміст програми навчальної дисципліни, методичні рекомендації до самостійної роботи, до практичних та семінарських занять, до виконання індивідуальних завдань.

Цей посібник не є альтернативою підручникам і навчальним посібникам з дисципліни «Місцеві фінанси». Його призначення – допомогти студентам у самостійному вивченні окремих питань дисципліни. Для послідовного опрацювання тем і питань, визначених тематичним планом, слід звертатись до рекомендованої літератури, список якої наведений у посібнику.

<< | >>
Источник: А.Ю. Чубак, К.М. Свізінська. Місцеві фінанси: Навчально-методичний посібник для студентів, які навчаються за галуззю знань 0305 «Економіка та підприємництво» за напрямом підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит»/ Укл. А.Ю. Чубак, К.М. Свізінська – Дніпропетровськ, Дніпропетровська державна фінансова академія,2010.- 131 с.. 2010

Еще по теме ПЕРЕДМОВА:

 1. Передмова
 2. Передмова
 3. Передмова
 4. Передмова
 5. Передмова
 6. Передмова: чесноти капіталізму
 7. Передмова до українського видання: На шляху від антикорупційної революції до вільного капіталізму
 8. З М І С Т
 9. Зміст
 10. ЗМІСТ
 11. ЗМІСТ
 12. ЗМІСТ
 13. Зміст