<<
>>

ПЕРЕДМОВА

Дисципліна “Державні цільові фонди” згідно з навчальним планом відноситься до циклу дисциплін професійної підготовки фахівців освітньо-професійного рівня «бакалавр», які навчаються за галуззю знань 0305 “Економіка і підприємництво” за напрямом підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит».

Навчально-методичний посібник призначено для надання методичної допомоги при опрацюванні студентами практичних завдань, виконанні самостійної роботи та індивідуальних завдань з дисципліни “Державні цільові фонди” згідно з навчальним планом.

Дисципліна “Державні цільові фонди” тісно пов’язана з такими дисциплінами як “Фінанси”, “Податкова система”, “Бюджетна система”. Однак, навчально-методичний посібник висвітлює окремі теми, які не представлені у навчальних програмах інших дисциплін. Це робить посібник виключним помічником при підготовці кваліфікованих кадрів як для органів державної податкової служби, так і для підприємств та організацій.

Навчально-методичний посібник містить такі матеріали: тематичний план і програму дисципліни; завдання та методичні рекомендації для практичних занять; питання для самоконтролю та методичні вказівки щодо самостійного вивчення окремих тем; завдання для індивідуальної роботи студентів (тести, теми доповідей та рефератів); список рекомендованої літератури.

З метою сприяння розвитку творчих здібностей, підвищення інтересу до обраної професії у посібнику запропоновано індивідуальні завдання, що передбачають самостійний розгляд проблемних питань формування та використання коштів державних цільових фондів.

Методичні рекомендації, надані до практичних занять та самостійної роботи, містять посилання на чинні законодавчі та нормативні документи, що полегшує пошук та сприяє аргументуванню відповідей.

Особливу увагу приділено функціонуванню системи обов’язкового державного соціального страхування, створенню та механізму дії Пенсійного фонду України, формуванню ресурсів фондів державного соціального страхування та напрямів їх використання; вивченню правової бази створення та використання коштів державних цільових фондів. Також увагу студентів зосереджено на особливостях побудови відносин суб’єктів господарювання різних організаційно-правових форм з державними цільовими фондами, що відповідає сучасному рівню та потребам підготовки бакалаврів з оподаткування.

<< | >>
Источник: Тараненко В.Є.. Державні цільові фонди: - навчально-методичний посібник для студентів денної форми навчання, які навчаються за галуззю знань 0305 “Економіка і підприємництво” за напрямом підготовки 6.030508 “Фінанси і кредит” – Дніпропетровськ. – Дніпропетровська державна фінансова академія:2009. – 58 с.. 2009

Еще по теме ПЕРЕДМОВА:

 1. Передмова
 2. Передмова
 3. Передмова
 4. Передмова
 5. Передмова
 6. Передмова: чесноти капіталізму
 7. Передмова до українського видання: На шляху від антикорупційної революції до вільного капіталізму
 8. З М І С Т
 9. Зміст
 10. ЗМІСТ
 11. ЗМІСТ
 12. ЗМІСТ
 13. Зміст
 14. ЗМІСТ
 15. Зміст
 16. ЗМІСТ
 17. ЗМІСТ
 18. СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
 19. Список літератури
 20. ОГЛЯД ІСТОРИЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ТА ПРОМІЖНОЇ ФІНАНСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ (МСЗО 2400, 2410)