<<
>>

Місцеві бюджети в бюджетній системі сучасної України

У Бюджетному кодексі України визначено, що бюджет - це план утворення і використання фінансових ресурсів для забезпечення функцій, які здійснюються органами державної влади України та Автономної Республіки Крим і органами місцевого самоврядування протягом бюджетного періоду.

Особливістю місцевих бюджетів є те, що вони:

- відображають певну, чітко обмежену, частину грошових відносин, які функціонують на окремій території;

- забезпечують матеріальну незалежність органів місцевого самоврядування і безпосередньо їм підпорядковані;

- усі їхні ланки органічно пов'язані не тільки між собою, а й з установами та підприємствами всіх форм власності, які функціонують на території регіону.

Отже, місцеві бюджети як економічна категорія відображають грошові відносини, що виникають між місцевими органами самоврядування та суб'єктами розподілу створеної вартості в процесі формування територіальних фондів грошових коштів, які використовуються для соціально-економічного розвитку регіонів та поліпшення добробуту їх населення.

Місцеві бюджети складаються з:

- бюджету Автономної Республіки Крим;

- обласних бюджетів;

- районних бюджетів;

- бюджетів районів у містах;

- бюджетів місцевого самоврядування, а саме бюджетів:

- територіальних громад сіл;

- територіальних громад селищ;

- територіальних громад міст;

- територіальних громад об'єднань.

В основу бюджетного устрою в Україні, відповідно до Бюджетного кодексу, покладено такі принципи:

- єдності бюджету, що означає існування єдиного рахунка доходів і видатків кожної ланки бюджетної системи. Єдність бюджетної системи забезпечується єдиними:

- правовою базою;

- бюджетною класифікацією;

- грошовою системою;

- соціально-економічною політикою;

- збалансованості - повноваження на здійснення витрат бю

джету мають відповідати обсягу надходжень до бюджету на відповідний бюджетний період;

- самостійності - Державний бюджет України та місцеві бюджети є самостійними. Держава коштами Державного бюджету не несе відповідальності за бюджетні зобов'язання органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування.

Органи влади Автономної Республіки Крим та органи місцевого самоврядування коштами відповідних бюджетів не несуть відповідальності за бюджетні зобов'язання одне одного, а також за бюджетні зобов'язання держави;

- повноти - включенню до складу бюджетів підлягають усі надходження та витрати бюджетів, що здійснюються відповідно до нормативно-правових актів органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування;

- обгрунтованості - бюджет формується на реалістичних макропоказниках економічного й соціального розвитку держави та розрахунках надходжень і витрат бюджету, що здійснюються відповідно до затверджених методик та правил;

- ефективності - при складанні та виконанні бюджетів усі учасники бюджетного процесу прагнуть досягти запланованих цілей при залученні мінімального обсягу бюджетних коштів та досягти максимального результату при використанні визначеного бюджетом обсягу коштів;

- субсидіарності - розподіл видатків між Державним та місцевими бюджетами має ґрунтуватися на максимально можливому наближенні надання суспільних послуг до їх безпосереднього споживача;

- цільового використання бюджетних коштів - бюджетні кошти використовуються лише на цілі, визначені бюджет ними призначеннями;

- справедливості та неупередженості - грунтується на засадах справедливого та неупередженого розподілу суспільного багатства між громадянами й територіальними громадами;

- публічності та прозорості - Державний бюджет України та місцеві бюджети затверджуються відповідними радами, які приймають рішення щодо звіту про їх виконання;

- відповідальності учасників бюджетного процесу - кожен учасник бюджетного процесу несе відповідальність за свої дії або бездіяльність на кожній стадії бюджетного процесу.

2.3.

<< | >>
Источник: Бечко П.К., Ролінський О.В.. Місцеві фінаси. Навч. пос. - К.: Центр учбової літератури,2007. - 192 с.. 2007

Еще по теме Місцеві бюджети в бюджетній системі сучасної України:

 1. Кризові явища в бюджетній системі
 2. 14.9.2. Проблеми сучасної регіональної політики України. Самоврядування територій
 3. Тема 1. Місцеві фінанси в економічній системі держави
 4. 2.3. Місце земельного податку в системі податків України
 5. 14.11. Місцеві бюджети. Формування обласного бюджету
 6. Основні напрямки реформування Державного казначейства України і казначейської системи касового виконання Державного бюджету України
 7. Місцеві бюджети як самостійний інститут у структурі місцевих фінансів
 8. 1.2.Сутність реструктуризаційних процесів у фінансовій системі України
 9. 9.4. Місцеві бюджети як фінансова основа соціально-економічного розвитку регіонів
 10. Місцеві бюджети, їх доходи та видатки
 11. 1.1. Місцеві бюджети як основа фінансування соціально-економічного розвитку регіонів
 12. Діючий порядок розрахунку дотацій вирівнювання місцевим бюджетам з Державного бюджету України
 13. ТЕМА 2. Органи державного управління в системі державного регулювання економіки України
 14. 3.1.1. Трансформація ролі бюджету у фінансовій та економічній системі
 15. 1. Організаційні основи виконання Державного бюджету України
 16. 4. Складання проекту та прогнозу бюджету України на наступні за плановим два бюджетних періоди
 17. 2. Розпис Державного бюджету України
 18. 2. Склад і структура видатків бюджету України
 19. 2.6. Державний бюджет України
 20. Склад і структура доходів бюджету України