<<
>>

5. методичні рекомендації до виконання ІНДИВІДУАЛЬних завдань

Індивідуальна робота подана згідно із структурою залікового кредиту, а перелік індивідуальних завдань за модулями (змістовими модулями) з кожної теми.

Індивідуальна робота здійснюється студентами денної форми навчання протягом VІІ семестру.

Контроль за станом виконання індивідуальної роботи здійснюється на індивідуальних та практичних заняттях.

Індивідуальна робота студентів денної форми навчання проводиться у трьох напрямах:

- виконання індивідуальних завдань з окремих питань тем дисципліни, основні положення яких розглядалися під час аудиторних занять;

- підготовки рефератів та доповіді з актуальних питань тем дисципліни;

- виконання індивідуальних науково-дослідних завдань (ІНДЗ).

Кожен студент отримує індивідуальні завдання, тематику рефератів, доповіді, ІНДЗ індивідуальної роботи на початку вивчення дисципліни. Індивідуальні завдання з окремих питань за темами дисципліни виконують студенти всієї групи у повному обсязі. Вибір тем рефератів, доповіді, ІНДЗ індивідуальної роботи залишається за студентом.

Для якісного виконання індивідуальних завдань, підготовки рефератів та доповідей, ІНДЗ з актуальних питань тем дисципліни, студентам слід керуватися конспектом лекцій, методичними рекомендаціями до самостійної та індивідуальної роботи, рекомендованим списком літератури. При цьому увагу слід зосередити на більш детальному вивченні окремих положень модулів (змістових модулів).

Індивідуальні завдання містять всі теми дисципліни, що вивчається. Кількість і характер включених індивідуальних завдань дозволяють їх розв’язувати як під час аудиторних занять, так і самостійно.

Вибір теми реферату, доповіді здійснюється студентами самостійно. Реферати, доповіді виконуються в письмовій формі та являють собою стислий виклад суті певного питання або наукової проблеми, що відповідає змісту теми, яка вивчається та включає огляд відповідних джерел.

Реферати, доповіді повідомляються студентом під час проведення практичного заняття в строки вивчення відповідної теми, з метою залучення до дискусій і обговорення викладеного матеріалу.

Структурними компонентами побудови реферату, доповіді є:

- вступ, у якому визначено актуальність обраної теми, проблематики й постановка завдань;

- основна частина, у якій викладено стислий огляд і критичну оцінку наукових видань, їх порівняльне зіставлення, розкривається провідна ідея, її теоретичне та практичне обґрунтування та авторська інтерпретація проблеми;

- висновки та рекомендації щодо подальшого вирішення проблеми;

- список використаної літератури, що допомогла зорієнтуватися у виборі теми та обрати шлях наукового пошуку.

При опрацюванні використаної літератури необхідно вміти аналізувати джерела й робити правильні висновки на основі теоретичних положень.

Обсяг виконаної роботи має становити 6-8 сторінок формату А4 і розраховується на 10-15 хвилин виступу.

Виконання індивідуальних науково-дослідних завдань (ІНДЗ) здійснюється студентами за власним бажанням. Отже, ІНДЗ – є засобом самостійного теоретико – експериментального дослідження запропонованої та обраної студентом проблематики.

ІНДЗ можуть також виконуватися і у формі написання тез доповіді з тієї ж запропонованої проблематики дисципліни, що вивчається та обраної студентом самостійно.

Тези доповіді – стислий виклад основних думок, публікація яких передбачає попереднє ознайомлення учасників конференції, семінарів та інших наукових форумів з результатами проведеного дослідження. Їх зміст у більш повному обсязі повідомляється автором – доповідачем в усній формі. Тези складаються з послідовного викладу окремих тверджень, що не підкріплюються фактичним матеріалом та висвітленням перебігу дослідження. Їх обсяг не перевищує 3-х сторінок формату А4, що зумовлює вимоги до написання, зокрема чіткість формулювань принципових позицій автора, які він планує обґрунтувати у публічному виступі з доповіддю або повідомленням.

Тези публікуються у збірниках, присвячених темі конференції, і мають завданням подати коротку і якомога вичерпну інформацію про актуальні питання.

Максимальна кількість балів за виконання ІНДЗ - 20 балів. Оцінка (бали) за виконання ІНДЗ є складовою підсумкової (загальної) оцінки з навчальної дисципліни.

При контролі виконання індивідуальної роботи оцінці підлягає самостійне, правильне виконання завдань.

Обов'язковим для розкриття теми індивідуальної роботи є залучення цифрових практичних і статистичних даних (за виключенням суто теоретичних тем). Джерелом їх можуть бути статистичні щорічники, опубліковані статті, монографії.

Робота повинна бути оформлена відповідно вимогам щодо оформлення індивідуальних завдань.

ІНДЗ повинні бути оформлені з урахуванням вимог та методичних рекомендацій.

За недотримання вимог щодо оформлення ІНДЗ знімається до 5 балів.

За низький рівень підготовки ІНДЗ та їх презентацію знімається до 10 балів.

Обсяг виконаної індивідуальної роботи та її якість враховується при підведенні підсумків поточного та підсумкового контролю (заліку).

5.1. Індивідуальні завдання

Теми рефератів

1. Економічні передумови створення державних цільових фондів.

2. Світовий досвід створення і функціонування інноваційних фондів.

3. Характеристика та економічне обґрунтування фонду приватизації державного майна.

4. Рівні створення фондів охорони праці, їх функції.

5. Досвід створення фондів соціального страхування у країнах Європи.

6. Недержавне соціальне страхування: необхідність та можливості.

7. Роль профспілок у соціальному страхуванні в Україні.

8. Використання коштів Фонду охорони навколишнього природного середовища.

9. Історичні аспекти впровадження державних фондів фінансових ресурсів.

10. Необхідність та правові основи створення спеціальних фондів місцевих органів влади.

11. Фонд соціального захисту інвалідів: тягар чи допомога?

12. Використання коштів фонду соціального захисту інвалідів України.

13. Охорона навколишнього природного середовища як необхідність (вітчизняні реалії).

14. Фонд охорони навколишнього природного середовища: завдання, функції, повноваження.

15. Фонд охорони праці: завдання, функції, повноваження.

16. Структура фонду охорони праці, функціональні завдання підрозділів.

17. Доцільність створення державного фонду охорони праці.

18. Завдання та функції Фонду приватизації державного майна України.

<< | >>
Источник: Тараненко В.Є.. Державні цільові фонди: - навчально-методичний посібник для студентів денної форми навчання, які навчаються за галуззю знань 0305 “Економіка і підприємництво” за напрямом підготовки 6.030508 “Фінанси і кредит” – Дніпропетровськ. – Дніпропетровська державна фінансова академія:2009. – 58 с.. 2009

Еще по теме 5. методичні рекомендації до виконання ІНДИВІДУАЛЬних завдань:

 1. Методичні рекомендації щодо проведення органами державної контрольно-ревізійної служби аудиту ефективності виконання бюджетної програми
 2. 4. Методичні рекомендації до Практичних занять
 3. 4. Методичні рекомендації до СЕМІНАРСЬКИх занять
 4. 6.МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ
 5. 5.Методичні рекомендації до практичних занять
 6. 3. методичні рекомендації до самостійної роботи
 7. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ з проведення органами державної контрольно-ревізійної служби аудиту фінансової та господарської діяльності бюджетних установ
 8. Завдання, джерела інформації і методичні прийоми контролю
 9. 8.1. Завдання, об’єкти, джерела інформації і методичні прийоми ревізії розрахунків
 10. 4.1. Методичні вказівки щодо виконання курсової роботи
 11. Горбатюк О.М.. Індивідуальний комплект навчально-методичних матеріалів з дисципліни "Фінанси": Методичні вказівки. – Миколаїв;2008. – 68 с., 2008
 12. 13.1. Завдання, об’єкти, джерела інформації і методичні прийоми ревізії
 13. Завдання, об’єкти, джерела інформації та методичні прийоми ревізії з виробництва, собівартості і реалізації продукції
 14. Завдання, об’єкти, джерела інформації і методичні прийоми ко­нтролю результатів діяльності, капіталу та коштів спеціальногопризна­чення
 15. Індивідуальна робота