<<
>>

4. Методичні рекомендації до СЕМІНАРСЬКИх занять

МОДУЛЬ №1

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ №1

СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ № 1

Тема 1

Сутність, складові та засади організації місцевих фінансів
Мета заняття поглибити, систематизувати та узагальнити знання студентів про сутність і складові місцевих фінансів, правові основи їх функціонування

План заняття

1.

Сутність поняття місцеві фінанси.

2. Основні структурні елементи місцевих фінансів як системи.

3. Функції та завдання, покладені на місцеві органи влади України, як основа вибору моделі місцевих фінансів.

4. Проблеми становлення і розвитку місцевих фінансів в Україні.

Питання для обговорення

1. Яка економічна природа й сутність місцевих фінансів?

2. Охарактеризуйте три основні теорії, що пояснюють суть і природу місцевого самоврядування як форми місцевої влади.

3. Яка основна об’єктивна причина функціонування місцевих фінансів?

4. Назвіть основні структурні елементи місцевих фінансів як системи.

5. В чому полягає зміст місцевих фінансів як інструменту економічного зростання?

6. Яке ключове питання треба розв’язувати перш ніж будувати місцеві фінанси?

Методичні рекомендації до семінарського заняття

При розгляді теми необхідно звернути увагу на те, що місцеві фінанси є об’єктивною формою економічних відносин, що пов’язані з розподілом і перерозподілом вартості валового внутрішнього продукту, у процесі яких відбувається формування та використання фондів грошових коштів, призначених для задоволення потреб регіонів країни. При цьому місцеві фінанси є важливою складовою фінансової системи країни, оскільки вони беруть участь у розподілі та перерозподілі вартості валового внутрішнього продукту держави і забезпечують фінансування значної частини витрат, пов’язаних з функціонуванням виробничої і соціально - культурної сфери.

При вивченні теми необхідно знати, що історично склалося так, що спочатку виникли державні фінанси, а потім від них відокремилися в самостійну економічну категорію - місцеві фінанси.

Важливими передумовами виникнення місцевих фінансів є розвиток демократичних засад будівництва та розвиток ринкових відносин.

До складу місцевих фінансів входять:

- місцеві фінанси;

- фінанси підприємств комунальної форми власності.

При вивченні теми необхідно звернути увагу на те, що найповніше суть місцевих фінансів розкривається в їх функціях. Місцеві фінанси виконують три функції.

При підготовці до питань теми слід знати, що місцеві фінанси, які функціонують в Україні на сучасному етапі її розвитку, потребують певного вдосконалення. Так, виникла необхідність реформування бюджетної системи, що має відбутися в напрямі зміцнення фінансової незалежності місцевих бюджетів. Потребує свого вдосконалення процес бюджетного регулювання.

Ситуаційне завдання

Назвіть основні функції місцевих фінансів:

- полягає у створенні таких умов, за яких органи місцевого самоврядування будуть зацікавленими у збільшенні доходів бюджетів, ефективному використанні фінансових ресурсів тощо

- спрямована на забезпечення передбачених пропорцій розподілу і перерозподілу фінансових ресурсів, їх цільове й економічне використання.

- дає змогу місцевим органам самоврядування встановлювати оптимальні пропорції між різними фондами грошових коштів, які створюються на підприємствах комунальної форми власності, і забезпечувати розвиток тих підприємств, що в даному регіоні є дуже необхідними.

Теми для підготовки доповідей та рефератів

1. Особливості та характерні ознаки фінансових відносин у сфері місцевих фінансів.

2. Вплив місцевих фінансів на економічний розвиток регіону.

3. Основні напрями зміцнення фінансової незалежності місцевого самоврядування в Україні.

Ключові терміни і поняття

· Місцеві фінанси

· Форми місцевих фінансів

· Обов’язкові витрати

· Факультативні витрати

· Делеговані повноваження

· Місцеві фінансові ресурси

· Власні доходи місцевих органів влади.

Бібліографічний список

[1,2,4,5,7,8,9,22,24,25,26,28,29,30,32,33,34,35,36,37,39,40]

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ №2

СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ № 2

Тема 3

Місцеві бюджети як основа фінансової бази місцевих органів влади.

Мета заняття поглибити, систематизувати та узагальнити знання студентів про місцеві бюджети як основу фінансової бази місцевих органів влади.

План заняття

1. Місцеві бюджети як система фінансових відносин.

2. Структура місцевих бюджетів та їх види.

3. Принципи формування місцевих бюджетів.

4. Економічне та соціальне значення місцевих бюджетів.

4. Інвестиційна складова місцевих бюджетів.

Питання для обговорення

1. Які зміни у місцевих бюджетах відбулися з прийняттям Бюджетного кодексу України? Назвіть спільні та відмінні ознаки із Законом України «Про бюджетну систему України»

2. Чому місцеві бюджети є основною складовою місцевих фінансів?

3. Яка роль місцевих бюджетів у соціальному та економічному розвитку регіонів?

Методичні рекомендації до семінарського заняття

Розкриваючи зміст питань семінару, треба вивчити вказану літературу.

Місцеві бюджети, з одного боку, є складовою частиною бюджетної системи держави, а з іншого - складовою частиною місцевих фінансів і віддзеркалюють певну систему фінансових відносин. Ці фінансові відносини виникають у двох площинах: у процесі формування доходів різних рівнів місцевих бюджетів, і при їх використанні.

Структура місцевих бюджетів відповідно до Бюджетного кодексу України включає: республіканський бюджет Автономної Республіки Крим, обласні, міські, районні, районні в містах, селищні та сільські бюджети.

Як фінансовий план місцевий бюджет являє собою систему організованих органами місцевого самоврядування заходів щодо соціального й економічного розвитку регіону і складається з двох частин - доходів і видатків.

Як економічна категорія доходи місцевих бюджетів відображають відносини щодо формування та використання фінансових ресурсів на регіональному рівні, призначених для функцій місцевих органів влади.

Видатки місцевих бюджетів - це економічні відносини, які виникають у зв’язку з розподілом централізованих коштів, що перебувають у розпорядженні відповідних органів влади, та децентралізованих коштів, які є власністю місцевих органів влади.

Бюджетний кодекс передбачає можливість поділу бюджетів на загальний і спеціальний фонди.

Місцеві бюджети займають не лише важливе місце у бюджетній системі, але й одне з центральних місць в економічній системі кожної держави, їх роль і значення безпосередньо зумовлені типом економічної системи, обраними цілями та пріоритетами суспільного розвитку. Теми для підготовки доповідей та рефератів

1. Економічне та соціальне значення місцевих бюджетів.

2. Види місцевих бюджетів та особливості їх формування і використання.

3.Права та обов’язки місцевих органів влади та управління щодо формування та використання бюджетів.

4.Роль місцевих бюджетів в економічному і соціальному розвитку регіонів

Ключові терміни і поняття

· Місцеві бюджети

· Структура місцевих бюджетів

· Місцевий бюджет розвитку

· Місцевий поточний бюджет

· Загальний фонд

· Спеціальний фонд

· Резервний фонд

· Субсидіарність

Ситуаційне завдання

Назвіть принципи бюджетної системи України:

-бюджет формується на реалістичних макропоказниках економічного і соціального розвитку держави та розрахунках надходжень до бюджету і витрат бюджету, що здійснюються відповідно до затверджених методик та правил.

- при складанні та виконанні бюджетів усі учасники бюджетного процесу мають прагнути досягнення запланованих цілей при залученні мінімального обсягу бюджетних коштів та досягнення максимального результату при використанні визначеного бюджетом обсягу коштів.

- розподіл видів видатків між державним бюджетом та місцевими бюджетами, а також між місцевими бюджетами ґрунтується на максимально можливому наближенні надання суспільних послуг до їх безпосереднього споживача.

Тестові завдання

Вказати, чи вірні такі твердження:

1. „Місцеві бюджети - це позабалансові рахунки доходів та видатків, які

мобілізуються та використовуються на певній території”

а) вірно; б) невірно.

2. „Всі ланки місцевих бюджетів органічно взаємопов’язані не тільки

між собою, але й з підприємствами всіх форм власності, які функціонують

на території регіону”

а) вірно; б) невірно.

3. „Рішення про необхідність створення резервного фонду місцевого

бюджету приймає виконавча державна влада”

а) вірно; б) невірно.

4. „Зв’язок між місцевими бюджетами та підприємствами всіх форм

власності здійснюється каналами розподілення створеної вартості, а саме

за допомогою надходжень в бюджет та фінансування з нього”

а) вірно; б) невірно.

5. „Кошти поточного бюджету спрямовуються на реалізацію програм

пов’язаних з розширеним відтворенням”

а) вірно; б) невірно.

6. „Бюджетний кодекс дає змогу відмовитися від розподілу бюджету на

окремі фонди, а саме - на загальний та спеціальний”

а) вірно; б) невірно.

7. „Розподіл місцевих бюджетів на поточний та бюджет розвитку

визначає порядок фінансування в умовах наявності дефіциту бюджету”

а) вірно; б) невірно.

Бібліографічний список

[1,2,4,5,6,7,8,9, 11, 24,25,26,28,29,30, 33,34,35,37,38,39]

СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ № 3

Тема 6

Фінансове вирівнювання та бюджетне регулювання
Мета заняття Поглибити, систематизувати та узагальнити знання студентів про фінансове вирівнювання та бюджетне регулювання, їх зміст та складові елементи.

План заняття

1. Міжбюджетні відносини як складова бюджетного регулювання.

2. Сутність і стан фінансового вирівнювання.

3. Бюджетне регулювання, його цілі та методи.

4. Міжбюджетні трансферти, їх види та порядок розрахунку.

Питання для обговорення

1. Трактування поняття «фінансового вирівнювання» у літературних джерелах і законодавчих актах, особливості його реалізації в Україні.

2. Чим відрізняються вертикальне і горизонтальне бюджетне регулювання.

3.Способи розмежування доходів і видатків на субнаціональному рівні у вітчизняній і зарубіжній практиці.

4.Як вплинуло прийняття Бюджетного кодексу України на вдосконалення міжбюджетних відносин у нашій державі?

Методичні рекомендації до семінарського заняття

Розкриваючи зміст питань семінару, треба вивчити вказану літературу.

При розгляді теми необхідно звернути увагу на поняття міжбюджетних відносин в Україні.

Міжбюджетні відносини в Україні - це спеціалізована форма взаємозв’язків і взаємозалежностей між місцевими бюджетами і Державним бюджетом України, а також між окремими рівнями системами місцевих бюджетів.

Слід звернути увагу на поняття і інструменти бюджетного регулювання - це процес перерозподілу коштів між бюджетами, що полягає в передачі частини фінансових ресурсів бюджетів вищих рівнів бюджетам нижчих рівнів з метою збалансування останніх.

В Україні традиційно використовують такі інструменти бюджетного регулювання:

· власні доходи

· бюджетні трансфери ( бюджетні дотації, субсидії і субвенції, вилучення коштів до Державного бюджету України, міжбюджетні взаєморозрахунки)

· власні позички

Власні доходи - це доходи (податкові і неподаткові надходження), що формуються і використовуються місцевими органами влади на підвідомчій їм території.

Треба ознайомитись з видами міжбюджетних трансфертів:

· дотація вирівнювання;

· субвенція;

· кошти, що передаються до Державного бюджету України та місцевих бюджетів з інших місцевих бюджетів;

· інші дотації.

Теми для підготовки доповідей та рефератів

1.Зарубіжний досвід і вітчизняна практика надання бюджетних трансфертів.

2.Характерні риси бюджетного регулювання в унітарних державах і федераціях.

3.Інструменти бюджетного регулювання в Україні, їх особливості..

4.Шляхи вдосконалення міжбюджетних відносин в Україні.

Ключові терміни і поняття

· Міжбюджетні відносини

· Бюджетне регулювання

· Коефіцієнт вирівнювання

· Кошик доходів бюджетів місцевого самоврядування

· Міжбюджетні трансферти

· Фнансові нормативи бюджетної забезпеченості

· Дотація вирівнювання

· Субвенція

· Індекс відносної податкоспроможності

Ситуаційне завдання

Трансфертами в Україні є:

- кошти, що безповоротно передаються з державного бюджету місцевим бюджетам або з місцевих бюджетів вищого рівня місцевим бюджетам нижчого рівня для збалансування їх доходів і витрат.

- кошти, що надаються місцевим бюджетам з державного бюджету або з місцевих бюджетів вищого рівня на фінансування цільових видатків в порядку, визначеному тим органом, який прийняв рішення про надання коштів.

- кошти, що надаються місцевим бюджетам з державного бюджету або з місцевих бюджетів вищого рівня на фінансування цільових видатків.

Тестові завдання

Вказати, чи вірні такі твердження:

1. „Основою міжбюджетних відносин є розмежування доходів і

видатків між ланками бюджетної системи відповідно до розподілу

повноважень органів державної влади та місцевого самоврядування”

а) вірно; б) невірно.

2. „Остаточне збалансування бюджетів одного рівня досягається за

допомогою перерозподільчих процесів в межах бюджетної системи”

а) вірно; б) невірно.

3. „Остаточне збалансування бюджетів одного рівня досягається лише

розмежуванням їхніх доходів і видатків”

а) вірно; б) невірно.

4. „Зміст горизонтального бюджетного регулювання полягає у

фінансовому вирівнюванні бюджетів у територіальному розрізі”

а) вірно; б) невірно.

5. „Вертикальне вирівнювання здійснюється лише в середині

бюджетів територіальних громад”:

а) вірно; б) невірно.

6. „Горизонтальне вирівнювання здійснюється лише всередині

бюджетів територіальних громад”

а) вірно; б) невірно.

7. „Мета вертикального бюджетного регулювання – забезпечення

необхідними джерелами всіх ланок бюджетної системи відповідно до

повноважень органів влади”

а) вірно; б) невірно.

8. „Завдання горизонтального бюджетного регулювання досягаються

шляхом розподілу видатків між ланками бюджетної системи та наданням

їм доходів, достатніх для фінансування цих видатків”

а) вірно; б) невірно.

9. „Видатки на душу населення характеризують стан горизонтального

бюджетного регулювання”

а) вірно; б) невірно.

Бібліографічний список

[1, 5,6,7,8,9,16,17,24,25,26,27,28,29,30, 31,32,33,34,35,37,38,39]

МОДУЛЬ №2

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ №3

СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ № 4

Тема 8

Фінанси підприємств комунальної власності

Мета заняття узагальнити знання студентів про комунальну власность та фінансове забезпечення підприємств комунальної форми власності

План заняття

1. Особливості організації фінансів підприємств комунальної власності, їх склад і структура

2. Порядок розподілу доходів від реалізації продукції, робіт та послуг підприємств комунальної власності

3. Економічний зміст прибутку як результату фінансово-господарської діяльності підприємств комунальної власності, механізм його розподілу

4. Показники і методи оцінювання фінансового стану підприємств комунальної власності

Питання для обговорення

1. Як вплинули приватизаційні процеси на стан комунальної власності в нашій державі?

2. Які основні етапи становлення та розвитку інституту комунальної власності в Україні починаючи з 90-х років минулого століття.

3. Проаналізуйте динаміку та структуру доходів місцевого самоврядування (на конкретному прикладі) від об’єктів комунальної власності.

4. У чому сутність оборотних коштів підприємств комунальної форми власності та джерела їх формування?

5. Охарактеризуйте діючий порядок фінансового забезпечення відтворення основних фондів комунальних підприємств.

6. У чому виражається необхідність і значення оцінки фінансового стану комунальних підприємств?

Методичні рекомендації до семінарського заняття

При підготовці до питань семінару необхідно пам’ятати, що фінанси підприємств комунальної власності є складовою частиною місцевих фінансів, але їм притаманні певні специфічні ознаки, які випливають з особливостей форм власності і господарювання.

Слід знати, що фінанси підприємств комунальної власності являють собою самостійну економічну категорією, яка віддзеркалює економічні відносини, пов’язані з розподілом і перерозподілом вартості валового внутрішнього продукту шляхом формування та використання централізованих і децентралізованих фондів грошових коштів на місцевому рівні з метою найбільш повного задоволення житлово-комунальних потреб населення.

Варто зазначити, що планування видатків місцевих бюджетів на фінансування підприємств комунальної форми власності має свої особливості, бо розпочинається з визначення доходів цих підприємств. Як правило, доходи підприємств комунальної власності значно мен­ші ніж видатки, тому після ретельної перевірки розрахунків підприємств місцеві фінансові органи планують державну дотацію в розмірі, необхідному для збалансування їх доходів і видатків. При цьому окремо планується дотація з урахуванням не тільки функціонального призначення підприємств, а й напряму надання дотації. Так, житлово-експлуатацій­ним конторам нада­ється: бюджетна дотація на покриття збитків від експлуатації, від перевищення сплаченого ПДВ над отриманим і на покриття різниці в тарифах на тепло, яке подається відомчими котельними; дотація на капітальний ремонт. Транспортним підприємствам бюджетна дотація планується на покриття експлуатаційних витрат, на капітальний ремонт рухомого складу, на придбання нового рухомого складу та на капітально-відновлювальні роботи. Тобто дотації з місцевих бюджетів комунальним підприємствам плануються залежно від їх функціонального призначення. Крім того, у дотації комунальним підприємствам може закладатися прибуток, розмір якого залежить від стану місцевого бюджету, з якого планується отримати прибуток.

Теми для підготовки доповідей та рефератів

1. Напрями реформування інституту комунальної власності в нашій державі.

2. Аналіз стану комунальної власності в Україні в контексті вітчизняної практики 90-х років минулого століття.

3. Економічна характеристика складу та структури гро­шових надходжень підприємств комунальної влас­ності.

4. Система оподаткування підприємств комунальної власності і нормативи відрахувань цих підприємств до цільових державних фондів.

Ключові терміни і поняття

· Місцеве господарство

· Комунальна власність

· Комунальне підприємство

· Унітарне комунальне підприємство

· Комунальне комерційне підприємство

· Комунальне некомерційне підприємство

· Комунальний кредит

· Оборотні кошти

· Кошторис комунального підприємства.

Бібліографічний список

[1,3,8,16,17,24,25,26,28,29,30,31,37,38,40,43,45]

МОДУЛЬ №2

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ №4

СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ № 5

Тема 10

Управління місцевими фінансами в Україні
Мета заняття узагальнити знання студентів з основ управління місцевими фінансовими органами в Україні

1. Управління місцевими фінансовими органами.

2. Контроль за виконанням місцевого бюджету

3. Порушення законодавства про бюджетну систему України

4. Класифікація та види фінансового контролю

5. Методи фінансового контролю

Питання для обговорення

1. Яка роль в управлінні місцевими фінансами належить місцевим фінансовим органам?

2. Дайте визначення місцевого фінансового органу.

3. Охарактеризуйте основні завдання та функції місцевих органів влади в галузі фінансів.

4. З якою метою застосовується казначейська форма виконання бюджету у нашій країні?

5. Назвіть мету, об’єкт та суб’єкт та основні завдання фінансового контролю на місцевому рівні.

Методичні рекомендації до семінарського заняття

При підготовці до семінарського заняття слід знати, що управління місцевими фінансовими органами здійснюється за принципом подвійного підпорядкування. Його суть полягає в тому, що фінансовий орган підпорядковується «по вертикалі» вищому фіноргану, і «по горизонталі» — голові державної адміністрації (міському голові).

Основні завдання місцевих органів влади в галузі фінансів спрямовані на складання та виконання місцевих бюджетів, забезпечення контролю за цільовим, раціональним, економічним і ефек­тивним використанням бюджетних коштів, створення належ­них фінансових умов для виконання функцій місцевими державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування, їхніми виконавчими органами, а також підприємствами, організаціями та установами місцевого підпорядкування.

Розглядаючи тему, необхідно вивчити, що контроль за виконанням місцевого бюджету та використанням органами державної виконавчої влади та виконавчими органами місцевих Рад здійснює відповідно Верховна Рада Автономної Республіки Крим та місцеві ради, які самостійно визначають організаційні форми здійснення такого контролю.

Органи державної виконавчої влади та виконавчі органи місцевих рад разом з органами Міністерства фінансів України здійснюють контроль за станом надходження доходів відповідного бюд­жету та правильністю використання підприємствами, устано­вами і організаціями виділених їм з відповідного бюджету асигнувань.

Органи державної виконавчої влади та виконавчі органи місцевих рад вищого рівня здійснюють нагляд за виконанням бюд­жету відповідними виконавчими органами нижчого рівня, виходячи з вимог дотримання чинного законодавства, рішень органів державної виконавчої влади, рад та їх виконавчих органів вищого рівня, прийнятих у межах їх компетенції. У разі, якщо бюджетні субвенції, виділені бюджету нижчого територіального рівня, не витрачено у встановлений строк або вони витрачаються не за цільо­вим призначенням, субсидіювання припиняється, а виділені кошти підлягають поверненню до бюджету, з якого їх було отримано.

Слід звернути увагу, що Верховна Рада Автономної Республіки Крим, місцеві ради та їх постійні комісії можуть у процесі виконання бюджету вимагати від відповідного виконавчого органу, його фінансових та інших органів, органів управління позабюджетних фондів будь-яку інформацію, пов’язану з виконанням бюджету. Порядок і строки надання такої інформації визначаються відповідними радами. Вони можуть також прийняти рішення про залучення аудитора для проведення перевірки виконання бюджету.

Розглядаючи питання теми, слід ознайомитись із видами порушень законодавства про бюджетну систему України та з діяльністю спеціалізованого органу державного фінансового контролю, який виявляє фінансові порушення – Державної контрольно-ревізійної служби (ДКРС) України.

Інформацію, звіти про роботу ДКРС можна знайти на офіційному сайті ДКРС: http://www.dkrs.gov.ua/

Розглядаючи тему, необхідно усвідомити, що основними методами фінансового контролю є ревізії і перевір­ки. Перевірка — це обстеження і вивчення окремих ділянок фінансово-господарської діяльності підприємств, установ, організацій чи їх підрозділів. Результати перевірки оформляються доповідною запискою. Ревізія — це метод документального контролю за фінансово-господарською діяльністю підприємства, установи, організації, дотримання законодавства з фінансових питань, достовірності обліку і звітності; спосіб документального розкриття недоліків, розтрат, привласнень і крадіжок коштів та матеріальних цінностей, запобігання фінансовим зловживанням. За результатами ревізії складається акт.

Ревізії бувають:

- вибіркові (часткові);

- фронтальні (повні);

- планові і позапланові;

- документальні і фактичні;

- комплексні і тематичні.

Ситуація для аналізу

КП «Притулок для тварин» – збиткове підприємство, але гроші витрачає незаконно та неефективно

Контрольно-ревізійний відділ у Дніпровському районі м. Києва провів ревізію фінансово-господарської діяльності Комунального підприємства «Притулок для тварин» за період з 1 січня 2007 по 1 липня 2009 року, якою виявлено порушень фінансово-бюджетної дисципліни на зальну суму 385,7 тис. гривень.

Зокрема, не за цільовим призначенням Притулок використав 98,3 тис. грн, спрямувавши кошти, передбачені на оплату праці штатних працівників, на оплату праці за трудовими угодами.

При збитковій діяльності Підприємство витратило на аудиторські послуги понад встановлені норми 20 тис. грн. Послуги, надання яких не підтверджено документально (за розробку веб-сайта та консультаційні послуги), оплачені у сумі 28,6 тис. грн. До того ж суб’єкт підприємницької діяльності, який будував вольєри для вигулу тварин в смт Бородянка завищив вартість виконаних робіт, що призвело до незаконного витрачання Притулком 16,6 тис. гривень. Крім того, згаданому СПД за послуги із встановлення неліцензійного програмного забезпечення «1 С Бухгалтерія» безпідставно виплачено 6 тис. грн.

Для годівлі тварин притулок придбав ячну та пшеничну крупу та паливно-мастильні матеріали за ціною, вищою від справедливої ринкової, на що неефективно витрачено 68,1 тис. гривень.

Встановлено також, що до 23.12.2008 Притулок надавав ветеринарні послуги без ліцензійної діяльності, одержавши 144 тис. грн доходів.

За допущені порушення 4 посадові особи об’єкта контролю притягнуто до адміністративної відповідальності за ст. 164-2 КУпАП. До Головного управління охорони здоров’я та медичного забезпечення КМДА надіслано вимогу вжити заходи щодо повернення до бюджету коштів, використаних не за цільовим призначенням, та, водночас, призупинено рух коштів на бюджетному рахунку підприємства (Джерело: http://www.dkrs.gov.ua/kru/uk/publish/article/59714).

Завдання до ситуації

Охарактеризуйте проведену ревізію, як один із методів фінансового контролю, за наступними критеріями:

- за часом проведення контролю;

- за суб’єктами контролю;

- за формою проведення;

- за сферою фінансової діяльності;

- за методами проведення.

Ключові терміни і поняття

· Місцевий фінансовий орган

· ДКУ

· Казначейська форма обслуговування місцевих бюджетів

· ДКРС

· Орган державної контрольно-ревізійної служби

· Акт ревізії

· Об’єкт контролю

Бібліографічний список

[1,6,7,8,9,20,21,24,25,26,28,29,30,31,32,34,37,38,40,43,42]

СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ № 6

Тема 11

Світовий досвід організації місцевих фінансів

Мета заняття узагальнити знання студентів про організацію фінансів місцевих органів влади у зарубіжних країнах

План заняття

1. Міжнародні стандарти організації місцевих фінансів.

2. Зарубіжний досвід формування місцевих бюджетів

3. Зарубіжний досвід місцевого оподаткування.

4. Світовий досвід надання бюджетних трансфертів місцевим органам влади.

5. Світовий досвід касового виконання місцевих бюджетів.

Питання для обговорення

1. Які моделі міжбюджетних відносин використовуються у світовій практиці?

2. Охарактеризуйте структуру місцевих бюджетів у зарубіжних країнах.

3. Назвіть основні принципи організації місцевих фінансів у зарубіжних країнах.

4. Який світовий досвід касового виконання місцевих бюджетів існує?

Методичні рекомендації до семінарського заняття

При підготовці до семінарського заняття студенти мають розглянути окремі аспекти організації місцевих фінансів у зарубіжних країнах на предмет можливого використання позитивного досвіду в Україні.

Місцеві податки в зарубіжних країнах є основним доходним джерелом місцевих бюджетів. Місцеві податки - це головний атрибут інституту місцевого самоврядування. У міжнародній термінології місцеві податки і збори визначаються як локальні податки, які є основною статтею доходів місцевих бюджетів у більшості західних держав.

Діючи системи бюджетів у зарубіжних країнах можна згрупувати в три основні моделі. Під моделлю системи бюджетів слід розуміти спосіб побудови й формування її доходної бази та організації міжбюджетних взаємозв’язків. Перша модель базується на повному розмежуванні окремих податків між різними адміністративними рівнями влади і на закріпленні їх у законодавчому порядку за відповідними рівнями системи бюджетів. Друга модель базується на зафіксованому пайовому розподілі основних податків між різними адміністративними рівнями влади і на відповідному закріпленні цих часток за рівнями системи бюджетів. Для третьої моделі характерне застосування різними рівнями влади спільної бази оподаткування.

У зарубіжних країнах застосовуються різні підходи до організації касової справи в органах місцевого самоврядування. В одних країнах органи місцевого самоврядування самостійно визначають умови касового виконання власних бюджетів (США, Австрія, Польща). В інших країнах вони такого права не мають, а належить воно державній владі (Франція). У тих країнах, де касова справа в органах місцевого самоврядування перебуває під контролем державної влади, вона організується державним казначейством.

Ситуаційні завдання

Завдання 1.

Визначте правильно показник для кожної з наведених нижче зарубіжних держав, що поряд з основними критеріями враховується при розподілі коштів в процесі фінансового вирівнювання:

Нідерланди А)Рівень безробіття
Іспанія Б)Розмір основного окладу службовців місцевих органіввлади та сума витрат на обслуговування місцевого боргу на одного мешканця
Португалія В)Площа смуги водної поверхні вздовж берегової лінії моря
Швеція Г)Сума поточних витрат на придбання снігу взимку
Люксембург Д)Кількість церковних приходів
Норвегія Є)Клімат

Завдання 2.

Вкажіть % обмеження обсягу коштів на обслуговування місцевого боргу у наведених в таблиці країнах:

Країна Рівень обмеження
Польша …% загального обсягу доходів
Хорватія …% загального обсягу доходів минулого року
Італія …% поточних доходів
Чехія Обсяг трансфертів бюджету скорочується, якщо видатки бюджету перевищують …% доходів бюджету

Теми для підготовки доповідей та рефератів

1. Структура місцевих бюджетів у зарубіжних країнах.

2. Світовий досвід надання бюджетних трансфертів місцевим органам влади.

3. Застосування світового досвіду організації місцевих фінансів в Україні.

Бібліографічний список

[2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,15,18,19,20,29,30,31,36,37,38,39,40,43]

<< | >>
Источник: А.Ю. Чубак, К.М. Свізінська. Місцеві фінанси: Навчально-методичний посібник для студентів, які навчаються за галуззю знань 0305 «Економіка та підприємництво» за напрямом підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит»/ Укл. А.Ю. Чубак, К.М. Свізінська – Дніпропетровськ, Дніпропетровська державна фінансова академія,2010.- 131 с.. 2010

Еще по теме 4. Методичні рекомендації до СЕМІНАРСЬКИх занять:

  1. 3.1. Методичні вказівки щодо проведення семінарських занять
  2. 4. Методичні рекомендації до Практичних занять
  3. 5.Методичні рекомендації до практичних занять
  4. 6.МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ
  5. 5. методичні рекомендації до виконання ІНДИВІДУАЛЬних завдань
  6. 3. методичні рекомендації до самостійної роботи
  7. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ з проведення органами державної контрольно-ревізійної служби аудиту фінансової та господарської діяльності бюджетних установ
  8. Методичні рекомендації щодо проведення органами державної контрольно-ревізійної служби аудиту ефективності виконання бюджетної програми
  9. Завдання, джерела інформації і методичні прийоми контролю
  10. 1.1.3. НАВЧАЛЬНО - МЕТОДИЧНІ ВИМОГИ