<<
>>

4. Методичні рекомендації до Практичних занять

При контролі активності та систематичності роботи на практичних заняттях оцінці підлягають:

- рівень знань, виявлений студентом у відповідях на практичні заняттях;

- активність при обговоренні питань, що винесені на практичні заняття;

- результати виконання тестування.

За пасивність студентів на практичних заняттях під час поточного модульного контролю та підсумкового контролю (заліку) знімається до 5 балів.

Модуль 1. Основи організації та функціонування державних цільових фондів

Змістовий модуль 2. Пенсійний фонд та інші фонди державного соціального страхування

Практичне заняття № 1

Тема 2. Система фондів державного пенсійного забезпечення

Мета заняття: закріпити теоретичні знання та придбати практичні навички щодо:

· визначення об'єкту оподаткування збором до Пенсійного фонду України;

· визначення розмірів відрахувань до Пенсійного фонду України;

· розрахунку внесків до Пенсійного фонду фізичними та юридичними особами;

· визначення видатків Пенсійного фонду.

План заняття

1. Види доходів, що включаються до об’єкту обчислення збору до Пенсійного фонду України.

2. Порядок нарахування збору до Пенсійного фонду України з найманих працівників.

3. Порядок нарахування збору до Пенсійного фонду України з суб’єктів господарювання.

4. Визначення виплат з Пенсійного фонду України.

Обладнання: 1. Законодавчий та інструктивний матеріал.

2. Бланковий матеріал.

3. Електронно-обчислювальні машини.

Методичні рекомендації

Для вирішення запропонованих завдань необхідно спиратися на Закон України “Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування” від 26.06.1997 р. №400/97-ВР із змінами та доповненнями та Інструкцію про порядок розрахунку і сплати підприємствами, організаціями, установами і громадянами збору на обов’язкове державне пенсійне страхування, інших платежів, а також облік їх надходжень до Пенсійного фонду України (Постанова правління Пенсійного фонду України від 03.06.1999 р.).

Перелік виплат, на які не нараховується збір на обов’язкове державне пенсійне страхування, наведено у Постанові Кабінету Міністрів України від 18.05.1998 р. №697 із змінами та доповненнями. Знання цього законодавчого документу необхідно застосовувати при виконанні першого та другого завдань.

При виконанні третього завдання слід звернути увагу на окремі статті Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування”” від 22.10.1998 р. № 208-ХІV, а також Закон України “Про державний бюджет України” по роках. Згідно вказаних законодавчих актів додатково встановлено об’єкти обкладання збором до Пенсійного фонду України:

- продаж безготівкової валюти – у розмірі 1%;

- продаж ювелірних виробів – у розмірі 5%;

- продаж автомобілів – у розмірі 3% від суми операції.

Крім того, збір також справлявся з послуг стільникового зв’язку, при реалізації та бачних виробів та при продажу нерухомого майна. Не зважаючи на те, що Пенсійний фонд не входить до складу бюджету, зазначені внески було встановлено Законами України “Про державний бюджет України”.

При виконанні запропонованих завдань необхідно враховувати диференціацію ставок збору для фізичних осіб (2%) та для юридичних осіб (в залежності від того, чи працюють на підприємстві інваліди). Згідно з чинним законодавством юридичні особи мають пільги при нарахуванні внесків до пенсійного фонду України за умов, що на підприємстві кількість інвалідів складає не менше 50% загальної кількості працюючих, та фонд оплати праці інвалідів - не менше 25% загального фонду оплати праці. Більш детальну інформацію представлено у таблиці 1.

Таблиця 1

Ставки збору на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування

№ п/п Категорія платників Розмір страхових внесків від об’єкта оподаткування
1 Роботодавці

Підприємства, установи та організації усіх форм власності, виду діяльності та господарювання (у т.ч.

ті, що обрали особливий спосіб оподаткування, крім платників ФСП), а також інші роботодавці, які використовують працю найманих працівників і здійснюють витрати на оплату їх праці
33,2 % фактичних витрат на оплату праці працівників (у т. ч. в натуральній формі), винагород фізичним особам за використання робіт (послуг) за договорами цивільно–правового характеру, що підлягають обкладенню ПДФО, а також допомоги у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю (об’єкт оподаткування); 4 % від об’єкта оподаткування для працівників–інвалідів
Фізичні особи – СПД (у т. ч. ті, які обрали особливий порядок оподаткування) та інші особи, що використовують працю фізичних осіб на умовах трудового договору або за договорами цивільно–правового характеру
Платник ФСП 6,46 % від об’єкта оподаткування для всіх працівників (у т. ч. інвалідів)
Колективні й орендні підприємства, сільськогосподарські кооперативи, фермерські господарства Не визначений розмір ставки до доходу, який підлягає обкладенню ПДФО і розподіляється між членами таких підприємств, господарств
Підприємства всеукраїнських громадських організацій інвалідів, у яких кількість інвалідів становить не менше 50 % загальної чисельності працюючих 4 % об’єкта оподаткування для всіх працівників цих підприємств; 33,2 % для осіб, які виконують роботи за договорами цивільно–правового характеру
2 Фізичні особи – СПД, члени їх сімей, які беруть участь у підприємницькій діяльності, за винятком тих, що вибрали особливий спосіб оподаткування (за себе) 33,2 % суми доходу (прибутку), що отриманий від такої діяльності та підлягає обкладенню ПДФО, але не менше від мінімального страхового внеску
3 Особи, які забезпечують себе роботою самостійно, проводять адвокатську, нотаріальну, творчу та іншу діяльність і отримують дохід від такої діяльності
4 Фізичні особи – СПД, які обрали особливий спосіб оподаткування (фіксований податок, єдиний податок), і члени сімей названих осіб, які беруть участь у підприємницькій діяльності (за себе) У фіксованому розміру
5 Підприємства, установи, організації, що виплачують заробітну плату (винагороду), грошове забезпечення, допомогу (у т.ч.
по догляду за дитиною до досягнення нею три річного віку)
20 % мінімального страхового внеску
6 Особи, які беруть добровільну участь у ЗДПС У розмірі, визначеному договором, але не менше від мінімального страхового внеску (33,2 % мінімальної заробітної плати)
Утримання
1 Громадяни, які працюють на умовах трудового договору (контракту), за договорами цивільно–правового характеру або виконують роботу на інших умова, передбачених законодавством 3 % суми доходу у вигляді заробітної плати, інших винагород, що підлягає обкладенню ПДФО.

Строки надання звітності встановлено Законом України “ Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами і державними цільовими фондами”. від 21.12.2000 р. № 2181-III. У таблиці 2 наведено форма звітності до пенсійного фонду.

Таблиця 2.

Форми звітності та терміни її подання до пенсійного фонду України

№ п/п Статус страхувальника Вид звітності Термін подання Періодичність
1 Роботодавці :

– підприємства, установи та організації, створені відповідно до законодавства України, незалежно від форм власності, виду діяльності та господарювання, об’єднання громадян, профспілки, політичні партії, включаючи СПД, які обрали особливий спосіб оподаткування;

– філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи підприємств та організацій (у тому числі іноземних), які мають окремий баланс і самостійно ведуть розрахунки із застрахованими особами;

– фізичні особи – СПД, які використовують працю фізичних осіб включаючи СПД, що обрали особливий спосіб оподаткування.

Підприємства, установи, організації, військові частини та органи, що виплачують заробітну лату (винагороду), грошове забезпечення, допомогу

Розрахунок суми страхових внесків на загально обов’язкове державне пенсійне страхування (далі – ЗДПС), яка належить до сплати Протягом 20 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного місяця Щомісяця
2 Фізичні особи – СПД, що перебувають на загальній системі оподаткування Розрахунок авансових сум страхових внесків на ЗДПС за рік (додаток 24 до інструкції №21-1) Не пізніше 1 травня поточного року Щорічно
Розрахунок сум страхових внесків на ЗДПС за рік (додаток 25 до інструкції №21-1)

До 1 квітня року, що настає за звітним

Продовження таблиці 2

№ п/п Статус страхувальника Вид звітності Термін подання Періодичність
3 Фізичні особи – СПД, які обрали особливий спосіб оподаткування Звіт про нарахування та сплату сум страхових внесків на ЗДПС за рік (додаток 26 до інструкції №21-1)
4 Фізичні особи, які забезпечують себе роботою самостійно та займаються діяльністю, пов’язаною з отриманням доходу безпосередньо від цієї діяльності (адвокати, нотаріуси, творчу та іншу діяльність) Розрахунок сум страхових внесків на ЗДПС за рік (додаток 33 до інструкції №21-1)
5 Робочий орган виконавчої дирекції ФСС з тимчасової втрати працездатності Звіт про нарахування внесків на ЗДПС за осіб, які отримують допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею 3 річного віку (додаток 30 до інструкції №21-1)

Протягом 20 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного місяця Щомісяця
6 Управління праці та соціального захисту населення (районні міські) Звіт про нарахування внесків на ЗДПС за деякі категорії застрахованих осіб (додаток 31 до інструкції №21-1)

7 Військові частини та інші військові формування Звіт про нарахування внесків ЗДПС за осіб, які проходять строкову військову службу (додаток 32 до інструкції №21-1)

8 Банки, що здійснюють нарахування та сплату збору до ПФ з операцій з куплі–продажу безготівкової валюти як для власних потреб, так і для потреб клієнтів Звіт про нарахування та сплату збору на ЗДПС з операцій з куплі–продажу безготівкової валюти (додаток 1 до Порядку №1740)

Продовження таблиці 2

№ п/п Статус страхувальника Вид звітності Термін подання Періодичність
9 Оператори стільникового мобільного зв’язку, що надають свої послуги Звіт про нарахування та сплату збору на ЗДПС з послуг стільникового мобільного зв’язку (додаток 2 до Порядку №1740) До 20 числа місяця, що настає за останнім місяцем звітного кварталу Щоквартально
10 Платники, що здійснюють операції з продажу ювелірних виробів Звіт про нарахування та сплату збору на ЗДПС за операції з продажу ювелірних виробів із золота (крім обручок), платини і дорогоцінного каміння (додаток 3 до Порядку №1740)

Особливості визначення термінів сплати нарахованих сум до Пенсійного фонду України наведено у таблиці 3.

Таблиця 3.

Терміни сплати роботодавцями внесків до Пенсійного фонду

Види виплат Терміни сплат страхових внесків
1 Авансові виплати протягом базового звітного періоду Одночасно з видачею вказаних сум (сплачують авансові платежі страхових внесків, нараховані на авансові внески)
2 Виплата заробітної плати (доходу) за звітний період готівкою, отриманою у відділені банку Одночасно з отриманням грошових коштів у банку
3 Виплата у натуральній формі та з виручки від реалізації товарів (послуг) Того ж дня, коли виплачується заробітна плата (дохід)
4 Виплата шляхом перерахування коштів на картковий рахунок Одночасно з перерахуванням таких коштів
5 Часткова виплата заробітної плати (доходу) за звітний період через недостатність грошових внесків У день отримання коштів у банку (пропорційно сумі цієї виплати)
6 Нарахована заробітна плата (дохід), не виплачена через відсутність коштів Не пізніше ніж через 20 календарних днів після закінчення звітного періоду
7 Виплата допомоги по догляду за дитиною до трьох років Не пізніше 20 календарних днів після закінчення місяця, за який нарахована допомога

Необхідно пильно слідкувати за проведенням пенсійної реформи, у зв’язку з тим, що розмір відрахувань та об’єкт обкладення збором до Пенсійного фонду в подальшому може бути змінено.

<< | >>
Источник: Тараненко В.Є.. Державні цільові фонди: - навчально-методичний посібник для студентів денної форми навчання, які навчаються за галуззю знань 0305 “Економіка і підприємництво” за напрямом підготовки 6.030508 “Фінанси і кредит” – Дніпропетровськ. – Дніпропетровська державна фінансова академія:2009. – 58 с.. 2009

Еще по теме 4. Методичні рекомендації до Практичних занять:

 1. 5.Методичні рекомендації до практичних занять
 2. 4. Методичні рекомендації до СЕМІНАРСЬКИх занять
 3. 3.1. Методичні вказівки щодо проведення семінарських занять
 4. 5. методичні рекомендації до виконання ІНДИВІДУАЛЬних завдань
 5. 6.МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ
 6. 3. методичні рекомендації до самостійної роботи
 7. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ з проведення органами державної контрольно-ревізійної служби аудиту фінансової та господарської діяльності бюджетних установ
 8. Методичні рекомендації щодо проведення органами державної контрольно-ревізійної служби аудиту ефективності виконання бюджетної програми
 9. Практична робота із залучення банківських кредитів
 10. ГЛАВА 13. Дизайн настроенияДеньги любят практичных оптимистов.Игорь Вагин
 11. Завдання, джерела інформації і методичні прийоми контролю
 12. 1.1.3. НАВЧАЛЬНО - МЕТОДИЧНІ ВИМОГИ
 13. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА ДО РЕКОМЕНДАЦІЇ 20 (ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРІЛІ ОПЕРАЦІЇ)
 14. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА ДО РЕКОМЕНДАЦІЇ 22 (ВНУП - ЗАХОДИ НАЛЕЖНОЇ ПЕРЕВІРКИ КЛІЄНТА)
 15. Методичні основи бюджетного планування
 16. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА ДО РЕКОМЕНДАЦІЇ 5 (ЗЛОЧИН ФІНАНСУВАННЯ ТЕРОРИЗМУ)
 17. 8.1. Завдання, об’єкти, джерела інформації і методичні прийоми ревізії розрахунків
 18. Тема 5: Методичні прийоми внутрішньогосподарського контролю.
 19. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА ДО РЕКОМЕНДАЦІЇ 22 ТА 23 (ВИЗНАЧЕНІ НЕФІНАНСОВІ УСТАНОВІ ТА ПРОФЕСІЇ (ВНУП))