<<
>>

ЛІТЕРАТУРА

1. Базилевич В.Д., Баластрик Л.О. Державні фінанси. - К.: Атіка, 2002. - 368 с.

2. Бак Н.А. Міжбюджетні відносини як складова бюджетного регулювання// Фінанси України. - 2002.

- № 5. - С. 78-82.

3. Берг О.В. Проблемы формирования бюджетов муниципальных образований // Финансы. - 2001. - № 6. -С. 72-75.

4. Біленчук П.Д., Кравченко В.В., Підмогильний М.В. Місцеве самоврядування в Україні (муніципальне право): Навчальний посібник. - К.: Атіка, 2000. - 304 с.

5. Бланкарт Ш. Державні фінанси в умовах демократії: вступ до фінансової науки. - К.: Либідь, 2000. - 654 с.

6. Блейклі Е. Дж. Планування місцевого економічного розвитку. Теорія і практика. Вид. 2-ге: Пер. з англ. - Львів: Літопис, 2002. - 416 с.

7. Бураківський І.В., Зайчикова В.В. Фінансова політика органів місцевого самоврядування: Навч. посібник. - К.: Норап- ринт, 2003. - С. 56-82.

8. Буряк П.Ю. Міжбюджетні відносини та перспективи формування місцевих бюджетів // Фінанси України. - 2001. - № 6. - С 14-24.

9. Буряченко А.Є., Палій М.П. Удосконалення фінансового механізму місцевих бюджетів// Фінанси України. - 2003. - № 8. - С. 13-18.

10. Бутаков Д.Д. Местные бюджеты и межбюджетные отношения в странах Восточной Европы // Финансы. - 2001. - № 1.

11. Бутко М.П., Білокур К.О. Фінансові ресурси регіону в умовах ринкової трансформації // Фінанси України.-1998. - № 10. - С 23-32.

12. Бюджетна реформа в Україні: проблеми та шляхи їх розв'язання: Матеріали конф. - НДІ Мінфіну, 2001 р. - 345 с.

13. Бюджетний кодекс України від 21.06.01 № 2542 - III // Голос України. - 2001. - 24.06.01. - С. 5-12.

14. Бюджетний кодекс України: закон, засади, коментар / За ред. О.В. Турчинової і Ц.Г. Огня. - К.: Парламентське вид-во, 2002. - 320 с.

15. Бюджетний менеджмент: Підручник / В. Федоров, В. Опа- рін, Л. Сафонова та ін.; За заг. ред. В. Федосова. - К.: КНЕУ, 2004. - 864 с.

16. Бюджетний процес і міжбюджетні відносини на рівні місцевих бюджетів району: навч. посібник / С.І. Мельник та ін. - К.: Міленіум, 2003. - 266 с

17. Василенко Л.І., Бабич П.С. Місцеві фінанси та фінансова незалежність // Фінанси України. - 1998. - №8. - С. 112-117.

18. Василик О.Д., Павлюк К.В. Державін фінанси України: Підручник. - К.: НІОС. - 2002.

19. Василик О.Д. Теорія фінансів: Підручник. - К.: НІОС. -

2000. - с.416.

20. Василик О.Д., Павлюк К.В. Бюджетна система України: Підручник. - К.: Центр навчальної літератури, 2004. - 544 с.

21. Василишин М.М. Формування місцевих бюджетів та обґрунтування міжбюджетних відносин // Фінанси України. - 2001. - № 7. - С. 125-129.

22. Виконання місцевих бюджетів на основі положень Бюджетного кодексу України: Навч. посібник / С.І. Мельник, С.Б. Ільїних, І.Ф. Щербина та інші. - К.: Міленіум, 2002. - 280 с.

23. Всесвітня декларація місцевого самоврядування // Місцеве та регіональне самоврядування України. - К.: 1994. - Вип. 12 (6-7). - С. 65-69.

24. Гаєвий М.В. Фінанси житлового господарства // Фінанси України. - 2002. - № 5.

25. Господарський кодекс України від 16.01.03. № 436 - IV.

26. Декрет Кабінету Міністрів України "Про місцеві податки і збори" від 25.05.93 // Відомості ВРУ. - 1993. - № 30.

27. Державні фінанси в транзитивній економіці: Навч. посібник / М.І. Карлін., Л.М. Горбач, Л.Я. Новосад та ін.; За заг. ред. д.е.н., проф. Карліна МЛ. - К.: Кондор, 2003. - 220 с.

30. Європейська хартія місцевого самоврядування, ратифікована Законом України «Про ратифікацію Європейської хартії місцевого самоврядування» від 15.07.97 № 452/97-ВР // Відомості ВРУ. - 1997. - № 38. - С. 249.

31. Жемеренко Є.В. Використання коштів місцевих бюджетів України // Фінанси України. - 2005. - № 8. - С. 12-18.

32. Жибер Т.В. Бюджетна політика України // Фінанси України. - 2005. - № 8 - С. 7-11.

33. Завгородній А.Г., Вознюк Г.Л., Смовженко Т.С. Фінансовий словник. - 4-е вид., випр. та доп.

- К.: Знання, КОО; Львів.: ЛБІ НБУ, 2002. - 566 с.

34. Зайчикова В.В. Шляхи зміцнення власної дохідної бази місцевого самоврядування // Наукові пращ НДФІ. - К.: НДФІ - 2003. - Вип. 1 (20). - С. 61-68.

35. Зюнькін А.Г. Фінансове право: Опорний конспект лекцій, 3-тє вид., доп. - К.: МАУП, 2003. - С. 153-158.

36. Каленський М.М. Контроль як невід'ємна складова управління // Фінансовий контроль. - 2001. - № 3. - С. 10.

37. Кириленко О. Фінансово-кредитні методи збалансування місцевих бюджетів // Банківська справа. - 2001. - № 6. -С. 33-36.

38. Кириленко О.П. Місцеві бюджети України (історія, теорія, практика). - К.: НІОС, 2000. - 384 с.

39. Кириленко О.П. Місцеві фінанси: навч. посібник. - Тернопіль: Астон, 2004.- 192с.

40. Кирієнко Т. Місцеві податки і збори: механізм стягання та порядок сплати // Вісник податкової служби України. - 2003.- № 2. - С. 55-57.

41. Кіреєв О.І. Казначейське обслуговування місцевих бюджетів: проблеми та шляхи вдосконалення // Фінанси України. - 2001.-№ 5. - С. 34-41.

42. Коваленко Л.О. Управління бюджетними ресурсами регіону// Фінанси України. - 2002. - № 12. - С 51-54.

43. Колесников Н.А. Финансовый и имущественный потенціал региона: опыт регионального менеджмента. - М.: Финансы и статистика, 2000. - С. 7.

44. Конституція України. Затверджена ВРУ 28.06.96 № 254/96 - ВР. // Відомості ВРУ. - 1996. - № 30. - С. 141.

45. Кравченко В.І. Місцеві фінанси України: Навч. посібник. - К.: ТВО "Знання", 1999.

46. Кравченко В.І. Фінанси місцевого самоврядування України: проблеми становлення (1989-2001). - К.: KM Aсademia, 2001.460 с.

48. Крайник О. Сучасні підходи до формування місцевих бюджетів // Регіональна економіка. - 2002. - № 4. - С. 65-75.

49. Кульчинський H.I. Роль міжбюджетних відносин у стимулюванні розвитку України // Фінанси України. - 2000. -№ S.- С. 87-91.

50. Лазор О.Д. Основи місцевого самоврядування: Навч. посібник. 3-тє вид., доп. і перероблене. - К.: Центр навчальної літератури, 2003.

- 432с.

51. Ларіонова Л. Основні аспекти місцевих податків і зборів // Фінанси України. - 1997, - №1. - С. 18.

52. Луніна I. Податкові повноваження місцевих органів влади // Економіст- 2001. - № 2, - С. 37-39.

63. Ляшенко Ю.І. Місцеве оподаткування в системі фінансової діяльності держави // Фінанси України - 1998. - № 6. - С. 104107.;

54. Львов Н.В., Трунов С.А. Местные финансы и формирование бюджетов муниципальных образований // Финансы. -1997.- №11.-С. 14-15.

55. Маскон M.X., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: Пер. с англ.- М.: Дело, 1993. - 702 с.

56. Мех Я.В. Шляхи вдосконалення методики фінансового контролю // Фінансовий контролі» - 2001. - № 1. - С. 32

57. Миргородська Л.О. Фінансові системи зарубіжних країн: Навч. посібник. - К.: Центр навчальної літератури, 2003 - 240с.

58. Місцеві бюджети, податки і збори (закон, практика, проблеми). - К.: Парламентське вид-во, 2000. - 232 с.

59. Місцеві податки, збори і неподаткові платежі / За ред. М.Я. Азарова.— У 2-х ч. - К.: Експер-Про, 2000. - Ч. 1. - С 55.

60. Місцеві фінанси: Навч.-метод, посібник для самост. вивч. дисц. / М.А. Гапонюк, В.П. Яцюта, А.Є. Буряченко, А.А. Слав- кова. - К.: КНЕУ, 2002. - 184с.

61..Місцеві фінанси: Метод. вказівки до вивч. дисципліни та викон. контрол. роботи для студ. спец. 7.050104 та 8.050104 «Фінанси» напряму 0501 «Економіка і підприємництво» ден. та заоч. форм навчання/ Уклад.: С.М. Еш, О.М. Пєтухова.- К.: НУХТ, 2005.- 37с.

62. Муниципальний менеджмент: Учеб. пособие / Под ред.. Т.Т. Морозовой. - М.: ЮНИТИ, 1997.

63. Общая теория финансов / Под ред. Л. А. Дробозиной. -М.: ЮНИТИ, 1995. - 526 с.

64.0парін В.М., Малько В.І., Кондратюк СЯ. Бюджетна система.- К.: КНЕУ, 2000. - 208 с.

65. Пасічник Ю.В. Бюджетна система України та зарубіжних країн: Навч. посіб. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К.: Знання-Прес, 2003. - 523 с.

66. Петленко Ю.В., Рожко О.Д. Місцеві фінанси: Опорний конспект. - К.: Кондор, 2004. - 282 с.

67. Про бюджетну класифікацію та її запровадження: Наказ Міністерства фінансів України від 27.12.01, № 604.

68. Про власність: Закон України від 07.02.91 № 697-ХІІ, зі змінами та доповненнями // Баланс. - 2001. - № 35. - С. 15.

69. Про державну підтримку розвитку місцевого самоврядування в Україні: Указ Президента України від 30.08.01 № 749.

70. Про затвердження Порядку використання коштів резервного фонду бюджету: Постанова КМУ від 29.03.02 № 45 // Офіційний вісник України. - 2002. - № 14. - С. 124.

71. Про затвердження Порядку здійснення запозичень до місцевих бюджетів: Постанова КМУ від 24.02.03 № 207.

72. Про затвердження формули розподілу обсягу міжбюдже- тних трансфертів (дотацій вирівнювання та кошти, що передаються до державного бюджету) між державним бюджетом та місцевими бюджетами: Постанова КМУ від 05.09.01 № 1195, зі змінами та доповненнями.

73. Про місцеві державні адміністрації: Закон України // Відомості ВРУ. - 1999. - № 20-21. - С. 190.

74. Про невідкладні заходи щодо механізмів казначейського обслуговування: Указ Президента України від 05.12.02 № 1133/2002 // Офіційний вісник України. - 2002. - № 49. - С 12.

75. Про порядок казначейського обслуговування місцевих бюджетів за доходами та перерахуванням міжбюджетних трансфертів: Наказ Державного казначейства від 31.01.02 № 17 // Офіційний вісник України. - 2002. - № 9. - С. 177.

76. Про порядок казначейського обслуговування місцевих бюджетів: Наказ Державного казначейства від 04.11.02, № 205.

77. Про проведення експерименту в Дніпропетровській і Черкаській областях по переходу на казначейське виконання місцевих бюджетів: Постанова КМУ, від 01.04.99 № 522 - www.rada.kiev.ua.

78. Про систему оподаткування: Закон України // Відомості ВРУ. - 1997. - №16.

79. Родіонова В. М. Бюджетна реформа: зміст і проблеми // Фінанси. - 2004. - № 8. - С. 31-35.

80. Романів М.В. Державний фінансовий контроль і аудит. - К.: ТОВ "Нікос", 1998.- 220 с.

80. Руденко І.В. Фінансові ресурси органів місцевого самоврядування як складова фінансової системи регіону // Наукові праці НДФІ.

- К. - 2003. - Вип. №4 (23). - С. 54-62.

81. Руденко І.В. Фінансові ресурси органів місцевого самоврядування: поняття та сутність //Наукові праці НДФІ, - К. - 2003. - Вип. 2 (21). - С. 120-127.

82. Слухай С.В. Особливості фінансової підтримки місцевих бюджетів// Фінанси України. - 2002. - № 9. - С. 18 - 55.

83. Стоянов В.І. Казначейська система виконання бюджетів// Фінанси України. - 2002. - № 9. - С. 56-64.

84. Сукач О.М. Прогнозування доходів місцевих бюджетів// Формування ринкових відносин в Україні. - 2003. - №7-8 (26-27).

85. Сунцова О.О. Бюджетна реформа: особливості та перспективи формування місцевих бюджетів // Актуальні проблеми економіки. - 2002, - № 6. - С 34-30.

86. Сунцова О.О. Місцеві фінанси: Навч. посібник. -Київ: Центр навчальної літератури, 2005. - 560 с.

87. Сунцова О.О. Особливості реформування комунального сектору в умовах української моделі самоврядування // Актуальні проблеми економіки. - 2004. - № 6 (36). - С. 12-17.

88. Сушко Н. Особливості казначейського обслуговування місцевих бюджетів // Казна. - 2002.— №12 (26). - С. 5-8.

89. Тарангул Л. Основні напрямки удосконалення законодавчої бази оподаткування місцевими податками і зборами // Економіст. - 2001. - №3.

90. Теорія фінансів: Навч. посібник для студентів економічних спеціальностей / За ред. О.П. Чернявського, П.В. Мельника, В.М. Мельника. - К.: ДІЯ, 2000. - 235 с.

91. Титаренко В.О. Економічні засади місцевого самоврядування.-^, 1994.

92. Ткачук А.Ф., Агранофф Р., Браун Т. Місцеве самоврядування: світовий та український досвід. - К.: Заповіт, 1998 - 186с.

93. Ткачук І.Г. Економічна самостійність регіону: Монографія. - К.: Наукова думка, 1994. - С. 60.

94. Трач Ю.Ю. Підвищення ефективності формування доходів місцевих бюджетів// Фінанси України. - 2002. №5.

95. Финансы: Учебник для вузов / Под ред. Л. А. Дробози- ной. - М.: Финансы - ЮНИТИ, 2000. - С. 83-84.

96. Фінансове право. Навч. посібник/ За ред.. Л.К. Воронової.- Харків, 1998.-496с.

97. Чернюк О.В. Розгляд особливостей комунальної власності як власності адміністративно-територіальних одиниць в Україні // Формування ринкових відносин в Україні. - 2004. - № 3 (34). - С. 45-48.

98. Чугунов І.Я. Вплив бюджету на економічний розвиток адміністративно-територіальний одиниць // Фінанси України. - 2002. - № 12. - С.42-50.

99. Шильникова О.М. Формування доходів місцевих бюджетів // Фінанси України. - 2002. № 4. - С. 54 - 57.

100. Ширкевич Н.А. Местные бюджеты. - М.: Финансы и статистика. - 1991. - 128 с.

101. Юрій С.І., Вескид Й.М. Бюджетна система України: Навч. посібник. - К.: НІОС, - 2000, - 400 с.

102. Юрій С.І., Стоян В.І., Мац М.Й. Казначейська система: Підручник. - Тернопіль: Карт-бланш, 2002. - 590 с.

<< | >>
Источник: Бечко П.К., Ролінський О.В.. Місцеві фінаси. Навч. пос. - К.: Центр учбової літератури,2007. - 192 с.. 2007

Еще по теме ЛІТЕРАТУРА:

 1. Література
 2. 17 Література
 3. Рекомендована література
 4. список рекомендованої літератури
 5. 7. список Рекомендованої літератури
 6. Література:
 7. 4. Література
 8. Література
 9. Література
 10. Література:
 11. Література
 12. Література
 13. Література:
 14. Література:
 15. Література:
 16. Література:
 17. Література:
 18. Література:
 19. Література: