<<
>>

Іспит

Навчальним планом і програмою дисципліни «Місцеві фінанси» передбачається складання студентами іспиту у письмовій формі.

Завдання представлені у формі екзаменаційного білету, який складається з 4 завдань.

Завдання 1,2 – теоретичні питання.

Завдання 3 – 5 тестових завдань

Завдання 4 – практичні завдання.

Завдання розроблені на підставі навчальної програми з дисципліни.

Кожне завдання оцінюється в 5 балів.

Максимальна кількість балів за іспит – 20.

При виконанні теоретичного питання кількість балів знижується за неохайність, виправлення - на 10%, за неповну відповідь – до 50%, за неправильну відповідь до 100%.

За кожну правильну відповідь на питання тестів виставляється 1 бал.

При виконанні практичних завдань студент повинен:

- вибрати вірну методику розрахунку показників;

- застосувати необхідні прийоми та методи обчислення;

- виконати розрахунки та дати необхідні пояснення.

Кількість балів зменшується:

- за суттєві помилки в методиці розрахунків – до 3-х балів;

- за відсутність пояснення до ходу рішення завдання – до 2-х балів;

- за арифметичну помилку – до 1 балу;

- за виправлення та неохайність – до 1 балу.

Оцінка виставляється в залежності від загальної кількості балів поточного контролю і іспиту.

Рівень знань студентів в результаті вивчення дисципліни оцінюється:

¨ від 85 до 100 - «відмінно» - за глибоке і повне оволодіння змістом навчального матеріалу з дисципліни, в якому студент легко орієнтується, понятійним апаратом, вміння пов’язувати теорію з практикою, вирішувати практичні завдання, висловлювати і обґрунтовувати свої судження. Відмінна оцінка припускає грамотне, логічне викладення відповіді в письмовій формі, якісне зовнішнє оформлення роботи;

¨ від 65 до 84 - «добре» - якщо студент повно засвоїв навчальний матеріал, володіє понятійним апаратом, орієнтується у вивченому матеріалі, усвідомлено застосовує знання для вирішення практичних завдань, грамотно викладає відповідь, але зміст, форма відповіді мають певні неточності;

¨ від 50 до 64 - «задовільно» - якщо студент виявляє знання та розуміння основних положень навчального матеріалу, але викладає його неповно, непослідовно, допускає неточності у визначенні понять, у застосуванні їх для вирішення практичних завдань, не вміє довести, обґрунтувати свої судження;

¨ від 0 до 49 - «незадовільно» - якщо студент має розрізнені, безсистемні знання, не вміє виділяти головне та другорядне, допускає помилки у визначенні понять, викривляючи їх зміст, безладно і невпевнено викладає матеріал, не може примінити знання для вирішення практичних завдань.

Студент заочної форми навчання обов’язково має складати іспит, щоб отримати загальну підсумкову оцінку із зарахуванням йому навчального курсу.

Студент, який за результатами поточного модульного контролю знань, занесеними викладачем у відомість обліку поточної і підсумкової успішності, набрав менше ніж 40 балів, не допускається до іспиту.

Перескладання позитивної загальної підсумкової оцінки з дисципліни з метою її підвищення не дозволяється.

<< | >>
Источник: А.Ю. Чубак, К.М. Свізінська. Місцеві фінанси: Навчально-методичний посібник для студентів, які навчаються за галуззю знань 0305 «Економіка та підприємництво» за напрямом підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит»/ Укл. А.Ю. Чубак, К.М. Свізінська – Дніпропетровськ, Дніпропетровська державна фінансова академія,2010.- 131 с.. 2010

Еще по теме Іспит:

 1. ІV. РЕЙТИНГОВА ОЦІНКА ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ
 2. 6.4.Критеріїї оцінювання знань студентів з дисципліни
 3. 2. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЩО ПРИСВОЮЮТЬСЯ СТУДЕНТАМ
 4. 7. Підсумковий контроль
 5. Цена контракта
 6. Хайринг
 7. Услуги рекламные
 8. Услуги научноконсультативные
 9. Услуги коммерческие
 10. Услуги комиссионные
 11. Услуги информационнокоммерческие
 12. Упаковочный лист
 13. Торговля электронная
 14. Торговый дом
 15. Торговля посылочная
 16. Торговля встречная
 17. Торговля консигнационная
 18. Тендер