<<
>>

Індивідуальна робота

Індивідуальна робота студентів виконується у межах наукової тематики кафедри, індивідуальних планів викладачів, тематики студентської науково-дослідної групи.

Індивідуальна робота з дисципліни «Місцеві фінанси» передбачає виконання індивідуального науково-дослідного завдання - написання реферату.

Варіант завдання студенти обирають з переліку представлених тем у навчально-методичному посібнику згідно списку академічної групи.

Максимальна кількість балів за виконання індивідуальної роботи – 15 балів (5 балів за написання і 10 балів – за презентацію та захист роботи).

Критерії оцінювання реферату

5 балів - тема роботи розкрита, робота оформлено відповідно до вимог.

4 балів - тема роботи розкрита, але мають місце окремі недоліки непринципового характеру, недостатньо використані інформаційні матеріали.

3 балів - тема роботи в основному розкрита, але мають місце недоліки змістового характеру, є зауваження щодо оформ­лення роботи.

2 бали - нечітко сформульована мета роботи, мають місце недоліки змістового характеру, є зауваження щодо оформ­лення роботи.

0-1 бали - структура роботи не від­повідає вимогам, тема роботи не розкрита, робота недбало оформ­лена.

Відсутність тієї чи іншої складової знижує оцінку на відповідну кількість балів.

Критерії оцінювання захисту роботи:

10 балів - доповідь логічна і коротка, проголошена вільно, зі знанням справи, відповіді на запитання правильні і стислі, є мультимедійна презентація.

8-9 балів - доповідь логічна, проголошена вільно, відповіді в основному правильні, є мультимедійна презентація.

7-5 балів - доповідь прочитана за текстом, не всі відповіді на запитання правильні або повні.

0-4 бали - відповіді на запитання неточні або неповні.

Відсутність тієї чи іншої складової знижує оцінку на відповідну кількість балів.

<< | >>
Источник: А.Ю. Чубак, К.М. Свізінська. Місцеві фінанси: Навчально-методичний посібник для студентів, які навчаються за галуззю знань 0305 «Економіка та підприємництво» за напрямом підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит»/ Укл. А.Ю. Чубак, К.М. Свізінська – Дніпропетровськ, Дніпропетровська державна фінансова академія,2010.- 131 с.. 2010

Еще по теме Індивідуальна робота:

 1. 2. Теоретико-методологічні засади охорони індивідуального і громадського здоров’я
 2. 3.2. Податкова реформа в контексті збалансування індивідуальних та суспільних інтересів
 3. 4.1.3. Організація виконання захисту роботи
 4. Cамостійна робота студентів
 5. Практична робота із залучення банківських кредитів
 6. Самостійна робота студентів
 7. 84. Поняття попиту на благо. Моделювання поведінки споживача: визначення індивідуального попиту на благо.
 8. 2.1. Загальні принципи роботи автоматизованої системи
 9. 4.1.1. Мета курсової роботи та її структура
 10. 2.2. Робота з програмою в режимі «Довідник»
 11. 4.1.2. Вимоги до оформлення курсової роботи
 12. 5.1. Загальні положення щодо написання контрольної роботи
 13. Горбатюк О.М.. Індивідуальний комплект навчально-методичних матеріалів з дисципліни "Фінанси": Методичні вказівки. – Миколаїв;2008. – 68 с., 2008
 14. 6.6 Попит, закон попиту, індивідуальний та ринковий попит. Фактори зміни попиту
 15. 12.3.3. Головні розділи плану роботи транспорту
 16. Організація фінансової роботи суб'єктів підприємництва
 17. 12.1. Завдання і напрями контрольно-ревізійної роботи з бюджету
 18. 2.8. Робота з програмою в режимі «Оперативна звітність»
 19. Боязнь роботов, символов чистой рациональности
 20. 12.3.1. Транспортний комплекс України та головні показники, що характеризують його роботу і розвиток