<<
>>

Ідейні засади функціонування місцевих фінансів

Передумовою існування місцевих фінансів є функціонування інституту місцевого самоврядування, яке існує в країнах, де держава визнає право місцевих органів влади на автономію та самостійність у вирішенні ними місцевих проблем.

За таких умов здійснюється певне розмежування функцій і завдань, які покладаються на центральні органи влади і управління та на місцеве самоврядування.

Сучасне поняття «місцеві фінанси» ґрунтується на ідейно- теоретичних засадах, що формувалися протягом досить тривалого часу:

1. «Руська Правда» Ярослава Мудрого (978-1054 рр.). Її головним джерелом є місцеве звичаєве право, яке своїми початками сягало до родоплемінних часів.

2. Магдебурзьке право (виникло в XIII ст.). Воно регламентувало самоуправління міст, діяльність міської влади, суду, питання земельної власності в межах міст, торгівлі, ремесел, оподаткування та ін.

3. Статут Великого князівства Литовського (1529, 1566 та 1588 років). Він представляв собою збірник місцевих законів, що вміщував норми державного, земельного, кримінального, процесуального та спадкового права.

4. Децентралізаційна теорія. Вона відстоювала міцний централізований бюрократичний механізм влади. Її головне положення - обґрунтувати поділ адміністративних справ на такі, які є наслідком самоврядування і на справи державні, делеговані общинам.

5. Теорія «природного права». Це сукупність принципів, правил, норм, цінностей, які диктуються природою людини і тим са- мим незалежні від конкретних соціальних умов і держави.

6. Теорія вольності общин. Вона обґрунтовувала такі твердження:

- община старша від держави, тобто історично виникла першою;

- общини не створені державою, а визнані нею;

- община є інституцією, рівною державі;

- держава існує для общин, а не общини для держави.

7. Громадська теорія місцевого самоврядування. Вона визначала, що общини не створені державою, а нею лише визнані, а тому володіють колом справ, які і'м належали до появи держави.

Такі справи держава не делегувала общинам, а визнала і'х.

8. Державницька теорія місцевого самоврядування. Вона обґрунтовувала твердження стосовно того, що органи місцевого самоврядування - це органи державного управління, які є складовою частиною держави і ніяких самостійних справ не можуть мати, при цьому наділені певною правовою, організаційною та фінансовою самостійністю.

9. Теорія муніципального соціалізму. Вона відвертала увагу громадськості від глобальних проблем розвитку країн та зосереджувала її на місцевому рівні, вважаючи, що саме там можна досягти соціального миру й гармонії шляхом поступових змін (націоналізації земель, розширення комунальної власності, соціалізації виробництва).

Становлення місцевого самоврядування у XVIII-XIX ст. відбувалося разом з розвитком буржуазних держав, яке проходило в умовах жорстокої боротьби абсолютизму з народною демократією. Централізована державна влада виявилася неспроможною ефективно виконувати всі свої завдання, особливо соціального спрямування. Частину з них доцільно було передати в компетенцію самостійної і незалежної місцевої влади.

1.2.

<< | >>
Источник: Бечко П.К., Ролінський О.В.. Місцеві фінаси. Навч. пос. - К.: Центр учбової літератури,2007. - 192 с.. 2007

Еще по теме Ідейні засади функціонування місцевих фінансів:

 1. 1.6. Правові засади функціонування банківської системи України
 2. Теоретичні основи місцевих фінансів
 3. Організаційні основи функціонування фінансів підприємств
 4. Правові засади забезпечення функціонування Державного казначейства в Україні
 5. Формування теорії місцевих фінансів
 6. 3. Особливості організації і функціонування фінансів різних форм власності та видів діяльності.
 7. Правові та організаційні засади місцевого самоврядування
 8. 2.1. Організація функціонування органів місцевого самоврядування в сучасному світі
 9. 2.2. Методичні засади оцінки рівня фінансової автономії органів місцевого самоврядування України
 10. Роль місцевих фінансів у реформуванні вітчизняної економіки
 11. Місцеві бюджети як самостійний інститут у структурі місцевих фінансів