<<
>>

Фінансова незалежність органів місцевого самоврядування. Її матеріальна та фінансова основа

Місцеве самоврядування - одна з головних підвалин демократичної системи управління. У здійсненні функцій і завдань, які покладаються на органи місцевого самоврядування, вирішальне значення має їх самостійність і фінансова незалежність.

Від фінансових можливостей органів місцевого самоврядування залежить виконання ними реальних владних функцій. Самостійність органів місцевого самоврядування буде завжди лише формальною за умови їх фінансової залежності.

Отже, фінансова незалежність органів місцевого самоврядування - це незалежність їх від загальнодержавних органів влади у прийнятті певних рішень щодо місцевих проблем і забезпечення їх вирішення відповідними коштами.

Головною ознакою фінансової незалежності є володіння і самостійне розпорядження фінансовими ресурсами, розмір яких відповідає функціям і завданням, що покладаються на органи місцевого самоврядування. Такі фінансові ресурси необхідні для реалізації намічених цілей і програм економічного і соціального розвитку території у відповідності з обраними пріоритетами.

Домінантами фінансової незалежності в чинному законодавстві є:

- самостійність органів місцевого самоврядування в питаннях розробки, розгляду, затвердження і виконання місцевих бюджетів;

- внесення змін до місцевих бюджетів;

- встановлення місцевих податків і зборів та їх ставок у межах, визначених законодавством;

- надання пільг з місцевих податків і зборів;

- випуск місцевих позик, лотерей та інших цінних паперів;

- отримання позичок у фінансово-кредитних установах;

- передача коштів для виконання спільних проектів і програм та утримання об'єктів спільного користування з одного місцевого бюджету до інших;

- розпорядження комунальним майном;

- встановлення в порядку і в межах, визначених законодавством, тарифів на послуги, які надаються підприємствами та організаціями комунальної власності;

- створення комерційних банків та інших фінансово- кредитних установ.

Основи місцевого самоврядування становлять:

- рухоме і нерухоме майно, яке знаходиться в комунальній власності;

- доходи місцевих бюджетів;

- позабюджетні (в тому числі валютні) фонди;

- інші кошти;

- земля та інші природні ресурси, що перебувають у комунальній власності;

- об'єкти спільної власності територіальних громад, що перебувають в управлінні районних та обласних рад.

Місцеві фінансові ресурси - це сукупність фондів грошових засобів, які створюються в процесі розподілу та перерозподілу ВВП і спрямовуються на економічний та соціальний розвиток адміністративно-територіальних одиниць. Головним напрямом використання місцевих фінансових ресурсів є фінансове забезпечення соціальної сфери та місцевого господарства.

До складу фінансових ресурсів органів місцевого самоврядування входять:

- доходи місцевих бюджетів;

- кошти цільових фондів;

- фінансові ресурси підприємств комунальної власності;

- благодійні, спонсорські внески, пожертвування;

- інші ресурси згідно з законодавством.

Вирішальне значення для забезпечення матеріальної і фінансової основи місцевого самоврядування мають доходи місцевих бюджетів, оскільки об'єкти комунальної та спільної власності переважно належать до невиробничої сфери, є неприбутковими і перебувають на повному або частковому утриманні місцевих бюджетів.

До альтернативних доходів органів місцевого самоврядування відносяться позабюджетні цільові та валютні фонди і місцеві позики. На даний час органи місцевого самоврядування позбавлені права створення позабюджетних цільових і валютних фондів через численні порушення у формуванні позабюджетних фондів.

Місцеві позики досі не набули в Україні значного поширення через неврегульованість правових та організаційних процедур їх розміщення і обігу, нерозвинутість інфраструктури фондового ринку, відсутність вільних коштів у підприємницьких структур і населення, недовіру до державних цінних паперів, а також відсутність реальної і мобільної до конвертації у грошові засоби застави для муніципальних цінних паперів та невизначеність механізмів повернення вкладених населенням коштів у випадках фінансової неспроможності органів, які випустили дані позики.

Самостійність, як складова фінансової незалежності, передбачена в Бюджетному кодексі України. Вона забезпечується передбаченими даним нормативним актом такими нормами:

- держава коштами державного бюджету не несе відповідальності за бюджетні зобов'язання органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування;

- органи влади Автономної Республіки Крим та органи місцевого самоврядування коштами місцевих бюджетів не несуть відповідальності за бюджетні зобов'язання одне одного, а також держави;

-за місцевими бюджетами закріплюються відповідні джерела доходів;

- органи влади Автономної Республіки Крим та органи місцевого самоврядування мають право визначати напрями використання бюджетних коштів відповідно до законодавства України;

- органи місцевого самоврядування мають право самостійно і незалежно одне від одного розглядати та затверджувати відповідні місцеві бюджети.

3.2.

<< | >>
Источник: Бечко П.К., Ролінський О.В.. Місцеві фінаси. Навч. пос. - К.: Центр учбової літератури,2007. - 192 с.. 2007

Еще по теме Фінансова незалежність органів місцевого самоврядування. Її матеріальна та фінансова основа:

 1. 1.2. Фінансові ресурси органів місцевого самоврядування України як основа їх фінансової автономії
 2. Фінанси місцевих органів влади та фінансове вирівнювання у Франції
 3. Бюджети місцевих органів влади, фінансове вирівнювання
 4. 3. Звітність фінансових органів про виконання місцевих бюджетів.
 5. 3. Звітність фінансових органів про виконання місцевих бюджетів. :
 6. Місцевий фінансовий контроль і фінансове планування
 7. 3.1. Формування критеріального комплексу оцінки рівня фінансової автономії органів місцевого самоврядування
 8. 1.4. Зарубіжний досвід забезпечення фінансової автономії органів місцевого самоврядування
 9. 2.1. Організація функціонування органів місцевого самоврядування в сучасному світі
 10. 6.1. Взаємодія фінансових органів та органів Державного казначейства
 11. 3.3. Реалізація методичного підходу до визначення стимулюючого рівня фінансової автономії органів місцевого самоврядування
 12. 2.1. Удосконалення теоретичного забезпечення встановлення рівня фінансової автономії органів місцевого самоврядування
 13. 2.2. Методичні засади оцінки рівня фінансової автономії органів місцевого самоврядування України