<<
>>

Етапи розвитку місцевих бюджетів України

Місцеві бюджети займають одне з центральних місць в економічній системі держави. В них зосереджується значна частина державних фінансових ресурсів, які є найбільш чисельною ланкою бюджетної системи та відіграють важливу роль у перерозподілі валового національного продукту, фінансуванні державних видатків, насамперед - соціальної спрямованості.

Етапи розвитку місцевих бюджетів України подано в табл. 2.1.

Таблиця 2.1

Етапи розвитку місцевих бюджетів України______

Періоди Соціально-економічні передумови Характеристика явищ
18641917 рр. Організаційне оформлення перших органів місцевого самоврядування - земств, окреслення кола їхніх повноважень Визначення напрямів витрачання коштів земських бюджетів, доходних джерел, формування та вдосконалення місцевого оподаткування
19181930 рр. Відновлення інституту місцевих фінансів і місцевих бюджетів Законодавче оформлення місцевих бюджетів, засад їхнього функціонування, впорядкування місцевого оподаткування, процедур бюджетного процесу, механізму надання субсидій, вдосконалення структури доходів і видатків місцевих бюджетів, забезпечення їхньої бездефіцитності, визначення засад бюджетного регулювання
19301959 рр. Зміцнення адміністративно- командних методів управління, централізація бюджетної системи, обмеження прав місцевих рад у використанні коштів місцевих бюджетів, пошуку додаткових доходних джерел, справлянні місцевих податків і зборів тощо Зростання обсягів місцевих бюджетів, збільшення їхньої залежності від державного бюджету, включення місцевих бюджетів до держбюджету, зміни в до- ходній базі після податкової реформи, переважне використання в бюджетному регулюванні методу відсоткових відрахувань від загальнодержавних доходів, скорочення переліку місцевих податків і зборів.

Періоди Соціально-економічні передумови Характеристика явищ
19601990 рр. Послаблення централізованого управління, зміцнення демократичних засад, економічна реформа, розширення прав місцевих рад, удосконалення їхньої взаємодії з підприємствами, що діяли на їхній території. Удосконалення бюджетного права, зміни в структурі доходів місцевих бюджетів, піднесення ролі платежів з прибутку, зміни в бюджетному процесі, бюджетних взаємовідносинах, використання госпрозрахунку та нормативних методів у бюджетному плануванні
1990 р. - сучасний період Здобуття Україною незалежності, відновлення місцевого самоврядування, зміцнення позицій місцевих рад Законодавча регламентація бюджетних відносин, системи оподаткування, бюджетного регулювання, формування зацікавленості місцевої влади в збільшенні доходів державного і місцевих бюджетів.
Ухвалення Бюджетного кодексу України

2.2.

<< | >>
Источник: Бечко П.К., Ролінський О.В.. Місцеві фінаси. Навч. пос. - К.: Центр учбової літератури,2007. - 192 с.. 2007

Еще по теме Етапи розвитку місцевих бюджетів України:

 1. Етапи створення і розвитку державного казначейства України
 2. 2.1.Склад та структура видатків місцевих бюджетів України
 3. 3.2. Перспективи розвитку фінансування видатків місцевих бюджетів
 4. 3.2.1. Етапи становлення і розвитку податкової системи України
 5. 1.1.Роль видатків місцевих бюджетів в соціально економічному розвитку територій
 6. Додаток А Доходи і видатки місцевих бюджетів України
 7. Розділ ІІ. закріплені та власні неподаткові доходи місцевих бюджетів України
 8. Розділ І. Доходи місцевих бюджетів: фінансово-правова доктрина та проблеми законодавства України
 9. 14.11.1. Роль місцевих бюджетів у зміцненні місцевого самоврядування
 10. Місцеве господарство та його роль у формуванні місцевих бюджетів
 11. Музика Оксана Анатоліївна. Правове регулювання неподаткових доходів місцевих бюджетів України. Д и с е р т а ц і я на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Київ –2005, 2005
 12. 14.9.3. Державна програма економічного і соціальної о розвитку України - основа програми розвитку регіонів
 13. Доходи місцевих бюджетів
 14. Видатки місцевих бюджетів
 15. 5.9. Звітність про виконання місцевих бюджетів
 16. 1. Основні етапи розвитку економічної теорії.