<<
>>

Доходи місцевих бюджетів

Найважливіші завдання, які вирішує центральний уряд, - це макроекономічне регулювання, державне управління, національна оборона, міжнародне співробітництво та інші статті, що потребують акумуляції в державному бюджеті значної частки національного доходу країни.

Останніми роками приблизно 60-70% бюджетних ресурсів зосереджується саме в Державному бюджеті України. У місцевих бюджетах акумулюється 30-40% бюджетних ресурсів.

З ухваленням Бюджетного кодексу України, відповідно до його вимог, доходи місцевих бюджетів складаються з власних і закріплених.

Власні доходи місцевих бюджетів України - це доходи, що формуються на території, підвідомчій відповідному місцевому органу влади згідно з його рішенням, а саме:

- місцеві податки і збори, що зараховуються до бюджетів місцевого самоврядування, зокрема плата за землю в розмірі 100% для бюджетів міст Києва і Севастополя; 75% - для бюджетів міст республіканського (Автономної Республіки Крим) та міст обласного значення; 60% - для бюджетів сіл, селищ, міст районного значення та їх об'єднань;

- податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів у частині, що зараховується до відповідного бюджету;

- надходження відсотків за користування тимчасово вільними бюджетними коштами;

- податок на промисел, що зараховується до бюджетів місцевого самоврядування;

- надходження дивідендів, нарахованих на акції (частки, паї) господарських товариств, що є у власності відповідної територіальної громади;

- плата за забруднення навколишнього природного середовища в частині, що зараховується до відповідного бюджету;

- кошти від відчуження комунального майна, яке знаходиться у комунальній власності, в тому числі від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебуває в комунальній власності;

- фіксований сільськогосподарський податок у частині, що зараховується до бюджетів місцевого самоврядування;

- плата за оренду майнових комплексів, що знаходяться в комунальній власності;

- надходження від місцевих грошово-речових лотерей;

- плата за гарантії, надані органами місцевого самоврядування;

- гранти та дарунки у вартісному обрахунку;

- власні надходження бюджетних установ, що утримуються за рахунок коштів відповідного бюджету;

- податок на прибуток підприємств комунальної власності;

- платежі за спеціальне використання природних ресурсів місцевого значення;

- інші надходження, передбачені законом.

Закріплені доходи місцевих бюджетів України - це доходи, які закріплюються за певним бюджетом. До них відносять:

- податок з доходів фізичних осіб: до бюджетів міст Києва та Севастополя - 100%, бюджетів міст республіканського (в Автономній Республіці Крим) і обласного значення - 75%, до бюджетів міст районного значення, сіл, селищ та їх об'єднань - 25% від загального обсягу податку, що справляється на їх території;

- державне мито в частині, що належить відповідним бюджетам;

- плата за ліцензії на провадження певних видів господарської діяльності та сертифікати, що видаються виконавчими органами відповідних рад;

- плата за державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності, що справляється виконавчими органами відповідних рад;

- плата за торговий патент на здійснення деяких видів підприємницької діяльності (за винятком плати за придбання торгових патентів пунктами продажу нафтопродуктів (автозаправними станціями, заправними пунктами), що справляється виконавчими органами відповідних рад;

- надходження адміністративних штрафів, які накладаються виконавчими органами відповідних рад або утвореними ними в установленому порядку адміністративними комісіями;

- єдиний податок для суб'єктів малого підприємництва у частині, що належить відповідним бюджетам.

Надходження власних доходів не враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів місцевим бюджетам. Такий порядок встановлює безпосередню зацікавленість органів місцевого самоврядування у нарощуванні доходної бази.

Закріплені доходи місцевих бюджетів є основою для визначення податкової спроможності території. їх обсяги впливають на розміри бюджетних трансфертів, які надаються місцевим бюджетам з Державного бюджету України.

Основні напрями зміцнення доходної бази місцевих бюджетів:

- збільшення частки власних доходів місцевих бюджетів, посилення фіскального значення місцевих податків і зборів;

- сприяння розвитку малого й середнього бізнесу;

- збільшення доходів від місцевого господарства, забезпечення прибутковості комунальних підприємств;

- реформування житлово-комунального господарства та ліквідація їх дотаційності;

- зменшення частки трансфертів у доходах місцевих бюджетів;

- пошук альтернативних джерел власних доходів;

- активне використання місцевих позик як доходного джерела місцевих бюджетів;

- посилення зацікавленості у додатковому одержанні доходів - для бюджетів міст районного значення, селищ і сіл;

- вдосконалення діючого порядку стимулювання перевиконання запланованих показників доходів загального фонду Державного бюджету;

- забезпечення економного й цільового використання бюджетних коштів;

- оперативний контроль з боку місцевих фінансових органів за формуванням і використанням коштів місцевих бюджетів.

Місцеві податки і збори в доходах місцевих бюджетів

Місцеві ради (сільські, селищні, міські) відповідно до визначеного переліку, запроваджують на своїй території місцеві податки і збори, визначають механізм їхнього справляння та порядок сплати. Перелік податків і зборів, платники, об’єкт оподаткування та граничні ставки наведені в табл. 2.2.

Структура надходжень місцевих податків і зборів нераціональна, оскільки 3/4 усіх надходжень забезпечують лише комунальний податок та ринковий збір.

Механізм місцевого оподаткування в Україні

Таблиця 2.2

Вид платежу Платники Об’єкт

оподаткування

Граничні ставки
Місцеві податки
3 реклами Юридичні особи та громадяни Вартість послуг за встановлення та розміщення реклами - 0,1% вартості послуг за розміщення одноразової реклами

- 0,5% - з реклами на тривалий час

Комунальний Юридичні особи, крім бюджетних, планово- дотаційних, сільськогосподарських підприємств Середньоспискова чисельність працівників 10% нмдг у місяць за кожного середньоспискового працівника
Місцеві збори
За паркування автотранспорту Юридичні та фізичні особи Одна година парку- вання - 3% НМДГ - у спеціально обладнаних місцях

- 1% НМДГ - у відведених місцях

Ринковий Юридичні та фізичні особи - За кожний день торгівлі;

- За кожне місце

- 0,05-0,15 НМДГ для фізичний осіб

- 0,2-2 НМДГ для юридичних осіб

Курортний Фізичні особи Перебування в курортній місцевості 10% НМДГ
За участь у бігах на іподромі Юридичні та фізичні особи Кожен кінь, виставлений на змагання 3 НМДГ
За виграш на бігах на іподромі Особи, які виграли Сума виграшу 6% суми виграшу
3 осіб, які беруть участь у грі на тоталізаторі на іподромі З учасників Плата за участь у грі 5% від суми плати
За право використання місцевої символіки Юридичні та фізичні особи Вид символіки - З юридичних осіб - 0,1% вартості продукції, робіт, послуг

- Для громадян - підприємців - 5 НМДГ

За право проведення кіно- і те- лезйомок Комерційні кі- но-і телеорга- нізації Сума затрат на проведення додаткових заходів не більше від фактичних витрат

Продовження таблиці

Вид платежу Платники Об’єкт

оподаткування

Граничні ставки
За право проведення місцевих аукціонів, учасника конкурсного розпродажу і лотерей Юридичні та фізичні особи Вартість заявлених товарів або сума, на яку випускається лотерея - 0,1% вартості

- за лотереї - не більше 3 НМДГ з учасника

За видачу дозволу на розміщення об'єктів торгівлі та сфери послуг Юридичні особи та громадяни Плата за оформлення та видачу дозволів 20 НМДГ; для суб'єктів, які постійно ведуть торгівлю в спеціальних місцях 1 НМДГ на день - за одноразову торгівлю
3 власників собак Громадяни За кожного собаку 10% НМДГ за рік

Основні недоліки місцевого оподаткування в Україні.

- незначна фіскальна роль місцевих податків і зборів;

- вузький перелік місцевих податків і зборів;

- відсутність самостійних прав в органів місцевого самоврядування щодо запровадження на своїй території власних місцевих податків і зборів;

- відсутність взаємозалежності між рівнем громадських послуг, які надаються на певній території, з податковими зусиллями населення;

- зволікання із запровадженням суто місцевого податку — на нерухоме майно;

- нерозвинутість податків, які відображають політику місцевого самоврядування.

Справляння місцевих податків відповідно до чинного законодавства повинно забезпечити виконання таких вимог:

- достатні обсяги надходжень та справедливий розподіл коштів;

- одержання податкових надходжень з місцевих баз оподаткування;

- невеликі коливання надходжень упродовж усього ділового циклу;

- відповідність між економічним розвитком і надходженнями місцевих податків і зборів;

- обмеженість мобільності бази оподаткування;

- складність ухилення від сплати податків;

- невеликі адміністративні та виконавські витрати;

- пружність і еластичність: надходження збільшуються разом з доходами та інфляцією;

- рівновага між споживанням місцевих послуг і податковим тягарем;

- підзвітність у витрачанні коштів, які надходять від місцевих податків;

- захист від однобічного розвитку місцевої економічної структури;

- гнучка система ставок місцевих податків і зборів;

- місцеві органи самоврядування повинні мати право встановлювати ставки одного або двох найголовніших місцевих податків.

Напрями реформування місцевого оподаткування в Україні зводяться до:

- піднесення фіскальної ролі місцевих податків і зборів;

- надання окремим місцевим податкам статусу загальнодержавних податків і зборів, які здатні забезпечити надходження коштів, достатніх для фінансування місцевих потреб;

- перенесення акценту в місцевому оподаткуванні на податки з доходів населення, на прибуток підприємств та нерухомість;

- запровадження податку на нерухомість і віднесення його до складу місцевих;

- надання самостійних прав органам місцевого самоврядування в місцевому оподаткуванні;

- розвиток місцевих податків і зборів, які відображають політику органів місцевого самоврядування в галузі зайнятості, соціального захисту населення, охорони навколишнього природного середовища.

2.4.

<< | >>
Источник: Бечко П.К., Ролінський О.В.. Місцеві фінаси. Навч. пос. - К.: Центр учбової літератури,2007. - 192 с.. 2007

Еще по теме Доходи місцевих бюджетів:

 1. Тема 3. Доходи та видатки місцевих бюджетів
 2. 5.3. Порядок відкриття аналітичних рахунків за доходами місцевих бюджетів
 3. Додаток А Доходи і видатки місцевих бюджетів України
 4. 1.2. Доходи місцевих бюджетів у фінансово-правовому інституті доходів
 5. Поняття „доходи місцевих бюджетів” і його співвідношення із суміжними бюджетно-правовими категоріями
 6. Розділ ІІ. закріплені та власні неподаткові доходи місцевих бюджетів України
 7. Розділ І. Доходи місцевих бюджетів: фінансово-правова доктрина та проблеми законодавства України
 8. Місцеве господарство та його роль у формуванні місцевих бюджетів
 9. 14.11.1. Роль місцевих бюджетів у зміцненні місцевого самоврядування
 10. 5.9. Звітність про виконання місцевих бюджетів
 11. Етапи розвитку місцевих бюджетів України
 12. Видатки місцевих бюджетів
 13. 5.2. Основні функції Казначейства з обслуговування місцевих бюджетів
 14. 3. Склад та структура місцевих бюджетів.
 15. Склад і структура доходів та видатків місцевих бюджетів
 16. 5.7. Основні положення казначейського обслуговування місцевих бюджетів за видатками
 17. Бюджетний процес на рівні місцевих бюджетів
 18. 3.2. Перспективи розвитку фінансування видатків місцевих бюджетів
 19. 1.2. Сутність та загальна характеристика видатків місцевих бюджетів
 20. 2. Бюджетна політика місцевих бюджетів.