<<
>>

Діючий порядок розрахунку дотацій вирівнювання місцевим бюджетам з Державного бюджету України

Як свідчить практика формування та використання доходної і витратної частини бюджетів органів місцевого самоврядування, власних коштів для фінансування витрат не вистачає. У цьому випадку органи місцевого самоврядування отримують дотації Державного бюджету України.

Формула розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання та коштів, що передаються до державного бюджету) між державним та місцевими бюджетами враховує:

- фінансові нормативи бюджетної забезпеченості та коригувальні коефіцієнти до них;

- кількість мешканців та кількість споживачів соціальних послуг;

- індекс відносної податкоспроможності адміністративно- територіальної одиниці;

- прогнозний показник кошика доходів місцевих бюджетів;

- коефіцієнт вирівнювання.

Алгоритм визначення обсягу дотації вирівнювання місцевим бюджетам обчислюється за формулою:

Т = а (V - (D+ AD) (4.1),

де: Т - дотація вирівнювання;

а - коефіцієнт вирівнювання, для місцевих бюджетів має значення від 0,9 до 1;

V - розрахунковий обсяг показника видатків;

D — прогнозний показник обсягу доходів (кошик доходів); AD - розрахунковий обсяг коригування доходів.

Коефіцієнт вирівнювання застосовується при розрахунку обсягу дотації вирівнювання та коштів, що передаються до Державного бюджету України з місцевих бюджетів з метою зміцнення доходної бази бюджетів місцевого самоврядування.

Розрахунок прогнозного показника обсягу доходів (кошика доходів), закріплених за місцевими бюджетами, проводиться шляхом застосування індексу відносної податкоспроможності відповідної адміністративно-територіальної одиниці, що визначається на основі звітних даних про фактичні надходження відповідних податків і зборів до цих бюджетів за три останні роки, що передують рокуві, в якому формуються показники бюджету на плановий рік.

При цьому враховуються втрати закріплених доходів внаслідок надання пільг платникам податків згідно з рішеннями місцевих рад.

Щоь урахувати репресивність окремих територій, прогнозний показник доходів змінюється на розрахунковий обсяг коригування доходів, який враховує зниження динаміки індексів відносної податкоспроможності.

Індекс відносної податкоспроможності - це коефіцієнт, що визначає рівень податкоспроможності адміністративно- територіальної одиниці порівняно з аналогічним середнім показником по Україні в розрахунку на одного мешканця.

Середньодушовий кошик доходів місцевого самоврядування

Індекс відносної податкоспроможності = -----------------------------------------------------

Середній по Україні обсяг середньодушово- го кошика доходів

Розрахункові показники обсягів видатків місцевих бюджетів визначаються:

- окремо для кожної галузі (управління, освіта, охорона здоров'я і т.д.);

- виходячи із загальних ресурсів зведеного бюджету України і місцевих бюджетів;

- враховуючи першочерговість соціальних видатків;

- на основі фінансових нормативів бюджетної забезпеченості (тобто гарантованих державою в межах наявних бюджетних ресурсів рівнів фінансового забезпечення, повноважень Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій та виконавчих органів місцевого самоврядування, що використовуються для визначення обсягу міжбюджетних трансфертів) та коригувальних коефіцієнтів до них;

- з урахуванням кількості мешканців та кількості споживачів соціальних послуг.

При розрахунку видатків місцевого бюджету враховуються такі статті витрат:

1. На утримання органів управління:

- чисельність працівників органів управління залежно від чисельності населення області (міста);

- співвідношення показників обсягів видатків відповідних рівнів бюджетів на цю мету.

2. На охорону здоров'я:

- чисельність населення адміністративно-територіальної одиниці;

- співвідношення обсягів даних видатків між місцевими бюджетами окремих видів;

- коригувальні коефіцієнти до фінансових нормативів бюджетної забезпеченості, які враховують співвідношення видатків на заробітну плату в загальній сумі видатків місцевих бюджетів, вікову структуру населення, надання послуг відомчими закладами охорони здоров'я.

3. На освіту:

- загальний обсяг ресурсів бюджету на фінансування освітянської галузі;

- фінансовий норматив бюджетної забезпеченості на одного

учня;

- наведений контингент учнів різних типів загальноосвітніх навчальних закладів.

4. На соціальний захист і соціальне забезпечення:

- загальний обсяг ресурсів бюджету на цю мету;

- фінансовий норматив бюджетної забезпеченості;

- контингенти отримувачів соціальних виплат.

5. На культуру і мистецтво:

- чисельність населення адміністративно-територіальної одиниці;

- фінансовий норматив бюджетної забезпеченості на одного жителя.

6. На фізичну культуру і спорт:

- чисельність населення адміністративно-територіальної одиниці;

- частка видатків на фізичну культуру і спорт певної групи місцевих бюджетів у загальній сумі видатків на фізичну культуру та спорт усіх місцевих бюджетів.

7. На утримання підрозділів місцевої міліції:

- чисельність населення адміністративно-територіальної одиниці;

- фінансовий норматив бюджетної забезпеченості на одного жителя.

Порядок фінансування бюджетних видатків передбачає:

1) встановлення бюджетних асигнувань розпорядникам бюджетних коштів на основі затвердженого бюджетного розпису;

2) затвердження кошторисів розпорядникам бюджетних кошів;

3) дотримання бюджетних зобов'язань;

4) отримання товарів, робіт та послуг від підрядників;

5) здійснення платежів за отримані товари, роботи та послуги;

6) використання товарів, робіт та послуг на виконання бюджетних програм.

4.4.

<< | >>
Источник: Бечко П.К., Ролінський О.В.. Місцеві фінаси. Навч. пос. - К.: Центр учбової літератури,2007. - 192 с.. 2007

Еще по теме Діючий порядок розрахунку дотацій вирівнювання місцевим бюджетам з Державного бюджету України:

 1. 3.2.1. Порядок надання дотацій бюджетам України.
 2. 3.2. Правові основи надання дотацій, субвенцій і субсидій місцевим бюджетам України
 3. 3.2.2 Порядок надання субвенцій місцевим бюджетам України.
 4. Операції за платежами до бюджету, які розподіляють між державним та місцевими бюджетами
 5. Бюджети місцевих органів влади, фінансове вирівнювання
 6. Основні напрямки реформування Державного казначейства України і казначейської системи касового виконання Державного бюджету України
 7. 3. Звітність органів Державного казначейства про виконання Державного бюджету України
 8. 2. Розпис Державного бюджету України
 9. 2.6. Державний бюджет України
 10. 3.5. Операції за платежами, які розподіляються між державним та місцевими бюджетами
 11. 5. Взаємні розрахунки між бюджетами: причини виникнення та порядок проведення
 12. 1. Організаційні основи виконання Державного бюджету України
 13. 2. Касове виконання Державного бюджету України
 14. Принципи формування та структура державного бюджету України