<<
>>

Бюджетний процес на рівні місцевих бюджетів

Бюджетний процес - це регламентована нормами права діяльність, пов'язана зі складанням, розглядом, затвердженням та виконанням бюджетів, розглядом звітів про виконання бюджетів, що складають бюджетну систему України.

Бюджетним кодексом визначено такі стадії бюджетного процесу:

- складання проекту місцевого бюджету;

- розгляд та прийняття рішення про місцевий бюджет;

- виконання місцевого бюджету;

- підготовка та розгляд звіту про виконання місцевого бюджету і прийняття рішення.

У Бюджетному кодексі України зазначено, що на всіх стадіях бюджетного процесу здійснюється фінансовий контроль та аудит і оцінювання ефективності використання бюджетних коштів. Бюджетні органи та посадові особи наділені певними повноваженнями, щодо здійснення фінансового контролю.

Складання проектів місцевих бюджетів:

Органи державної влади визначають особливості складання розрахунків до проектів бюджетів на наступний бюджетний період.

Місцеві державні адміністрації та виконавчі органи місцевих рад подають загальнодержавним органам необхідну інформацію для проведення розрахунків обсягів міжбюджетних трансфертів та інших показників.

Місцеві фінансові органи розробляють і доводять до головних розпорядників бюджетних коштів інструкції з підготовки бюджетних запитів.

Головні розпорядники бюджетних коштів організовують розробку бюджетних запитів для подання місцевим фінансовим органам.

Місцеві фінансові органи проводять аналіз бюджетного запиту, приймають рішення про включення бюджетного запиту до пропозиції проекту місцевого бюджету.

Виконавчі органи рад, державні адміністрації подають фінансовим органам пропозиції щодо показників проектів відповідних бюджетів.

Міністерство фінансів України доводить місцевим державним адміністраціям та виконавчим органам рад розрахунки прогнозних обсягів міжбюджетних трансфертів, методику їх визначення та інші показники, а також пропозиції щодо форми проекту рішення про місцевий бюджет.

У тижневий термін, після ухвалення закону про Державний бюджет України в другому читанні, Кабінет Міністрів України доводить місцевим державним адміністраціям та виконавчим органам Рад положення та показники міжбюджетних відносин.

Місцеві державні адміністрації та виконавчі органи Рад готують проекти рішень про місцеві бюджети.

Проект рішення про місцевий бюджет включає:

- пояснювальну записку до проекту рішення, яка повинна містити:

- інформацію про соціально-економічний стан адміністративно-територіальної одиниці і прогноз її розвитку на наступний бюджетний період;

- оцінку надходжень доходів, з урахуванням втрат доходів у результаті наданих відповідною Радою податкових пільг;

- пояснення до основних положень проекту рішення про місцевий бюджет;

- обґрунтування особливостей міжбюджетних взаємовідносин;

- інформацію щодо погашення боргу Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування, обсягів та умов запозичень;

- прогноз показників місцевого бюджету за основними видами доходів, видатків та фінансування на наступні три бюджетні періоди;

- проект показників зведеного бюджету району, міста з районним поділом, міста, що об'єднує бюджети села, селища, міста районного значення;

- показники видатків, необхідні на наступні бюджетні періоди для завершення проектів, що враховані в бюджеті, за умови, якщо реалізація проекту триває більше, ніж однин бюджетний період;

- перелік інвестиційних програм на наступний бюджетний період та на наступні три бюджетні періоди;

- інформацію про хід виконання відповідного бюджету в поточному бюджетному періоді;

- пояснення головних розпорядників бюджетних коштів до проекту відповідного бюджету;

- інші матеріали, обсяг і форму яких визначає Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцева державна адміністрація чи виконавчий орган відповідної ради.

Рішенням про місцевий бюджет визначається загальна сума доходів і видатків (з розподілом на загальний та спеціальний фонди), а також з розподілом видатків на поточні і капітальні.

Крім того, визначається граничний обсяг річного дефіциту (про- фіциту) місцевого бюджету в наступному бюджетному періоді і боргу Автономної Республіки Крим чи місцевого самоврядування на кінець наступного бюджетного періоду та повноваження щодо надання гарантій Автономної Республіки Крим і органів місцевого самоврядування, а також розміри цих гарантій.

Рішенням про місцевий бюджет визначаються бюджетні призначення головним розпорядникам коштів за бюджетною класифікацією. Крім того, визначаються доходи бюджету за бюджетною класифікацією, бюджетні призначення міжбюджетних трансфертів та додаткові положення, що регламентують процес виконання бюджету.

Затвердження місцевих бюджетів

Бюджет Автономної Республіки Крим, обласні і районні бюджети, міські (міст Києва та Севастополя, міст республіканського Автономної Республіки Крим та міст обласного значення) бюджети на наступний бюджетний період затверджуються рішенням Верховної Ради Автономної Республіки Крим, відповідної обласної, районної чи міської ради не пізніше, ніж у двотижневий термін після офіційного опублікування закону про Державний бюджет України.

Міські (міст районного значення) бюджети, районні в містах (якщо такі створено), селищні та сільські бюджети на наступний бюджетний період затверджуються відповідно рішеннями міської, районної в місті, селищної або сільської ради не пізніше, ніж у двотижневий термін після затвердження районного чи міського (міст Києва і Севастополя, міста республіканського Автономної Республіки Крим чи міста обласного значення) бюджету.

Якщо до початку нового бюджетного періоду не прийнято відповідне рішення про місцевий бюджет, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації та виконавчі органи Рад мають право здійснювати витрати з місцевого бюджету на цілі, які визначені у рішенні про місцевий бюджет на попередній бюджетний період. При цьому щомісячні видатки не можуть перевищувати 1/12 обсягу видатків, визначених рішенням Ради про бюджет на попередній бюджетний період.

До прийняття рішення про місцевий бюджет на поточний бюджетний період здійснювати капітальні видатки забороняється.

Виконання відповідних місцевих бюджетів забезпечують Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації, виконавчі органи відповідних Рад, міські, селищні чи сільські голови (у випадках відсутності виконавчих органів).

Місцеві фінансові органи здійснюють загальну організацію та управління виконанням відповідного місцевого бюджету, координують діяльність учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету.

Казначейське обслуговування місцевих бюджетів здійснюється територіальними органами Державного казначейства України.

Місцевий бюджет виконується за кошторисом, який затверджується керівником місцевого фінансового органу.

Місцевий фінансовий орган у процесі виконання місцевого бюджету за доходами здійснює прогнозування та аналіз доходів відповідного бюджету.

Податки, збори та інші доходи місцевого бюджету зараховуються безпосередньо на рахунок відповідного бюджету, відкритий у територіальному органі Державного казначейства України і не можуть акумулюватися на рахунках органів стягнення.

Податки, збори та інші доходи визнаються зарахованими в доход місцевого бюджету з моменту зарахування на рахунок відповідного бюджету, відкритий у територіальному органі Державного казначейства України.

Виконання місцевого бюджету за видатками передбачає: встановлення бюджетних асигнувань розпорядникам бюджетних коштів на основі затвердженого бюджетного кошторису; затвердження кошторисів розпорядникам бюджетних коштів; взяття бюджетних зобов'язань; отримання товарів, робіт та послуг; здійснення платежів; використання товарів, робіт та послуг на виконання бюджетних програм.

Після введення в дію закону про Державний бюджет України органам державної влади заборонено приймати рішення, що приводять до виникнення нових бюджетних зобов'язань місцевих бюджетів, не забезпечених бюджетними асигнуваннями.

Казначейські системи виконання місцевих бюджетів мають свої переваги.

Вони зводяться до :

- безризикового зберігання коштів на рахунках Державного казначейства;

- оперативності ву процесі перерахування коштів між бюджетами різних рівнів;

- можливості в будь-який момент отримати необхідну інформацію про стан надходження та витрачання бюджетних коштів;

- дотримання фінансової дисципліни у використанні бюджетних коштів;

- дієвості системи попереднього контролю за витрачанням бюджетних коштів;

- забезпечення єдиних вимог щодо ведення бухгалтерського обліку та складання звітності виконання бюджетів.

Періодичність, структура та терміни подання звітності про виконання місцевих бюджетів визначаються Державним казначейством України.

Територіальні органи Державного казначейства України складають та подають місцевим фінансовим органам баланси, звіти про виконання місцевих бюджетів та інші фінансові звіти. Крім того, зведені показники звітів одночасно подаються відповідно Міністерству фінансів Автономної Республіки Крим, фінансовим органам місцевих державних адміністрацій та виконавчих органів рад.

Органи стягнення надають місцевим фінансовим органам звіти про фактичні надходження податків і зборів.

Квартальний та річний звіти про виконання місцевого бюджету подаються до Верховної Ради Автономної Республіки Крим, до відповідної ради Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевою державною адміністрацією, виконавчим органом ради у двомісячний термін після завершення бюджетного періоду. Перевірка звіту здійснюється Рахунковою палатою Верховної Ради Автономної Республіки Крим, після чого проходить затвердження звіту про виконання бюджету або приймається інше рішення з цього приводу.

Запитання для самоконтролю

1. У який термін затверджуються обласні та районні бюджети?

2. Який орган державної влади чи місцевого самоврядування затверджує місцевий бюджет?

3. Чи допускається затвердження місцевих бюджетів з дефіцитом?

4. Кому підзвітне та підконтрольне міське фінансове управління?

5. Назвіть права органів місцевого самоврядування в сфері місцевих фінансів?

6. Що таке місцевий фінансовий орган?

7. Що таке стратегічне управління місцевими фінансами?

8. Які є методи фінансового контролю на місцевому рівні?

<< | >>
Источник: Бечко П.К., Ролінський О.В.. Місцеві фінаси. Навч. пос. - К.: Центр учбової літератури,2007. - 192 с.. 2007

Еще по теме Бюджетний процес на рівні місцевих бюджетів:

 1. 3.2. Вдосконалення механізму здійснення регуляторної політики на рівні місцевих бюджетів
 2. Тема 5. Процес складання, розгляду, затвердження та виконання місцевих бюджетів.
 3. 2. Бюджетна політика місцевих бюджетів.
 4. 3.1. Нові підходи до планування видатків місцевих Бюджетів з прийняттям Бюджетного кодексу
 5. Поняття „доходи місцевих бюджетів” і його співвідношення із суміжними бюджетно-правовими категоріями
 6. 14.11.1. Роль місцевих бюджетів у зміцненні місцевого самоврядування
 7. Місцеве господарство та його роль у формуванні місцевих бюджетів
 8. Послуги, які надаються на місцевому рівні
 9. Етапи розвитку місцевих бюджетів України
 10. Доходи місцевих бюджетів
 11. 5.2. Основні функції Казначейства з обслуговування місцевих бюджетів
 12. 5.9. Звітність про виконання місцевих бюджетів
 13. Видатки місцевих бюджетів
 14. 5.7. Основні положення казначейського обслуговування місцевих бюджетів за видатками
 15. Тема 4 Бюджетний процес і бюджетний регламент. Організація бюджетного планування в Україні
 16. 3. Склад та структура місцевих бюджетів.