<<
>>

6.МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ

Індивідуальна робота з дисципліни «Місцеві фінанси» передбачає написання реферату.

Максимальна кількість балів за виконання та презентацію індивідуальної роботи –15 балів, в тому числі:

- за написання реферату –5 балів.

- за презентацію роботи –10 балів.

Робота має проводитись кожним студентом самостійно за однією з запропонованих тем за залежно від номера студента у списку групи.

Реферат повинен мати таку структуру: план, короткий вступ, виклад основного змісту теми, висновок, список літератури, додатки. Обсяг реферату має бути не більше 10 аркушів. Велике значення має правильне оформлення роботи. На титульному аркуші необхідно вказати назву вузу, факультету, варіант завдання, групу, своє прізвище, ім’я та по батькові.

Презентації робіт обговорюються під час проведення семінарських занять.

У процесі написання роботи студентам необхідно використовувати наукові статті у наступних періодичних виданнях:

Фінанси України;

Фінанси;

Економіка України;

Регіональна економіка;

Банківська справа;

Економіст;

Вісник податкової служби України;

Баланс-Бюджет;

Урядовий кур’єр.

Також студенти мають проаналізувати статистичний матеріал, який характеризує стан місцевих фінансів України. При написанні слід використовувати наступні Інтернет-джерела:

Офіційний вісник України;

Відомості Верховної ради України;

http://www.rada.gov.ua;

http://www.minfin.gov.ua;

http://www.budget.rada.gov.ua;

http://www.ukrstat.com.ua;

http://www.dniprorada.gov.ua;

та ін. офіційні сайти місцевих органів влади.

Індивідуальна робота також передбачає підбір додаткової літератури для написання реферату.

<< | >>
Источник: А.Ю. Чубак, К.М. Свізінська. Місцеві фінанси: Навчально-методичний посібник для студентів, які навчаються за галуззю знань 0305 «Економіка та підприємництво» за напрямом підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит»/ Укл. А.Ю. Чубак, К.М. Свізінська – Дніпропетровськ, Дніпропетровська державна фінансова академія,2010.- 131 с.. 2010

Еще по теме 6.МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ:

  1. 5. методичні рекомендації до виконання ІНДИВІДУАЛЬних завдань
  2. Методичні рекомендації щодо проведення органами державної контрольно-ревізійної служби аудиту ефективності виконання бюджетної програми
  3. 4. Методичні рекомендації до Практичних занять
  4. 4. Методичні рекомендації до СЕМІНАРСЬКИх занять
  5. 5.Методичні рекомендації до практичних занять
  6. 3. методичні рекомендації до самостійної роботи
  7. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ з проведення органами державної контрольно-ревізійної служби аудиту фінансової та господарської діяльності бюджетних установ
  8. Завдання, джерела інформації і методичні прийоми контролю
  9. 8.1. Завдання, об’єкти, джерела інформації і методичні прийоми ревізії розрахунків
  10. 4.1. Методичні вказівки щодо виконання курсової роботи