<<
>>

5.Методичні рекомендації до практичних занять

МОДУЛЬ №1

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ №1

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 1

Тема 2

Фінансова політика місцевих органів влади
Мета заняття закріплення теоретичних знань та набуття практичних навичок з питання здійснення оцінки платоспроможності адміністративно-територіальної одиниці

План проведення практичного заняття

1.

Розвязання тестових завдань.

2. Вирішення завдання по визначенню показників, на підставі яких здійснюється оцінка платоспроможності адміністративно-територіальної одиниці. Визначення рейтингових місць кожної адміністративно-територіальної одиниці.

Обладнання: 1. Тестові завдання.

2. ЕКОМ.

Тестові завдання

1. При використанні якого методу оцінки фінансового стану місцевого бюджету показники слід уточнювати з урахуванням їх структурної однорідності та інфляційних процесів?

а) метод групування;

б) метод зіставлення;

в) метод використання фінансових коефіцієнтів.

2. Який показник є найбільш універсальним показником рівня самостійності місцевих бюджетів?

а) показник питомої ваги видатків на реалізацію власних повноважень;

б) показник питомої ваги обов’язкових видатків;

в) показник питомої ваги власних доходів.

3. Показник частини дотації та цільових субвенцій в структурі місцевого бюджету використовується для оцінки:

а) змін у показниках міжбюджетних відносин;

б) змін податкової бази;

в) стану управління бюджетними ресурсами;

г) боргового навантаження.

4.Показник відношення дефіциту бюджету з урахуванням кредиторської заборгованості до сукупних видатків місцевого бюджету використовується для оцінки:

а) змін у показниках міжбюджетних відносин;

б) змін податкової бази;

в) стану управління бюджетними ресурсами;

г) боргового навантаження.

5. Показник автономії місцевих органів влади від заходів фінансового вирівнювання доходів і видатків, які здійснюються центральною владою, є

а) коефіцієнт податкоспроможності адміністративно - територіальної одиниці;

б) показник питомої ваги власних доходів;

в) показник питомої ваги доходів місцевих бюджетів від місцевих податків та зборів.

Методичні рекомендації до практичного заняття

Значення питання платоспроможності з розвитком системи місцевих фінансів в умовах сьогодення дедалі зростає. Наскільки впевнено у фінансовому плані будуть себе почувати місцеві органи влади, буде залежати втілення проектів розвитку інфраструктури.

Оцінка платоспроможності органу місцевого самоврядування здійснюється у 4 основних напрямках:

· аналіз боргового навантаження;

· стан управління бюджетними ресурсами;

· оцінка змін у показниках міжбюджетних відносин;

· оцінка змін податкової бази.

Для проведення оцінки фінансового стану можуть використовуватись фінансові коефіцієнти - відносні показники, які відображають співвідношення абсолютних фінансових показників. Фінансові коефіцієнти використовуються для зіставлення показників конкретного місцевого бюджету із відповідними середніми показниками інших місцевих бюджетів з порівнянною чисельністю населення.

Як приклад застосування фінансових коефіцієнтів для оцінки боргового навантаження використовують такі показники:

- відношення обсягу боргу органу місцевого самоврядування до суми податкових і неподаткових доходів;

- сума платежів з обслуговування боргу в поточному році як частка доходів бюджету;

- частка зовнішнього боргу в структурі боргу в цілому;

- співвідношення між обсягами кредиторської заборгованості та сукупних доходів бюджету.

Для оцінки стану управління бюджетними ресурсами використовується показник відношення дефіциту бюджету з врахуванням кредиторської заборгованості до сукупних видатків місцевого бюджету. Додатковими показниками оцінки щодо цього можуть виступати співвідношення показників загального та спеціального фондів за доходами та видатками та їх порівняння за результатами виконання бюджету, зокрема частка капітальних видатків у розвиток місцевої інфраструктури.

У рамках оцінки платоспроможності в плані міжбюджетних відносин використовують такі показники:

- частка доходів, що не враховуються при визначенні трансфертів, у структурі доходів місцевого бюджету без урахування трансфертів;

- частка доходів, що враховуються при визначенні трансфертів у структурі доходів місцевого бюджету без урахування трансфертів;

- частка доходів та цільових субвенцій у структурі місцевого бюджету.

Завдання 1.

Визначте показники, на підставі яких здійснюється оцінка платоспроможності адміністративно-територіальної одиниці, а також відберіть не менше десяти найважливіших на ваш погляд показників. Проведіть необхідні розрахунки та визначте рейтингове місце кожної адміністративно-територіальної одиниці. Розрахунки оформіть у вигляді таблиці 2.

Оцінка платоспроможності адміністративно-територіальної одиниці.

Таблиця 1.

Показники Адміністративно-територіальні одиниці
А Б В Г
Кількість населення, тис. осіб. 109,0 132,6 114,5 99,8
Кількість службовців, осіб. 120,0 128,0 130,0 125,0
Контингент надходжень, тис. гри. 43580,0 117878,0 90066,0 36236,0
Обсяг бюджету, тис. грн. 34864,0 38900,0 40530,0 26090,0
відсоток виконання бюджету, % 102,0 99,0 107,0 141,2
в т.ч., загальний фонд, тис. грн. 23085,0 23840,0 29720,0 20190,0
в т.ч., дотація вирівнювання/ вилучення, тис. грн. 2345,0 -1270,0 -2450,0 1650,0
Доходи, що не враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, тис. грн. 5947,0 11930,0 7628,0 12856,0
в т.ч.
власні надходження бюджетних установ, тис. грн.
651,0 1386,0 89,0 669,0
в т.ч. надходження бюджету розвитку, тис. грн. 1148,0 1769,0 3017,0 1189,0
з них, коштів від продажу земельних ділянок, тис. грн. 497,0 383,0 2929,0 520,0
Втрати доходів від надання пільг місцевою радою, тис. грн. 650,0 340,0 210,0 95,0
Залишок коштів на початку року, тис. грн. 240,0 760,0 1020,0 330,0
Недоїмка з платежів до місцевого бюджету, тис. грн. 2040,0 980,0 460,0 1600,0
Кредиторська заборгованість бюджету, тис. грн. 4359,0 4739,0 4848,0 3517,0
в т. ч. із заробітної плати, тис. грн. - 1276,0 1090,0 430,0
Місячний фонд оплати праці, тис. грн. 890,0 1100,0 900,0 860,0
Дебіторська заборгованість, тис. грн. 180,0 50,0 370,0 20,0
Прибуток комунальних підприємств, тис. грн. 610,0 1400,0 840,0 466,0

Оцінка платоспроможності адміністративно-територіальної одиниці.

Таблиця 2.

Показники, застосовані для оцінки платоспроможності Адміністративно-територіальні одиниці
А р Б р В р Г р
Рейтинг

Бібліографічний список

[2,3,6,7,8,9,10,18,19,23,26,27,28,29,34,35, 36,40,43,37,38]

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ №2

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 2

Тема 4

Формування дохідної бази місцевих бюджетів
Мета заняття закріплення теоретичних знань та набуття практичних навичок з формування дохідної бази місцевих бюджетів, проведення аналізу дохідної частини місцевого бюджету.

План проведення практичного заняття

1.Розвязання тестових завдань.

2.Планування доходів місцевого бюджету, які враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів.

3. Проведення аналізу структури та динаміки доходів міського бюджету

Обладнання: Тестові завдання.

ЕКОМ.

Тестові завдання

1. Які з перелічених доходів зараховуються в дохід місцевого бюджету в повному обсязі?

а) податок на доходи фізичних осіб;

б) податок на додану вартість;

в) плата за землю.

2. В доход якого бюджету буде зараховано акцизний збір з імпортних товарів:

а) державний бюджет;

б) місцеві бюджети;

в) державний і місцеві бюджети

3. Які з перелічених доходів закріплюються за місцевими бюджетами?

а) податок на прибуток підприємств;

б) податок на додану вартість;

в) плата за патент на право заняття підприємницькою діяльністю.

4. В доход якого бюджету бути зарахований податок на прибуток підприємства комунальної власності?

а) державний бюджет;

б) місцеві бюджети;

в) державний і місцеві бюджети.

5. До яких доходів місцевих бюджетів зараховується плата за оренду майнових комплексів, що знаходяться у комунальній власності?

а) до надходження бюджету розвитку;

б) до загального фонду;

в) неправильно а і б.

6. Які є внутрішні джерела формування доходів бюджету?

а) створений валовий внутрішній продукт і національне багатство;

б) валовий національний продукт, державний кредит, емісійний дохід;

в) податкові та неподаткові надходження.

7. До доходів, які враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, не відноситься:

а) податок на доходи фізичних осіб;

б) плата за торговий патент;

в) державне мито;

г) податок на прибуток підприємств комунальної форми власності.

Методичні рекомендації до практичного заняття

Розрахунки до завдання 1 необхідно виконувати відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 5 вересня 2001 року № 1195 «Про затвердження формули розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів між державним бюджетом і місцевими бюджетами» ( зі змінами і доповненнями)

Результати роботи за даними завдання 2 необхідно оформити в таку таблицю:

Структура та динаміка доходів міського бюджету за 2007-2008 роки.

Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією Динаміка доходів, % Питома вага, %
2007

рік

2008

рік

Податкові надходження

Неподаткові надходження
Доходи від операцій з капіталом
Офіційні трансферти
Цільові фонди
Разом доходів 100 100

Завдання 1.

Необхідно визначити прогнозний обсяг доходів, які враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, до бюджету міста обласного значення на плановий рік.

Дані для виконання завдання:

1.Прогнозний обсяг доходів, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, на плановий рік по місцевих бюджетах України (разом) – 48193,3 млн.грн

2. Чисельність населення :

тис. чол.

2006 рік 2007 рік 2008 рік
Україна 46929,5 46725,7 46446,1
Місто обласного значення 700,0 695,6 690,6

3.Фактичні надходження доходів, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів:

млн.грн.

2006 рік 2007 рік 2008 рік
По місцевих бюджетах України (разом) 18920,3 26484,5 33574,4
Місто обласного значення 356,7 430,0 635,7

Завдання 2.

Проаналізувати структуру та динаміку доходів міського бюджету на підставі даних таблиці 1. Результати аналізу відобразити не тільки як розрахунок питомої ваги доходів, а й вказати основні доходні джерела, яку частку вони становлять, враховуються, чи не враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів. На підставі проведеного аналізу зробіть висновки.

Таблиця 1

Доходи міського бюджету

за 2007 – 2008 роки

тис.грн.

КФК Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією 2007

рік

2008

рік

10000000 Податкові надходження 371181,90 408236,60
11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості 269181,80 328402,10
11010000 Прибутковий податок з громадян 262605,00 322954,10
11020200 Податок на прибуток підприємств, що належать до комунальної власності 6576,80 5448,00
12020000 Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин 9681,40 12300,00
13030000 Плата за користування надрами 100,50 70,50
13050000 Плата за землю 80025,00 55769,80
14060300 Плата за реєстрацію суб’єктів підприємницької діяльності 85,00 58,00
14070000 Плата за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності 1508,20 1630,20
16000000 Інші податки 10600,00 10006,00
16010000 Місцеві податки і збори 10600,00 10006,00
20000000 Неподаткові надходження 19969,70 10254,30
21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності - -
22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційного та побічного продажу 245,00 315,00
22020000 Плата за утримання дітей у школах-інтернатах 45,00 45,00
22080000 Плата за оренду цілісних майнових комплексів комунального та іншого майна 150,00 260,00
22090000 Державне мито 50,00 10,00
23000000 Надходження від штрафів та фінансових санкцій 190,00 252,00
24000000 Інші неподаткові надходження 19534,70 9687,30
30000000 Доходи від операцій з капіталом 3500,00 8000,00
40000000 Офіційні трансферти 91101,90 97349,40
50000000 Цільові фонди 1000,00 5960,00
Разом доходів 486753,50 529800,30

Бібліографічний список

[1,2,3,4,5,6,7,8,9, 24,25,26,28,29,30, 31,32,33,34,35,37,38,39]

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 3

Тема 5

Система видатків місцевих бюджетів
Мета заняття закріплення теоретичних знань та набуття практичних навичок з проведення аналізу видаткової частини місцевого бюджету.

План проведення практичного заняття

1.Розвязання тестових завдань.

2. Проведення аналізу структури та динаміки видатків міського бюджету

Обладнання: Тестові завдання.

ЕКОМ.

Тестові завдання

1.Видатки, від яких виграють в основному мешканці компактно розташованої адміністративно - територіальної одиниці, закріплені за:

а) обласними бюджетами;

б) бюджетами міст обласного підпорядкування;

в) міськими та районними бюджетами;

г) бюджетами сіл та селищ.

2.Видатки, які здійснюються органами місцевого самоврядування на потреби територіальних громад, їхній розмір і цільове спрямування визначаються:

а) Президентом України;

б) місцевими радами цих громад;

в) Верховною Радою України;

г) Кабінетом Міністрів України;

ґ) Рахунковою палатою України

3. З республіканського бюджету Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетів здійснюються такі видатки:

а) на утримання органів влади Автономної Республіки Крим, місцевих органів державної влади і самоврядування;

б) фінансування установ та організацій освіти, культури, науки, охорони здоров’я, фізичної культури, соціального забезпечення і соціального захисту населення, котрі підпорядковані відповідним виконавчим органам влади;

в) фінансування військових частин, які розташовані на даній території;

г) фінансування загальнодержавних установ та організацій ос­віти, культури, науки, охорони здоров’я, фізичної культури, со­ці­ального забезпечення і соціального захисту населення;

ґ) фінансування підприємств і господарських організацій, які вхо­дять до складу місцевого господарства, природоохоронних заходів.

4. За економічною структурою розрізняють такі групи видатків місцевого бюджету:

а) поточні видатки і видатки розвитку;

б) поточні, капітальні видатки та кредитування за вирахуванням погашення;

в) видатки на товари і послуги, виплата процентів, субсидії і поточні трансфертні виплати, створення державних запасів і резервів, придбання землі і нематеріальних активів;

г) поточні і капітальні видатки, кредитування без погашення.

5. Видатки місцевих бюджетів залежать:

а) від бюджетної політики, яка здійснюється державою;

б) від децентралізації управління соціальної сферою ;

в) від динаміки погашення основної суми боргу держави:

г) всі відповіді вірні.

Методичні рекомендації до практичного заняття

Результати роботи необхідно оформити в таку таблицю:

Структура та динаміка видатків міського бюджету за 2007-2008 роки.

Видатки міського бюджету за функціональною структурою

Динаміка видатків, %

Питома вага, %

2007 рік

2008 рік

Всього видатків 100 100

Завдання 1.

Проаналізувати структуру та динаміку видатків міського бюджету на підставі даних таблиці 1. Результат аналізу відобразити не тільки як розрахунок питомої ваги видатків, а й визначити основні напрямки видатків, як кожен з них структурується; вказати які з видатків враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів, а які не враховуються. На підставі проведеного аналізу зробіть висновки.

Таблиця 1

Видатки міського бюджету

за 2007 – 2008 роки

тис.грн.

КФК

Видатки міського бюджету за функціональною структурою

2007 рік

2008 рік

010000 Державне управління 10041,70 10333,50
060000 Правоохоронна діяльність 10678,70 4200,00
070000 Освіта 9390,60 14641,20
080000 Охорона здоров’я 98731,40 120111,90
090000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 39273,10 45503,40
100000 Житлово-комунальне господарство 35152,10 41655,70
110000 Культура і мистецтво 7888,90 10256,80
120000 Засоби масової інформації 1200,00 1400,00
130000 Фізична культура і спорт 2339,00 3038,20
150000 Будівництво 23600,00 25226,00
160000 Сільське і лісове господарство 280,00 386,00
170000 Транспорт, дорожнє господарство, зв’язок, телекомунікації 19697,10 46256,90
180404 Підтримка малого та середнього підприємництва - 252,00
200000 Охорона навколишнього природного середовища та ядерна безпека 950,00 1030,00
210000 Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха 650,00 570,80
240000 Цільові фонди 1000,00 5960,00
250102 Резервний фонд 800,00 1000,00
250000 Видатки не віднесені до основних груп 225080,90 197977,90
Всього видатків 486753,50 529800,30

Бібліографічний список

[1, 5,6,7,8,9,16,17,24,25,26,27,28,29,30, 31,32,33,34,35,37,38,39]

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 4

Тема 7

Бюджетний процес на місцевому рівні
Мета заняття закріплення теоретичних знань та набуття практичних навичок щодо формування проекту рішення про місцевий бюджет.

План проведення практичного заняття

1.Розвязання тестових завдань.

2. Проведення перевірки сформованого проекту рішення про місцевий бюджет.

Обладнання: Тестові завдання.

ЕКОМ.

.

Тестові завдання

1. У якій термін затверджуються обласні, районні бюджети?

а) не пізніше, ніж у тритижневий термін після прийняття закону про Державний бюджет України;

б) не пізніше, ніж у двотижневий термін після прийняття закону про Державний бюджет України;

в) не пізніше ніж, у двотижневий термін після офіційного опублікування закону про Державний бюджет України.

2.Що визначається рішенням про місцевий бюджет?

а) загальна сума доходів і видатків;

б) бюджетні призначення головним розпорядникам коштів та доходи бюджету за бюджетною класифікацією;

в) вірно а, б.

3. У який термін голові районної державної адміністрації надано право у разі порушення вимог щодо формування бюджету призупиняти рішення про відповідний бюджет?

а) протягом двох місяців з дня прийняття рішення про відповідний бюджет;

б) протягом місяця з дня прийняття рішення про відповідний бюджет;

в) протягом місяця з дня встановлення порушень.

4. В якому порядку здійснюються видатки в разі призупинення рішення про місцевий бюджет?

а) відповідно до рішення попереднього бюджетного періоду за виключенням капітальних видатків;

б)відповідно до затвердженого рішення за винятком капітальних видатків;

в) на захищені статті відповідно до затвердженого рішення за виключенням капітальних видатків.

5. У яких випадках можуть бути ухвалені рішення про внесення змін до рішення про відповідний бюджет?

а) у разі перевиконання дохідної частини загального фонду відповідного бюджету за 6 місяців більше ніж на 5 відсотків;

б) у разі недовиконання дохідної частини загального фонду відповідного бюджету за квартал більше ніж на 15 відсотків;

в) вірно а і б.

Методичні рекомендації до практичного заняття

Проект рішення про місцевий бюджет перед його розглядом на сесії відповідної ради схвалюється місцевою державною адміністрацією чи виконавчим органом відповідної ради. До проекту рішення додається пояснювальна записка, яка згідно зі статтею 76 Бюджетного кодексу має містити:

а) інформацію про соціально-економічний стан відповідної адміністративно-територіальної одиниці і прогноз її розвитку на наступний бюджетний період, які покладено в основу проекту місцевого бюджету;

б) оцінку надходжень доходів з урахуванням втрат доходів у результаті наданих відповідною радою податкових пільг;

в) пояснення до основних положень проекту рішення про місцевий бюджет, включаючи аналіз пропонованих обсягів видатків щодо функцій та програм. Обґрунтування включають бюджетні показники за попередній, поточний, наступний бюджетні періоди в розрізі класифікації видатків бюджету;

г) обґрунтування особливостей міжбюджетних взаємовідносин (для районних, міських з районним поділом, міських, що об'єднують бюджети села, селища, міста районного значення) та надання субвенцій на виконання інвестиційних проектів (для бюджету Автономної Республіки Крим, бюджетів міст Києва та Севастополя, обласних бюджетів);

ґ) інформацію щодо погашення боргу Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування, обсягів та умов запозичень.

Окрім того, до проекту рішення про відповідний бюджет необхідно надати:

· прогноз показників відповідного бюджету за основними видами доходів, видатків та фінансування на наступні три бюджетні періоди;

· проект показників зведеного бюджету району, міста з районним поділом, міста, що об'єднує бюджети села, селища, міста обласного значення;

· показники видатків, необхідні на наступні бюджетні періоди для завершення проектів, що враховані в бюджеті, за умови, якщо реалізація проекту триває більше одного бюджетного періоду;

· перелік інвестиційних програм на наступний бюджетний період та на наступні три бюджетні періоди;

· інформацію про хід виконання відповідного бюджету у поточному бюджетному періоді;

· пояснення головних розпорядників бюджетних коштів до проекту відповідного бюджету (подаються до бюджетної комісії відповідної ради);

· інші матеріали, обсяг і форму яких визначає Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцева державна адміністрація чи виконавчий орган відповідної ради.

До обов’язкових показників та положень, які має містити рішенням про місцевий бюджет належать:

§ загальна сума доходів і видатків (з розподілом на загальний та спеціальний фонди), а також з розподілом видатків на поточні і капітальні;

§ граничний обсяг річного дефіциту (профіциту) місцевого бюджету в наступному бюджетному періоді і боргу Автономної Республіки Крим чи органів місцевого самоврядування на кінець наступного бюджетного періоду;

§ повноваження щодо надання гарантій Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування, а також розміри цих гарантій з урахуванням положень статті 17 Кодексу;

§ бюджетні призначення головним розпорядникам коштів за бюджетною класифікацією;

§ доходи бюджету за бюджетною класифікацією;

§ бюджетні призначення міжбюджетних трансфертів;

§ додаткові положення, що регламентують процес виконання бюджету.

Перелік захищених статей місцевого бюджету визначається відповідно до переліку визначеного законом про Державний бюджет. Захищеними статтями видатків бюджету визнаються статті видатків, обсяг яких не може змінюватися при проведенні скорочення затверджених бюджетних призначень.

Завдання 1.

Необхідно перевірити сформований проект рішення про місцевий бюджет на відповідність до вимог Бюджетного кодексу, визначити порушення в доходній та видатковій частинах. Після детального аналізу виявлених недоліків потрібно привести рішення у відповідність до вимог Бюджетного кодексу.

МІСЬКА РАДА

ІІІ сесія ХХІІІ скликання

РІШЕННЯ

26.12.2008 №148/1243

Про міський бюджет

на 2009 рік

Міська рада ВИРІШИЛА:

1. Установити загальний обсяг доходів міського бюджету на 2009 рік у сумі 3477076,7 тис. грн., у тому числі відповідно до Закону України “Про Державний бюджет України на 2009 рік” субвенція 345562,1 тис. грн. з державного бюджету.

Обсяг доходів загального фонду бюджету визначено у сумі 3277138,6 тис. грн., спеціального фонду бюджету – 199938,1 тис. грн., в тому числі бюджету розвитку – 806155,0 тис. грн. (додаток №1).

2. Затвердити загальний обсяг видатків міського бюджету на 2009 рік у сумі 3477076,2 тис. гривень, з урахуванням коштів, що згідно Закону України “Про Державний бюджет України на 2009 рік” передаються до державного бюджету у сумі 1625485,8 тис. гривень, в тому числі видатки загального фонду бюджету у сумі 1536705,7 тис. гривень та видатки спеціального фонду бюджету – 314885,2 тис. гривень за функціональною (додаток №2) структурою бюджету.

3. Установити розмір резервного фонду міського бюджету на 2009 рік у сумі 34770,8 тис. гривень.

4. Затвердити такий перелік захищених статей видатків загального фонду міського бюджету на 2009 рік за їх економічною структурою:

оплата праці працівників бюджетних установ (код 1110);

нарахування на заробітну плату (код 1120);

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів (код 1132);

забезпечення продуктами харчування (код 1133);

поточні трансферти населенню (код 1340).

5. Затвердити перелік об'єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку.

12. Додатки №1-2 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

Міський Голова О.Іваненко

Додаток №1

до рішення міської ради

від 26.12.2008 №148/1243

Доходи міського бюджету на 2008 рік

(тис.грн.)

Код Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією Загальний фонд Спеціальний фонд

Разом

Разом у т.ч. бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6
10000000 Податкові надходження 2949293,5 50670,0 Х 2999963,5

11000000

Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринковою вартості 2758594,4 Х Х 2758594,4
11010000 Податок на доходи фізичних осіб 799942,5 Х Х 799942,5
11020000 Податок на прибуток підприємств 1958651,9 Х Х 1958651,9
11020100 Податок на прибуток підприємств і організацій, що перебувають у державній власності (для платників, що сплачують податок за місцезнаходженням у м. Києві)

1903651,9

Х Х

1903651,9

11020200 Податок на прибуток підприємств і організацій, що належать до комунальної власності

55000,0

Х Х

55000,0

12000000 Податки на власність 49670,0 Х 49670,0
12020000 Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів Х 49670,0 Х 49670,0
13000000 Збори за спеціальне використання природних ресурсів 185980,1 Х Х 185980,1
13050000 Плата за землю 185980,1 Х Х 185980,1
14000000 Внутрішні податки на товари та послуги 144,0 1000,0 Х 1144,0
14060100 Податок на промисел Х Х
14060200 Плата за видачу ліцензій та сертифікатів Х Х
14060300 Плата за державну реєстрацію суб’єктів підприємницької діяльності, об’єднань громадян, асоціацій, інших добровільних об’єднань органів місцевого самоврядування, статутів територіальних громад, творчих спілок 144,0

Х Х 144,0

14061100 Плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами Х Х
14070000 Плата за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності Х Х
14071500 Плата за придбання торгових патентів пунктами продажу нафтопродуктів (автозаправними станціями, заправними пунктами) Х 1000,0 Х 1000,0
16000000 Інші податки 4575,0 Х Х 4575,0
16010000 Місцеві податки і збори 4575,0 Х Х 4575,0
16040000 Фіксований сільськогосподарський податок Х Х
16050000 Єдиний податок для суб’єктів малого підприємництва Х Х
20000000 Неподаткові надходження 13783,0 71703,0 85486,0
21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності 7014,0 28000,0 28000,0 35014,0
21030000 Надходження від грошово-речових лотерей Х Х
21040000 Надходження % від розміщення в установах банків тимчасово вільних залишків бюджетних коштів

7014,0

Х Х

7014,0

21050400 Надходження дивідендів, нарахованих на акції (частки, паї) господарських товариств, що є у власності відповідної територіальної громади Х 7000,0 7000,0 7000,0
21070900 Надходження коштів від приватизації 21000,0 21000,0 21000,0
22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційного та побічного продажу 366,0 Х Х 366,0
22020000 Плата за утримання дітей у школах–інтернатах Х Х
22080000 Плата за оренду цілісних майнових комплексів комунального та іншого майна 366,0 Х Х 366,0
22090000 Державне мито Х Х
23000000 Надходження від штрафів та фінансових санкцій 3273,0 3273,0
23030000 Адміністративні штрафи та інші санкції 3273,0 Х Х 3273,0
24000000 Інші неподаткові надходження

3130,0 43703,0 46833,0
24030000 Надходження сум кредиторської та депонентської заборгованості підприємств, організацій та установ, щодо яких минув строк позовної давності Х Х
24060300 Інші надходження 3130,0 Х Х 3130,0
24110600 Відсотки за користування позиками, які надавалися з місцевих бюджетів Х
24110700 Плата за гарантії, надані Верховною Радою Автономної Республіки Крим та міськими радами Х Х
24120000 Власні надходження бюджетних установ Х 43703,0 Х 43703,0
31030000 Надходження від відчуження майна, яке належить Автономній Республіці Крим та майна, що знаходиться у комунальній власності Х
33000000 Надходження від продажу землі і нематеріальних активів Х 21155,0 21155,0 21155,0
33010000 Надходження від продажу землі Х 21155,0 21155,0 21155,0
50000000 Цільові фонди Х 24950,1 Х 24950,1
50080000 Збір за забруднення навколишнього природного середовища Х 3500,1 Х 3500,1
50110000 Цільові фонди утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади

Х

21450,0

Х

21450,0

В т.ч. надходження доходів до позабюджетного фонду міськради 50,0 50,0
Разом доходів 2963076,5 168438,1 49115,0 3131514,6
40000000 Офіційні трансферти (розшифровуються за видами трансфертів та бюджетів) 314062,1 31500,0 31500,0 345562,1
41000000 Від органів державного управління
41010000 Кошти, що надходять з інших бюджетів Х Х
41020000 Дотації Х Х
41030000 Субвенції 314062,1 31500,0 31500,0 345562,1
42000000 Від урядів зарубіжних країн та міжнародних організацій
42020000 Гранти (дарунки), що надійшли до бюджетів усіх рівнів Х Х
43000000 З іншої частини бюджету Х
43010000 Кошти, одержані із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) Х
Всього доходів 3277138,6 199938,1 80615,0 3477076,7

Секретар міськради І.Квітко

Додаток №2

до рішення міської ради

від 26.12.2008 №148/1243

Видатки міського бюджету на 2008 рік

за функціональною структурою

(тис.грн.)

Код

Видатки бюджету за функціональною структурою

(за шестизначним кодом)

Видатки загального фонду

Всього

Видатки спеціального фонду

Разом

Всього

З них: Бюджет розвитку
010000 Державне управління 34800,5 34800,5
040000 Наука 15700,0 15700,0
060000 Правоохоронна діяльність та забезпечення безпеки держави 30606,3 30606,3
070000 Освіта 61805,0 6415,0 68220,0
080000 Охорона здоров’я 299363,8 33400,0 332763,8
090000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 322697,0 200,0 322897,0
100000 Житлово-комунальне господарство 222112,2 25670,0 247782,2
110000 Культура і мистецтво 60695,4 3174,0 63869,4
120000 Засоби масової інформації 18074,8 18074,8
130000 Фізична культура і спорт 22212,7 514,0 22726,7
150000 Будівництво 254755,3 125015,0 80615,0 379770,3
160000 Сільське господарство 3260,2 2000,0 5260,2
170000 Транспорт, дорожнє господарство, зв’язок, телекомунікації та інформатика 142646,3 142646,3
180000 Інші послуги, пов’язані з економічною діяльністю 50117,3 50117,3
200000 Охорона навколишнього природного середовища та ядерна безпека 3500,1 3500,1
210000 Попередження та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха
230000 Обслуговування боргу місцевих бюджетів
250000 Видатки, не віднесені до основних груп (Нерозподілений резерв коштів місцевих бюджетів) 112806,0 50,0 112856,0
250102 В т.ч. резервний фонд 34770,8 34770,8
Разом видатків 1651652,8 199938,1 80615,0 1851590,9
250301 Кошти, що передаються до Державного бюджету 1625485,8 1625485,8

250303

Кошти, що передаються до районних та міських (міст Києва і Севастополя, міст республіканського та обласного значення) бюджетів з міських (міст районного значення), селищних, сільських та районних у містах бюджетів

250312

Дотація вирівнювання, що передається з районних та міських (міст Києва і Севастополя, міст республіканського та обласного значення) бюджетів до міських (міст районного значення), селищних, сільських та районних у містах бюджетів
Субвенції (розшифровуються за видами субвенцій та бюджетів)
250401 Кошти, передані із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)
Разом видатків

3277138,6 199938,1 80615,0 3477076,7

Секретар міськради І.Квітко

Бібліографічний список

[1,2, 5,6,7,8,9, 12,13,20, 21 ,22,23,24,25,26,27,28,29,30, 31,32,33,34,35,37,38,39,42,44]

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 5

Тема 7

Бюджетний процес на місцевому рівні
Мета заняття закріплення теоретичних знань та набуття практичних навичок щодо збалансування розпису місцевого бюджету.

План проведення практичного заняття

1.Розвязання тестових завдань.

2.Розробка помісячного розпису асигнувань загального фонду місцевого бюджету.

Обладнання: Тестові завдання.

ЕКОМ.

Тестові завдання

1. Що таке бюджетний розпис бюджету?

а) план розподілу бюджетних зобов’язань;

б) документ, в якому встановлюється розподіл доходів та фінансування бюджету, бюджетних асигнувань головним розпорядникам;

в) документ, що містить обсяги готівкових коштів головним розпорядникам.

2. За що відповідають головні розпорядники бюджетних коштів при розробленні бюджетних запитів?

а) за достовірність;

б) за своєчасність;

в) вірно а, б.

3. Чи допускається фінансування окремих бюджетних установ з різних бюджетів?

а) заборонено;

б) заборонено, крім визначених Законом про Державний бюджет;

в) вірної відповіді немає.

4. Що таке бюджетний запит?

а) документ, підготовлений розпорядником бюджетних коштів, що містить пропозиції з відповідальним обґрунтуванням щодо обсягу бюджетних коштів;

б) документ, в якому встановлюється розподіл доходів та фінансування бюджету;

в) план формування та використання фінансових ресурсів для забезпечення завдань і функцій.

5. Бюджетні асигнування – це:

а) повноваження розпоряднику бюджетних коштів на прийняття зобов’язання та витрачення бюджетних коштів у процесі виконання бюджету;

б) усі платежі з державного та місцевого бюджетів;

в) надходження та платежі у зв’язку зі зміною обсягу державного боргу, які використовуються для покриття різниці між доходами та видатками бюджету.

Методичні рекомендації до практичного заняття

Процес складання розпису місцевого бюджету регулюється наступними статтями Бюджетного кодексу України:

o пункт 12 статті 2, яким надається визначення бюджетного розпису як документа, в якому встановлюється розподіл доходів та фінансування бюджету, бюджетних асигнувань головним розпорядникам бюджетних коштів по певних періодах року відповідно до бюджетної класифікації;

o стаття 7, що визначає принципи на яких ґрунтується бюджетна система;

o пункт 3 статті 78 щодо затвердження розпису керівником місцевого фінансового органу та забезпечення ним протягом бюджетного періоду відповідності розпису встановленим бюджетним призначенням.

Збалансованість розпису місцевого бюджету може забезпечуватись як максимально визначеним обсягом надходження доходів, так і залишками коштів на початок року, залученням коштів фінансово-кредитних установ, оптимальним щодо функціональних особливостей бюджетних установ помісячним розподілом асигнувань.

Помісячна збалансованість розпису місцевого бюджету має наступні переваги:

- виключається необхідність проведення видатків, що не є першочерговими і які можуть фінансуватись у більш пізніші терміни;

- залишки коштів на початок року можуть бути джерелом коштів на проведення видатків в умовах недовиконання бюджету за доходами;

- взяття короткотермінових позичок у фінансово-кредитних установах є дорогим джерелом, оскільки потребує на їх обслуговування бюджетних коштів, а при умові недоотримання у планових обсягах доходів може виникнути проблема із поверненням залучених коштів. В процесі виконання практичного завдання необхідно використовувати такі критерії:

1) збалансованість – діяти в межах наявних доходів;

2) пріоритетність – контролювати тенденції поточних затрат, витісняючи капітальні інвестиції та обслуговування капіталу;

3) фінансова дисципліна – виявити фіскальні та програмні наслідки альтернатив та оптимізувати результати в межах бюджету;

4) виконання програми – забезпечити майбутні програми достатньою кількістю ресурсів шляхом планування затрат.

Завдання 1.

Потреба головних розпорядників у коштах на І квартал перевищує очікуваний обсяг ресурсів місцевого бюджету у цьому кварталі. Враховуючи необхідність збалансування доходів та потреби місцевого бюджету у І кварталі, місцевий фінансовий орган має запропонувати варіанти вирішення зазначеної проблеми.

Проведіть аналіз показників кошторисів і планів асигнувань кожного головного розпорядника коштів. Визначте, наскільки оптимально розподілені асигнування за економічною ознакою між кварталами та місяцями для ефективної роботи установ.

Проаналізуйте помісячний розпис доходів загального фонду місцевого бюджету, виходячи із затверджених термінів внесення платежів, динаміки надходжень тощо.

Розробіть варіант помісячного розпису асигнувань загального фонду місцевого бюджету, що на вашу думку є оптимальним щодо реальності виконання.

Обговоріть відповіді на запитання, що зазначені в кінці завдання.

Вихідні дані: головний бухгалтер Калинівської сільської ради після затвердження відповідного бюджету має в місячний термін скласти розпис бюджету згідно з бюджетними призначеннями, встановленими рішенням сільської ради про бюджет.

Помісячний розпис доходів загального фонду сільського бюджету, складений головним бухгалтером, має такий вигляд.

Доходи

І квартал

Січень

Лютий

Березень

Обсяг на рік

Питома вага І кварталу
Всього доходів, в тому числі: 75314 28650 22311 24353 330700 22,8%
Прибутковий податок з громадян 28160 8245 9082 10833 130900 21,5
Державне мито 5670 1970 1850 1850 21300 26,6
Єдиний податок на підприємницьку діяльність

19900

6500

6700

6700

80100

24,8

Фіксований с/г податок 4160 1050 1100 2010 12200 34,1
Плата за землю 11114 8515 1429 1170 40200 27,6
Плата за торговий патент 2890 760 1040 1090 12700 22,8
Комунальний податок 3000 1500 1000 500 26880 11,2
Надходження від розміщення в установах банків тимчасово вільних залишків коштів

335

110

110

115

1400

23,9

Адмінштрафи 85 0 0 85 2300 3,7
Інші 0 0 0 0 2720 0

Примітка: Станом на 1 січня планового року по сільському бюджету існує недоїмка по платі за землю в сумі 6900 грн.

Враховуючи, що помісячний розпис доходів загального фонду місцевого бюджету складається згідно із термінами внесення платежів, визначеними відповідними законодавчими та нормативно-правовими актами, традиціями економічної активності суб’єктів підприємницької діяльності адміністративно-територіальної одиниці, динамікою надходження платежів у попередні роки тощо, необхідно внести зміни до показників помісячного розпису доходів місцевого бюджету, складеного головним бухгалтером.

Дані про фактичні надходження доходів у І кварталі попереднього року:

Доходи

І квартал

Січень

Лютий

Березень

Обсяг на рік

Питома вага І кварталу
Всього доходів, в тому числі: 56493 17705 19070 19718 285792 19,8
Прибутковий податок з громадян 20290 6040 7060 7190 109850 18,5
Державне мито 5260 1600 1650 2010 21050 25
Єдиний податок на підприємницьку діяльність

18380

6100

6150

6130

73560

25

Фіксований с/г податок 2840 900 960 980 12100 23,5
Плата за землю 4060 1330 1360 1370 40100 10,1
Плата за торговий патент 2500 740 860 900 11900 21
Комунальний податок 2620 800 900 920 11480 22,8
Надходження від розміщення в установах банків тимчасово вільних залишків коштів

248

85

80

83

992

25

Адмінштрафи 235 100 50 85 2100 11,2
Інші 60 10 0 50 2680 2,2

На початок планованого року місцевий бюджет має залишки коштів у обсязі 2600 гривень.

З сільського бюджету фінансується апарат сільської ради, 2 дитсадки, сільська лікарська амбулаторія, 3 фельдшерсько-акушерські пункти та 2 клуби. В січні планується придбання для апарату сільради меблів та комп’ютера. У зв’язку з аварійним станом Антонівського ФАПу, пропонується у I кварталі його реконструкція за рахунок бюджету розвитку.

Пропозиції розпорядників коштів щодо помісячного розподілу асигнувань характеризуються такими показниками:

Бюджетні призначення за галузями І квартал Січень Лютий Березень Обсяг на рік
Органи місцевого самоврядування – всього, в тому числі: 25191 13950 5503 5738 80500
заробітна плата (1110) 8820 2620 3100 3100 42800
нарахування (1120) 3281 975 1153 1153 15922
оплата комунальних послуг та енергоносіїв (1160) 976 326 325 328 2020
Інші видатки (5000) 12114 10029 925 1160 19758
Освіта – всього, в тому числі: 18707 5546 6263 6898 96310
заробітна плата (1110) 10135 3135 3500 3500 51750
нарахування (1120) 3783 1179 1302 1302 19250
продукти харчування 1185 345 400 440 5300
оплата комунальних послуг та енергоносіїв (1160) 2001 576 675 750 5000
Інші видатки (5000) 1603 311 386 906 15010
Охорона здоров’я 21793 6218 6519 9056 101450
заробітна плата (1110) 13367 4447 4460 4460 55160
нарахування (1120) 4978 1666 1656 1656 20522
медикаменти та перев’язувальні матеріали (1132) 2105 - 255 1850 17500
оплата комунальних послуг та енергоносіїв (1160) 660 50 60 550 3405
Інші видатки (5000) 683 55 88 540 4863
Інші галузі 2503 266 1171 1066 8900
заробітна плата (1110) 554 184 186 184 2220
нарахування (1120) 206 68 70 68 825
поточні трансферти населенню (1340) 1200 0 900 300 4000
Інші видатки (5000) 543 14 15 514 3855
Разом видатків 68194 25980 19456 22758 287160
Кошти, що передаються до районного бюджету (250302) 10620 3470 3555 3595 37540
Кошти, що передаються із загального бюджету до бюджету розвитку (250306) 6000 5000 600 400 6000
Всього видатків 84814 34450 23611 26753 330700
Всього доходів 75314 28650 22311 24353 330700
Перевищення видатків над доходами 9500 5800 1300 2400 0

Для вирішення проблеми, що виникла у процесі складання розпису місцевого бюджету, необхідно дати відповіді на такі запитання:

1. Назвіть терміни сплати зазначених вище податків та інших платежів до місцевого бюджету.

2. Як можуть змінитися помісячні обсяги надходжень до бюджету у ситуації, яка розглядається, при врахуванні термінів внесення в бюджет окремих дохідних джерел, динаміки надходження за попередні роки, інших факторів?

3. Які види видатків за кошторисом головного розпорядника коштів можна перенести на інші періоди року або зменшити?

4. До яких негативних наслідків може призвести затвердження розпису місцевого бюджету, не збалансованого за доходами та видатками?

5. За рахунок яких ресурсів, крім надходження доходів, у ситуації, що розглядається, можливо збалансувати доходи та видатки місцевого бюджету на І квартал?

Бібліографічний список

[1,2, 5,6,7,8,9, 12,13,20, 21 ,22,23,24,25,26,27,28,29,30, 31,32,33,34,35,37,38,39,42,44]

МОДУЛЬ №2

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ №3

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 6

Тема 9

Фінанси житлово-комунального господарства
Мета заняття закріплення теоретичних знань та набуття практичних навичок з особливостей організації фінансів житлово-комунального господарства

План проведення практичного заняття

1. Вирішення практичних завданнь по визначенню показників галузі житлово-комунального господарства

Обладнання: ЕКОМ

Методичні рекомендації до практичного заняття

Фінансове планування для підприємств житлово-комунального господарства починається з визначення грошових надходжень, при цьому їх склад та структура залежать від функціонального призначення підприємства.

У житловому господарстві спочатку визначаються доходи за всіма джерелами надходжень: квартирна плата, орендна плата за нежитлові приміщення. Загальна сума квартирної плати розраховується виходячи з розмірів середньорічної житлової площі, за яку проводиться оплата, і середньої ставки плати за 1 м2. На розмір індивідуальної квартирної плати впливають такі чинники: поліпшення в нових будинках умов благоустрою квартир, рішення уряду України і місцевих органів влади щодо зміни тарифів за користування житловою площею, забезпечення будинків ліфтами, місцезнаходження та поверховість будинку.

Дещо по-іншому плануються доходи комунальних транспортних підприємств. В основу планування покладені обсяги перевезень пасажирів, які сплачують за свій проїзд, і пасажирів, які користуються пільгами. Доходи від платних перевезень визначаються шляхом множення кількості пасажирів, що планується перевезти, на ціну одного перевезення (тариф). Перевезення пасажирів, яким надається пільга, здійснюється за рахунок бюджетних дотацій, сума якої визначається шляхом множення кількості безплатних перевезень пасажирів на діючий тариф.

На підприємствах житлово-комунального господарства до елемента «Матеріальні витрати» належать витрати:

1) пов’язані з підготовкою та освоєнням нових видів робіт та послуг;

2) на обслуговування виробничого процесу, які містять у собі витрати на матеріали, паливо, електроенергію;

3) на перевезення матеріалів тощо.

У зв’язку з тим, що матеріальні витрати на виробництво в підприємствах житлово-комунального господарства становлять незначну частку, то їх планування здійснюється методом прямого обчислення.

Завдання 1.

Відповідно до загальноміської програми «Покрівля» необхідно відремонтувати 556604 м2. покрівлі. Згідно з проведеними розрахунками ця площа та вартість ремонту 1 м2. покрівлі розподілились по районах міста наступним чином:

№ п/п

Райони

Площа покрівлі, що потребує ремонту в % Ціна ремонту 1 м2., грн Площа покрівлі, що потребує ремонту, грн
1 Амур-Нижньодніпровський 8,5 57,73
2 Індустріальний 12,4 36,17
3 Самарський 13,6 33,99
4 Жовтневий 16,5 30,29
5 Ленінський 12,5 35,78
6 Кіровський 14,1 28,33
7 Бабушкінський 11,1 31,60
8 Червоногвардійський 11,3 39,20
Усього 100

Необхідно визначити загальну потребу в коштах для ремонту покрівлі в місті та розподілити її по районах міста.

Завдання 2.

У період, що передує плановому, «Дніпроміськелектротранс» перевезе 428000 тис. пасажирів, у тому числі 207000 тис. пасажирів платно і 221000 тис. пасажирів, які користуються правом безкоштовного проїзду. При цьому по абонентних талонах буде перевезено 80000 тис. пасажирів, від яких буде одержано 24,0 млн. грн. доходів, а по проїзних квитках буде перевезено 127000 тис. пасажирів, від яких буде одержано 14,0 млн. грн. У плановому періоді кількість пасажироперевезень збільшиться до 104,91%. Визначити доходи «Дніпроміськелектротранс» у плановому періоді та втрати від безплатного перевезення пасажирів.

Завдання 3.

Розрахувати вартість потреби в енергоносіях на плановий період автотранспортних підприємств міста, виходячи з наведених нижче даних.

№ п/п Назва енергоносія Одиниця виміру Необхідна кількість Ціна одиниці (грн.)
1 Електрична енергія тис. кВт∙год 7701,6 150,00
2 Котельно-пічне паливо тис. м3 1855,8 342,00
3 Теплова енергія Гкал. 15608,0 70,00
Усього

Завдання 4.

Загальна площа житлових будинків комунальної власності районів міста становить 36385,7 тис.м2, у тому числі площа будинків, не обладнаних ліфтами, становить 27298,3 тис.м2. Тарифи по квартирній платі в будинках не обладнаних ліфтами встановлені в розмірі 0,22 грн. без ПДВ за 1м2, а в будинках обладнаних ліфтами – на 7 копійок більше. Визначити очікувані доходи з квартирної плати на плановий рік.

Завдання 5.

Відповідно до проекту заміни газових плит та газових колонок у житлових будинках міста, у яких закінчився термін експлуатації, для малозабезпечених категорій громадян передбачається відновити 2000 газових плит і 360 газових колонок. При цьому кількість газових плит та газових колонок по районах міста складалася наступним чином:

№ з/п Райони

Кількість газових плит, які підлягають заміні

Кількість газових колонок, які підлягають заміні
Кількість (у %) Ціна (грн.) Кількість (шт.) Ціна (грн.)
1 Амур-Нижньодніпровський 9,4 280 40 370
2 Індустріальний 10,3 280 40 370
3 Самарський 14,7 280 50 370
4 Жовтневий 15,3 280 40 370
5 Ленінський 12,5 280 50 370
6 Кіровський 13,6 280 45 370
7 Бабушкінський 11,4 280 45 370
8 Червоногвардійський 12,8 280 50 370
У місті 100

Визначити суму бюджетних коштів, необхідних для заміни газових плит та газових колонок по районах та в місті в цілому.

Бібліографічний список

[1,3,8,16,17,25,26,28,29,30,31,35,36,37,38,39,40,43]

<< | >>
Источник: А.Ю. Чубак, К.М. Свізінська. Місцеві фінанси: Навчально-методичний посібник для студентів, які навчаються за галуззю знань 0305 «Економіка та підприємництво» за напрямом підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит»/ Укл. А.Ю. Чубак, К.М. Свізінська – Дніпропетровськ, Дніпропетровська державна фінансова академія,2010.- 131 с.. 2010

Еще по теме 5.Методичні рекомендації до практичних занять:

  1. 4. Методичні рекомендації до Практичних занять
  2. 4. Методичні рекомендації до СЕМІНАРСЬКИх занять
  3. 3.1. Методичні вказівки щодо проведення семінарських занять
  4. 5. методичні рекомендації до виконання ІНДИВІДУАЛЬних завдань
  5. 6.МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ
  6. 3. методичні рекомендації до самостійної роботи
  7. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ з проведення органами державної контрольно-ревізійної служби аудиту фінансової та господарської діяльності бюджетних установ
  8. Методичні рекомендації щодо проведення органами державної контрольно-ревізійної служби аудиту ефективності виконання бюджетної програми
  9. Практична робота із залучення банківських кредитів
  10. ГЛАВА 13. Дизайн настроенияДеньги любят практичных оптимистов.Игорь Вагин