<<
>>

Тема 11. Контроль і ревізія виконання виробничої програми і реалізації продукції, робіт (послуг)

1. Завдання і напрями ревізії, джерела інформації.

2. Контроль виконання виробничої програми з випуску готової продукції, робіт (послуг).

3. Контроль обсягів реалізації готової продукції, вико­наних робіт (послуг).

Питання 1 Завдання ревізії:

1)дати об'єктивну оцінку підприємницькій діяльності ревізо­ваного підприємства;

2) установити наявні порушення щодо правомірності підприєм­ницької діяльності в частині виробництва продукції, виконання робіт (послуг) та їх реалізації як на внутрішньому, так і на зовні­шньому ринках;

3) установити наявні факти недостовірності даних податкової звітності з обсягів виробництва і реалізації підприємства, які впливають на оподаткування та розрахунки з бюджетом;

4) ужити заходів до реалізації матеріалів ревізії:

а) у частині нарахування та стягнення штрафних санкцій до бюджету за порушення чинного законодавства про оподат­кування, підприємницьку діяльність;

б) у частині притягнення до відповідальності винних служ­бових осіб з адміністрації підприємства;

в) у частині усунення виявлених порушень в обліку і звіт­ності, попередження зловживань і порушень, зміцнення ви­конавської і трудової дисципліни апарату управління. Основні напрями ревізії.

1. Контроль виконання виробничої програми з випуску гото­вої продукції, робіт (послуг).

2. Контроль обсягів реалізації готової продукції, здачі викона­них робіт (послуг) замовникам.

3. Перевірка фактичної собівартості реалізованої продукції, робіт (послуг).

Основні джерела інформації:

і) документи на право здійснення підприємницької діяльності: документи про реєстрацію підприємства, установчі документи, ліцензії, свідоцтва про акредитацію, сертифікацію продукції, гос­подарські угоди з покупцями і замовниками;

2) первинні бухгалтерські документи: акти приймання готової продукції на склад, накладні, товарно-транспортні накладні, ра-хунки-фактури, довіреності, акти здачі-прийому виконаних робіт, квитанції на надання послуг;

3) облікові реєстри аналітичного і синтетичного обліку: карт­ки складського обліку готової продукції (ф.

М-17), оборотні ві­домості з номенклатури готової продукції, відомість № 16, журнали-ордери №№10/1, 11, 2, 1 (дебет рахунку 26, 36, 64, 90 кредит рахунків 23, 26, 90, 91, 70), Книга головних рахунків, Книга обліку продажу;

4) інші джерела: пояснювальні записки відповідальних осіб, листування з покупцями і замовниками, рішення арбітражного суду, матеріали контролю податкової і контрольно-ревізійної служби, митні декларації при реалізації на експорт.

Питання 2 Основні напрями контролю.

1. Контроль правомірності здійснення підприємницької діяль­ності в частині виду виробничої діяльності з асортименту випус­ку продукції, надання послуг чи виконання робіт. На початку ре­візії підприємства, застосовуючи методи обстеження та норма­тивної візуальної перевірки, перевіряється дотримання Закону України «Про підприємництво», наявність і достовірність доку­ментів на право займатися підприємницькою діяльністю (уста­новчі документи, свідоцтва про реєстрацію як платників подат­ків, про сертифікацію продукції, ліцензії).

2. Контроль обгрунтованості програми випуску починається з аналізу залишків готової продукції за вартістю і номенклатурою готової продукції. Як джерела інформації використовуються: роз­рахунки обсягів виробництва за програмою і договорами замов-ників-покупців; дані оперативного обліку відділу збуту; групу­вальні відомості обліку випуску готової продукції; оборотні ві­домості про залишки готової продукції на складі на перше число звітного періоду. Методами нормативної перевірки і техніко-економічних розрахунків здійснюється контроль узгодженості обсягів виробничої програми з обсягами, визначеними відповідно до договорів з покупцями-замовниками. При незабезпеченні об­сягів випуску продукції таким договорам треба встановити, які заходи проводить підприємство, здійснюючи пошук покупців, ринків збуту (організація виставок, реклама і т. д.). Якщо обсяги, розраховані по договорах, перевищують запланований випуск продукції, то встановити, чи забезпечений такий випуск продук­ції матеріальними і трудовими ресурсами, потужностями устат­кування цехів, чи наявна програма з упровадження нового техно­логічного устаткування.

3. Оцінка фактичного виконання виробничої програми та ви­вчення ритмічності випуску готової продукції (по днях, місяцях, кварталах року) проводиться методами аналізу даних про вико­нання графіків випуску готової продукції. У процесі перевірки встановлюють, чи узгоджується випуск з термінами відванта­ження продукції, передбаченими в договорах з покупцями.

4. Перевірка комплектності випуску та якості готової продук­ції, обґрунтованості включення до складу готової продукції, ви­конаних робіт (послуг). До готової продукції належить тільки та, яка пройшла всі стадії технологічної обробки, відповідає встановленим стандартам чи технічним умовам, укомплектована, при­йнята відділом технічного контролю. Ревізор попередньо вивчає технічну документацію на готову продукцію, службове листу­вання з покупцями-замовниками, аналізує дані первинних доку­ментів (актів, накладних про здачу на склад та журналів відділ} технічного контролю, актів про брак, накопичувальних відомос­тей про випуск готової продукції за звітний місяць).

5. Перевірка повноти оприбуткування зданої на склад готової продукції. Для контролю достовірності даних у бухгалтерському обліку треба провести візуальну перевірку наявності первинних документів, правильності їх оформлення, порівняти основні пока­зники (№ документа, дату, номенклатуру готової продукції, кіль­кість, ціну, вартість) з даними складського обліку та накопичуваль­ної відомості про випуск готової продукції, журналу-ордеру № 10/1 або машинограми по дебету рахунку 26 «Готова продукція». Особ­лива увага звертається на обґрунтованість бухгалтерських записів щодо наявних виправлень даних у первинних документах, за пото­чний місяць, а також додаткових внесеннях змін за минулі періоди на підставі довідок бухгалтерії про виявлені помилки.

6. Перевірка відповідності фактичних запасів готової продукції даним обліку здійснюється методом вибіркової інвентаризації за­лишків на складах готової продукції з номенклатури, вибраної реві­зором. Якщо виявляються значні відхилення (нестача, надлишок), то призначається повна інвентаризація готової продукції.

Крім цьо­го, під час інвентаризації здійснюється обстеження дотримання умов збереження готової продукції як матеріальних цінностей у цехах, на центральному складі (відповідність приміщень вимогам зберігання, організація складування, охорони приміщень, здача на центральний склад, закріплення за відповідальними особами).

7. Перевірка стану контролю за достовірністю оперативного обліку і збереженням готової продукції у виробничих цехах і центральному складі з боку бухгалтерії підприємства. При цьому слід порівняти дані оборотних відомостей з рахунку 26 у розрізі відповідальних осіб і номенклатури готової продукції з картками складського обліку, який ведеться в цехах, на складі, а потім — у цілому з рахунку 26 по Книзі головних рахунків. Аналізуються дані виконання контрольної роботи бухгалтерії, її якість, ефекти­вність, ужиті заходи за результатами контролю.

Основні порушення, установлені працівниками Державної контрольно-ревізійної служби, що впливають на оподаткування прибутку підприємств:

а) наявність неоприбуткованої готової продукції або її нестача;

б) недостовірність даних податкової декларації про залишок готової продукції на початок і кінець звітного періоду;

в) порушення чинного законодавства про підприємництво щодо реєстрації як платників податків, номенклатури випуску продукції чи надання послуг (робіт), установлених стандартів з якості.

Питання 3 Ревізія починається з вивчення даних звітності по реалізації (ф. 2). особливостей організації облікового процесу на підприємстві. Послідовність і напрями контролю.

1. Загальна оцінка виконання плану реалізації підприємством в розрізі договорів з покупцями по звітних періодах року (методи аналізу даних про виконання договорів з покупцями).

2. Перевірка виконання графіка відвантаження готової продук­ції покупцям-замовникам:

а) перевірка організації обліку у відділах збуту за відванта­женням продукції покупцям (обстеження наявності систе­матизованих переліків асортименту поставок по замовни­ках і термінах відвантаження, відміток про фактичне вико­нання (дата).

Достовірність обліку контролюється методом порівняння показників накладних на відвантаження з дани­ми оперативного обліку відділу збуту;

б) перевірка своєчасності відвантаження готової продукції методом порівняння даних про випуск продукції та її від­вантаження по датах місяця, ураховуючи обсяги залишків на складі, візуальної перевірки документів (розпоряджень, товарно-транспортних накладних).

3. Перевірка своєчасності здачі первинних документів про відвантаження продукції покупцям до бухгалтерії (метод порів­няння дати звіту і дати відвантаження).

4. Перевірка своєчасності і правильності оформлення платіж­них документів для розрахунків з покупцями (рахунків-фактур, платіжних доручень-вимог фінансовим відділом, бухгалтерією). Застосовується метод візуальної перевірки реквізитів документів, аналіз листування з покупцями, арифметична перевірка обсягів за вартістю, договірних цін, ПДВ.

5. Перевірка дотримання методики бухгалтерського та подат­кового обліку, достовірності даних про розрахунки з покупцями та обсяги реалізації продукції:

а) перенесення залишків з рахунку 36 «Розрахунки з покуп-цями-замовниками» з минулого місяця на початок поточно­го місяця у відомості № 16, відповідність їх даних Книзі го­ловних рахунків;

б) обґрунтованість бухгалтерських записів поточного реві­зованого місяця у відомості № 16 (візуальна перевірка на­явності, достовірності первинних документів і порівняння даних з них у розрізі покупців). Особлива увага звертається на: дату відвантаження, дату оплати, факти списання забор­гованості покупців за рахунок підприємства, повернення продукції покупцями, факти додаткової поставки при не­стачі по претензіях покупців, пересортиці, заміні одних ви­дів іншими, при претензіях про порушення умов договорів, при бартерних розрахунках;

в) правильність ведення податкового обліку по ПДВ, вало­вих доходів по операціях з реалізації продукції (робіт, по­слуг). Застосовуються методи нормативної перевірки облі­ку, порівняння й аналізу даних систематизації та узагаль­нення даних бухгалтерського обліку з кредиту рахунку 46 «Реалізація продукції».

6. Перевірка достовірності звітності (ф. 2) про фінансові ре­зультати, податкової звітності з обсягів реалізації продукції (ана­ліз і порівняння даних поточного обліку в журналі-ордері № 11, Книзі головних рахунків, ураховуючи дані про виявлені пору­шення при узагальненні матеріалів ревізії стосовно визначення обсягів реалізації).

Основні порушення, які були встановлені при проведенні ревізії:

1) арифметичні помилки в рахунках-фактурах, при визначенні ПДВ та загальної суми до сплати;

2) відвантаження продукції покупцям при наявності в них по­передньої значної заборгованості;

3) порушення договорів по термінах або обсягах поставки, асортименту, якості продукції, виконаних роботах чи послугах;

5) фальсифікація обсягів реалізації при готівкових розрахун­ках з покупцями;

6) заниження обсягів валових доходів щодо реалізації продук­ції робіт (послуг) у податковому обліку;

7) порушення методики бухгалтерського, оперативного і по­даткового обліку реалізації продукції, валових доходів, особливо при бартерних операціях, що зумовлює заниження оподаткуван­ня податком на прибуток і ПДВ

<< | >>
Источник: Опорный конспект лекций по дисциплине Контроль и ревизия.

Еще по теме Тема 11. Контроль і ревізія виконання виробничої програми і реалізації продукції, робіт (послуг):

 1. 1. Виручка від реалізації продукції, робіт та послуг, її розподіл.
 2. 3.2. ДОХОДИ (ВИРУЧКА) ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ, РОБІТ, ПОСЛУГ
 3. 12.2. Контроль виконання виробничої програми
 4. Тема 12. Ревізія виробництва та реалізації промислової продукції
 5. 12.5. Ревізія операцій із реалізації готової продукції
 6. Ревізія випуску і реалізації готової продукції
 7. 4.1.4. МЕТОДИ РОЗРАХУНКУ ПРИБУТКУ ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ
 8. 5.4. Прибуток від реалізації продукції та його формування
 9. 4.1.3. ПРИБУТОК ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ ТА ЙОГО ФОРМУВАННЯ
 10. 5.3. Вказівки щодо виконання контрольних робіт
 11. Ревізія обліку витрат, їх вплив на собівартість продукції
 12. Завдання, об’єкти, джерела інформації та методичні прийоми ревізії з виробництва, собівартості і реалізації продукції
 13. 12.3. Ревізія витрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції
 14. Тема 10. Контроль і ревізія розрахунків
 15. Тема 4 Ревізія як одна з форм фінансово-господар­ського контролю
 16. Тема 9: Контроль і ревізія грошових коштів
 17. Тема 7: Контроль і ревізія основних засобів і нематеріальних активів
 18. Тема 8: Контроль і ревізія товарно – матеріальних запасів
 19. Тема 2.Контроль і ревізія грошових коштів