<<

Бечко П.К., Ролінський О.В.. Місцеві фінаси. Навч. пос. - К.: Центр учбової літератури,2007. - 192 с.. 2007

У посібнику розглядаються поняття про місцеві фінанси, їх функції, склад і значення в розвитку економічної та соціальної інфрастуктури регіонів держави. Основні теми відображають ті вимоги, які ставляться до рівня та обсягу знань сучасних спеціалістів. Для оцінювання та практичної апробації отриманих теоретичних знань подано тестові завдання та задачі. Посібник призначено для студентів економічних вузів і спеціальностей, викладачів, аспірантів та всіх, хто цікавиться цією тематикою.

<< |
КУРС ЛЕКЦІИ
ТЕМА 1. МІСЦЕВІ ФІНАНСИ, ЇХ СУТНІСТЬ, СКЛАД І РОЛЬ У РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНОЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ
ТЕМА 2. МІСЦЕВІ БЮДЖЕТИ - ВИЗНАЧАЛЬНА ЛАНКА МІСЦЕВИХ ФІНАНСІВ
ТЕМА 3. ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
Тема 4. ПЛАНУВАННЯ ТА ПОРЯДОК ФІНАНСУВАННЯ ВИДАТКІВ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ ТА
ТЕМА 5. МІЖБЮДЖЕТНІ ВІДНОСНИ, ЇХ СКЛАДОВІ
ТЕМА 6. УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ ТА ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ
ТЕМА 7. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Книги и учебники по дисциплине Державні і муніципальні фінанси в Україні:

  1. Іващенко А.І.. МІСЦЕВІ ФІНАНСИ. Конспект лекцій. Маріуполь, 2012 - 2012 год
  2. Молдован О.О.. Державні фінанси України: досвід та перспективи реформ : монографія / О. О. Молдован. - К. : НІСД,2011. - 380 с. - 2011 год
  3. А.Ю. Чубак, К.М. Свізінська. Місцеві фінанси: Навчально-методичний посібник для студентів, які навчаються за галуззю знань 0305 «Економіка та підприємництво» за напрямом підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит»/ Укл. А.Ю. Чубак, К.М. Свізінська – Дніпропетровськ, Дніпропетровська державна фінансова академія,2010.- 131 с. - 2010 год
  4. Тараненко В.Є.. Державні цільові фонди: - навчально-методичний посібник для студентів денної форми навчання, які навчаються за галуззю знань 0305 “Економіка і підприємництво” за напрямом підготовки 6.030508 “Фінанси і кредит” – Дніпропетровськ. – Дніпропетровська державна фінансова академія:2009. – 58 с. - 2009 год