<<
>>

А.Ю. Чубак, К.М. Свізінська. Місцеві фінанси: Навчально-методичний посібник для студентів, які навчаються за галуззю знань 0305 «Економіка та підприємництво» за напрямом підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит»/ Укл. А.Ю. Чубак, К.М. Свізінська – Дніпропетровськ, Дніпропетровська державна фінансова академія,2010.- 131 с.. 2010

Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни «Місцеві фінанси» розроблений відповідно до навчального плану і програми навчальної дисципліни та призначений для студентів денної форми навчання. Навчально-методичний посібник містить програму навчальної дисципліни, тематичний план дисципліни, методичні рекомендації до самостійної роботи, семінарських та практичних занять, до виконання індивідуальних завдань, список рекомендованої літератури.

<< | >>
3. методичні рекомендації до самостійної роботи
МОДУЛЬ І
Змістовий модуль 1.
Змістовий модуль 2.
Змістовий модуль 3.

Книги и учебники по дисциплине Державні і муніципальні фінанси в Україні:

  1. Іващенко А.І.. МІСЦЕВІ ФІНАНСИ. Конспект лекцій. Маріуполь, 2012 - 2012 год
  2. Молдован О.О.. Державні фінанси України: досвід та перспективи реформ : монографія / О. О. Молдован. - К. : НІСД,2011. - 380 с. - 2011 год
  3. Тараненко В.Є.. Державні цільові фонди: - навчально-методичний посібник для студентів денної форми навчання, які навчаються за галуззю знань 0305 “Економіка і підприємництво” за напрямом підготовки 6.030508 “Фінанси і кредит” – Дніпропетровськ. – Дніпропетровська державна фінансова академія:2009. – 58 с. - 2009 год
  4. Бечко П.К., Ролінський О.В.. Місцеві фінаси. Навч. пос. - К.: Центр учбової літератури,2007. - 192 с. - 2007 год