<<
>>

Тараненко В.Є.. Державні цільові фонди: - навчально-методичний посібник для студентів денної форми навчання, які навчаються за галуззю знань 0305 “Економіка і підприємництво” за напрямом підготовки 6.030508 “Фінанси і кредит” – Дніпропетровськ. – Дніпропетровська державна фінансова академія:2009. – 58 с.. 2009

Навчально-методичний посібник розроблено відповідно до програми навчальної дисципліни „Державні цільові фонди” і містить такі матеріали: програму навчальної дисципліни; методичні рекомендації до самостійної роботи студентів; методичні рекомендації до практичних занять; методичні рекомендації до виконання індивідуальних завдань; перелік питань для проведення підсумкового контролю, критерії оцінки знань та вмінь студентів денної форми навчання, список рекомендованої літератури.

<< | >>
Модуль 1. Основи організації та функціонування державних цільових фондів
Змістовий модуль 1. Сутність та передумови створення державних цільових фондів
Змістовий модуль 2. Пенсійний фонд та інші фонди державного соціального страхування

Книги и учебники по дисциплине Державні і муніципальні фінанси в Україні:

  1. Іващенко А.І.. МІСЦЕВІ ФІНАНСИ. Конспект лекцій. Маріуполь, 2012 - 2012 год
  2. Молдован О.О.. Державні фінанси України: досвід та перспективи реформ : монографія / О. О. Молдован. - К. : НІСД,2011. - 380 с. - 2011 год
  3. А.Ю. Чубак, К.М. Свізінська. Місцеві фінанси: Навчально-методичний посібник для студентів, які навчаються за галуззю знань 0305 «Економіка та підприємництво» за напрямом підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит»/ Укл. А.Ю. Чубак, К.М. Свізінська – Дніпропетровськ, Дніпропетровська державна фінансова академія,2010.- 131 с. - 2010 год
  4. Бечко П.К., Ролінський О.В.. Місцеві фінаси. Навч. пос. - К.: Центр учбової літератури,2007. - 192 с. - 2007 год